e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Sierpień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Darowizna od rodziców bez podatku

  Proszę mi napisać, jaką kwotę mogą przekazać jedni rodzice swojej córce i jej mężowi, aby nie zapłacić podatku od spadków i darowizn, i z czego ona się składa: ile z kwot wolnych, ile z kwot zwolnionych, ile od ojca, ile od matki, ile od obojga rodziców razem. Ile należy napisać "odręcznych" (...)

 • Odwołanie cofnięcia pozwu

  W sądzie rodzinnym w wyniku emocji, zróżnicowane traktowanie przez Sąd stron wycofałem pozew (o zmniejszenie alimentów) w całości, ustnie. Jedna ze stron była nie obecna (matka małoletniego) druga wyraziła zgodę (pełnoletnia córka). Roszczenia są podzielone. Leczę się na depresję i (...)

 • Sprawozdania o zużytym sprzęcie elektronicznym

  Firma sprowadzająca od producenta z Niemiec poniżej 10 sztuk części sprzętu elektronicznego w roku. Czy firma podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (składanie sprawozdań, opłaty, umowa z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego)? (...)

 • Sprostowanie i uzupełnienie protokołu

  Sprawa cywilna. Jako uczestnik postępowania złożyłem wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu. Sąd wezwał mnie o sprecyzowanie w terminie 7 dni wniosku poprzez precyzyjne podanie słów, których domagam się wpisania do protokołu i w którym miejscu, pod rygorem oddalenia wniosku. Problem (...)

 • Przedstawienie wniosków dowodowych

  Dostałam nakaz z sądu do zapłaty mandatu za jazdę bez biletu PKP. Napisałam sprzeciw, ponieważ ja nie jechałam tym pociągiem, a ktoś posłużył się moją legitymacja rencisty, którą wcześniej gdzieś zgubiłam. Teraz dostałam z sądu wezwanie na rozprawę i do przedstawienia swojego stanowiska (...)

 • Kupno mieszkania do majątku osobistego

  Jestem w związku małżeńskim. Nie posiadamy rozdzielności majątkowej - mamy wspólność. Chciałabym kupić mieszkanie, jednakże z pewnych względów, chciałabym to mieszkanie kupić tylko na swoją własność, w ten sposób, aby mąż nie mógł być jego właścicielem i nie miał do niego (...)

 • Nakaz europejski- wyrok TK

  Czy aktualnie przepisy dotyczace europejskiego nazazu aresztowania są obowiązujące? Jakie orzeczenia w tej materii zostały wydane przez TK? Na czym polega zastosowanie instytucji europejskiego nakzau aresztowania i w jakim stosunku pozostaje ona do ekstradycji?

 • Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

  Chcę wyznaczyć kierownika budowy. Kto może pełnić funkcję kierownika budowy? Czy są wymagane specjalne uprawnienia?

 • Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

  Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie swojej córce kwotę 9.637 zł, czyli czy córka może tą drogą otrzymać kwotę 19.274 zł (...)

 • Życzenia opublikowane w prasie a koszty firmy.

  Z okazji jublileuszu istnienia firmy klienta, spółka zamieściła w miesięczniku branżowym życzenia urodzinowe dla klienta o treści: "Serdeczene życzenia z okazji 15 urodzin dla Klienta XXXX składają pracownicy firmy YYYYY. Czy jest to koszt uzyskania przychodu? Czy można odliczyć podatek (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1107 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1106 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 1105 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 1104 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

 • Dziennik Ustaw Poz. 1103 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1102 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1101 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1100 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1099 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2006

  Sprostowanie do decyzji Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz Przedstawicieli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Biura Kadr Wspólnot Europejskich (2002/621/WE) (Dz.U. L 197 z dnia 26.7.2002) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 1, tom 4, str. 48)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2006

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (2001/500/WSiSW) (Dz.U. L 182 z dnia 5.7.2001) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 4, str. 158)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną beflubutamid (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3806) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilności transnarodowej we Wspólnocie w celach edukacji i kształcenia zawodowego: Europejska Karta na rzecz Jakości Mobilności

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2006

  Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zapobiegania występowaniu i ograniczania występowania toksyn Fusarium w zbożach i produktach zbożowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu obuwia z noskiem ochronnym pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. potrzeb politycznych w zakresie danych dotyczących przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawiekomunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Wspólna agenda na rzecz integracji – ramy integracji obywateli państw trzecich w Unii Europejskiejkomunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Związek pomiędzy migracją i rozwojem: konkretne kierunki działania w zakresie partnerstwa UE z krajami rozwijającymi sięwniosku Komisji dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur dla państw członkowskich dotyczących powrotu nielegalnych imigrantów z państw trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Dialog na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE i krajami kandydującymi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie Polityka spójności a miasta: wkład miast i aglomeracji miejskich we wzrost zatrudnienia w regionach

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie: Klęski naturalne: pożary, powodzie, okresy suszy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (sprawa nr COMP/M.4249 — Abertis/Autostrade) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej) oraz w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Strategia tematyczna dotycząca ochrony i zachowania środowiska morskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (sprawa nr COMP/M.4353 — Permira/All3Media Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. wprowadzające w roku 2005/2006 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do terminu płatności opłaty wyrównawczej za mleko i przetwory mleczne przez nabywców i producentów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza oraz wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy