e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Czerwiec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Tytuł prawny do lokalu

  Załącznikiem do wniosku VZM-1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest m.in. tytuł prawny do budynku mieszkalnego. Wybudowałem dom samodzielnie na zakupionej działce, teraz ubiegam się o zwrot wydatków na remont. Wniosek składam drugi raz, rok temu składałem (...)

 • Egzekucja alimentów mimo umorzenia

  W czerwcu 2004 roku nastąpił mój rozwód, zasądzono ode mnie alimenty w kwocie 400zl, z powodu ciężkiej sytuacji i po porozumieniu z żona, że zostawię im mieszkanie nie płaciłem ich. Jednak w listopadzie 2005 r żona oddala mnie do komornika za zaległe alimenty na kwotę 3600 zł. Nie wiem (...)

 • Ponowne zawarcie małżeństwa

  Osoba po orzeczonym prawomocnie sądowym rozwodzie zamierza ponownie zawrzeć małżeństwo z tym samym partnerem. Jakie dokumenty, jakie formalności, jaki czas oczekiwania są wymagane? Jakie koszty? Co się dzieje , gdy jeden z partnerów jest poważnie chory i nie może stawić się w urzędzie stanu (...)

 • Świadczenie urlopowe a zajęcie komornicze

  Jesteśmy organizacją zatrudniającą 16 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Nie tworzymy ZFŚS. Wypłacamy świadczenia urlopowe. Pracownik ma komornicze zajęcie egzekucyjne wynagrodzenia. W lipcu otrzyma wynagrodzenie, po potrąceniu zajęcia, w wysokości wolnej od potrąceń. W lipcu wypłacone (...)

 • Zadaniowy system czasu pracy

  Jestem pracownikiem zatrudnionym na cały etat. Zatrudniony jestem jako poborca skarbowy i czas pracy mam nielimitowany, jednak nie więcej niż 40 godzin tygodniowo. Pomimo takiego zapisu pracodawca mój zarządził, abym zgłaszał się w pracy codziennie na godzinę 7 i był do dyspozycji pracodawcy (...)

 • Podważenie umowy darowizny

  Przed rozwodem aktem notarialnym małżonkowie podarowali córce nieruchomość (dom mieszkalny, zabudowania gospodarcze, ogród). Jednocześnie zobowiązali córkę do ustanowienia służebności osobistej na rzecz matki i prawa dożywotniego użytkowania połowy nieruchomości. Nieruchomość ta stanowiła (...)

 • Odpowiedzialność za powierzone mienie

  Pracodawca w zarządzeniu organizacyjnym narzuca na nas pewne obowiązki gromadzenia dokumentów i ponoszenia za te dokumenty pełnej odpowiedzialności. Jednak nie zapewnia się pomieszczeń i odpowiednich warunków do przechowywania tych dokumentów, brak odpowiedniej ilości szaf i niewłaściwe zabezpieczenia. (...)

 • Prawo posiadacza do dysponowania nieruchomością

  Nieruchomość znajdująca się w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym życiu i zdrowiu przechodzących w pobliżu osób stanowi przedmiot postępowania spadkowego. W chwili obecnej posiadaczami nieruchomości są krewni zmarłych właścicieli - prawdopodobni spadkobiercy (oni płacą podatki). (...)

 • Nowe okoliczności we wniosku dowodowym po apelacji

  Toczy się sprawa w sądzie rodzinnym. W apelacji między innymi uzasadniałem konieczność przeprowadzenia większości wniosków dowodowych odrzuconych przez sąd pierwszej instancji. Już po złożeniu pisma apelacyjnego dowiedziałem się o nowych okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie (...)

 • Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.

  Do 31.05.2007 wspólnikami spółki z o.o. były trzy osoby. Tego dnia jeden ze wspólników kupił udziały od innego wspólnika, tak że pozostało dwóch wspólników. Kto może podpisać sprawozdanie finansowe spółki za 2006r.? Czy może być to zgromadzenie wspólników obecne czyli składające (...)

 • Partycypacja w kosztach

  Stara i już nie obowiązująca ustawa o TBS, mówiła, że pracodawca działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach (...)

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

  Zatrudniony w mojej firmie pracownik ma umowę na czas określony do końca czerwca tego roku (była to trzecia umowa w moim zakładzie). Nie przedłużam mu umowy, a od 1.07.07 r. (poniedziałek) idzie do nowego zakładu pracy. Nie wykorzystał on urlopu, więc chcę wypłacić mu należny ekwiwalent. (...)

 • Odstąpienie od żądania odsetek

  Dłużnik wystąpił do mnie jako wierzyciela o anulowanie odsetek za opóźnienie w zapłacie faktur wskazując po części na moją winę za częste reklamacje towarów przeze mnie dostarczanych. Jaka jest różnica w anulowaniu odsetek, a ich umorzeniu lub odstąpieniu od żądania ich zapłaty?

 • Ślubowanie pracownika samorządowego

  Pani x powołana na stanowisko sekretarza w dniu 27 czerwca br., (uchwała weszła z dniem podjęcia), była nieobecna na posiedzeniu rady co uniemożliwiło złożenie ślubowania. W jakiej formie i kiedy w/w może złożyć ślubowanie by objąć funkcję?

Artykuły i poradniki

 • Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

  Konstytucja w art. 20 przyjmuje jako zasadę wolność gospodarczą (swobodę działalności gospodarczej), stanowiąc, iż: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 807 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 806 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dziennik Ustaw Poz. 805 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej cudzoziemcom

 • Dziennik Ustaw Poz. 804 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Poz. 803 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 802 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 801 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

 • Dziennik Ustaw Poz. 800 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 799 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Włókiennictwa, Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Instytutu Techniki i Technologii Dziewiarskich "TRICOTEXTIL" oraz Instytutu Architektury Tekstyliów

 • Dziennik Ustaw Poz. 798 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

 • Dziennik Ustaw Poz. 797 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA" oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego "Koprotech"

 • Dziennik Ustaw Poz. 796 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 795 z 2007

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 794 z 2007

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 793 z 2007

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 792 z 2007

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 790 z 2007

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 789 z 2007

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 788 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

 • Dziennik Ustaw Poz. 787 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2007 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 786 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 785 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnej zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 784 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 783 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

 • Dziennik Ustaw Poz. 782 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 781 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów

 • Dziennik Ustaw Poz. 780 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 779 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Poz. 778 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 75 z 2007

  Decyzja Rady 2007/449/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 69 z 2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/448/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowiska 2006/380/WPZiB i 2006/1011/WPZiB

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca po raz drugi decyzję Komisji 2005/263/WE upoważniającą państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2587) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udziału Komisji Wspólnot Europejskich w Międzynarodowym Forum Biopaliw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzje 2006/379/WE oraz 2006/1008/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2007

  Dyrektywa Komisji 2007/41/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2007

  Dyrektywa Komisji 2007/40/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2007

  Rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 743/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4688 — Nestlé/Gerber) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1994/2006 otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2007

  Zaproszenie do składania ofert (nr VIII-2008/01) — Dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2006/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2007

  Rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2007

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2007 r. do dnia 31 maja 2007 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia pierwszej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 735/2007 z dnia 11 czerwca 2007 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 734/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2007 r. do dnia 31 maja 2007 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4599 — RWE Power/Carbon/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4569 — GE/Abbott Diagnostics Division) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4674 — KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. dotyczące wdrożenia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zawiadomienie dla osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załącznik do decyzji Rady 2007/445/WE z dnia 28 czerwca 2007 r.)