Archiwum 12 Maj 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zeznanie podatkowe emeryta

  Emeryt, po otrzymaniu z ZUS druk 40A złożył na jego podstawie do urzędu skarbowego korektę zeznania na druku PIT-37 wraz z załącznikami, celem odliczenia kosztów leczenia oraz remontów. Urząd skarbowy zażądał na piśmie wyjaśnień powodów złożenia korekty. W trakcie rozmowy telefonicznej (...)

 • Wybór pracownika do uzgadniania regulaminu ZFŚS

  U pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa i załoga powinna wybrać pracownika do reprezentowania jej interesów w celu ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jakie przepisy regulują zagadnienie wyboru pracownika do reprezentowania interesów załogi?

 • Zabudowa loggi w spółdzielni mieszkaniowej

  Chcę zabudować loggię w mieszkaniu Spółdzielczym własnościowym, chcę zamontować lekką rozsuwaną szybę aby dodatkowo docieplić mieszkanie. Statut spółdzielni nic na ten temat nie mówi. Czy muszę wystąpić do spółdzielni o zgodę? Jeżeli tak to czy spółdzielnia ma obowiązek takiej (...)

 • Niechciana poczta

  Dostałem drogą poczty tradycyjnej (Poczta Polska) od firmy X Sp. z o.o., fakturę pro forma, którą niby mam traktować jak ofertę handlową. Ani ja, ani żaden ze współpracowników nie wyrażał żadnej zgody na otrzymanie takiej oferty, którą osobiście traktuję jako spam. Zadzwoniłem do (...)

 • Odprawa rentowa dla nauczycielki

  Jestem 47-letnią nauczycielką przedszkolną z 26-letnim stażem pracy. Zły stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty o braku rokowań do zdolności zarobkowej sprawia, że przebywam na zasiłku chorobowym. 23.05.06r. minie okres 182 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy i zgodnie (...)

 • Dom wybudowany na działce darowanej mężowi

  W trakcie trwania małżeństwa jedna osoba dostała działkę, na której został wybudowany dom. Co stanowi majątek osobisty tej osoby, a co i w jakiej części majątek wspólny małżonków?

 • Podstawa naliczania ustawowych odsetek

  Powstało zadłużenie z tytułu "czynszu" (koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy). Na jakiej podstawie naliczane są odsetki od takiego zadłużenia, czy powinny być one należne - nie ma przecież żadnej umowy, która by regulowała te kwestię?

 • Zmiana żądania separacji na rozwód

  Czy można już po wniesieniu do sądu pozwu o separację i złożeniu w tym pozwie wniosku o podział majątku wspólnego, zmienić zdanie w tej kwestii w ten sposób, że samodzielnie zawrzeć przed notariuszem rozdzielność majątkową wraz z jego podziałem i w trakcie posiedzenia pojednawczego (...)

 • Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

  Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące miejsca zamieszkania, odbycia służby wojskowej w Rosji carskiej, Rosji bolszewickiej, służby (...)

 • Termin przedawnienia roszczenia z ubezpieczenia

  Ubezpieczyłem pojazd, który okazał się kradziony i został mi zabrany, to było w 2003 r. , pod koniec zeszłego roku złożyłem pozew do sądu pozywając ubezpieczyciela o zwrot składek pobranych za ubezpieczenia AC , wygrałem sprawę, ale ubezpieczyciel wniósł sprzeciw od wyroku twierdząc, (...)

 • Delegacje członka zarządu sp. z o.o.

  Jestem Członkiem Zarządu Sp. z o.o. i ponoszę z tego tytułu koszty delegacji służbowych, jednak spółka nie zwraca mi poniesionych kosztów, tłumacząc, że nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów spółki. Czy koszty delegacji służbowych poniesionych przez Członka Zarządu Spółki (...)

 • Składki ZUS emeryta wykonującego zlecenia

  Jestem emerytem zatrudnionym w trzech zakładach na podstawie umowy zlecenie, każdy z pracodawców odprowadza od mojego wynagrodzenie składki na ubezpieczenie społeczne. Czy emeryt zatrudniony w kilku zakładach na umowę zlecenie powinien mieć odprowadzone składki na ZUS od każdej umowy czy tylko (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 571 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej i odwoływania jej członków oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i radcowskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 570 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i adwokackiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 569 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 568 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

 • Dziennik Ustaw Poz. 567 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"

 • Monitor Polski Poz. 354 z 2006

  Komunikat Nr 5/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 353 z 2006

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2006 r. w stosunku do marca 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 352 z 2006

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 351 z 2006

  Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski Poz. 350 z 2006

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

 • Monitor Polski Poz. 349 z 2006

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej

 • Monitor Polski Poz. 348 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie upamiętnienia 85. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

 • Monitor Polski Poz. 347 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2005 r. (podczas Prezydencji brytyjskiej)

 • Monitor Polski Poz. 346 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie represjonowania liderów opozycji demokratycznej na Białorusi

 • Monitor Polski Poz. 345 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Polsko-Amerykańskiego Parlamentarnego Programu Wymiany Młodzieży

 • Monitor Polski Poz. 344 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w dwudziestą rocznicę tragedii w Czarnobylu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/171/WE w celu przedłużenia okresu ważności warunków odstępstwa dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych dyrektywą 94/62/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1823) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2006

  Zalecenie Komisji z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wspierania pobierania energii elektrycznej z lądu przez statki zacumowane w portach Wspólnoty (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2006

  Decyzja komisji z dnia 8 maja 2006 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia zakazu stosowania na swym terytorium niektórych odmian kukurydzy wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą Rady 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1790)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca standardowe formularze służące przekazywaniu wniosków i orzeczeń na mocy dyrektywy Rady 2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2006 z dnia 11 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2006

  Zmiana zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie ochrony środowiska (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 80 z dnia 4 kwietnia 2006 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2006

  Program ramowy współpracy sądowej w sprawach cywilnych — Zaproszenie do składania wniosków dotyczących wsparcia finansowego działań organizacji pozarządowych na rok 2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4048 — Sonae Indústria/Tarkett/JV)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4199 — De Lage Landen/Athlon)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Wykaz zezwoleń państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego (Zgodnie z art. 4 ust. 6 dyrektywy 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 22 lutego 1999 r.) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Komunikat Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych w odniesieniu do regularnych usług lotniczych na terenie Włoch

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Zawiadomienie w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) w Brukseli – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora – Dyrekcja D (grupa zaszeregowania A*14) – COM/2006/10025

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 716/2006 z dnia 5 maja 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) w Luksemburgu – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora – Dyrekcja C (grupa zaszeregowania A*14) – COM/2006/10024