Archiwum 16 Maj 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dokształcanie zleceniobiorcy

  Firma sfinansowała szkolenie dla osoby mającej ustalone prawo do emerytury, która wykonuje na rzecz firmy pracę na podstawie umowy zlecenie podpisanej na czas nieokreślony płatnej miesięcznie. Czy zleceniobiorca jest zobowiązany zapłacić od kwoty stanowiącej wartość szkolenia podatek dochodowy? (...)

 • Badania pracowników - zaświadczenie lekarskie

  Jaki lekarz powinien wydać zaświadczenie lekarskie (czy lekarz medycyny pracy)? Jaki tekst powinien być napisany na zaświadczeniu od powyższego lekarza tak, aby kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym mógł pracować na tym stanowisku?

 • Nieświadczenie pracy za zgodą pracodawcy

  Pracownik był kierownikiem działu, jednakże po reorganizacji jego dział przestał formalnie istnieć. Pracownik (kierownik nie istniejącego już działu) nie otrzymał żadnego nowego papieru do podpisania i wynagrodzenie wypłacane jest jak poprzednio. Czy pracodawca narusza (rażąco?) prawo nie (...)

 • Współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną

  Jestem wraz z żoną T. współwłaścicielem działki, na której stoją dwa budynki. Jeden budynek piętrowy zamieszkuję wraz z żoną i 2-ką dzieci. Drugi budynek parterowy - mieszkalny, z dużym pomieszczeniem warsztatowym. Około 16 lat temu otrzymałem prawa do połowy posiadłości na zasadach (...)

 • Zwolnienie od opłaty podstawowej

  Wniosłam apelację od wyroku rejonowego sądu pracy. Następnie w tej samej dacie otrzymałam z sądu wezwanie do uiszczenia opłaty (30 zł.) w ciągu 7 dni, oraz złożyłam wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Czy w tej sytuacji czekam na postanowienie sądu w sprawie zwolnienia od kosztów (...)

 • Zwrot pozwu

  W pozwie w sprawie gospodarczej są uchybienia formalne kwalifikujące pozew do zwrotu. Czy sąd zwracając pozew (z powodu uchybień formalnych) zwraca wszystkie dokumenty tj. pozew wraz ze wszystkimi załącznikami, czy też zostawia u siebie te dokumenty bądź ich kopie?

 • Wniosek o urlop wychowawczy

  Jestem na urlopie macierzyńskim do dnia 24.06.06 i zamierzam skorzystać z urlopu wychowawczego. Pierwsze dziecko ma 3 lata i 10 miesięcy a drugie 2 miesiące. Czy po urodzeniu II dziecka mogę skorzystać z urlopu wychowawczego na I dziecko do ukończenia przez niego 4 lat i potem złożyć podanie (...)

 • Likwidacja oddziału

  Spółka zagraniczna (Włochy) posiada oddział w Polsce. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie tym oddziałem jest jeden ze wspólników. Teraz spółka - matka zmieniła skład osobowy i nie ma w niej już wspólnika prowadzącego sprawy polskiego oddziału. Co więcej, spółka - matka chce zlikwidować (...)

 • Badanie psychologiczne nauczyciela

  Pracownica powołana na stanowisko zastępcy dyrektora w szkole, przez 4 miesiące przebywała na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez lekarza psychiatrę. Czy w zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły może skierować na dodatkowe badania psychologiczne? Czy dyrektor szkoły może kierować na badania (...)

 • Wyłączenie nieruchomości z majątku spółki

  Jesteśmy we dwóch właścicielami Spółki Jawnej. Przewidujemy przekształcenie się w spółkę z o.o. W związku z tym podjęliśmy decyzję o wyłączeniu dwóch nieruchomości (lokale biurowe) ze stanu posiadania spółki jawnej, aby te nieruchomości nie stanowiły majątku spółki z o.o. Nieruchomości (...)

