Archiwum 5 Lipiec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zakup lekarstw na fakturę

  Poważnie choruję, mam 73 lata. Zbieram faktury na zakupione lekarstwa, aby za cały rok w PIT odliczyć od dochodu. Czy muszę zbierać faktury powyżej 100,00 jedna czy nie ma znaczenia przy rozliczeniu rocznym, na jakie kwoty będą wystawione faktury?

 • Wierzytelność w upadłości układowej

  Wobec mojego dłużnika wszczęto postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Zgłosiłem wierzytelność (zwykłą dotyczącą zapłaty i stwierdzoną nieprawomocnym nakazem), ale została uznana jako sporna - taka, co do której dłużnik wniósł zarzuty. Tuż przed zgromadzeniem (...)

 • Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej

  Chciałabym założyć działalność gospodarczą, ale jestem zastępcą kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i mam upoważnienie do podpisywania decyzji. Działalność miałaby dotyczyć prowadzenia mediacji rodzinnych. Czy w tej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy o ograniczeniu (...)

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych

  Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierzam kupić od stowarzyszenia pewne ruchomości (używane wyposażenie biurowe: meble, komputery itp.) oraz prawa majątkowe (domeny i witryny internetowe, pewną używaną przez stowarzyszenie nazwę). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności (...)

 • Zgoda zarzadu wspólnoty na zabudowę balkonu

  Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej. W moim akcie notarialnym jest zapis, że przylegający do lokalu taras jest mi przekazany nieodpłatnie i jestem jego wyłącznym użytkownikiem. Jestem również zobowiązana ponosić wszelkie koszty związane z konserwacją i (...)

 • Wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenia

  Sąd wydał prawomocny wyrok w październiku 2006 roku. Wyrok został wydany na podstawie wniosku o ukaranie wystawionego przez straż miejską. W marcu 2007 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, że uprawnienia nadane rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie kontroli (...)

 • Renta rodzinna dla rozwiedzionej wdowy

  Małżonka/ek rozwiedziona/y lub wdowa/wdowiec, która/y do dnia śmierci męża/żony nie pozostawał/a z nim/nią we wspólności małżeńskiej ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych powyżej, miał/a w dniu śmierci męża/żony prawo do alimentów z jego/jej (...)

 • Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

  Spółka z o.o. kapitał 50 tys zł. Prezes posiada 90%, członek Zarządu 10% oraz prokurent ustanowiony przez Zarząd. Prezes oraz członek zarządu jak i prokura pracują w spółce na czas nieokreślony na umowę o pracę. Ma nastąpić zbycie udziałów na rzecz pana X. Członek zarządu i prezes (...)

 • Cofnięcie zgody na zamianę mieszkania na dom

  Moi rodzice są najemcami mieszkania kwaterunkowego. Złożyli do Urzędu Miasta podanie o zamianę na dom jednorodzinny własnościowy. Podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Została wydana wstępna zgoda na zamianę. W piśmie, które zostało odebrane osobiście w Urzędzie, jest napisane, że (...)

 • Uchylanie się świadka od składania zeznań

  Mój dłużnik (były przedsiębiorca) w sprawie cywilnej (nie gospodarczej) powołał świadka. Powołał go po trzeciej rozprawie. Moim zdaniem był to zabieg w celu przedłużenia sporu i w zasadzie ten dowód nie jest potrzebny do wyjaśnienia okoliczności. Świadek na rozprawie nie stawił się, (...)

 • Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

  Dostałem od Straży Miejskiej zdjęcie z fotoradaru wraz z mandatem na kilka dni przed ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku o niezgodności stosowania fotoradarów przez Straż Miejską. Po orzeczeniu Trybunału mandat nie został zapłacony - w myśl orzeczenia Trybunału. Kilka dni temu (...)

 • Termin wymagalności ekwiwalentu za urlop

  W jakim terminie po rozwiązaniu umowy o pracę zakład pracy ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

 • Forma umowy spółki cywilnej

  Czy aneks do umowy spółki cywilnej, zawierający postanowienie o przyjęciu dodatkowych wspólników do społki, który został podpisany kilka miesięcy temu i nigdzie nie zarejestrowany (ani w Urzedzie Miasta ani w Urzedzie skarbowym) obowiązuje czy też można go wypowiedzieć będąc jednym z (...)

 • Weksel in blanco

  Kontrahent żąda ode mnie podpisania nowej deklaracji wekslowej. W ciągu trzyletniej współpracy podpisałam już 2 weksle i dwie deklaracje wekslowe (zmieniały się umowy), żadna nie została zwrócona. Kontrahent zapytał mnie na podstawie jakich przepisów domagam się zwrotu starych weksli, (...)

 • Kto może zostać syndykiem?

  Chciałabym zostać syndykiem. Jakie warunki powinnam spełnić i gdzie mogę odbyć kurs i zdać egzamin?

 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próby

  Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny?

