Archiwum porad prawnych Czerwiec 2005

Ustawa 203, czyli wynagrodzenie pielęgniarki

30.6.2005

Jestem pielęgniarką z 20-sto letnim stażem pracy. Przez ostatnie 17 lat pracuję jako pielęgniarka szkolna. Czy przysługuje mi wyrównanie z tytułu obowiązującej od 2001 roku tzw. ustawy 203?

Odległość budynku od ogrodzenia

30.6.2005

Chcę dobudować się do domu jednorodzinnego. Czy muszę uzyskać na to zgodę sąsiada? Dobudowana część będzie w odległości około metra od jego ogrodzenia. Czy w ogóle uzyskam pozwolenia na budowę dobudówki w takiej odległości od sąsiadów? Słyszałem o warunku 3 metrów. Chyba, że (...)

Przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie

30.6.2005

Jeśli w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty pewnej kwoty płaci się tylko część tej kwoty, to czy takie działanie poczytuje się za uznanie całego roszczenia wymienionego w wezwaniu, czy jedynie co do wysokości wpłaconej kwoty?

Przedawnienie roszczenia o zapłatę

30.6.2005

Moje Biuro wynajęło od Szkoły w 2001 r. internat na czas określony, na okres wakacji, w celu zorganizowania kolonii i obozów. Z tytułu czynszu, którego termin zapłaty minął we wrześniu 2001 r., pozostała ostatecznie do zapłaty kwota 5384 zł. Wezwany kolejny raz w lutym 2005 roku do zapłaty (...)

Wybór członków Rady Nadzorczej - głosowanie grupami

30.6.2005

Czy można dokonać wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej przed upływem 5-letniej kadencji obecnych członków rady na wniosek akcjonariusza, który posiada 33% akcji? Jaki będzie stan prawny takiej uchwały, jeśli nie odwołano jeszcze poprzedniej rady nadzorczej wybranej w trybie zwykłym (...)

Prawidłowe zawiadomienie na posiedzenie RN

30.6.2005

Przewodniczący rady nadzorczej, wysłał listami poleconymi zawiadomienia o odbyciu zebrania rady nadzorczej. Jeden z członków rady nadzorczej nie odebrał listu, ponieważ przebywał w szpitalu. Podczas zebrania rady przewodniczący potwierdził nieprawdę mówiąc, że zebranie zostało zwołane (...)

Pełnomocnictwo członka rady nadzorczej

30.6.2005

Czy członek rady nadzorczej w spółce akcyjnej może udzielić pełnomocnictwa, na zasadach ogólnych, do reprezentowania, tzn. sprawowania kontroli spółki?

Zakaz udziału w Radzie Nadzorczej

30.6.2005

Jaka jest odpowiedzialność członków RN, a przede wszystkim prezesa Rady Nadzorczej? Spółka Akcyjna istnieje od 1998r do dzisiaj. Prezes Rady Nadzorczej jest ciągle ten sam (jednocześnie akcjonariusz 1/3 - równe części akcji), nie zwołał na przełomie 5 lat ani jednego posiedzenia Rady Nadzorczej. (...)

Rezygnacja Rady Nadzorczej spółdzielni

30.6.2005

Członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni (działający społecznie) zrezygnowali ze swoich funkcji. Do kiedy zatem mają obowiązek pełnić swoje obowiązki: do dnia rezygnacji, czy też do czasu wyboru przez walne zgromadzenie nowej rady nadzorczej? Czy rezygnacja członków powoduje konieczność (...)

Przerwa w obradach walnego zgromadzenia

30.6.2005

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dwóch akcjonariuszy posiadających łącznie 66% akcji zaraz po rozpoczęciu NWZA bez uzasadnienia zaproponowało zrobienie przerwy w odbyciu NWZA na 18 dni. Następnie przegłosowano pozytywnie tą propozycje 2 za tak do 1 przeciw. W związku (...)

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki

30.6.2005

Jaką odpowiedzialność ponoszą prokurenci w sp. z o.o., gdy są wspólnikami spółki, gdy jeden z nich jako prokurent dopuścił się wysyłki towaru bez przedpłaty do nieznanego kontrahenta a za towar nie zapłacono? Czy pozostały wspólnik może pociągnąć do odpowiedzialności tego, który (...)

Dziedziczenie po ojcu udziału w mieszkaniu

30.6.2005

Po śmierci ojca, zgodnie z prawem spadkowym jestem (razem z mamą) uprawniona do dziedziczenia części ich wspólnego mieszkania, wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Jakie będą konsekwencje tego faktu, jeżeli nie mieszkałam z rodzicami od lat, nie jestem zameldowana w tym mieszkaniu, jestem (...)

Obowiązywanie umów przejętej spółki

30.6.2005

Moja firma współpracuje z kilkoma podmiotami X, Y, Z na podstawie zawartych umów. Jeden z tych współpracujących z moją firmą podmiotów Z przejmuje spółkę Y, czyli następuje połączenie firm pod firmą Z. Czy w chwili zawiadomienia o połączeniu, umowy wiążące mnie z firmą wcieloną, (...)

Wynagrodzenie wypłacane przez komornika

30.6.2005

Mam wyrok sądu pracy zasądzający zaległe wynagrodzenia za rok 2001 i 2002 wraz z odszkodowaniem z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Czy komornik egzekwujący całą kwotę od pracodawcy, który jest dłużnikiem odlicza składkę na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy i sam je odprowadza? (...)

Mandaty członków zarządu

30.6.2005

Czy w przypadku powołania w spółce z o.o. rady nadzorczej i nadania jej uprawnień do powoływania i odwoływania członków zarządu, mandaty członków dotychczas połowanych wygasają, czy też trwają do zakończenia ich kadencji? Do czasu powołania rady nadzorczej umowa spółki nie normowała (...)

Dokumentacja zwrotu towaru

30.6.2005

Kontrahentowi zagranicznemu (Unia Europejska) sprzedaliśmy nasze wyroby wystawiając fakturę z "zerową" stawką VAT. Klient po otrzymaniu towaru stwierdził , że część wyrobów nie spełnia wymagań jakościowych i dokonał ich zwrotu. Czy my musimy wystawić korektę na zwróconą część towaru, (...)

Darowizna nieruchomości hipotecznej a spłata długu

29.6.2005

Chcę spłacić długi ojca (zabezpieczone hipoteką kaucyjną przymusową na nieruchomości), w zamian za to ojciec chce mi podarować w formie aktu notarialnego powyższą nieruchomość. Czy można w umowie darowiziny zamieścić zapis o tym, ze spłacam dług ciążący na danej nieruchomości? (...)

Dokumentacja transakcji - pomyłka w cenie

29.6.2005

W ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej (UE) wystawiono fakturę w której niepoprawnie podano cenę towaru. Dla skorygowania należności dłużnika należy wystawić notę kredytową. Czy istniej wzór formularza noty kredytowej jaki polska firma powinna wstawić dla odbiorcy zagranicznego (członka (...)

Podejmowanie uchwał przez wspólnotę mieszkaniową

29.6.2005

Głosowanie we wspólnocie odbyło się wczoraj w dniu 28.06.2005 r. Treść głosowania dotyczyła termomodernizacji budynku i miała dać odpowiedź na pytanie: "Czy jesteś za realizacją termomodernizacji budynku z wykorzystaniem środków własnych? Uchwała wchodzi w życie z dniem 28/06/2005 r." (...)

Rezygnacja zarządu we wspólnocie

29.6.2005

Jakimi dokumentami i w jakiej procedurze członek zarządu wspólnoty powinien złożyć rezygnację z pełnionej funkcji? W jaki sposób cały zarząd podaje się do dymisji we wspólnocie? Obecny zarząd był powołany w obecności notariusza, ponieważ zmieniana była forma zarządzania wspólnotą. (...)

Prowadzenie działalności przez szkołę

29.6.2005

Moje Biuro wynajęło od Szkoły w 2001 r. internat na okres wakacji w celu zorganizowania kolonii i obozów. Z tytułu czynszu, którego termin zapłaty minął we wrześniu 2001 r., pozostała do zapłaty kwota 5384 zł. Wezwany w lutym 2005 roku do zapłaty tej kwoty, odmówiłem, podnosząc zarzut (...)

Wniesienie nieruchomości aportem do spółki jawnej

29.6.2005

Dwóch wspólników spółki jawnej zakupiło dom (z użytkowaniem wieczystym gruntu). Jeden wspólnik jest osobą samotną, drugi - pozostaje w związku małżeńskim (a więc dom jest współwłasnością małżeńską w 50% ). Wspólnicy chcą wnieść tę nieruchomość do spólki jawnej, w której (...)

Miejsce świadczenia usług w dziedzinie edukacji

29.6.2005

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT od usługi świadczonej przez polskiego podatnika na rzecz niemieckiego kontrahenta? Usługa w zakresie edukacji jest wykonywana w Niemczech, czyli miejscem opodatkowania jest zgodnie z art. 27 ust.2 pkt3a - miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika