Archiwum 7 Listopad 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Hipoteka na nieruchomości bez księgi wieczystej

  Czy jeżeli mój dłużnik ma mieszkanie spółdzielcze własnościowe (nieposiadające księgi wieczystej), to czy mogę złożyć wniosek o wpis długu do zbioru dokumentów w spółdzielni, tak żeby pełnił on rolę hipoteki? Czy podstawą takiego wpisu jest tytuł wykonawczy, czy wystarczy tytuł (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka powiedziała mi ze nie może z dzieckiem zrealizować podstawy programowej. Z czego wynika, że podstawa programowa w przedszkolu (...)

 • Uchylenie się od skutków oświadczenia woli

  Akt notarialny sprzedaży lokalu został podpisany przez sprzedającego pod wpływem strachu. Gdyby sprzedający miał możliwość rozsądnej oceny sytuacji, to umowy by nie podpisał. Ale stres spowodował, że podpis złożył. Po uświadomieniu sobie faktu, że był obiektem manipulacji i nacisków (...)

 • Sprzedaż nieruchomości rolno-przemysłowej a VAT

  Jestem podatnikiem VAT, który zamierza sprzedać niezabudowaną działkę. Działka jest częściowo rolna, a częściowo przeznaczona pod zabudowę przemysłową. W jaki sposób mam obliczyć podatek VAT od powyższej transakcji. Dodam, iż części działki rolna i przemysłowa nie są geodezyjnie (...)

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników

  Pracownik został zatrudniony w naszej placówce od 1.09.2007 r. warunkowo, za zgodą pracodawcy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W części A akt osobowych pracownika wpięto pismo z warunkową zgodą pracodawcy na dopuszczenie (...)

 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

  Czy pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w sierpniu 2005 bez uiszczenia opłaty skarbowej 15 zł upoważnia do wypłaty pieniędzy przez bank?

 • Klauzula wykonalności przeciw małżonkowi dłużnika

  Posiadam wyrok z klauzulą przeciwko dłużnikowi - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Dłużnik ma żonę i z tego co się orientuję nie ma rozdzielności majątkowej. Czy możliwa jest w tym przypadku egzekucja z majątku żony, a jeśli tak to czy mogę się zgłosić do sądu (...)

 • Przekształcenie spółki a umowy o pracę

  Nasza spółka przekształca się ze spółki jawnej w spółkę z o.o. Przekształcenie jest tylko zabiegiem formalnym - charakter i zakres działalności firmy a także stanowiska pracy pozostają bez zmian. Obecnie mamy zatrudnionych 25 osób, które naszym zdaniem powinny przejść w sposób automatyczny, (...)

 • Prawo wyboru innego komornika niż właściwy

  Posiadam wyrok z klauzulą wykonalności przeciwko mojemu dłużnikowi - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Nie mogę się jednak dodzwonić do właściwego komornika. Czy sprawę może prowadzić inny komornik i czy wiąże się to z dodatkowymi kosztami po stronie wierzyciela?

 • Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

  W praktyce sądowej pełnomocnicy używają określeń "według norm przepisanych", przy tym nie powołują się na konkretny przepis prawny. Może rodzić to podejrzenie, że "normy przepisane" nie są normą, tylko obyczajem dla wtajemniczonych. Co to są normy przepisane? Gdzie można znaleźć ich (...)

 • Fałszywe oskarżenia

  Policjant wyzywał mnie od bandytów i rozpowiadał wszystkim ludziom, że groziłem mu śmiercią (oczywiście jest to nieprawda). Pewna osoba mi to wszystko nagrała na dyktafon, a ja te nagrania nagrałem na płytę CD i wysłałem do prokuratury. Zostałem przesłuchany w tej sprawie, ale po tym (...)

 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcie

  Komornik gminy zawiadomieniem z dnia 12.10.2007 r. dokonał zajęcia mojej wierzytelności z tytułu najmu lokalu. Na mój wniosek w sprawie egzekucyjnej prowadzonej w przedmiotowej sprawie Prezydent Miasta wydał w dniu 30.10.2007 r. postanowienie, w którym zawiesił do dnia 25.01.2008 r. wymienione (...)

 • Odcięcie wody przez wynajmującego lokal

  Jestem właścicielem kamienicy w której znajduje się jeden lokal użytkowy. Lokator korzysta z lokalu użytkowego na ostatnim piętrze, z przeznaczeniem na pracownię plastyczną, na podstawie decyzji urzędu dzielnicy z dnia 2.11.1976 r. Podczas użytkowania tego lokalu dokonał zajęcia części (...)

 • Podważenie ważności testamentu

  Mój ojciec zmarł 26 kwietnia 2007. Dowiedziałam sie o tym wczoraj tj. 4 listopada 2007 w wyniku odwiedzin grobu drugiej żony mojego ojca. Spadkobiercą jestem ja, mój brat oraz jego córka z drugiego małżeństwa. Ojciec prawdopodobnie zostawił testament, w którym wydziedziczył mnie oraz brata (...)

 • Termin nawiązania stosunku pracy

  Zatrudniłem pracownika od 1 października do 31 października. Obecnie chcę zawrzeć nową umowę o pracę na czas określony od 1 listopada do 30 listopada. Z jakim terminem powinienem zawrzeć rozpoczęcie pracy aby była ciągłość? Czy może być to termin od 1 listopada czy też raczej 2 listopada? (...)

 • Zasady premiowania efektywności pracy

  Chciałbym wprowadzić dla pracowników zatrudnionych na stanowisku: handlowiec oprócz podstawowego wynagrodzenia również coś w rodzaju dodatkowej premii od obrotów. W jaki sposób mógłbym dodatkowo wynagradzać pracowników?

 • Skarga kasacyjna od wyroku w sprawie majątkowej

  Jestem po rozwodzie. Po uzyskaniu rozwodu rozpoczęła się sprawa o podział majątku dorobkowego między mną a moją byłą żoną. Jestem niezadowolony z wyroku II instancji i chcę złożyć wniosek o kasację wyroku w Sądzie Najwyższym. Jaka jest graniczna wartość przedmiotu sporu, od której (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 856 z 2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2007

  Pomoc państwa — Belgia — Pomoc państwa C 35/07 (ex N 256/07) — Pomoc szkoleniowa dla Volvo Cars Gent, Belgia — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4882 — Goldman Sachs/H.P. Pelzer) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2007

  Komunikat rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/22/WE w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2007

  Zaproszenie do składania zgłoszeń w związku z decyzją Komisji 2007/717/WE w sprawie powołania grupy ekspertów ds. fakturowania elektronicznego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2007

  MEDIA 2007 — Dystrybucja, promocja, rozwój i ksztalcenie — Zaproszenie do skladania aplikacji — EACEA/19/07 — Wsparcie dla dystrybucji telewizyjnej europejskich utworów audiowizualnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Zawiadomienie dla importerów — Przywóz produktów o wysokiej zawartości cukru do Wspólnoty

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących — Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4808 — CVC/Charterhouse/PHL/AA/Saga) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4844 — Fortis/ABN AMRO assets) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4879 — Jabil Circuit, Inc/Nokia Siemens Networks S.p.A.) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4916 — GE Money/BPH) (1)

NA SKÓTY