 • Sposób liczenia terminów w prawie cywilnym

  Chcę wypowiedzieć umowę zlecenia, którą zawarłam. Nie wiem jak liczyć jednomiesięczny okres wypowiedzenia o którym mowa jest w umowie. Od połowy miesiąca, jeśli wypowiadam ją w połowie miesiąca? Czy są ustawowo określone okresy wypowiedzenia umów prawa cywilnego i jak je liczyć (od (...)

 • Zjazd z drogi publicznej

  Mam pytanie dotyczące drogi publicznej. Droga, z którą graniczy moja działka jest drogą publiczną. Część działek, których jest wydzielona ta droga jest własnością prywatną a część własnością gminną. Chcę wystąpić do gminny o wykonanie zjazdu na tą drogę. Właściciele prywatni (...)

 • VAT przy imporcie towarów

  Firma dokonuje importu towarów. Czy podatek VAT przy imporcie nalicza się w identyczny sposób, jak przy zakupie (jako VAT należny), tzn. czy obie czynności różnią się w jakiś sposób formą opodatkowania? Przy dokonywaniu importu firma otrzymuje z urzędu celnego dokument SAD, lub też potwierdzenie (...)

 • Dowody opłat sądowych

  Dokonuję opłaty sądowej przelewem bankowym (lub na poczcie) na rachunek sądu. Jaki dowód wpłaty powinien zostać w aktach sprawy, oryginał czy kopia?

 • Wentylacja w kuchni

  W mieszkaniu własnościowym (blok), podczas corocznego przeglądu kominów wentylacyjnych kominiarz nakazał pod rygorem grzywny rozebranie okapu nad piecem kuchennym gazowym, ponieważ jest poprowadzony do jedynego wyciągu wentylacyjnego w kuchni. Powoływał się na konieczność posiadania wyciągu (...)

 • Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

  Pani X otrzymała nakaz podatkowy na rok 2006. Z uwagi na bardzo trudną sytuację rodzinną i finansową nie była w stanie zapłacić I raty podatku od nieruchomości w kwocie 172 złote. Zwróciła się z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o umorzenie i raty podatku - załączyła wszystkie posiadane (...)

 • Koszty procesu w sprawie pracowniczej

  Pracownik wniósł pozew do sądu pracy przeciwko pracodawcy i sprawę przegrał. Do jakich opłat w tym przypadku będzie zobowiązany pracownik? Czy w takim przypadku sąd będzie mógł nakazać zwrot na rzecz pracodawcy kosztów, jakie poniósł on w związku reprezentowaniem go przez adwokata?

 • Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

  Anglik na stałe zamieszkały w swoim kraju kupuje lokal mieszkalny w Polsce. Czy obcokrajowiec (obywatel Wielkiej Brytanii) nabywając na własność lokal mieszkalny w Polsce jest zobowiązany do zapłaty takich samych podatków jak Polak? Jeżeli będzie chciał sprzedać mieszkanie przed okresem (...)

 • Postanowienia regulaminu premiowania

  Czy do regulaminu premiowania można wnieść zapis, że w przypadku braku środków finansowych wysokość premii regulaminowej może ulec obniżeniu na okres np. trzech miesięcy o 50%, podczas gdy zakładowy układ zbiorowy mówi, że kierownik zakładu tworzy fundusz premiowy w wysokości nie mniejszej (...)

 • Wybór pracownika do uzgadniania regulaminu ZFŚS

  U pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa i załoga powinna wybrać pracownika do reprezentowania jej interesów w celu ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jakie przepisy regulują zagadnienie wyboru pracownika do reprezentowania interesów załogi?

 • Odwołąnie wicedyrektora szkoły

  Poprzedni dyrektor szkoły powołał na stanowisko kierownicze nauczyciela i przyznał mu dodatek funkcyjny. Obecny dyrektor po zweryfikowaniu akt osobistych dopatrzył się braku oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą. Czy można na tej podstawie odwołać w/w nauczyciela ze stanowiska (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne