Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Pytanie:

"Jestem zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Czy z mojego ubezpieczenia może korzystać mój konkubent, na zasadzie na jakiej mogą to robić członkowie rodziny?"

Odpowiedź prawnika: Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ust. 1 wymienia podstawy na jakich się podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zaś art. 67 ust. 3 stanowi, że osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny.

Kto jest członkiem rodziny stanowi o tym art. 5 pkt 3. Za członka rodziny uważa się następujące osoby:  

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,  
  • małżonka,  
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Należy zatem powiedzieć, że osoby zaliczone do kategorii członków rodziny muszą być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

Konkubent nie jest zaliczany do tego kręgu a zatem nie ma podstaw do zgłoszenia go do ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu. Jak również nie może z niego korzystać.

Konkubent może podlegać ubezpieczeniu społecznemu na podstawie tytułów wymienionych w art. 66 ust. 1. Osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1 może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika