Archiwum 29 Maj 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nieodpłatna umowa o przekazanie praw autorskich

  Wydawca kalendarza uzgodnił z fotografem, iż wszystkie sesje (utwory) będą przekazane nieodpłatnie. Podczas pisania umowy o wykonanie utworów i udzielenie licencji doszło do wątpliwości. Czy w myśl prawa autorskiego można udzielić licencji, na podstawie której producent kalendarza będzie (...)

 • Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

  Ojciec zmarł w lutym 2005 roku. Spadkobiercy nie złożyli rezygnacji z abonamentu RTV. W maju 2007 do zmarłego abonenta przyszło upomnienie z Wydziału Abonamentu Poczty Polskiej wzywające do zapłaty zaległego abonamentu za okres od 06.2005 do 03.2007. Czy spadkobiercy, syn i córka, mają obowiązek (...)

 • Pełnomocnictwo w jednoosobowej spółce z o.o.

  Jestem właścicielem polskiej spółki z o.o. w której posiadam 100 % udziałów. Czy udzielając mojemu synowi pełnomocnictwa ogólnego mogę dać mu prawo do podejmowania wszelkich decyzji w moim imieniu również w sprawach spółki (prawa i obowiązki zgromadzenia wspólników)?

 • Informacja o urlopie wypoczynkowym

  Zatrudniam od 02.01.2007r. pracownika na umowę o pracę na czas określony do 31.12.2008r. Wymiar urlopu pracownika wynosi 20 dni. Pracownicy od 05.06.2007r. będzie się należał się urlop wypoczynkowy wyższy czyli 26 dni, bo z datą 05.06.2007r. pracownik nabywa uprawnienia do wyższego urlopu (...)

 • Eksmisja małżonka z wspólnego mieszkania

  Jestem w trakcie rozwodu, posiadam mieszkanie własnościowe nabyte w formie darowizny przed ślubem. Moja małżonka od pewnego czasu jest wobec mnie bardzo agresywna, znęca się nade mną psychicznie i fizycznie wiedząc, że niewiele mogę zrobić w swojej obronie, ze względu na konsekwencje jakie (...)

 • Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia

  Mój samochód jest ubezpieczony i za dwa tygodnie kończy się ważność polisy (OC i AC). Chciałbym teraz zmienić ubezpieczyciela i ubezpieczyć samochód w nowej firmie tylko w zakresie OC. Czy są jakieś ustawowe obowiązki odnoszące się do wypowiedzenia starej umowy i terminów wypowiedzenia?

 • Zmiana postanowienia zabezpieczającego - alimenty

  Jestem w trakcie sprawy rozwodowej (po pierwszej rozprawie) na której na samym początku sąd zobowiązał mnie do płacenia alimentów na dzieci na czas trwania procesu. Kwotę zobowiązania podałem sam bez większego zastanowienia, nie przedstawiając wszystkich swoich obecnych zobowiązań finansowych. (...)

 • Osoba prawna jako rolnik

  Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego do organizacji imprez firmowych. W tym celu planuje rozbudowę gospodarstwa o kilka dodatkowych budynków gospodarczych oraz (...)

 • Potrącenie wierzytelności z tytułu wykonawczego

  Przeciwko mojej klientce komornik wszczął postępowanie egzekucyjne z wniosku osoby, która jest w rzeczywistości dłużnikiem mojej klientki i przeciwko tej osobie współpracująca ze mną kancelaria prawna już złożyła lub na dniach złoży wniosek do komornika w innym rewirze o wszczęcie egzekucji. (...)

 • Kolejność zaspokojenia hipoteki przymusowej

  Jestem wierzycielem hipotecznym. Z nieruchomości, na której mam ustanowioną hipotekę komornik wszczął egzekucję na wniosek innego wierzyciela. Suma zasądzona od mojego dłużnika (właściciela nieruchomości) jest wyższa niż ustanowiona hipoteka. Chcę w związku z tym ustanowić dodatkową (...)

 • Zatrudnienie obywatela polskiego zam. w Niemczech

  Spółka z o.o. zamierza zatrudnić na umowę o pracę na 1/4 etatu obywatela Polski zamieszkałego w Niemczech. Jak należy obliczyć podatek od osób fizycznych od takiej umowy?

 • Wykazanie prawa do lokalu a księga wieczysta

  Jestem właścicielem mieszkania (jest to mieszkanie spółdzielcze własnościowe), dla którego nie została założona księga wieczysta. Księga wieczysta istnieje dla całego budynku, w którym znajduje się lokal. Jedynym dokumentem, jaki posiadam jest akt notarialny potwierdzający otrzymanie (...)

 • Wypowiedzenie umowy użyczenia

  Za pośrednictwem adwokata wypowiedziałem umowę użyczenia z dwoma osobami mieszkającym w moim mieszkaniu. Wypowiedzenie zostało napisane dnia 27 lutego 2007 "ze skutkiem na dzień 26 kwietnia 2007" i zostało odebrane jako list polecony na początku marca. Nie ma tam również powodu zerwania. Czytając (...)

 • Eksmisja - wskazanie pozwanych

  Będę wnosił pozew o eksmisję z mojego mieszkania przeciwko dwóm osobom, które mieszkają tam z moją matka. W pozwie, według istniejących reguł będę musiał wymienić wszystkie osoby korzystające z tego mieszkania, czyli moja matkę też. Czy obecność mojej matki ma jakikolwiek wpływ na (...)

Artykuły i poradniki

 • Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów chroni zbiorowe interesy konsumentów, niezależnie od ich ochrony przewidzianej w odrębnych przepisach. Uznanie praktyki stosowanej przez przedsiębiorców za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może nastąpić jedynie po (...)

 • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

  Ustawa antymonopolowa, jak potocznie nazywana jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma za zadanie ochronę wolnej konkurencji na wolnym rynku, co pośrednio stanowi ochronę konsumentów - ostatniego ogniwa w łańcuchu gospodarki rynkowej. Przepisy tej ustawy zawierają jednak wprost zakaz (...)

 • Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

  Nowelizacja ustaw podatkowych zmieniła ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 627 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw Poz. 626 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 625 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia od refundowanych wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 624 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 623 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 622 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 621 z 2007

  Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 281 z 2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Informacja dla czytelników

NA SKÓTY