Przedawnienie roszczeń o dotację

Pytanie:

Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczeń o dotację

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań publicznych niż określone w tej ustawie:

  • zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa wyżej;
  • tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zapewniając jawność postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

Z proceduralnego punktu widzenia dotowanie, odbywa się na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z dotowanym podmiotem. Umowa powinna określać:

  1. szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania;
  2. dotację celową należną jednostce wykonującej zadanie i tryb płatności;
  3. tryb kontroli wykonywania zadania;
  4. sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Umowa o powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot. Wydaje się, że w tym zakresie należy stosować przepisy o przedawnieniu znajdujące sie w kodeksie cywilnym. Jako że wykonywanie zadań w tym zakresie nie jest to prowadzeniem działalności gospodarczej, to należy uznać, iz stosuje się 10-letni termin przedawnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Przedawnienie wyroku

15.4.2018 przez: -

Mandat z Mpk i przedawnienie.Pilne!!

31.1.2018 przez: ewebacz

zapłacony mandat a sąd rejonowy

3.2.2016 przez: piotr.banaszewski