Archiwum 23 Październik 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Złożenie świadczenia do depozytu sądowego

  Jeden z moich byłych najemców - po upływie okresu umowy nie opuścił nieruchomości mimo wezwań z mojej strony i przez cały czas użytkuje ją bezumownie. Umowa przewidywała taką sytuację i możliwość obciążenia 200% czynszem, jeśli nieruchomość nie zostanie opuszczona. Co miesiąc więc (...)

 • Cło i VAT przy wysyłce z USA

  Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w przypadku wysyłki z USA jest cło (w jakiej wysokości) i czy będę musiał dopłacić VAT?

 • Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

  Prezes zarządu spółki z o.o. (będący jednocześnie jednym ze wspólników) sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Chce jednak otrzymywać zwrot kosztów za przejazdy swoim samochodem dokonywanych w sprawach spółki na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. (...)

 • Sprzedaż złomu a dochód

  Jestem osobą fizyczną. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam stały dochód, do którego dorabiam sobie zbieraniem złomu. Czy od otrzymanych pieniędzy za sprzedaż złomu muszę zapłacić podatek?

 • Opodatkowanie diet członków zarządu

  Członkowie zarządu spółki z o.o. sprawują swoją funkcję na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników. Wspólnicy uchwalili ponadto, że członkom zarządu przysługują diety za posiedzenia zarządu. Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzeń z tego tytułu. Czy diety wypłacane (...)

 • Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

  Jechałem samochodem i nie posiadałem zamontowanej w miejscu do tego przeznaczonym przedniej tablicy rejestracyjnej. Art. 71 Prawa o ruchu drogowym stanowi, że pojazdy są dopuszczone do ruchu, jeżeli są min. zaopatrzone w tablice rejestracyjne. Przednią tablicę rejestracyjną miałem wewnątrz (...)

 • Ustalenia faktyczne w postępowaniu przed sądem

  Czy "ustalenia faktyczne" to samo co ustalenie zaszłych faktów? Strony twierdzą sprzecznie. Czy sąd jest zobowiązany odnieść się do treści dokumentów urzędowych, która to treść jest niespójna z zeznaniem strony? Czy sąd może treść tych dokumentów, o zasadniczym znaczeniu dla wyroku, (...)

 • Wypłata premii gwarancyjnej

  Wykupiłam z mężem mieszkanie kwaterunkowe od gminy. Ponieważ od 2000 r. mamy rozdzielność majątkową, w akcie notarialnym wpisaliśmy, że mieszkanie jest finansowane w 99% ze środków żony (moich) i w 1 % ze środków męża. Miałam książeczkę mieszkaniową i ubiegałam się w związku (...)

 • Odszkodowanie ponad karę umowną

  Spółka z o.o. zawarła z klientem umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa przewiduje kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy. Klient upiera się, aby w umowie wprowadzić jeszcze zapis : "strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych (...)

 • Ubezwłasnowolnienie a pełnomocnictwo

  Czy w trakcie sprawy o ubezwłasnowolnienie możemy dostać upoważnienie od osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, do załatwienia różnych spraw związanych z mieszkaniem?

 • Koszty utrzymania w domu opieki

  Płacę za mamę umieszczoną w prywatnym domu opieki. Mama dostaje 600 zł, a za dom płacimy 2000 zł. Złożyliśmy o przyjęcie jej do publicznego domu opieki. Cena będzie podobna. Wyczytałam, że w pierwszej kolejności płaci osoba, która zamieszkuje w tym domu. Mama ma mieszkanie własnościowe, (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę członkom zarządu SM

  Rada Nadzorca Spółdzielni Mieszkaniowej uchwaliła nowe zasady wynagradzania członków Zarządu i chwilę później podjęła uchwałę o wręczeniu wszystkim członkom Zarządu jednocześnie wypowiedzeń warunków umowy o pracę i wypowiedzenie takie wręczyła. Członkowie Zarządu zatrudnieni na (...)

