e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Lipiec 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Utrata uprawnień przedstawiciela ustawowego

  Moja żona płaci alimenty na syna swojemu byłemu mężowi, ale ma pewne zaległości w opłatach. Syn niedługo kończy 18 lat. W ostatnim miesiącu przed osiągnięciem pełnoletności były mąż wnosi sprawę do komornika o ściągniecie zaległych alimentów. Kilka dni później syn osiąga pełnoletność. (...)

 • Charakter i skutki pokwitowania

  Między dwoma osobami decyzją sądu powstało zobowiązanie finansowe. Rozliczenie miało charakter czysto formalny - ponieważ dokonywało się w obrębie rodziny. W jego wyniku jedna z osób przejmowała na własność mienie znacznej wartości należące przedtem do obu osób. Po pewnym czasie dla (...)

 • Wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów

  Eks-małżonka mojego męża wraz z ich dziećmi po rozwodzie przebywała w mieszkaniu męża (on się wyprowadził), lecz on nadal ponosił koszty utrzymania tego domu i dzieci. Zawarł z eks-małżonką umowę ustna, ze nie daje jej do ręki alimentów, lecz spłaca wszystkie wspólne zobowiązania, (...)

 • Milczące uznanie długu

  Wierzyciel podwykonawca usług wezwał mnie przez kancelarię adwokacką o zapłatę zaległych faktur wyznaczając termin 7 dni pod rygorem wytoczenia powództwa w trybie nakazowym. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni poczytane będzie nieodwołalnie za uznanie w całości danej wierzytelności za bezsporną (...)

 • Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

  Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, choć tego słowa w nagłówku nie ma. Cena umowna towaru wynosi 1.950,00 zł + odsetki. Razem wynosi (...)

 • Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

  Dlaczego ZUS odprowadza moje składki do OFE za prawie każdy miesiąc na raty (zdarzają się nie 2 a nawet 3 raty za 1 miesiąc), z czego OFE pobiera od każdej raty składki prowizje? Prócz tego ZUS odprowadza składki nieterminowo, z czego znowu z moich składek potrącane są odsetki. Czy powinnam (...)

 • Alimenty od wujostwa

  Powódka wystąpiła najpierw do sądu z pozwem przeciwko dziadkom uprawnionych. Sąd pierwszej instancji zasądził alimenty od dziadków, ale sąd okręgowy uchylił wyrok i cofnął do ponownego rozpatrzenia. Powódka wystąpiła w międzyczasie przeciwko dalszej rodzinie, nie w linii prostej (braciom (...)

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki dla tychże nauczycieli nie związane z pensją, a których wypłacanie na wsi jest możliwe z jakichś dodatkowych względów i (...)

 • Właściwość sądu opiekuńczego

  Mój mąż złożył pozew przeciwko matce swoich dzieci o odebranie jej praw rodzicielskich w związku z nadużyciem przez nią władzy rodzicielskiej. Matka wyjechała z dziećmi na stałe do USA bez zgody ojca mającego pełną władzę rodzicielską. Rodzice są po rozwodzie. Sąd rejonowy w miejscu (...)

 • Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

  Pracownik zmarł w połowie miesiąca. Pracownik miał żonę i dwoje pełnoletnich dzieci. Komu i czy można wypłacić wszystkie należne świadczenia czyli: pensję, ekwiwalent za urlop, zasiłek pośmiertny, premię?

 • Postawienie tablicy reklamowej

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością chce postawić tablice reklamowe o wymiarach 2 na 3 metry na posesji osoby fizycznej. Jakie formalności trzeba dopełnić, żeby postawienie tablic reklamowych na posesji osoby fizycznej było zgodnie z prawem? Czy trzeba uzyskiwać pozwolenia? Na jakiej (...)

 • Rozwód i podział majątku wspólnego

  Jesteśmy małżeństwem od dwudziestu paru lat. Mąż zdradził mnie po raz pierwszy kilkanaście lat temu. Mąż zakochał się, jak twierdził, i chciał układać sobie życie na nowo z żoną naszego wspólnego kolegi. Kiedy to zakończyło się niepowodzeniem wrócił do domu. Udało mi się wybaczyć (...)

 • Opodatkowanie siedliska na działce rolnej

  Właściciel chciałby wybudować siedlisko na działce rolnej, która ma powierzchnię większą od średniej wielkości gospodarstwa rolnego w danej gminie. Równocześnie właściciel ma możliwość odrolnienia kawałka działki - 5 arów i budowy domu na tym kawałku. Jak będzie wyglądała wysokość (...)

 • Blokada środków pieniężnych a egzekucja z rachunku

  Na rachunku bankowym została dokonana blokada środków w określonej kwocie tytułem zabezpieczenia umowy. W wyniku wszczętej egzekucji komornik dokonał zajęcia tego rachunku. Bank przesłał środki zgromadzone na rachunku (w tym objęte blokadą) komornikowi twierdząc, iż te środki z blokady (...)

Opinie prawne • Prawo do dywidendy - opinia prawna

  Stan faktyczny Nabywca nabył akcje Spółki od Zbywcy z zapłatą ceny częściami rozłożonymi w czasie. Jednocześnie, w Umowie Nabycia, Nabywca przeniósł na Zbywcę przyszłe wierzytelności (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 939 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

 • Dziennik Ustaw Poz. 938 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 937 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny

 • Dziennik Ustaw Poz. 936 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 935 z 2006

  Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 934 z 2006

  Ustawa z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

 • Monitor Polski Poz. 535 z 2006

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 534 z 2006

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 533 z 2006

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 532 z 2006

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2006 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 531 z 2006

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

 • Monitor Polski Poz. 530 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 529 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 528 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

 • Monitor Polski Poz. 527 z 2006

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu

 • Monitor Polski Poz. 526 z 2006

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 525 z 2006

  Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. nr 113-33-06 o powołaniu w skład Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 524 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. nr 113-33-06 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 523 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Poz. 522 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3257) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. powołująca Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3113) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/231/WE upoważniającą Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez niektóre gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1057/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zawieszenia wydawania pozwoleń na przywóz masła nowozelandzkiego w ramach kontyngentu taryfowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wypłaty premii ubojowej i płatności dodatkowych w ramach środków weterynaryjnych nakazujących ubój zwierząt w Holandii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów sardeli w podobszarze ICES VIII

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3703/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnych norm handlowych w odniesieniu do niektórych świeżych lub schłodzonych ryb

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4266 — Atel Energia/Azienda Energetica — Etschwerke/Enrg.IT) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Dni wolne od pracy w roku 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Dni wolne od pracy w roku 2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Sprawozdanie specjalne nr 3/2006 dotyczące pomocy humanitarnej Komisji Europejskiej na rzecz obszarów dotkniętych tsunami, wraz z odpowiedziami Komisji