e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Luty 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Deklaracje PIT-4 a rok podatkowy

  Rok podatkowy spółki z o.o. trwa od 1 lipca 2006 r. do 31 czerwca 2007 r. Czy spółka jest zobowiązana składać co miesiąc deklaracje PIT-4 (czyli stosować stare zasady)?

 • Obowiązki informacyjne spółki z o.o.

  Jakie informacje o spółce obligatoryjnie powinny być wpisane na oficjalnych pismach spółki z o.o. kierowanych na zewnątrz (np. na ofertach, papierach firmowych)?

 • Wykorzystanie mienia komunalnego gminy

  Wraz z nową kadencją nowi radni składają oświadczenia o stanie majątkowym. Zabronione jest w szczególności prowadzenie przez nich działalności gospodarczej w oparciu o mienie gminne. Czy prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej w budynku stanowiącym jego własność, ale posadowionym (...)

 • Uzasadniona obawa jako znamię groźby karalnej

  Jakie uwarunkowania muszą spełniać wymóg zawarty w art. 190 par. 1 KK "jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,". Co oznacza termin "uzasadnioną obawę"?

 • Prawo procesowe - ustanowienie kuratora

  Powód skierował pozew wobec swego dłużnika o zapłatę zaległych faktur. Dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W pozwie podał dane dłużnika, które figurowały w fakturze. Ponadto w pozwie dostarczył zaświadczenie z gminy o tym, że dłużnik nadal figuruje (...)

 • Odległość hali sportowej od domów

  Mieszkam w mieście na spokojnej ulicy. Z drugiej strony sąsiaduję z gimnazjum, a bezpośrednio z boiskiem szkolnym i przyległym do niego terenem. Władze miasta chcą tam postawić "halę sportową" - widowiskową w formie "amfiteatru". Jestem temu przeciwna. Czy są jakieś ustalenia w prawie budowlanym, (...)

 • Wymagalność roszczenia o zachowek

  Matka mająca troje dzieci po śmierci pozostawiła notarialny testament. Zapisała w nim 2/3 swojego domu wraz z udziałem w gruncie synowi oraz 1/3 córce. Druga córkę nie ujęła w testamencie pomimo, iż znajduje się w trudnej sytuacji majątkowej. Pozostałe rodzeństwo twierdzi, iż matka wiele (...)

 • Potrącenie z wynagrodzenia

  Zatrudniłam pracownika od 01.02.2007 r. na 1/8 etatu z wynagrodzeniem brutto 118 zł. W firmie istnieje ubezpieczenie grupowe pracowników dobrowolne. Czy mogę po uprzedniej zgodzie pisemnej pracownika potrącić z wynagrodzenia składkę? Wynagrodzenie netto pracownika wynosi 95,92, a po potrąceniu (...)

 • Termin wprowadzenia regulaminu pracy

  Prowadzę małą firmę, w roku ubiegłym zatrudniałem 3 pracowników. Stan pracowników na dzień 31.01.2007r. wyniósł 15 osób. Będę jeszcze zatrudniał pracowników. Na koniec lutego może będzie w zatrudnieniu około 20 lub więcej pracowników. Kiedy mam obowiązek utworzyć regulamin pracy (...)

 • Praca w gospodarstwie rolnym a wymiar urlopu

  Zatrudniłem pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Dostarczył mi świadectwo ukończenia ZSZ. Ma 3-letni staż pracy u innego pracodawcy. Dostarczył również dokument poświadczający, że jest właścicielem gospodarstwa i ziemi od 4 lat. Domaga się wyższego wymiaru urlopu (...)

 • Nagrania magnetofonowe jako dowód

  Ma odbyć się sprawa o pozbawienie opieki prawnej obecnego opiekuna prawnego nad osobą ubezwłasnowolnioną. Opiekun bił chorego, co mogę udowodnić tylko nagraniem magnetofonowym, gdzie potwierdzają to świadkowie zdarzenia i najbliższa osoba opiekuna prawnego (jego brat). Nikt nie zechce (a brat (...)

 • Termin składania sprawozdania finansowego do KRS

  Spółka komandytowa podjęła uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. W jakim terminie należy złożyć to sprawozdanie w KRS?

 • Roszczenie z weksla w dwóch postępowaniach

  Posiadam weksel stanowiący zabezpieczenie płatności do umowy. Weksel wystawiony jest przez osobę prawną będącą stroną umowy i poręczony przez osobę fizyczną na stałe mieszkającą za granicą. Dłużnik (osoba prawna-strona umowy) nie wywiązuje się z płatności. Chciałbym weksel oddać (...)

 • Właściwość urzędu skarbowego

  W spółce z o.o. w styczniu 2007 r. wszystkie udziały kupił od Polaka Duńczyk. Gdy właścicielem był Polak, spółka rozliczała się podatkowo w Urzędzie Skarbowym innym niż urząd skarbowy właściwy dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Kiedy zmieni się właściwość urzędu (...)

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

  Firma prowadzi działalność w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Czy raporty dobowe oraz miesięczne z kasy fiskalnej są wystarczające przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży VAT, czy też należy osobno prowadzić rejestry sprzedaży VAT? Rejestry zakupów VAT są prowadzone.

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Bezumowne korzystanie z rzeczy - przedawnienie

  W jakim czasie przedawnia się roszczenie osoby fizycznej o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy? Roszczenie kierowane będzie do przedsiębiorstwa energetycznego.

Artykuły i poradniki

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż będziemy (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 489 z 2007

  Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian oraz instytucja posiadająca listę tych podmiotów

 • Dziennik Ustaw Poz. 94 z 2007

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 93 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Poz. 92 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 91 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 90 z 2007

  Ustawa Budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 79 z 2007

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Monitor Polski Poz. 78 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2006 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 77 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 76 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 75 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 74 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 73 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 72 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 71 z 2007

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie potępienia fałszerstw wyborczych 1947 r. i uczczenia pamięci ofiar komunistycznego terroru

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4535 — Charterhouse/Vivarte) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4551 — Goldman Sachs/Onex/RAC) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2007

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa nr C 74/99 (ex NN 65/99) — Pomoc na budowę statku wycieczkowego Le Levant — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2007

  Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa nr C 54/2006 (ex N 276/2006) — Pomoc na restrukturyzację spółki Bison-Bial S.A. — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/90/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przepisów technicznych dotyczących wykonania art. 3 dyrektywy 2003/102/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowym i zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (  Dz.U. L 31 z 4.2.2004) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 13, tom 33, str. 34)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2007

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa nr C 45/2006 (ex NN 62/A/2006) — Gwarancja Coface w ramach budowy przez Framatome ANP elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4524 — Nemak/Hydro Castings) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2007

  Dyrektywa Komisji 2007/1/WE z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika II do wspomnianej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Lista gatunków roślin warzywnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2007

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu mocznika pochodzącego z Rosji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w stycznia 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Legenda

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin warzywnych — 25. pełne wydanie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2007

  Informacja