 • Dowód z zeznania świadka w innej sprawie

  Świadek w sprawie karnej złożył zeznania, które mają istotne znaczenie w innej sprawie karnej. Czy Sąd na wniosek powoda, może przedstawić jako dowód w sprawie zeznania świadka z innej sprawy? Czy wnioskowanie do Sądu w sprawie o wykorzystanie zeznań świadka w innej sprawie może być wykorzystane (...)

 • Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

  Chcę wziąć ślub cywilny z obywatelką Ukrainy. Po ślubie chcemy zamieszkać w Polsce. Ona jest po rozwodzie i ma syna w wieku 17 lat (studiuje), w kwietniu 2008 r. będzie miał 18 urodziny. Czy jest różnica gdzie będzie zawarty ślub, w Polsce czy na Ukrainie? Jakie dokumenty będą wymagane (...)

 • Darowizna a podatek

  Uprzejmie proszę o pomoc w kwestii darowizny kwoty pieniężnej na cel zakupu nieruchomości. Sprzedałem swoją nieruchomość i darowałem bratu określoną kwotę środków na nabycie wspólnie (ja i mój brat) nowej nieruchomości, tak żebyśmy byli współwłaścicielami nowej nieruchomości. (...)

 • Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

  W 2005 roku otrzymałem rozwód z żoną. Odnośnie jej kontaktów z dziećmi ustalono, iż może je odwiedzać w każdą środę i czwartek oraz zabierać na II i IV weekend w miesiącu a podczas wakacji na jeden miesiąc. Zgodziłem się na to, ponieważ uważałem, że to będzie dobre dla dzieci. (...)

 • Zwolnienie lekarskie - termin doręczenia

  Pracownik od 24.10.2007r. do 31.10.2007r. jest chory i ma wystawione L-4. W jakim terminie powinien dostarczyć L-4 ? Czy wliczać do wyliczeń soboty i niedzielę?

 • Informacje o majątku dłużnika

  Skierowaliśmy opatrzony klauzulą wykonalności nakaz zapłaty do egzekucji. Wiemy że dłużnik posiada nieruchomości i samochody, znamy nr rejestracyjne nie znamy nr działek i ksiąg wieczystych, komornik żąda od nas sprawdzenia czy te samochody należą do dłużnika oraz o podanie nr działek (...)

 • Uzasadnienie wyroku

  Zostało złożone powództwo przeciwko firmie ubezpieczeniowej o zapłatę. Sąd pierwszej instancji zasądził kwotę zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu. W związku z tym powód nie ma interesu w tym, aby odwoływać się od wyroku, jednakże zdaje sobie sprawę, iż apelację może złożyć strona (...)

 • Egzekucja alimentów a klauzula wykonalności

  Ojciec dziecka wniósł pozew o zasądzenie alimentów od matki dziecka na jego rzecz. Sąd 19 września wydał wyrok zaoczny zasądzając alimenty i nadając wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Matka dziecka wniosła sprzeciw od wyroku, ale z uwagi na to, że został wniesiony po terminie (...)

 • Rozpoczęcie umowy o pracę w dzień wolny

  Pracownik jest zatrudniony na czas określony. Roczna umowa kończy się 31 października. Pracodawca chciałby zatrudnić pracownika na czas nieokreślony. Czy aby została zachowana ciągłość zatrudnienia kolejna umowa (już ta na czas nieokreślony) może być zawarta z dniem 1 listopada, który (...)

 • Duplikat świadectwa pracy

  Jakiś czas temu nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, w związku z czym pracownik otrzymał świadectwo pracy. Po kilku miesiącach zwrócił się do byłego pracodawcy o wydanie duplikatu świadectwa, lecz pracodawca do dziś nie wydal byłemu pracownikowi duplikatu. Czy istnieje jakiś przepis (...)

 • Wypowiedzenie umowy na zastępstwo pracownika

  Pracownik zatrudniony na zastępstwo złożył w dniu 26.10.2007 r. 3 dniowe wypowiedzenie umowy. Dla pracownika sobota i niedziela są dniami pracy. Czy dniem zakończenia pracy będzie dzień 30.10.2007 r.?

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty PrawneNA SKÓTY