Archiwum 28 Lipiec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

Opinie prawneAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 18 lipca 2007 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa DARFUR/6/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/28 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2007/6)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Sprawa nr COMP/F/38.456 – asfalt (Niderlandy)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4090)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 68. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4695 — Alstom/SBB Cargo/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4667 — Syral/Tate&Lyle assets) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2007

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AD/97/07

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2007

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/42/07

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały do końca roku gospodarczego 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubażających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubażające warstwę ozonową w celu uwzględnienia zmian w Nomenklaturze Scalonej ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2007

  F-Périgueux: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Obsługa regularnych połączeń lotniczych na trasie Périgueux - Paryż — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w celu przekazania obowiązku użyteczności publicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa i IV

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2007

  F-Loudes: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Le Puy-en-Velay (Loudes) a Paryżem (Orly) — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w celu przekazania obowiązku użyteczności publicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2007

  Zawiadomienie o przetargu stałym w celu ustalenia refundacji wywozowych na cukier biały (Nr 1/2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2007

  Komunikat Komisji w sprawie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2007

  Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 — Krajowa mapa pomocy regionalnej: Niderlandy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2007

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/F/38.456 — Asfalt (Niderlandy) (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na 415. posiedzeniu w dniu 11 września 2006 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/F/38.456 — Asfalt (Niderlandy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na 414. posiedzeniu w dniu 4 września 2006 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/F/38.456 — Asfalt (Niderlandy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Doradczego ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących członków i zastępców członków z Malty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4367 — APW/APSA/Nordic Capital/Capio) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Jednolite zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) (Klasyfikacja towarów)