e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Wrzesień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Eksport z kasą fiskalną

  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)

 • Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

  W celu obliczenia zabezpieczenia celnego potrzebujemy stawki podatku akcyzowego na poszczegolne alkohole. Proszę o podanie wysokosci stawek akcyzowych na nastepujace produkty: wodka, spirytus, wino, piwo, cygaretki.

 • Faktura VAT wystawiana przez komornika sądowego

  Zakupiłem nieruchomość na działalność gospodarczą na licytacji, od komornika sądowego. Zapłacona kwota zawiera w sobie podatek VAT. Komornik jednak nie chce wystawić faktury VAT, uzasadniając to faktem, że pieniądze nie idą na jego konto, tylko na konto sądu, który rozdziela później (...)

 • Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

  Zostałem skazany wyrokiem sądu grodzkiego na zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat (wyrok z 25.07.2006 r.) w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości (1,58 promila) tj. z art. 178a par. 1 kk. Od czasu wydania wyroku nie popełniłem żadnego wykroczenia. Prawo jazdy jest mi niezbędne (...)

 • Zniesienie alimentów wobec pełnoletniego dziecka

  Sąd zobowiązał mnie wyrokiem rozwodowym do płacenia alimentów na rzecz córki w wysokości 400 złotych. Od momentu zasądzenia alimentów tj. od 1997 r. zmieniała się sytuacja finansowa zarówno córki jak i moja. Córka zawarła związek małżeński i pozostaje na utrzymaniu swojego męża. (...)

 • Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

  Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 sierpnia 2005 roku (Dz.U. 2005 r. Nr 157, poz.1321). Czy są uprawnieni do składania wniosku do sądu o ukaranie (...)

 • Określenie przez sąd sposobu usprawiedliwiania

  Na rozprawie przeciwnik nie stawił się przesyłając dzień wcześniej do sądu faksem zwolnienie lekarskie. Sąd odraczając rozprawę zobowiązał (korespondencyjnie) przeciwnika, aby ten w razie kolejnej nieobecności wywołanej stanem zdrowia przysłał zaświadczenie od lekarza sądowego. Jakie (...)

 • Zmiana wyglądu elewacji przez najemcę

  Firma zewnętrzna wynajęła lokal z myślą o prowadzeniu w nim sklepu. Teraz po kilku latach od dnia podpisania umowy dopatrzono się, że zmieniona została elewacja wokół drzwi wejściowych i okien sklepu. elewacja różni się kolorem od elewacji reszty budynku (dość krzykliwy, podczas gdy cały (...)

 • Ubezpieczenie medyczne z ubezpieczeniem na życie

  Spółka zamierza wykupić u ubezpieczyciela (PZU) polisę - dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników. Tzw. ubezpieczenie zdrowotne to dodatkowa umowa do umowy do grupowego ubezpieczenia na życie. Zawarte ubezpieczenie, zgodnie z wybraną opcją, obejmuje prawo do skorzystania przez (...)

 • Umowa o dzieło - wynagrodzenie na cel charytatywny

  Jestem dyrektorem instytucji kultury, która zatrudnia artystów na umowę o dzieło. Jeden z zatrudnionych artystów nie chce otrzymać wynagrodzenia, lecz chciałby, aby pewne środki zostały przekazane na cel charytatywny. Moja instytucja nie może przekazać na taki cel żadnych środków, ponieważ (...)

 • Wymiana prawa jazdy bez zameldowania w kraju

  Posiadam stare Polskie prawo jazdy kategorii C wyrobione w wojsku (jestem obywatelem Polski). Prawo jazdy straciło ważność w 1998 roku z powodu nieaktualnych badan lekarskich. Aktualnie zrobiłem nowe badania jednak nie mogę wymienić prawa jazdy, gdyż nie posiadam zameldowania w Polsce (obecnie (...)

 • Nieobecność świadka z powodu choroby dziecka

  Jestem oskarżycielem posiłkowym i mam wezwanie na przesłuchanie mnie w charakterze świadka. Mam jednak zaświadczenie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem. Czy takie zaświadczenie muszę potwierdzić przez uprawnionego lekarza? Jeżeli tak, to czy musi on badać dziecko? Jeżeli tak, to jaki (...)

 • Skarga na sędziego do prezesa sądu i wyłączenie

  Jestem oskarżycielem posiłkowym i pokrzywdzonym w procesie karnym. Napisałem skargę do Prezesa Sądu na działanie sędzi, którą denerwuje moja osoba, i która nie potrafi nie okazywać niechęci do mnie. Krzyczy na mnie i na moich świadków. Zajmuje się mną i moją działalnością a nie oskarżonym. (...)

 • Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów

  Spółka refunduje koszty zakupu okularów korekcyjnych pracownikom w ramach określonego zarządzeniem wewnętrznym limitu. Podstawą refundacji jest: wniosek pracownika wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim od lekarza okulisty oraz fakturą dokumentującą zakup okularów. Czy zaświadczenie (...)

 • Właściwy sąd spadku

  Mój wuj przyjął obywatelstwo amerykańskie, nie ma już obywatelstwa polskiego. Wuj zmarł za granicą, w USA - tam było jego ostatnie miejsce zamieszkania. Rodzina chce teraz wszcząć postępowanie spadkowe. Który sąd jest właściwy jako sąd spadku? Czy mimo obywatelstwa amerykańskiego możliwe (...)

 • Oświadczenie składane w trybie art. 514 kpc

  Sąd zobowiązał mnie do złożenia pisemnego oświadczenia w trybie art. 514 k.p.c. w sprawie o zasiedzenie. Czy tego typu oświadczenie należy złożyć do sądu w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników, czy wystarczy tylko w jednym?

 • Prawo odkupu czy pierwokupu

  Odnośnie prawa ANR do prawa odkupu i pierwokupu sprzedanych wcześniej nieruchomości nasuwa się ważna kwestia prawna - w przypadku, gdy osoba sprzedaje przed okresem 5 lat od nabycia nieruchomości od ANR tę nieruchomość innej osobie, a prawa odkupu i pierwokupu są wpisane w KW, które prawo (...)

 • Wygaśnięcie mandatów a połączenie sp. z o. o.

  Sąd wydał postanowienie o połączeniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez przejęcie jednej przez drugą. Data wydanego przez sąd postanowienia o połączeniu jest inna od daty wpisu do rejestru właściwego dla spółki przejmującej połączenia ( o kilka dni późniejsza). Dotychczas (...)

 • Przekazanie zażalenia na umorzenie dochodzenia

  Otrzymałem odpis pisma prokuratury okręgowej skierowanego do sądu rejonowego następującej treści: "zgodnie z treścią art. 465 § 2 kpk w załączeniu uprzejmie przekazuję akta (nr) wraz z wnioskiem Prokuratora Rejonowego o nieuwzględnienie zażalenia (mojego) z dnia ... na postanowienie z dnia (...)

 • Odliczenie podatku VAT od zakupu oleju silnikowego

  Do celów prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodów osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie odliczam podatku VAT od nabytego paliwa silnikowego i gazu do ich napędu. Czy zakaz odliczenia podatku VAT dotyczy również VAT z faktur od zakupionego oleju silnikowego do tych (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne