Archiwum 15 Sierpień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Czynności Policji na podstawie anonimu

  Spotkała mnie dzisiaj bardzo nieprzyjemna sytuacja. Posiadam dom wraz z przylegającym ogrodem. Wszystko mam ogrodzone. Posiadam też psa (boksera), który znajduje się na co dzień na uwięzi. Jednak gdy jestem w ogrodzie, puszczam go. Jest całkowicie niegroźny. W dniu dzisiejszym para (mężczyzna (...)

 • Rozszerzenie działalności o nowy wpis

  Chcę rozszerzyć działalność o nowy wpis PKD, który jest wykluczony z obecnie stosowanej przeze mnie formy rozliczenia - ryczałtu ewidencjonowanego. Rozszerzenie działalności o nowy wpis PKD wiąże się w zasadzie z przejściem od początku całej procedury rejestracyjnej, trzeba to kolejno (...)

 • Praca dla holenderskiej firmy a VAT

  Mam własną firmę zarejestrowaną w Polsce. Wykonuję usługi dotyczące automatyki. Mniej więcej od początku kwietnia zawieram umowy z firmą holenderską. Wystawiam im faktury za przepracowane godziny nie zawierające podatku VAT. Biuro firmy mieści się w Holandii, ale ja wykonuję pracę np. (...)

 • Sprzedawca nie wydał towaru

  Zakupiłam na aukcji internetowej książkę, jednakże od miesiąca nie mogę wyegzekwować jej nadania, sprzedający nieustannie zapewnia, że już ją wysył, po czym to nie następuje. Mam już dość nieskutecznych monitów. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Na jakie artykuły mogę się powołać (...)

 • Wydanie dowodu osobistego a pełnomocnictwo

  Znajomi przebywają za granicą. Mają obywatelstwa polskie. Zgodnie z prawem powinni wymienić dowody osobiste. Czy mogą udzielić pełnomocnictwo, aby ktoś za nich złożył dokumenty o wydanie dowodów? Czy muszą to zrobić osobiście? Jak z odbiorem? Czy muszą stawić się po odbiór osobiście? (...)

 • Zobowiązania wobec Skarbu Państwa

  W dwuosobowej spółce jawnej jeden ze wspólników posiada zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS powstałe przed powstaniem spółki. Teraz Urząd Skarbowy po dokonaniu zajęcia prywatnego majątku tego wspólnika, które nie pokrywa całości zobowiązania, chce dokonać zajęcia majątku spółki, (...)

 • Termin wypowiedzenia umowy zlecenia w przypadku zalegania z należnościami za wykonaną usługę

  Firma ochrania nieruchomość od kilku lat. Od kilku miesięcy usługobiorca firma ochraniana nie płaci za usługi świadczonej ochrony. W jakim terminie firma ochroniarska może zgodnie z prawem wypowiedzieć umowę ochrony nieruchomości skoro w umowie jest ujęty 3 miesięczny okres jej wypowiedzenia (...)

Artykuły i poradniki

 • Jakie wymogi dotyczą opakowań i odpadów opakowaniowych?

  Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska, a także sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska. Ponadto (...)

 • Jakie zwolnienia lekarskie nie będą honorowane?

  Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości, dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, a także z powodu konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny, są zaświadczenia lekarskie, wystawiane na odpowiednim druku (ZUS ZLA). Druki ZUS ZLA (...)

 • Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony) oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję (...)

Zmiany w Prawie • Jak będzie można przekraczać granice?

  Czego dotyczy nowelizacja?  Wchodząca w życie 18 sierpnia 2007 r. ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej (...)

Projekty UstawAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4851 — Sagard/Fläkt Woods) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4749 — PSB/Ovako) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4811 — Cetelem/Findomestic) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4832 — Penske/GM/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4760 — Amadeus/Sabre/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2007

  Zawiadomienie w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Kursy walutowe euro