Archiwum 31 Lipiec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Cena nabycia do przekazania na cele osobiste a VAT

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza przekazać na cele osobiste budynek, który przestał być potrzebny w działalności gospodarczej. Budynek został zakupiony przez tę osobę "prywatnie" i w momencie zakupu nie miał żadnego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej 1000 m2. Przedmiotem zakupu będzie budynek użytkowany przez poprzedniego właściciela 5 lat (wprowadzony do ewidencji środków (...)

 • Nieważność postępowania a przedawnienie

  W hipotetycznej sprawie gospodarczej o zapłatę sąd II instancji orzekł o nieważności postępowania (pełnomocnik pozwanego nie był należycie umocowany). Czy postępowanie, które okazało się nieważne, przerywa bieg przedawnienia na tej samej zasadzie, co ważne postępowanie?

 • Zażalenie na odrzucenie zażalenia

  W postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz odrzucił moje zażalenie na swoje wcześniejsze postanowienie - w mojej opinii całkowicie bezpodstawnie. Chciałbym więc złożyć zażalenie na odrzucenie zażalenia (art. 394 par. 1. pkt. 11 k.p.c.), ale jednocześnie chciałbym, żeby to nowe pismo (...)

 • Przedawnienie roszczenia z wyroku sądowego

  We wrześniu 1997 roku uzyskałem prawomocny wyrok sądowy przeciwko dłużnikowi. W styczniu 1998 roku skierowałem sprawę do komornika o egzekucję należności. Egzekucja okazała się bezskuteczna, gdyż wówczas dłużnik nic nie posiadał. Przez cały ten okres czasu tj. do roku 2007 dłużnik (...)

 • Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

  Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy lekarze oddelegowani do komisji mieli świadczyć pracę w starostwie powiatowym w godzinach pracy szpitala z zachowaniem prawa do (...)

 • Wyburzenie ścianek działowych w mieszkaniu

  Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Postanowiłam przeprowadzić remont i w moich planach jest wyburzenie ścianek działowych i postawienie nowej w innym miejscu. Czy muszę uzyskać jakąś zgodę na wyburzenie? Jeżeli tak, to kto może mi udzielić takiej zgody? Jakie (...)

 • Wniosek o przebadanie świadka przez biegłego

  Żona w sprawie rozwodowej chce powołać na świadka swoją 79-letnią babcię. Kobieta ta moim zdaniem ma sklerozę i pewne zaburzenia psychiczne i pamięci i jest całkowicie niewiarygodna. Czy mogę złożyć wniosek o przebadanie świadka przez biegłego psychiatrę i jeżeli tak to jak i kiedy?

 • Służebność drogowa

  Przez moją posesję jest wytyczona służebność drogowa .W księdze wieczystej jest wpisana bezpłatna służebność drogowa dla każdoczesnych właścicieli dwóch działek. Tak naprawdę nigdy nie było można odróżnić gdzie są granice między drogą a działką ponieważ było to pole. Nowi (...)

 • Eksmisja współlokatora

  Córka mieszka wraz z byłym mężem, 11-letnim synem i bratem w lokalu kwaterunkowym, gdzie głównym lokatorem jest matka. Mieszkanie jest dwupoziomowe - córka z byłym mężem zajmują dwa pokoje i kuchnię, jeden pokój zajmuje 11 letni syn. W czasie sprawy rozwodowej były zięć powiedział, że (...)

 • Wymiana dowodu osoby niepełnosprawnej

  Wraz z bratem opiekujemy się przemiennie (po pół roku) naszą matką, która jest po przebytym w 2000 roku udarze mózgowym pod postacią porażenia prawostronnego i całkowitej afazji ruchowej. Kontakt z nią jest trudny, odpowiedzi jej poprzez skinienie głową najczęściej świadczą o nie zrozumieniu (...)

 • Definicja czasu pracy

  Pracownicy fizyczni pracują przy obsłudze maszyn. Obowiązuje ich 3-zmianowy rozkład czasu pracy, 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo. Czy ośmiogodzinna norma dobowa czasu pracy dotyczy tylko tzw. czasu efektywnego wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach pracy (przy obsłudze maszyn), (...)

Artykuły i poradniki

 • Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

  Z dniem 31 lipca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przewiduje wiele zmian w prawie spółdzielczym, w tym m.in. dotyczące opłat za mieszkanie. Zgodnie (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 968 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 967 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

 • Dziennik Ustaw Poz. 966 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 965 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 964 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Poz. 963 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Poz. 962 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych oraz wyznaczenia Agencji Rynku Rolnego jako jednostki kontrolującej te warunki

 • Dziennik Ustaw Poz. 961 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

 • Dziennik Ustaw Poz. 960 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. uchylające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 • Dziennik Ustaw Poz. 959 z 2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 958 z 2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 957 z 2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 956 z 2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach

 • Dziennik Ustaw Poz. 955 z 2007

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

 • Monitor Polski Poz. 547 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu

 • Monitor Polski Poz. 546 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 545 z 2007

  Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

 • Monitor Polski Poz. 544 z 2007

  Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Poz. 543 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2007 r. nr 1131-18-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 542 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2007 r. nr 1130-9-07 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 541 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. nr 110-41-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 540 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. nr 110-40-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 539 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. nr 110-39-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2007

  Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2007

  Rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i określające uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2007

  Sprostowanie do sprawozdania specjalnego nr 2/2007 dotyczącego wydatków instytucji na budynki wraz z odpowiedziami instytucji (  Dz.U. C 148 z 2.7.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2007

  Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2007

  Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków — DG EAC 26/07 — Projekt pilotażowy w zakresie współpracy między europejskimi instytutami technologicznymi (  Dz.U. C 143 z 28.6.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4766 — Flextronics/Solectron) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4796 — Candover/Stork) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Pomoc państwa (Artykuły 87-89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Komunikat skierowany przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE do państw członkowskich i innych zainteresowanych stron — Pomoc państwa nr C 8/06 (ex N 536/05) — pomoc na rzecz Dornbirner Sparkasse Bank AG — Austria (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Wykaz międzynarodowych spółek kontroli i nadzoru (zwanych dalej „spółkami nadzoru”) zatwierdzonych przez państwa członkowskie na mocy załącznika VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Wykaz ten zastępuje wykaz opublikowany w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 139 z dnia 14 czerwca 2006 r., str. 23)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4743 — Warburg Pincus/Bausch) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4764 — Debitel/Talkline) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Sprawozdanie specjalne nr 3/2007 dotyczące zarządzania Europejskim Funduszem na rzecz Uchodźców (2000–2004) wraz z odpowiedziami Komisji