Archiwum 27 Wrzesień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Brak załączników w nakazie zapłaty w trybie upominawczym

  Otrzymałem nakaz zapłaty w trybie upominawczym. W pozwie skierowanym do sądu jako załączniki wskazane są różnego rodzaju dokumenty, które załączył powód w trakcie składania. Jednakże do mnie, razem z nakazem zapłaty, dotarła tylko część tych dokumentów. Nie ma między innymi aktu (...)

 • Sprzedaż samochodu przez komis

  Prowadzę komis samochodów osobowych używanych przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej, jestem płatnikiem podatku VAT, który płacę po sprzedaży pojazdu (wystawiam faktury VAT-marża). Chcę przyjąć w komis samochód będący własnością obywatela Niemiec i spisać z (...)

 • Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

  Spółka akcyjna posiada kapitał akcyjny w wysokości 100 tys. Posiada również 100% udziałów w spółce z o.o., o kapitale udziałowym 400 tys. Majątek spółek w/g wycen przekracza wymienione kapitały. Czy istnieje sposób na takie połączenie spółek, żeby powstała spółka miała kapitał (...)

 • Sprzedaż praw z akcji imiennych

  Komornik na podst. art. 911 (7) kpc ogłosił sprzedaż zajętych praw majątkowych dłużnika wynikających z posiadania akcji imiennych z wolnej ręki. Postanowienie sądu brzmiało następująco: Na podstawie art. 911 (7) par. 1 kpc sprzedać zajęte prawa majątkowe dłużnika z tytułu posiadanych (...)

 • Wysyłanie ofert handlowych faksem

  Proszę o informację, czy polskie prawo reguluje w jakikolwiek sposób (jeśli tak, to jaki) przesyłanie ofert handlowych faksem. Chciałbym w ten sposób rozesłać do różnych firm moją ofertę handlową. Firmy te nie są w żaden sposób ze mną związane. Moja oferta byłaby więc rozesłana (...)

 • Droga konieczna dla działki niezabudowanej

  Jestem uczestnikiem sprawy o drogę konieczną. Biegły sądowy geodeta na wniosek wnoszących zaprojektował drogę przez część mojej posesji do działki niezabudowanej o statusie działki rolnej. Wnoszący na wspomnianej działce ma tylko trawę. Sąd na wizji lokalnej widział tę działkę. Moje (...)

 • Fałszywe oskarżenie przed sądem

  Świadek w sprawie karnej (jednocześnie oskarżyciel posiłkowy) w czasie trwania przewodu sądowego oskarżył mnie o to, że podszywałam się pod inną osobę, przebrałam za nią i użyłam nieletniej siostrzenicy do towarzystwa, aby podać się za inną osobę, która w tym czasie była uznana (...)

 • Porozumienie a odprawa emerytalna

  Nasza pracownica osiągnęła wiek emerytalny. Złożyła wniosek do ZUS o naliczenie emerytury. ZUS emeryturę naliczył, jednak wstrzymał jej wypłatę do chwili rozwiązania aktualnego stosunku pracy. Czy musimy rozwiązać z pracownicą umowę za wypowiedzeniem i jako powód podać nabycie prawa (...)

 • Cechy dozwolonej reklamy porównawczej

  Czy wskazana poniżej treść reklamy jest sprzeczna z prawem? W treści reklamy wskazujemy potencjalnym klientom, iż w związku z utrzymywaniem się na rynku wysokich cen za połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych, od dnia 25 września 2006 r., każdy mieszkaniec naszego osiedla posiadający (...)

 • Umyślność i nieumyślność czynu zabronionego

  Otrzymałem karę 5 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata z art. 270 §1 kk. Podpisałem przygotowany przez urzędnika gminy dokument, nie będąc już pracownikiem Urzędu. Dokument ten nie zmieniał merytorycznie treści oryginału, a jedynie kolejność nazwisk w rubrykach. Oryginał ja również podpisałem, (...)

 • Charakter orzeczeń WSA

  Sprawa dotyczy naszego sporu z Urzędem Miasta Ref. ds. podatków lokalnych w przedmiocie klasyfikacji będącej moją własnością hali produkcyjnej do kategorii budowli zamiast budynków. Zaszeregowanie to ma istotny wpływ na kwestię wymiaru podatku od tejże nieruchomości. Urząd Miasta za wszelką (...)

 • Podejrzenie sfałszowania opinii biegłego

  Jestem uczestnikiem sprawy o drogę konieczną. Około 3 lat temu, mój teść wniósł do sądu pozew o "zakaz przejazdu i przechodu" dla sąsiadów przez pas swojego gruntu o szerokości 1 metra, chcąc poszerzyć wjazd na własną posesję (aktualnie jest 2.60m). Do sprawy jednak nie doszło, bo sąsiedzi (...)

 • Rozwiązanie umowy z operatorem internetowym

  W umowie zawartej z operatorem internetowym okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni. W trakcie trwania umowy operator przesłał do abonenta listem zwykłym pismo o zmianie okresu wypowiedzenia na 45 dni. Abonent listu nie otrzymał, tym bardziej nie wyraził zgody na zmianę terminu wypowiedzenia. W (...)

 • Przedawnienie należności operatora telefonii

  Na osobie ciąży zobowiązanie z tytułu braku zapłaty faktur za telefon komórkowy (drugie półrocze 1999 r.). Operator telefonii komórkowej sprzedał dług firmie windykacyjnej w dniu 30.08.2001 r. Firma windykacyjna wysłała wezwanie do zapłaty w maju 2002 r. W sierpniu 2006 r. ta sama firma (...)

 • Wydanie wyroku zaocznego w sprawie pracowniczej

  Złożyłam do sądu pracy pozew o zasądzenie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w trybie art. 52 par. 1 pkt 2 kp. Czy w takiej sprawie, w sytuacji, gdyby pozwany się nie stawiał (obywatel (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1230 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1229 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 1228 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1227 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1226 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1225 z 2006

  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Monitor Polski Poz. 674 z 2006

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie Strategii Regulacyjnej 2006-2007 na rynku telekomunikacyjnym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2006

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja (2006/646/WE) (  Dz.U. L 265 z 26.9.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4227) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4197)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3699)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa, którą Zjednoczone Królestwo planuje wprowadzić na ustanowienie Nuclear Decommissioning Authority (notyfikowana jako dokument nr  C(2006) 650) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie programu pomocy, który Włochy, Region Veneto, zamierzają uruchomić odnośnie interwencji mających na celu poprawę warunków przetwarzania i obrotu produktami rolnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 639) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 26/05 (ex N 580/B/03) przewidzianej w programie działań interwencyjnych na rzecz uprawy drzew cytrusowych we Włoszech, przedstawionym przez Sycylię (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5354)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem w odniesieniu do ochrony amerykańskich nazw pochodzenia we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Słowenię w ramach przepisów o podatku od emisji dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4435) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie pomocy państwa, której Włochy zamierzają udzielić na rzecz Fincantieri (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4433) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Procedura informacyjna — przepisy techniczne (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1411/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. dotycząca programu pomocy państwa wdrożonego przez Włochy na rzecz niektórych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, wyspecjalizowanych w inwestycjach w przedsiębiorstwa o małej i średniej kapitalizacji notowanych na rynkach regulowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3302) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro