e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Sierpień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Faktura przy sprzedaży ratalnej

  Nie jesteśmy pewni, jak prawidłowo wypisać fakturę sprzedaży urządzenia przy sprzedaży urządzenia za 23 tys. zł w przypadku, kiedy nabywca płaci 50% gotówką, a pozostała część za 12 miesięcy. Jak wystawić fakturę sprzedaży przy płatności 50% gotówką, a pozostałej części za (...)

 • Życzenia opublikowane w prasie a koszty firmy.

  Z okazji jublileuszu istnienia firmy klienta, spółka zamieściła w miesięczniku branżowym życzenia urodzinowe dla klienta o treści: "Serdeczene życzenia z okazji 15 urodzin dla Klienta XXXX składają pracownicy firmy YYYYY. Czy jest to koszt uzyskania przychodu? Czy można odliczyć podatek (...)

 • Pierwszeństwo dla dzierżawcy

  Nieruchomość (grunt) stanowi własność Urzędu Miasta. Grunt był w dzierżawie i płacono za niego czynsz. Na gruncie tym postawiono (za zgodą) budynek. Teraz Urząd chce sprzedać grunt. Wycenił grunt i budynek na nim stojący. Grunt wystawiono do sprzedaży w ramach przetargu. Czy osoba, która (...)

 • Doręczenie pisma pod nieobecność adresata

  Złożyłem do sądu wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem, jednak wyjeżdżam na wakacje i możliwe jest że wyrok zostanie przysłany podczas mojej trzytygodniowej nieobecności. Po odebraniu wyroku zaczyna biec termin do wniesienia apelacji. Czy nieodebrany wyrok może być traktowany jak ze skutkiem (...)

 • Właściwość sądu w procesie cywilnym

  Jaka jest właściwość sądu jeżeli chodzi dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej wykonywaniem postanowienia? Jaka jest właściwość sądu jeżeli alimenty nie zostaną przyznane i będę chciał dochodzić ich zwrotu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia?

 • Właściwość przemienna sądu przy wykonaniu umowy

  Zgodnie z art. 34 kpc sądem właściwym do rozpoznania powództwa w zakresie wykonania umowy może być sąd właściwy ze względu na miejsce realizacji danego zobowiązania. Jak można ustalić miejsce spełnienia świadczenia pieniężnego wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (...)

 • Naruszenie własności

  Obecnie jedynym właścicielem domu jest mieszkająca tam moja matka. Ja i nasi "przeciwnicy", tj. moja siostra z mężem, jesteśmy zaś użytkownikami. Pisemnego podziału quoad usum brak. Testament jest złożony u notariusza. Faktycznie budynek zamieszkują: matka, syn (ja) i córka z mężem wraz (...)

 • Przekształcenie firmy jednoosobowej w s.c.

  Prowadzę działalność jako osoba fizyczna (jednoosobowo), na zasadach ogólnych, KPiR, zatrudniam 10 pracowników, posiadam halę, kilkanaście pojazdów, sprzęt budowlany, koparki. Chciałbym przekształcić obecną firmę jednoosobową w spółkę cywilną z dwoma dodatkowym wspólnikami, którzy (...)

 • Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

  Z dniem 01.09.2006 r. obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do nich przejmują gminy. Nasz pracownik pobiera w naszym zakładzie zasiłek pielęgnacyjny na siebie (umiarkowany stopień niepełnosprawności powstały przed 18-tym rokiem życia). Kto będzie miał obowiązek wypłaty samego (...)

 • Koszty sądowe a koszty uzyskania przychodu

  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Po dokonaniu kontroli przez urząd kontroli skarbowej otrzymałem domiar podatku, z wysokością którego się nie zgadzam. Ponieważ izba skarbowa utrzymała decyzję w mocy, wniosłem sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dokonując (...)

 • Podział działki wbrew miejscowemu planu

  Rozważam podział działki 0,5 ha budowlanej na dwie części. W warunkach zagospodarowania przestrzennego jest zapis, iż najmniejsza działka może mieć 15 arów. Czy jest możliwe, aby jednak podział działki mógł być w proporcjach 0,1 i 0,4 ha? Jaka jest procedura załatwiania takiego podziału?

Artykuły i poradniki

 • Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

  Przedstawiciele określonych w kodeksie spółek handlowych wolnych zawodów np. lekarze, prawnicy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Wolne zawody należą do najbardziej dynamicznych grup zawodowych w Polsce i dlatego ustawodawca wprowadził nowy typ spółki, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 140 z 2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku VI Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 139 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku VI Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 136 z 2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 135 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2006

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (1)(Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2006

  NO-Oslo: Regularne połączenia lotnicze w Finnmark i North-Troms (Norwegia) — Zaproszenie do składania ofert

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE (Dz.U. L 33 z dnia 8.2.2003) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 15, tom 7, str. 346)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 346 z dnia 29.12.2005)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA odnoszący się do art. 4 ust. 1 lit. a) dokumentu, o którym mowa w punkcie 64a załącznika XIII do Porozumienia EOG (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych) — Nałożenie nowych zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie regularnych usług lotniczych na trasach w okręgach Finnmark i North-Troms (Norwegia).

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3863) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2006

  Zawiadomienie w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2006

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia. (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 1464/95, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 800/1999, (WE) nr 1291/2000, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1138/2005, (WE) nr 951/2006 i (WE) nr 958/2006 w odniesieniu do wywozu produktów rolnych do Libanu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północno-wschodnim Atlantyku

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4344—Lactalis/Nestlé) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Sprawozdanie specjalne nr 5/2006 dotyczące programu MEDA wraz z odpowiedziami Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (1)(Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą)