e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Wrzesień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Konkubinat a władza rodzicielska nad dzieckiem

  Matka siedmioletniego dziecka żyje w konkubinacie z mężczyzną, który jest aktualnie w więzieniu. Mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Kobieta nie chce być dalej w tym związku. Komu prawnie przysługuje opieka nad dzieckiem? Czy po wyjściu z więzienia ojciec może odebrać dziecko (...)

 • Awaria pod nieobecność właściciela lokalu

  W dużej wspólnocie mieszkaniowej właściciel mieszkania zgłasza, że np. z sufitu leje mu się woda, a przyczyną najprawdopodobniej jest awaria instalacji wodnej w mieszkaniu piętro wyżej. Właściciel mieszkania wyjechał na urlop nie zostawiając telefonu kontaktowego. Jest oczywiste, że po (...)

 • Przechowanie zadatku przez notariusza

  W przyszłym tygodniu podpisuję przedwstępną umowę na zakup mieszkania w Warszawie. Powiedziano mi, że według prawa powinnam przynieść zadatek 90.000 zł (10%) w gotówce. Kontrakt przedwstępny ma być zawarty pod warunkiem, że ktoś będzie wymeldowany (sprawa jest w sądzie). Chciałabym (...)

 • Pożar a obowiązki wynajmującego

  W wyniku pożaru rodzina utraciła możliwość zamieszkiwania w swoim mieszkaniu. Budynek, w którym znajdowało się spalone mieszkanie należał do Gminy, a był dzierżawiony przez Spółdzielnię X, która to właśnie podpisała umowę najmu z w/w rodziną. Obecnie Spółdzielnia nie poczuwa się (...)

 • Uczestnik postępowania za granicą

  Powstaje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Czy jeśli jeden ze spadkobierców przebywa za granicą, a inni spadkobiercy znają tylko ostatni adres zamieszkania tego spadkobiercy, to czy sąd zobowiąże ich do powiadomienia o sprawie spadkowej tego spadkobiercy? Sprawa będzie przed sądem w Polsce.

 • Objęcie udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport

  Sp. z o. o. X, której udziałowcami są osoby fizyczne zamierza założyć jednoosobową sp. z o. o. Y w której obejmie 100 % udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionej nieruchomości. Spółka X dokonała nabycia tej nieruchomości w drodze przetargu, cena 540 000,- zł. zapłaciła (...)

 • Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

  Posiadam działkę rolniczą. W zeszłym roku pozwoliłem szwagrowi na budowę budynku gospodarczego na tej działce. Ponieważ miał mieć mniej niż 25m2, nie wymagane było pozwolenie, a jedynie zgłoszenie. Zgłoszenie zostało wysłane po czym poinformowano nas, że w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia (...)

 • Nadużywanie władzy rodzicielskiej

  Małżeństwo posiadające dwoje dzieci rozwiodło się. Sąd powierzył władzę rodzicielską obydwojgu rodzicom i ustalił miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Nie ustalił natomiast sposobu widywania się ojca z dziećmi. W chwili obecnej matka dzieci zastrasza je i utrudnia kontakt z ojcem. Zabrania (...)

 • Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

  Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 sierpnia 2005 roku (Dz.U. 2005 r. Nr 157, poz.1321). Czy są uprawnieni do składania wniosku do sądu o ukaranie (...)

 • Świadectwo pracy po porzuceniu pracy

  Pracownicy porzucają pracę, nie odbierają świadectwa pracy. Wysyłam pismo o rozwiązaniu umowy w trybie artykułu 52 - nikt nie odbiera korespondencji. Świadectwa nie mam gdzie wysłać. Jaki dzień wskazać jako dzień rozwiązania umowy i co zrobić ze świadectwem, gdy pracownik nie odbiera (...)

 • Podział akcji pracowniczych przy podziale majątku

  Posiadałem w majątku małżeńskim akcje imienne pracownicze nabyte nieodpłatnie o wartości nominalnej X. Akcje nie są jeszcze na giełdzie papierów wartościowych i posiadają wartość księgową Y a wartość rynkowa jest różna zależnie od osób nabywających te akcje od pracowników mojego (...)

 • Dofinansowanie kosztów aplikacji radcowskiej

  Pracownik zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds obsługi prawnej został wpisany w tym roku na listę aplikantów radcowskich, pracodawca wstępnie wyraził zgodę na dofinansowanie 50% kosztów. W związku z przygotowywaniem się do egzaminu wykorzystał przysługujący mu na 2006 rok urlop wypoczynkowy. (...)

 • Wykonanie wyroku nakazującego eksmisje lokatora

  Jestem w posiadaniu wyroku nakazującego eksmisję lokatora z lokalu mieszkalnego. Lokator odmówił przyjęcia wskazanego przeze mnie lokalu zastępczego. Nie chcę jednak dać za wygraną i będę próbować przemieścić lokatora do lokalu zastępczego. Mam jednak wątpliwości w jaki sposób przeprowadzić (...)

 • Odsetki od zaległości we wspólnocie mieszkaniowej

  Zarząd w dużej wspólnocie mieszkaniowej podjął decyzję o naliczaniu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej. Czy w związku z tym, że odsetki od opóźnień kilku, czy kilkunastodniowych są wysokości kilku groszy, zarząd może podjąć (...)

 • Określenie przez sąd sposobu usprawiedliwiania

  Na rozprawie przeciwnik nie stawił się przesyłając dzień wcześniej do sądu faksem zwolnienie lekarskie. Sąd odraczając rozprawę zobowiązał (korespondencyjnie) przeciwnika, aby ten w razie kolejnej nieobecności wywołanej stanem zdrowia przysłał zaświadczenie od lekarza sądowego. Jakie (...)

 • Akta sądowe

  W sprawie, która ma się odbyć rozprawa z powództwa byłego męża Sąd Rejonowy w miejscowości X odesłał mi odpis na pozew wraz załącznikami. Jak widać na kartkach, są one wypięte z akt sprawy. Zawierają istotne wiadomości dla Sądu, które przemawiają za mną jako pozwaną, a zarazem (...)

 • Ujawnienie oferty w przetargu

  Gmina zorganizowała przetarg, w którym wzięła udział nasza firma. Jednym z warunków było wpłacenie na konto Zamawiającego wadium przetargowego. Wadium zostało wpłacone dzień wcześniej, jednak wpłynęło dnia następnego pół godziny po wyznaczonym terminie przez Zamawiającego. Nasza firma (...)

 • Ustny wynajem mieszkania

  Jeśli strony umowy chciałyby zawrzeć umowę najmu lokalu na czas oznaczony, dłuższy niż rok i nie zrobią tego w formie pisemnej, to poczytuje się umowę zawartą na czas nieoznaczony. Jeśli umowa najmu \"ustna\" zawarta byłaby na okres nie dłuższy niż 1 rok - na czas określony. Po skończonym (...)

 • Zmiana wyglądu elewacji przez najemcę

  Firma zewnętrzna wynajęła lokal z myślą o prowadzeniu w nim sklepu. Teraz po kilku latach od dnia podpisania umowy dopatrzono się, że zmieniona została elewacja wokół drzwi wejściowych i okien sklepu. elewacja różni się kolorem od elewacji reszty budynku (dość krzykliwy, podczas gdy cały (...)

Artykuły i poradniki

 • Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

  Na członka zarządu spółki, prócz obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, nałożone są liczne obowiązki wynikające z ustaw szczególnych. Artykuł niniejszy stanowi syntezę głównych, pozakodeksowych obowiązków członków (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne