e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Marzec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana prezesa w spółce z o.o.

  W miesiącu lutym zmienił się prezes spółki z o.o., który był nim przez kilka lat i odpowiadał za działalność firmy. On również podpisuje sprawozdanie finansowe spółki za rok 2006. Kto powinien podpisać rozliczenie CIT-8 za rok 2006? Stary, czy obecnie zarządzający firmą prezes?

 • Ugoda w sprawie zmniejszenia alimentów

  Płacę alimenty ojcu mojego syna z poprzedniego małżeństwa. W zeszłym roku urodziło mi się dziecko z mojego drugiego małżeństwa. Ojcu mojego syna zaproponowałam ugodę w sprawie obniżenia alimentów, którą to odrzucił. Wniosłam wówczas pozew o obniżenie alimentów na rzecz pierwszego (...)

 • Depozyt sądowy po zmarłym pacjencie

  W szpitalu zmarł pacjent nieposiadający rodziny. W jego ubraniu znaleziono pieniądze w kwocie 4 400 zł. Szpital złożył wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego w/w kwoty. Sąd wezwał szpital do uzupełnienia braków formalnych wniosku żądając m.in.: wskazania osób, (...)

 • Egzekucja przeciwko jednemu z małżonków-dłużników

  Wierzytelność na rzecz spółdzielni mieszkaniowej powstała w czasie trwania wspólności ustawowej małżonków. W 2005 r. spółdzielnia uzyskała w postępowaniu uproszczonym nakaz zapłaty przeciwko małżonkom, dotyczy to zapłaty za czynsz. Małżonkowie są zobowiązani do zapłaty solidarnie, (...)

 • Zakup strychu od wspólnoty

  Mam zamiar zaadaptować strych w kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę. Strych nadaje się do prawie całkowitej wymiany. Belki stropowe są zmurszałe. Wspólnota wyraziła zgodę na adaptację i późniejszą sprzedaż, twierdzi jednak, ze cenę sprzedaży poda dopiero po pełnej adaptacji wykonanej (...)

 • Koszty złożenia świadczenia do depozytu sądowego

  Jeżeli chciałabym wystąpić do sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie określonej kwoty pieniężnej do depozytu sądowego, bo wierzyciel nie przyjmuje z mojej strony świadczenia, to ja ponoszę opłatę za złożenie przedmiotu świadczenia. Przeczytałam w ustawie z 28 lipca 2005 r o kosztach (...)

 • Ugoda z dzieckiem w sprawie alimentów

  Płacę alimenty ojcu mojego syna z poprzedniego małżeństwa. W zeszłym roku urodziło mi się dziecko z mojego drugiego małżeństwa i wniosłam pozew o obniżenie alimentów na rzecz pierwszego syna. Sprawa w sądzie się przeciąga, a syn w przyszłym miesiącu staje się pełnoletni. Chciałabym (...)

 • Pytanie pracodawcy o narodowość pracownika

  Pracodawca wprowadza nowy program do ewidencji kadr i płac. W związku z tym przesłał do wszystkich ankietę, w której jest pytanie o narodowość. Czy nie jest to za daleka ingerencja w sprawy osobiste i czy pracownik ma obowiązek na to pytanie odpowiedzieć?

 • Egzekucja z unijnych dopłat dla rolników

  Rolnik otrzymuje dopłaty obszarowe z tytułu posiadanej ziemi. W tym celu posiada rachunek bankowy, na który kwota dopłaty jest przekazywana z Agencji. Przeciwko rolnikowi jest prowadzona egzekucja i został zajęty rachunek bankowy, na który wpłyną dopłaty obszarowe. Jedynym sposobem wypłaty (...)

Artykuły i poradniki

 • Rzecznik Praw Obywatelskich - kiedy warto się do niego zwrócić o pomoc?

  Rzecznik Praw Obywatelskich jest głównym organem państwowym powołanym specjalnie do czuwania nad przestrzeganiem praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych (np. w ustawie). Dodatkowo w sprawach dzieci Rzecznik współpracuje z Rzecznikiem Praw (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2007

  Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/02/07 — Zaproszenie do składania projektów mających na celu promowanie innowacji i jakości na rzecz młodzieży — Program „Młodzież w działaniu”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2007

  Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/03/07 — „Młodzi w świecie”: współpraca z państwami niesąsiadującymi z Unią Europejską — Program „Młodzież w działaniu”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2007

  Procedura krajowa Słowacji dotycząca rozdziału ograniczonych lotniczych praw przewozowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2006–2009 przedstawionego przez Luksemburg

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2006–2009 przedstawionego przez Niderlandy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2007

  Wspólne stanowisko (WE) nr 3/2007 z dnia 11 grudnia 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2007

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu Zarządzającego powołanego na mocy Układu między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych mających zastosowanie do handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz do dobrostanu zwierząt z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca dodatki IC, IIIA, IIIB i XI do załącznika IV do Układu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2006–2011 przedstawionego przez Włochy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2006–2010 przedstawionego przez Francję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiająca wykaz norm i specyfikacji dotyczący sieci i usług łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących, zastępujący wszystkie poprzednie wersje (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6364) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2007

  Wspólne działanie Rady 2007/185/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2006–2009 przedstawionego przez Grecję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2007 r. dotycząca publikacji odniesienia do normy EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie wymogów technicznych dla zabawek półkulistych zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1256) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2007 z dnia 23 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2006–2010 przedstawionego przez Niemcy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2007 z dnia 26 marca 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 września 2006 r. Nr środka pomocy: C 35/2005, który Królestwo Niderlandów zamierza przyznać na budowę sieci szerokopasmowego przesyłu danych w Appingedam (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3226) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2006–2009 przedstawionego przez Irlandię

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Wspólne stanowisko (WE) nr 2/2007 z dnia 11 grudnia 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70