Archiwum 15 Marzec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opieka nad dzieckiem po wniesieniu pozwu o rozwód

  Córka złożyła kilka dni temu pozew o rozwód i poinformowała o tym współmałżonka. Od tej chwili życie córki zamieniło się w piekło. Mąż robi awantury i ubliża córce w sposób absolutnie wyrafinowany, tak by stworzyć publicznie wrażenie jakoby to on był ideałem, a ona - wszystkim (...)

 • Ewidencja przebiegu pojazdu

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wynajmuje samochód osobowy (ma to w zakresie świadczonych usług) spółce z o.o. Osoba ta jest jednocześnie udziałowcem i prezesem zarządu tej spółki z o.o. Czy spółka musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?

 • Zmiana nazwy na fakturze

  Spółka świadczy usługi doradcze. Klient korzystał z usług spółki w grudniu 2006 r. Spółka wystawia faktury na każdy odnotowany przychód. Spółka nie ma kasy fiskalnej. Klient zadzwonił w marcu 2007 r. z prośbą o wystawienie faktury za przedmiotową usługę na firmę, w której pracuje. (...)

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków

  Chcę wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków dla 4 osób. Jakie warunki muszę spełnić, aby wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

 • Zadaniowy czas pracy

  Przedstawiciele handlowi w mojej firmie byli dotychczas zatrudnieni na umowę o pracę określającą miejsce wykonywania pracy jako teren Polski południowej (praca w godzinach 9.00-17.00). Teraz do umów wprowadzono zadaniowy czas pracy. Jednocześnie ani w umowie, ani w regulaminie firmy nie zostały (...)

 • Zwrot opłaty skarbowej a decyzja odmowna

  Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domku rekreacji indywidualnej. Burmistrz stosowną decyzją odmówił ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Czy opłata skarbowa za czynność urzędową wniesiona przez (...)

 • Wycofanie uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

  Pytanie dotyczy wycofywania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej. Jeśli została zgłoszona uchwała i zostały zebrane pod nią już jakieś podpisy, to czy osoba zgłaszająca tę uchwałę lub też zarząd może ją wycofać?

 • Przedawnienie roszczenia a zwrot kosztów procesu

  Pozwaliśmy dłużnika o zapłatę zaległości. Jednak dłużnik powołał się na przedawnienie roszczenia. Sąd ma podjąć decyzję, czy przedawnienie w tej sprawie wynosi 2 czy 3 lata. Co dzieje się z kosztami sądowymi ze strony pozwanego? Był on reprezentowany przez radcę prawnego i domaga (...)

 • Diety kierowcy

  Pracownik jest zatrudniony w charakterze kierowcy. Około 7 dni w miesiącu jest w podróżach, rozwożąc towar do odbiorców w kraju i zagranicą, w pozostałym czasie pracy pracuje w firmie, wykonując także inne prace poza przewozami. Czy opisanemu pracownikowi zatrudnionemu w charakterze kierowcy (...)

 • Audyt wewnętrzny w gminie

  Pracuję w Spółce z o. o. (będąca własnością Urzędu Gminy), dostałam propozycje pracy na stanowisku pracy Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy. Obecnie nie posiadam odpowiednich uprawnień zawodowych wymaganych przez ustawę o finansach publicznych. Jakie wymagania powinna spełniać osoba (...)

 • Czy można uzależnić udzielenie absolutorium dla zarządu wspólnoty od wyników audytu?

  Na zebraniu właściciele lokali zdecydowali, że zanim udzielą absolutorium zarządowi, należy przeprowadzić audyt (przegląd dokumentacji finansowej i organizacyjno-prawnej). Czy mogą przerwać zebranie i wyznaczyć drugi termin po dokonaniu opinii audytora? Czy można uzależnić udzielenie absolutorium (...)

 • Konfuzja użytkowania i udziału w nieruchomości

  Pan X był dożywotnim użytkownikiem 1/2 nieruchomości. W wyniku postępowania spadkowego stał się właścicielem 1/4 nieruchomości. Czy jego użytkowanie wygasło w myśl reguły, że prawo wyższe pochłania prawo niższe?

 • Zapłata części zobowiązania przed dłużnika

  Kontrahent naszej firmy, pomimo wykonanej przez nas usługi, nie dokonał zapłaty za wystawione faktury. Nasza firma skierowała więc sprawę na drogę postępowania sądowego, bowiem pomimo wezwania do zapłaty klient nadal nie zapłacił nam za usługi. W tracie trwania sprawy dokonał on częściowej (...)

 • Dyżury pracownicze

  Czy czas dyżurów domowych wlicza się do czasu pracy? Czy można odmówić pełnienia dyżurów domowych?

 • Sąd właściwy miejscowo dla powództwa o alimenty

  Jaki sąd jest właściwy do rozpoznawania spraw o roszczenia alimentacyjne, gdy uprawnionym do alimentów jest małoletni, a małżonkowie mieszkają w różnych miejscowościach?

 • Zamiana kary pozbawienia wolności na inną karę

  Czy w przypadku wymierzenia oskarżonemu kary pozbawienia wolności istnieje możliwość zamiany takiej kary inną karę (karę pieniężną)?

 • Zajęcie przez komornika rzeczy osoby trzeciej

  Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego, w którym mieszka ze mną moja córka wraz z zięciem. Zięć ma długi do spłacenia i pewnie w mieszkaniu pojawi się komornik. Czy komornik będzie mógł zająć cokolwiek z mojego majątku?

 • Zarachowanie odsetek

  W poprzedniej odpowiedzi na pytanie dotyczące odsetek wynikających z wyroku sądu wynika, iż podstawą do ich wpisania do koszów prowadzenia działalności jest nota odsetkowa. Z tego, co zrozumiałem, wierzyciel nie ma obowiązku wystawiania noty, a co za tym idzie dłużnik nie będzie mógł wpisać (...)

 • Podatek od zagranicznych dochodów kapitałowych

  Mieszkam w USA, ale być może będę rozliczał się z podatków także w Polsce. Na potrzeby tego pytania załóżmy, że tak właśnie będzie i że mam taki obowiązek. W USA pracuję, ale posiadam rachunek inwestycyjny, kupuję akcje, obligacje, fundusze i inne papiery. Czy zysk z tego tytułu muszę (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 310 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 309 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności

 • Dziennik Ustaw Poz. 308 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności

 • Dziennik Ustaw Poz. 307 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie określenia całkowitej szerokości obiektów stanowiących element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi

 • Dziennik Ustaw Poz. 306 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm

 • Dziennik Ustaw Poz. 305 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie dodatkowych informacji, które powinny zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego oraz pierwszej jednostki przetwórczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 304 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupiających i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 303 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Gorzkowice w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Poz. 302 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 301 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

 • Dziennik Ustaw Poz. 299 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

 • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 297 z 2007

  Konwencja o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzona w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

 • Monitor Polski Poz. 195 z 2007

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 marca 2007 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnienie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 194 z 2007

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2007 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu, stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Poz. 193 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 192 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rewirów i siedzib kancelarii komorniczych

 • Monitor Polski Poz. 191 z 2007

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Sprostowanie do decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (  Dz.U. L 386 z 29.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 96/4/WE w sprawie zatwierdzenia metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 833)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2007

  Dyrektywa Komisji 2007/15/WE z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik I do dyrektywy Rady 74/483/EWG dotyczącej wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4538 — Accor/Dorint) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4603 — EQT/CBR) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2007 z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2007

  Zaproszenie do składania ofert — nr ref.: GP/D/ReferNet/002/06 — Zawiadomienie o przyznanych dotacjach — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Zaproszenie do składania ofert — nr ref.: GP/D/ReferNet/001/06 — Zawiadomienie o przyznanych dotacjach — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 8 listopada 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 do 9 marca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, ze zmianami w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zielona księga w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta