Archiwum 28 Marzec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ulga z tytułu odsetek od kredytu

  Kredyt hipoteczny wzięty w 2001 r. na mieszkanie w wysokości 150 tys. na 25 lat. Czy można teraz odliczać odsetki od podatku? Nigdy nie było odliczane, pozostało do spłaty około 120 tys.

 • Pieniądze niezbędne na utrzymanie rodziny

  Zgodnie z art. 829 pkt 5 kpc, dotyczącego wyłączenia z egzekucji, u dłużnika, który nie pobiera stałej płacy, wyłączone są spod egzekucji pieniądze niezbędne na utrzymanie rodziny przez dwa tygodnie. Przejrzałam dotychczasowe odpowiedzi i nie znalazłam wyjaśnienia, jak powyższy zapis (...)

 • Piwnica w budynku wielorodzinnym

  W 1996 nabyłem od spółdzielni mieszkaniowej pomieszczenie strychowe na 5 piętrze budynku wielorodzinnego. Spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę poddasza z przeznaczeniem na mieszkania. Po wykonaniu adaptacji dokonano odbioru lokalu - zostałem (...)

 • Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

  Według art. 25 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, (...)

 • Błędny termin wypowiedzenia czynszu najmu

  Wypowiedzenie z dnia 29.12.2005 stawki czynszowej brzmiało: Wypowiadam dotychczasową wysokość czynszu ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2006 r. Proszę o wnoszenie opłat w podanej niżej wysokości. Wiem, że popełniłam błąd i okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Jakie są skutki takiego (...)

 • Wycofanie odwołania od decyzji ZUS

  Na mocy wyroku sądu przyznającego mi prawo do renty ZUS wydał odpowiednią decyzję i wypłacił zaległe świadczenia, ale bez odsetek ustawowych. Od decyzji tej odwołałem się domagając się wypłaty odsetek i licząc na uwzględnienie mojego żądania w niedługim terminie, ale ZUS odpowiedział, (...)

 • Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty w §5. 1. stwierdza, że \"Emeryt lub rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w (...)

 • Ugoda w sprawie zmniejszenia alimentów

  Płacę alimenty ojcu mojego syna z poprzedniego małżeństwa. W zeszłym roku urodziło mi się dziecko z mojego drugiego małżeństwa. Ojcu mojego syna zaproponowałam ugodę w sprawie obniżenia alimentów, którą to odrzucił. Wniosłam wówczas pozew o obniżenie alimentów na rzecz pierwszego (...)

 • Zmiana miejsca zamieszkania dzieci po rozwodzie

  Mój siostrzeniec jest w trakcie rozwodu, o który wniosła jego żona (bez orzekania o winie). Mają dwójkę dzieci: córka 6 lat i syn 10 lat. Jego żona ostatnio poinformowała go, że zamierza po rozwodzie sprzedać mieszkanie (40 m2) w Warszawie, kupić dom i przenieść się na mazurską wieś. (...)

 • Zaksięgowanie umorzenia pożyczki

  W XII/2006 umorzyliśmy pożyczkę udzieloną na działalność statutową klubowi sportowemu, który jest spółką akcyjną, a my jesteśmy ich 100% udziałowcem. W jakiej pozycji CIT-8, 8-0 umieścić ww. umorzoną pożyczkę, która jest kosztem finansowym i czy będąc stowarzyszeniem zwolnionym (...)

 • Zmiana nazwy na fakturze

  Spółka świadczy usługi doradcze. Klient korzystał z usług spółki w grudniu 2006 r. Spółka wystawia faktury na każdy odnotowany przychód. Spółka nie ma kasy fiskalnej. Klient zadzwonił w marcu 2007 r. z prośbą o wystawienie faktury za przedmiotową usługę na firmę, w której pracuje. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 359 z 2007

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2007 r. sygn. akt U 1/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 358 z 2007

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2007 r. sygn. akt K 35/05

 • Dziennik Ustaw Poz. 357 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 356 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 355 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 354 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw Poz. 353 z 2007

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 352 z 2007

  Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r. w województwie warmińsko-mazurskim w okręgu wyborczym nr 33

 • Monitor Polski Poz. 238 z 2007

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 • Monitor Polski Poz. 237 z 2007

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4536 — Magneti Marelli/Concordia) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4334 — Owens Corning/Saint Gobain Vetrotex/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4614 — ED&F Man/Bromacom) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2007

  Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań zmierzających do zamiany na inne formy transportu, działań katalitycznych, działanie związane z autostradami morskimi, działanie związane z unikaniem ruchu oraz wspólnych działań dokształcających w ramach drugiego programu Marco Polo (Rozporządzenie (WE) 1692/2006 Rady i Parlamentu Europejskiego,  Dz.U. L 328 z 24.11.2006, str. 1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2007

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2007

  Przekazane przez państwa członkowskie zbiorcze informacje dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2007

  Inicjatywa Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Włoskiej, Republiki Finlandii, Republiki Portugalskiej, Rumunii i Królestwa Szwecji w celu przyjęcia decyzji Rady w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4560 — ONEX/Eastman Kodak Health Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4441 — EN+/Glencore/SUAL/UC RUSAL) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4544 — RANK/SIG) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2007

  Wszczęcie postępowania (Sprawa nr COMP/M.4504 — SFR/TELE 2 France) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2006–2010 przedstawionego przez Węgry

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2007

  Wspólne działanie Rady 2007/192/WPZiB z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2006–2009 przedstawionego przez Litwę

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1290)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/769/WE określającą wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1284)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2006–2010 przedstawionego przez Cypr

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/595/WE ustalającą wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1283)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/596/WE ustalającą wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1282)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i dwóch zastępców członków z Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2006–2010 przedstawionego przez Danię

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Rumunii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2007

  Dyrektywa Komisji 2007/18/WE z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych instytucji do zakresu jej stosowania lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania oraz w zakresie traktowania ekspozycji wobec banków rozwoju wielostronnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie programu stabilności na lata 2006–2009 przedstawionego przez Słowenię

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na rok 2007 od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające na rok 2007 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2006–2010 przedstawionego przez Portugalię

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na 2007 r. od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2006–2010 przedstawionego przez Finlandię