e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Październik 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

  W ostatnich dniach wszczęto przeciwko likwidowanemu przeze mnie przedsiębiorstwu państwowemu postępowania egzekucyjne na rzecz ZUS i na rzecz US. W obydwu sprawach, zgodnie z pouczeniami, wniosłam zarzuty. US wydał postanowienie o uznaniu wniesionych zarzutów za nieuzasadnione, ale jednocześnie (...)

 • Nadanie NIP

  Pewna osoba, która dotąd pracowała za granicą naszego kraju, aktualnie zamieszkała w Polsce. Jednakże wszelkie świadczenia typu renta pobiera z kraju w którym pracowała. Okazało się, że nie ma w Polsce numeru NIP. Czy istnieje możliwość, żeby ta osoba faktycznie tego numeru nie posiadała? (...)

 • Stawka opodatkowania ryczałtem

  Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą jako serwis telefonów komórkowych oraz prowadzić drugą działalność - usługi kosmetyczne. Czy te dwie działalności gospodarcze mogę opodatkować na stawkę 8,5% na ryczałcie? To będzie jedna działalność, ale dwie różne rzeczy będą robione. (...)

 • Niewłaściwość sądu a opłata sądowa

  Chcę wnieść pozew do sądu o nakaz zapłaty. W jakiej wysokości należy wnieść opłatę sądową w postępowaniu nakazowym przed sądem gospodarczym, przy wartości sporu ponad 8 tys. zł.? Czy wpis ten zostanie automatycznie zwrócony, jeśli właściwość sądu okaże się nieprawidłowa?

 • Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

  Pewna osoba nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych kilka działek rolnych niezabudowanych. Powstało w ten sposób nowe gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej średniej w gminie. Jedna z działek znajduje się w tej samej gminie lecz w sąsiedniej miejscowości, w obrębie zabudowy zagrodowej (...)

 • Odległość budynku od linii energetycznej

  Działka o powierzchni 30 arów leży w obrębie zabudowy zagrodowej bezpośrednio przy drodze, wzdłuż której położona jest wieś. Właściciel ma zamiar wystąpić o wydanie warunków zabudowy na tę działkę. Według przepisów zabudowa taka powinna stylem i charakterem nawiązywać do już istniejącej (...)

 • Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

  Czy wymagana jest rejestracja koparki (kołowej) która korzysta z przejazdu po drodze na plac budowy? Wg danych technicznych omawianej koparki maksymalne prędkości jazdy na poszczególnych biegach wynoszą - 6,2/10,0/,21,0/38,5 km/h. Nadto w punkcie wyposażenie jest : tłustym drukiem ( trójkąt (...)

 • Grzywna - przedawnienie karalności

  W lipcu 2004 r. nałożono w wyniku wyroku grzywnę sądową za wykroczenie karnoskarbowe. Spłata grzywny na wniosek skazanego została odroczona na pół roku. Po tym okresie została rozłożona na raty, ponieważ skazany nie był w stanie jej spłacić. Skazany nadal jej nie spłacał. W lipcu 2006 (...)

 • Wybór zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

  Zarząd Wspólnoty ogłosił zebranie w maju, zamiast zgodnie z prawem do końca marca 2007. Aktualnie nadal trwa zbieranie głosów w sprawie wyboru nowego zarządu. Wygląda na to, że zarząd robi wszystko, aby utrudnić głosowanie i wybór nowych członków zarządu. Aktualny zarząd był wybierany (...)

 • Zachowek dla rodzeństwa

  Jest rodzeństwo brat i dwie siostry. Rodzeństwo to nie ma wstępnych (rodzice nie żyją). Jedna z sióstr nie posiada męża ani dzieci. Co się dzieje jeżeli właśnie ta bezdzietna siostra zapisze cały swój majątek osobie obcej ewentualnie tylko jednemu z rodzeństwa? Czy osobie (siostrze, bratu) (...)

 • Współwłasność budynku a jego remont

  Od niedawna posiadam 3/16 udziału w zabytkowej kamienicy. Problem polega na tym, że kamienica jest w złym stanie technicznym, nie ma dokumentacji, a pozostali trzej udziałowcy nie są zainteresowani remontami. Jeden udziałowiec, który posiada 1/2 kamienicy mieszka w odległości 150km i nie jest (...)

 • Współwłasność a wynajęcie lokalu

  Od niedawna jestem współwłaścicielem kamienicy. Jeden ze współwłaścicieli zajmuje lokal użytkowy w którym prowadzi działalność gospodarczą. Niedawno dowiedziałem sie że ten współwłaściciel zamierza podzielić lokal użytkowy na 2 części i wynająć drugą część. Czy ten współwłaściciel (...)

 • Wpis do księgi wieczystej mieszkania w spółdzielni

  Piszę do Was w imieniu mojej teściowej która od 16-u lat mieszka na stałe w Szwecji ale w Polsce posiada spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Lokatorskie prawo do lokalu zostało przyznane w grudniu 1981r. a w roku 1988 mieszkanie to zostało przekształcone na spółdzielcze mieszkanie własnościowe. (...)

 • Podział majątku przy nieobecności byłego małżonka

  Piszę do Was w imieniu mojej teściowej która od 16-u lat mieszka na stałe w Szwecji ale w Polsce posiada spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Lokatorskie prawo do lokalu zostało przyznane w grudniu 1981r. a w roku 1988 mieszkanie to zostało przekształcone na spółdzielcze mieszkanie własnościowe. (...)

 • Podział quoad usum a zasiedzenie

  Rodzina upiera się, że góra i dół pewnego domu stanowią odrębną własność. Góra była swego czasu przekazana na zasadzie darowizny, później odsprzedana. Dół miał od pewnego czasu trochę inną historię. Sprawdzałem, jak to wygląda w księdze wieczystej, ale nie udało mi się w całości (...)

 • Przedawnienie długu

  Trzy lata temu mój były pracownik okradł mnie na kwotę 16.824 zł. Sprawa zakończyła się wyrokiem sądowym z zawieszeniem na trzy lata, z obowiązkiem naprawienia szkody w przeciągu pół roku. Ponieważ to nie nastąpiło, prawomocny wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności egzekwował (...)

 • Okres przedawnienia mandatów i grzywien

  Jaki jest okres przedawnienia: - mandatów karnych nałożonych przez Urząd Wojewódzki, - grzywien nałożonych przez Urząd Skarbowy, - należności za telefon komórkowy lub telewizję cyfrową (kablową)? Czy w przypadku gdy sprawa trafia do poborcy skarbowego to okres przedawnienia biegnie (...)

 • Zmiana warunków pracy

  Pracownica zatrudniona w sekretariacie szkoły w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 ma mieć zmienione godziny pracy w następujący sposób: poniedziałek i czwartek 7:00 - 15:30, wtorek i środa 7:00 - 15:00, piątek 7:00 - 14:00. Powyższe wynika (...)

 • Wynagrodzenie za pracę w okresie wypowiedzenia

  Czy w czasie, gdy jestem na okresie wypowiedzenia, to pracodawca ma obowiązek wypłacić mi normalnie wynagrodzenie? Jestem na wypowiedzeniu i wykorzystuję urlop, a nie otrzymałam za 1 miesiąc wynagrodzenia. Czy należy mi się wynagrodzenie za pracę?

 • Umorzenie opłaty stosunkowej

  Komornik przysłał pismem poleconym zawiadomienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustalił opłatę stosunkową z tytułu kosztów komorniczych. Umorzenie postępowania komorniczego nastąpiło na wniosek wierzyciela, ponieważ wierzyciel i dłużnik zawarli ugodę, na mocy której wierzyciel (...)

 • Zaleganie z czynszem a wypowiedzenie najmu lokalu

  Moja matka postanowiła wynająć mieszkanie. Niestety nie podpisała umowy w formie pisemnej z najemcą. Najemca nie płaci od 3 miesięcy. Czy w związku z powyższym można przypuszczać, że została zawarta umowa najmu? Czy taką umowę należy wypowiedzieć, aby nie płacący najemca opuścił (...)

 • Podstawa zasiłku chorobowego po zmianie etatu

  Pracownica zatrudniona od 01 marca 2007 r. na 1/2 etatu, a od 1 września 2007 na pełen etat (wcześniej pracowała w innym zakładzie i chorowała 33 dni w tym roku). Dostarczyła 1.10.2007 r. zwolnienie lekarskie na 8 dni. Przekazuję do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z-3, bo nie jesteśmy (...)

 • Rygor wykonalności w wyroku zaocznym

  Posiadam odpis wyroku zaocznego z nadanym natychmiastowym rygorem wykonalności. Komornik powiedział, że nie może wszcząć egzekucji jeśli na odpisie wyroku nie ma klauzuli wykonalności. Czy mogę zwrócić się do sądu z wnioskiem o nadanie tytułu wykonawczego takiemu wyrokowi i czy sąd może (...)

 • Podział zarobków w małżeństwie

  Mąż i żona są właścicielami gospodarstwa rolnego na zasadzie wspólnoty majątkowej (jest to wspólny ich dorobek). Od kilku lat żona pobiera rentę z KRUS w wysokości ok. 430 zł miesięcznie, poza tym nie posiada własnych dochodów. Wspólnym gospodarstwem od tego czasu zarządza mąż. Poza (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2007 r. ustanawiająca wspólny formularz do przedstawiania danych i informacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4409)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2007 r. w sprawie interwencyjnego szczepienia drobiu przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4393)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i siedmiu zastępców członków z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2007

  Dyrektywa Rady 2007/61/WE z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2001/114/WE odnoszącą się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarze ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1161/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w Morzu Bałtyckim w obszarze ICES III b, c oraz d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Finlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2007

  Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (88/378/EWG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2007 z dnia 2 października 2007 r. znoszące zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach ICES III a, III b, c, d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2007 z dnia 2 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Sierra Mágina (CHNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4839 — AREVA NP/MHI/ATMEA) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4804 — Serafina/Intelsat) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Münchener Bier (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2007

  Orzeczenie Trybunału EFTA z dnia 24 kwietnia 2007 r. (Sprawa E-9/04)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2007

  Zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 24 do dnia 28 września 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Skład Trybunału EFTA — Mianowanie Sekretarza Trybunału EFTA

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1153/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/97 ustanawiające dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1152/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 228/05/COL z dnia 21 września 2005 r. dotycząca wydania zawiadomienia pt. „Wytyczne w sprawie stosowania art. 53 Porozumienia EOG do porozumień o transferze technologii”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2007 z dnia 26 września 2007 r. otwierające autonomiczne i przejściowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4723 — ENI/EXXON MOBIL (Hungary, Czech Republic and Slovakia)) (1)