e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Sierpień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Najem samochodu prezesa spółki

  Spółka wynajęła samochód od swojego prezesa. Czy koszty najmu przez Spółkę samochodu osobowego prezesa spółki stanowią kosztów uzyskania przychodów? Czy trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? Czy spółka wypłacając wynagrodzenie występuje jako płatnik PIT?

 • Znakowania wyrobów odzieżowych

  Tworzę ubiory w pojedynczych egzemplarzach, mające unikatowy charakter. Czy ciąży na mnie obowiązek ich oznakowania metką odzieżową? Jakie są wytyczne odnośnie metek odzieżowych? Jakie informacje powinny one zawierać? Czy są jakieś ograniczenia odnośnie ich strony graficznej lub wyglądu?

 • Spis z natury-a ryczałt ewidencjonowany.

  Czy przypadku wyboru rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym istnieje obowiązek zaprowadzenia spisu z natury? Jeśli tak, od kiedy powinien być zaprowadzony? Co powinien obejmować? Mam w firmie dużo swoich prywatnych magazynów, książek, artykułów piśmienniczych, (...)

 • Darowizna a zachowek

  Kilka miesięcy temu mój ojciec spisał notarialnie akt darowizny, w którym darował siostrze swój udział (52%) w kamienicy w centrum Krakowa. Siostra z rodziną obecnie mieszkają w tej kamienicy. W zamian za darowiznę siostra ma płacić ojcu drobną sumę miesięcznie. Kamienica stanowi większość (...)

 • Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

  Mąż prowadzi działalność gospodarczą i posiada ubezpieczenie dobrowolne chorobowe. Czy z tego tytułu przysługuje jemu jakieś świadczenie po porodzie żony?

 • Zawiadomienie o przestępstwie fałszywych zeznań

  W jaki sposób można ukarać świadka, który przed sądem skłamał? Są dowody na to, grafolog. Ale sąd nie zajął się kłamstwem świadka. Rozprawa została zakończona prawomocnym wyrokiem na korzyść mojego przyjaciela, ale on nie chce odpuścić świadkowi, który tak kłamał. Do jakich organów (...)

 • Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

  Zostało mi zajęte wynagrodzenie przez komornika. Oprócz kwoty głównej, odsetek na zajęciu wyszczególniono inne kwoty długu jak: koszty sądowe, inne koszty, zastępstwa, a dodatkowo zaznaczono, aby do wszystkich przesyłanych na konto komornika płatności doliczać 18 proc. opłaty stosunkowej. (...)

 • Składki na Fundusz Pracy od niepełnoetatowca

  Zatrudniam pracowników w tym dwóch na 1/2 etatu, którzy nie mają innego zatrudnienia oraz jednego na 1/8 etatu, który jest zatrudniony w innym zakładzie pracy, w którym osiąga wynagrodzenie minimalne. Pracownicy zatrudnieni na 1/2 etatu złożyli PIT-2 , natomiast pracownik na 1/8 etatu nie złożył (...)

 • Przejęcie zobowiązania współmałżonka

  Wobec mojej żony jest prowadzone postępowanie komornicze. Oczywiście, chcemy to spłacić tak szybko, jak tylko możliwe, ale niestety nie jesteśmy tego w stanie zrobić jednorazowo i szybko. Chciałbym jednak przejąć te zobowiązania na siebie. Mamy wyłączoną wspólność majątkową. Mam zamiar (...)

 • Dochodzenie wierzytelności przedawnionej

  Sprzedawałem towar do firmy i ostatnia transakcja została zawarta w maju 2005 r. Od tamtego czasu wysyłałem trochę wezwań i miałem trochę obietnic ale do dnia dzisiejszego nie otrzymałem należności. We wrześniu 2005 r. skierowałem sprawę na drogę postępowania sądowego w postępowaniu (...)

 • Opłata wstępna leasingu, a koszty uzyskania

  Podpisując umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy zdecydowalem się na oplatę wstępną w wysokości 45% wartości samochodu, licząc na to, że opłata ta będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w momencie jej zapłacenia. Księgowa twierdzi, że od stycznia 2007 całość opłaty (...)

 • Praca na urlopie zdrowotnym

  Nauczyciel od początku roku 2007 przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Mam uzasadnione powody, że osoba ta, wykorzystując cele tego urlopu podjęła zatrudnienie i z tego tytułu otrzymuje określone wynagrodzenie. Czy mogę wystąpić z wnioskiem do ZUS, czy na nazwisko tej osoby wpływają (...)

 • Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły

  Nauczyciel mianowany poinformował mnie ustnie, że od dnia 1 września 2008 roku będzie pracował w innej szkole, również jako nauczyciel mianowany. W ślad za tym dyrektor szkoły do której to miał przejść ten nauczyciel, zwrócił się do mnie pisemnie z prośbą o wyrażenie zgody jako dyrektora (...)

 • Spadek a zniesienie współwłasności

  Nieruchomość (grunt) na mocy dziedziczenia należy do 3 osób -współwłaścicieli (1 współwłaściciel ma 1/6, 2 współwłaściciel ma 1/6 i 3 współwłaściciel ma 2/3). Współwłaściciel posiadający 2/3 udziału w nieruchomości zmarł w roku 2002. Jego spadkobiercą ustawowym jest siostra. (...)

 • Odległość od działki sąsiada

  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. w § 12.1 dotyczy odległości sytuowania budynku na działce budowlanej od granicy z sąsiednią działką. Jest tam odległość 3 metry i 4 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę (...)

 • VAT od prowizji w ramach umowy przedstawicielskiej

  Jesteśmy firmą współpracującą z niemieckim producentem maszyn w ramach umowy agencyjnej, na zasadach wyłączności. Część transakcji realizujemy na rachunek własny i tu sprawa jest jasna, od kontraktów na dostawę maszyn o wartości powyżej określonej kwoty otrzymujemy prowizję. Firma (...)

 • Firma w Polsce a zamieszkanie w Niemczech

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, ale mieszkam wraz z mężem Niemcem w Niemczech i tu także pracuję na umowę o pracę. Obecnie płacę podatki za działalność w Polsce, a z pracy zarobkowej w Niemczech. Gdy przestanę pracować na etacie w Niemczech, ale będę tu wciąż (...)

 • Prawa autorskie do programu a podatek u źródła

  Chcemy sprzedać prawa autorskie do programu komputerowego spółce mającej siedzibę w Niemczech. Prawa autorskie będą sprzedane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Czy sprzedaż praw autorskich podlega podatkowi u źródła w myśl umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Polska-Niemcy) (...)

 • Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

  Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, wyposażony we własną osobowość prawną, organem założycielskim dla tego zakładu jest jednostka samorządu terytorialnego, w naszym przypadku jest to gmina. Który organ jest właściwy do powołania (...)

 • Dodatek funkcyjny w okresie wypowiedzenia umowy

  Pani X zatrudniona na stanowisku sekretarza urzędu pobierała dodatek funkcyjny z tytułu piastowania stanowiska kierowniczego. Odwołana z funkcji sekretarza przebywała na zwolnieniu chorobowym. Po okresie 6 miesięcy usprawiedliwionej nieobecności w pracy od 1 czerwca do 31 sierpnia rozpoczął (...)

Opinie prawneProjekty Ustaw • Planowana jest reforma rzemiosła

  Niedawno trafił do Sejmu komisyjny projekt ustawy gruntownie zmiającej ustawę o rzemiośle. Projektowane uregulowania dotyczą statusu prawnego 27 zrzeszonych w (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 991 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 990 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne: objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 989 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 988 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Poz. 987 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 • Dziennik Ustaw Poz. 986 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 985 z 2007

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 984 z 2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 983 z 2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Ustaw Poz. 982 z 2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 981 z 2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o Policji

 • Monitor Polski Poz. 563 z 2007

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Poz. 562 z 2007

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Poz. 561 z 2007

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2007 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 560 z 2007

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2007 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 559 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 558 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 557 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 556 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Pieńsk - Deschka do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 555 z 2007

  Porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Pieńsk - Deschka do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 554 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 5 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 553 z 2007

  Porozumienie z dnia 5 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 552 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 12 lutego 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Siedlce - Zelz do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 551 z 2007

  Porozumienie z dnia 12 lutego 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Siedlce - Zelz do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 550 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 14 grudnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Gubin - Guben do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 549 z 2007

  Porozumienie z dnia 14 grudnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Gubin - Guben do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 548 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. nr 1131-19-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 92 z 2007

  Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2007

  Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2007

  Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca Umowę wewnętrzną z dnia 17 lipca 2006 r. między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej z wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2007

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4793 — Etex/Lafarge/Gyplac JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Protokół do umowy o parnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4829 — Umicore/Norsk Hydro/Hycore JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4787 — Rhenus/TMI) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2007

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac siódmego wspólnotowego programu ramowego w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2007

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 138 z 22.6.2007.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2007

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2007

  Decyzja nr 930/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2007

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2007

  Dyrektywa Komisji 2007/50/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej beflubutamidu i wirusa poliedrozy jądrowej Spodoptera exigua jako substancji czynnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2007

  Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących — Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. wprowadzające środek przejściowy dotyczący przetwarzania produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina, przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, w Rumunii w roku winiarskim 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)