 • Umowa o korzystanie z bazy danych

  Jakiego rodzaju umowę powinny zawrzeć strony, jeśli jedna ze stron udostępnia bazę danych z możliwością wprowadzenia tam danych, a druga strona chce przekazywać dane do wprowadzenia? Przy czym jedna strona prowadzi tę bazę bo tak wynika z ustawy, a drugiej "opłaca się" przekazywać te dane (...)

 • Kwalifikacje nauczyciela a zwolnienie z pracy

  Czy można zwolnić nauczyciela mianowanego nie posiadającego kwalifikacji do nauczania konkretnego przedmiotu przed upływem 31.08.2006 r.? Dyrektor nie chce tego robić, ale są naciski pani wizytator.

 • Składanie fałszywych zeznań

  Pozwany i jego świadek w procesie gospodarczym składał fałszywe zeznania dzięki którym wygrał sprawę. Obecnie jest złożona apelacja i jednocześnie doniesienie do prokuratury o składaniu fałszywych zeznań. Czy prokurator może umorzyć śledztwo motywując to faktem, że jeszcze nie ma prawomocnego (...)

 • Rachunkowość w szkole wyższej

  Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych?

 • Kto może zostać komornikiem?

  Czy komornikiem może zostać osoba, która nie ma wykształcenia prawniczego? Jeżeli tak, to jakie warunki musi spełnić?

 • Podatki wynikające z umowy dzierżawy

  Dla celów reklamy wytwarzanych produktów zawieram umowy dzierżawy pod tablice reklamowe z właścicielami nieruchomości, to jest zarówno działek, na których posadowione są budynki mieszkalne, jak i gruntów ornych. Są to powierzchnie nie przekraczające 4 m2 i wartości opłat dzierżawnych (...)

 • Opieka nad małoletnimi dziećmi

  Jestem w trakcie sprawy rozwodowej na której na czas trwania procesu opieka nad dziećmi została przyznana ich matce. Przypuszczam że pomimo moich starań o opiekę nad moimi dziećmi (badania w RODK) i tak raczej nie dam rady w tej kwestii wygrać, choć przynajmniej syn mój deklaruje chęć bycia (...)

Artykuły i poradniki

 • Oddelegowanie pracowników a ZUS

  Istota oddelegowania sprowadza się do wyznaczenia pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy. W doktrynie przyjmuje się, iż oddelegowanie pracownika pociąga za sobą, co do zasady, konieczność zawarcia pomiędzy pracodawcą a delegowanym pracownikiem dodatkowej (...)

Zmiany w Prawie • Zmiany w świadczeniach rodzinnych

  6 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o  świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym. Jakie zmiany przewidziano w definicjach?  Za (...)

 • Jaka będzie akcyza na biopaliwa?

  6 lipca wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona obniżone stawki akcyzy (...)

Projekty Ustaw • Kurczą się miejsca "na papieroska"?

  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przewiduje rozszerzenie katalogu miejsc objętych (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 830 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach

 • Dziennik Ustaw Poz. 829 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 828 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku

 • Dziennik Ustaw Poz. 827 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Dziennik Ustaw Poz. 826 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

 • Dziennik Ustaw Poz. 825 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 824 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Poz. 823 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 822 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

 • Dziennik Ustaw Poz. 821 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 820 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 819 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju

 • Dziennik Ustaw Poz. 818 z 2007

  Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 48 z 19.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 253)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 743/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym (  Dz.U. L 169 z 29.6.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/942/WE upoważniającą państwa członkowskie do przyjęcia decyzji na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE w sprawie spełnienia warunków w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego w krajach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3173)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2007

  Decyzja nr 3/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. zmieniająca decyzję nr 3/2001 w sprawie przyznania środków na rzecz Somalii z ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2007

  Decyzja nr 2/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. umożliwiająca wniesienie w ramach stosunków dwustronnych wkładów dodatkowych, którymi zarządzać będzie Komisja, na wspieranie realizacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2007

  Decyzja nr 1/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przesunięcia części rezerwy z puli środków 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) przeznaczonych na rozwój długoterminowy do przydziału środków na współpracę między państwami AKP w ramach puli środków 9. EFR przeznaczonych na współpracę i integrację regionalną

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa, wodach WE obszaru IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające po raz jedenasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 25 czerwca do 2 lipca 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2007

  Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (  Dz.U. C 88 z 21.4.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2007

  Zaproszenie do zgłaszania uwag na temat projektu rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji produktów rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4686 — Louis Delhaize/Magyar Hipermarket Kft) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2007

  Dane statystyczne dotyczące przepisów technicznych zgłoszonych w 2006 r. zgodnie z procedurą Dyrektywy 98/34/WE — Informacje dostarczone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 11 Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Nałożenie przez Francję obowiązku użyteczności publicznej na obsługę regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Dijon a Bordeaux oraz Dijon a Tuluzą (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. dotyczące zezwolenia na endo-1,4-beta-mannanazę EC 3.2.1.78 (Hemicell) jako dodatku paszowego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie dotyczących pomocy państwa zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. dotyczące zezwolenia na 6-fitazę EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) jako dodatku paszowego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 783/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. przyznające Bułgarii i Rumunii odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczące poziomów odniesienia flot rybackich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)