Archiwum 4 Grudzień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Darowanie mieszkania otrzymanego w spadku

  Mój syn ma przejąć spadek po zmarłej ciotce. Ciotka zapisała mu całość spadku notarialnym testamentem. W skład spadku wchodzi mieszkanie własnościowe 32 m.kw. Syn nie posiada obecnie własnego mieszkania. W jego sytuacji nie będzie płacił podatku od spadku, gdy zamieszka w tym mieszkaniu (...)

 • Przyjęcie kursu wyceny przy imporcie

  Firma handlowa sprowadza z Norwegii towar. Po dokonaniu odprawy celnej towar dopuszczony jest do obrotu gospodarczego. Wartość celna wyliczona jest na podstawie faktury zakupu towaru powiększonej o koszt frachtu. Urząd celny do przeliczeń walutowych i ustaleniu wartości celnej stosuje kurs celny (...)

 • Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika

  Jestem wspólnikiem spółki jawnej z udziałem wynoszącym 25%. Wspólnik posiadający 50% udziałów nosi się z zamiarem odpłatnego przeniesienia na mnie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Odpłatność za to przeniesienie ma wynosić 200.000,00 zł. Zgodnie z umową, odpłatność (...)

 • Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie z VAT

  Wykonuję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi jako rzeczoznawca majątkowy, w tym na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jestem zarejestrowany jako płatnik podatku VAT. Moje obroty jednak nigdy nie przekraczają ustalonego w art. 113 ustawy o VAT limitu sprzedaży (...)

 • Wypowiedzenie pracy na zwolnieniu chorobowym

  Jestem na zwolnieniu lekarskim do 29 grudnia. Czy będąc na zwolnieniu mogę już wysłać do pracodawcy wypowiedzenie? Czy pracodawca ma obowiązek jeden egzemplarz odesłać do mnie podpisany dokument takiego wypowiedzenia?

 • Egzekwowanie należności

  Pewna Spółka z o.o jest nam winna pokaźną kwotę pieniędzy. Mój mąż, który w tej spółce był udziałowcem, wycofał się z tej spółki. W czerwcu tego roku podaliśmy tą że spółkę do sądu o zapłatę należnego nam długu. Zawarliśmy przed sądem ugodę sądową, w której to sąd (...)

 • Odpis zawiadomienia o przestępstwie

  Mam zamiar złożyć ustnie do protokołu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Komisariacie Policji. Czy mam prawo po jego podpisaniu, jako poszkodowany, uzyskać kopię w/w zawiadomienia, poświadczoną przez Komisariat Policji?

 • Zwłoka a opóźnienie

  W umowie o dzieło jest zapis, że zamawiający może obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dzieła. Jednocześnie w tej samej umowie jest sformułowanie, iż w przypadku opóźnienia zamawiającego w dostarczeniu np. informacji wykonawcy należy się kara umowna. Czy (...)

 • Udowodnienie wartości przedmiotu sporu

  Przepisy stanowią, że nie wolno zmieniać wartości przedmiotu sporu w drugiej instancji. Sąd zasądzić ma odszkodowanie za utraconą nieruchomość. Czy dla udowodnienia wartości przedmiotu sporu, którą jest aktualna cena mieszkania, wystarczy dawny akt notarialny jego kupna (dla udowodnienia (...)

 • Przywrócenie terminu wniesienia sprawy o zachowek

  Z powodu choroby nie wniosłem w terminie sprawy o zachowek. Czy przedstawiając zaświadczenie lekarskie i opinię biegłego lekarza można termin wniesienia sprawy o zachowek przywrócić?

 • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

  Złożyliśmy ofertę na przetarg. Oferta była przygotowana na podstawie SIWZ i załączników. Na przetarg zostały złożone cztery oferty. Jednak jena z nich jest znacząco niższa od pozostałych ofert - ok. 50% wartości ofert pozostałych. Wygląda na to, że wszystkie oferty są ważne. Czy zatem (...)

 • Bezpodstawne postępowanie egzekucyjne

  Otrzymałem dzisiaj "wezwanie dłużnika do stawienia się w kancelarii komornika" w celu złożenia wyjaśnień. Podana jest sygn. sprawy i z czyjego wniosku toczy się postępowanie przeciwko mnie; znam tego człowieka - rzekomego wierzyciela, ale nie jestem mu winien żadnych pieniędzy. 3 miesiące (...)

 • Czas na naprawę wadliwego towaru

  Zakupiłem komplet wypoczynkowy z rozkładanymi fotelami. Po pewnym czasie, w fotelu wystąpiła usterka. Sprzedawca odpowiedział na zgłoszenie reklamacyjne informując na piśmie, że przyjedzie rzeczoznawca ocenić usterkę. Od czasu tego pisma nic się nie wydarzyło od 3 miesięcy. Sprzedawca tłumaczy (...)

 • Wynajem pokoi a VAT

  Firma chce wynajmować będące jej własnością pokoje i domki nad morzem dla turystów. Czy działalność taka podlega VAT?

 • Doręczenie wyroku zaocznego

  W sprawie gospodarczej wniosłem powództwo o nakaz zapłaty do firmy ubezpieczeniowej. Na pierwszym posiedzeniu asesor prowadząca sprawę za stronniczość została wyłączona od sprawy. Na wyznaczone drugie posiedzenie nie stawiłem się z powodu choroby. Dzień przed rozprawą dostarczyłem do sądu (...)

 • Data likwidacji działalności gospodarczej

  Urząd skarbowy zakwestionował datę likwidacji działalności gospodarczej wpisaną przez podatnika w zgłoszeniu NIP-3, twierdząc, że datą likwidacji jest data wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przez urząd miasta. Czy jest jakaś podstawa prawna dla takiego stanowiska urzędu (...)

 • Podział kamienicy

  Mam 58/300 udziału w kamienicy, moja matka 27/300, brat 200/300 i obcy 15/300 (w 1990 roku wyjechał za granicę i słuch po nim zaginął). Obaj z bratem płacimy za niego zobowiązania podatkowe. Ponieważ mam problemy w porozumieniu się z bratem co do zarządzania kamienicą chciałem dokonać podziału, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne