e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Wrzesień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przedawnienie tytułu wykonawczego

  Moi rodzice byli wspólnikami spółki cywilnej, która na potrzebę rozwoju działalności zaciągnęła kredyt. Z czasem okazało się, że była to zła inwestycja. Bank wystąpił do sądu o egzekucję długu. W 1999 r. sąd rejonowy wydał w tej sprawie tytuł wykonawczy. W ubiegłym miesiącu komornik (...)

 • Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela

  W związku z tzw. niżem demograficznym szkoły przyjmują zmniejszone ilości młodzieży. Automatycznie wiąże się to ze zmniejszeniem ilości godzin dydaktycznych (pensum) dla nauczycieli. Zgodnie z art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela, za ich zgodą, istnieje możliwość ograniczenia zatrudnienia (...)

 • Obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu

  W księdze wieczystej nieruchomości znajdują się wzmianki w dziale I i II. Proszę o wskazanie przepisów, zgodnie z którymi, to notariusz ma obowiązek sprawdzić i opisać wzmianki w akcie notarialnym?

 • Wycofanie pojazdu z ruchu a ubezpieczenie OC

  Posiadam samochód, który czasowo wycofałem z ruchu. Czy firma ubezpieczeniowa musi mi zwrócić składkę (niektóre firmy zwracają, a inne nie)?

 • Jdnorazowa zapomoga z tutułu urodzenia dziecka

  Do ośrodka zgłosiła się osoba, która chce złożyć wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Osoba ta czasowo przebywa na terytorium USA i tam urodzone jest dziecko. Osoba ta posiada obywatelstwo polskie i jest nadal zameldowana na terenie naszej gminy. Czy osobie tej przysługuje (...)

 • Nauczyciel dyplomowany

  Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam 9 letni staż pracy. Ukończyłem studia na politechnice, posiadam tytuł magistra inżyniera, oprócz tego ukończyłem dwu letnie studium pedagogiczne. Parę lat temu dyrektor mojej szkoły na podstawie liczby godzin matematyki i informatyki w moim indeksie (...)

 • Utrata wynajmowanego lokalu

  Uchwała Rady Gminy z lutego 95r. mówi: zarząd miejski może przeznaczyć do sprzedaży następujące mienie gminy: budynki i lokale mieszkalne stanowiące mienie komunalne etc. Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych następuje na rzecz ich najemców lub osób bliskich stale mieszkających z nimi (...)

 • Przesłanki oddalenia wniosku dowodowego

  Oddalenie wniosku dowodowego jest możliwe w przepisanych przez prawo okolicznościach i następuje w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Co to oznacza w praktyce? Czy jeśli sąd dopuścił wniosek dowodowy na pierwszej rozprawie, to przed kolejną rozprawą mogę wnioskować (...)

 • Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu karnym

  Strona pozwana w postępowaniu karnym otrzymała obrońcę z urzędu. Czy strona pozywająca ma również prawo wystąpić do sądu o przyznanie adwokata (pełnomocnika) z urzędu?

 • Wniosek dowodowy z akt sprawy

  W dochodzeniu prokuratorskim, Prokurator postanowił umorzyć śledztwo przeciwko podejrzanej o to, że groziła pozbawieniem życia - przy czym groźby te wzbudziły w pokrzywdzonej obawę, że mogą zostać spełnione, to jest czyn z art. 190 § 1 kk - gdyż stwierdził, iż podejrzana nie popełniła (...)

 • Umowa najmu lokalu pod działalność gospodarczą

  W maju 2005 wynająłem lokal biurowo - handlowy. Lokal ten miał służyć jako biuro (handlowiec telefonował do klientów umawiając się na sprzedaże) oraz miejsce do metkowania i pakowania biżuterii. Krótko po wprowadzeniu się podczas burzy lokal został zalany. W związku z wysoką temperaturą (...)

 • Premia uznaniowa w podstawie wymiaru zasiłku

  Pracownica w ciąży przebywa na zwolnieniu lekarskim. Do czasu zajścia w ciążę i pójścia na zwolnienie lekarskie otrzymywała premię uznaniową z wyjątkiem jednego miesiąca. Czy dla kobiety ciężarnej, przebywającej na zwolnieniu lekarskim, premia uznaniowa powinna być wliczona do średniego (...)

 • Wartość przedmiotu sporu - zniesienie służebności

  Aktem darowizny nieruchomości z 1961 r. została ustanowiona na mojej działce służebność drogi koniecznej bez wynagrodzenia. Ponieważ nieruchomość władnąca uzyskała dostęp do drogi publicznej chciałbym wnieść pozew o zniesienie tej służebności w trybie art. 295 kc. Jak oznaczyć (...)

 • Zaświadczenie dla WKU o pobycie za granicą

  Ustalając pełnomocnika o charakterze szczególnym tj. do dokonania zmiany miejsca stałego pobytu lub wymeldowania muszę też oddać dowód osobisty. Podobno urzędy żądają od pełnomocnika potwierdzenia pełnomocnictwa notarialnie nie mając do tego podstaw prawnych. Czy fakt nie zgłoszenia wcześniej (...)

 • Cofanie na drodze jednokierunkowej

  Cofałem na ulicy jednokierunkowej. Czy jest to prawdą, że mogę wykonać manewr cofania na ulicy jednokierunkowej jedynie na długość samochodu? Czy mogę przejechać ulicę jednokierunkową cofając na całej długości oczywiście z zachowaniem wszelkiej ostrożności?

 • Przerwa w stażu na nauczyciela dyplomowanego

  Jak długa może być przerwa w stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, aby nie było konieczności rozpoczynania go od nowa?

 • Ważność pozwolenia na budowę

  Buduję dom od 10 lat, co roku wykonując jakieś prace (nie ma przerwy 2 lat). Czy pozwolenie na budowę wygasa po 10 latach, czy mogę wykończyć dom po np. 12 latach?

Artykuły i poradniki

 • Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

  Zamówienie publiczne jest szczególnym rodzajem postępowania, zmierzającym do zawarcia umowy między zamawiającym (podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy) a wykonawcą. Jego stosowanie ma na celu przede wszystkim racjonalne wydatkowanie środków publicznych, a także przeciwdziałanie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne