Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Maj 2005

Podatek po zawarciu aneksu do umowy pożyczki

31.5.2005

Zawarłam umowę pożyczki ze spółką jawną, w której jestem wspólnikiem. Umowa została zarejestrowana w urzędzie skarbowym i została złożona odpowiednia deklaracja od PCC. Upływa właśnie termin, kiedy powinnam spłacić tę pożyczkę. Chciałabym, za zgodą pozostałych wspólników spółki (...)

Spłata części majątku wspólnego po podziale

31.5.2005

Podział majątku wspólnego został dokonany w sądzie na mocy ugody sądowej. Majątek wspólny obejmował działkę i dom. Były mąż zobowiązał się do spłat w trzech ratach, a gdyby termin rat został przedłużony raty zostaną powiększone o ustawowe odsetki. Otrzymuję pieniądze z bardzo (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości

31.5.2005

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajdują się trzy lokale stanowiące odrębną własność każdego z trzech współwłaścicieli gruntu. Współwłasność dotyczy tylko gruntu. Forma własności gruntu to dzierżawa wieczysta, a współwłaścicielami są 54% osoba (...)

Obowiązki lokatora

31.5.2005

Lokator, który miał czynsz regulowany wyprowadza się zajmowanego lokalu. Czy jest on zobowiązany do odnowienia mieszkania (np. malowania mieszkania, itp.)?

Oddanie przedmiotu użyczenia osobie trzeciej

31.5.2005

Czy w sytuacji, gdy państwowy zakład budżetowy jest uprawniony na podstawie ustawy do zawierania umów bezpłatnego użyczenia dóbr, które "posiada" innym firmom, może w takiej umowie wpisać klauzulę zezwalającą firmie, która ma bezpłatnie użyczone biuro, aby podnajmowała to biuro jeszcze (...)

Niedopłata składek do ZUS

31.5.2005

Proszę o informację, co przepisy mówią o sytuacjach potrącenia przez firmę nadpłaty w składkach wynikających z dokonanych korekt i późniejszym ustaleniu przez ZUS, iż z rozliczenia wcześniejszych miesięcy (tych przed korektą) wynikają niedopłaty. Czy płatnik miał prawo potrącić nadpłatę (...)

Solidarna odpowiedzialność pracodawców

31.5.2005

Co to jest solidarna odpowiedzialność starego i nowego pracodawcy, jeżeli pracownik został przeniesiony na podstawie art. 23 par. 1 kodeksu pracy? Kto wskazuje i kto ponosi koszty roszczeń - stary czy nowy pracodawca? Sądy odraczają sprawy, stary i nowy pracodawca grają z pracownikiem w kotką (...)

Ogłoszenie zmian w KRS

31.5.2005

Czy każda zmiana, która została ujawniona w KRS obligatoryjnie ukazuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Np. spółka z o.o. ujawniła w KRS zmianę swojej siedziby, czy zmiana zostanie z urzędu opublikowana w Monitorze?

Fałszywa notatka służbowa

30.5.2005

CBŚ z miasta X na mój temat sporządziło fałszywą notatkę służbową. W notatce napisano, że dnia ... funkcjonariusz A z funkcjonariuszem B udali się do CBŚ w mieście Y celem ustalenia, kto w grupie zajmuje się fałszowaniem dokumentów (potrzebny był CBŚ fałszerz, by mieć efekt złapanej (...)

Spółdzielcze prawo do lokalu a zwrot wkładu

30.5.2005

Czy w przypadku rezygnacji z członkostwa w spółdzielni lub gdy lokator zostaje wykluczony ze spółdzielni (na przykład za niepłacenie czynszu) spółdzielnia nie powinna zwrócić mu wkładu członkowskiego i to wraz z odsetkami? Trybunał konstytucyjny orzekł, że nie trzeba być w spółdzielni (...)

Podział bez wyznaczania drogi

30.5.2005

Była działka 8000m2, nie było planu przestrzennego zagospodarowania na terenie, na którym znajduje się działka, działka miała użytek R, klient sprzedający chciał sprzedać połowę działki. Geodeta na podstawie decyzji burmistrza miasta dokonał podziału na pięć nowych działek geodezyjnych (...)

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

30.5.2005

Czy dopuszczalna jest obecność na zgromadzeniu wspólników dwóch pełnomocników (po okazaniu pełnomocnictw) wspólnika? Pełnomocnicy ci zabierali głos, dyskutowali, zgłaszali wnioski i protesty, jednakże w głosowaniu nad uchwałami brał udział tylko jeden z nich? W Spółce wszystkie głosy (...)

Niezgodność wpisu w księdze wieczystej

30.5.2005

Była działka; podczas znoszenia współwłasności tej nieruchomości, nastąpiła omyłka wpisu w księdze wieczystej w dziale II. Omyłkowo został oprócz prawowitych właścicieli jeszcze ktoś inny wpisany. Minęło już 30 lat od tej omyłki. Czy prawowici właściciele tej nieruchomości wpisani (...)

Normy jakości dla zabawek

30.5.2005

Czy szczególne normy produkcji dotyczą wszystkich zabawek dla dzieci, czy tylko tych przeznaczonych dla dzieci do 3-go roku zycia? Czy przedmiot regulacji obejmuje też np. ubranka dla lalek lub same lalki? Jakie wymogi musi spełnić producent?

Kara za nielegalny pobór energii

29.5.2005

Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary?

Właściwość sądu przy umowie o dzieło

28.5.2005

Pracownik założył pracodawcy sprawę o wypłatę zaległego wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło. Niestety pracodawca nie zmienił w ewidencji działalności gospodarczej siedziby firmy. W efekcie pracownikowi sąd odsyła dokumenty z jednego sądu do drugiego. Tam, gdzie jest obecnie siedziba (...)

Uznanie dziecka a sądowe ustalenie ojcostwa

27.5.2005

Jestem pozwany w sprawie o ustalenie ojcostwa. Wykonane zostały badania DNA stwierdzające, iż dziecko pochodzi ode mnie. W związku z tym jakie skutki prawne pociągają za sobą dobrowolne uznanie przeze mnie narodzonego dziecka a jakie skutki powoduje nie wyrażenie tegoż uznania tylko zdanie się (...)

Ukrywanie przychodów przed komornikiem

27.5.2005

Jeśli policja na mój wniosek (jako pokrzywdzonego - składającego doniesienie o popełnieniu oszustwa) sprawdzi (chyba w Urzędzie Skarbowym?), że przychody dłużnika z jego działalności gospodarczej są kilkakrotnie większe niż te na rachunku bankowym, który zajął komornik, to czy będzie (...)

Pożytki ze współwłasności nieruchomości

27.5.2005

Jestem współwłaścicielem kamienicy, której właścicielami oprócz mnie są jeszcze trzy osoby. Od ponad dziesięciu lat jeden ze współwłaścicieli różnymi sposobami blokuje zniesienie współwłasności nieruchomości. Pozostali współwłaściciele czerpią pożytki, gdyż nie płacą czynszu (...)

Podział gruntu leśnego

27.5.2005

Jestem współwłaścicielem lasu. Czy w celu zniesienia współwłasności jest możliwy jego podział? Czy nie ma w tym przypadku przeszkód prawnych mających na celu ochronę gruntów leśnych? W ustawie o gospodarce nieruchomościami wyczytałem jak dokonywać podziału lecz wyłącza ona podział (...)

Eksploatacja lasu w przypadku współwłasności

27.5.2005

Jestem współwłaścicielem lasu posiadającym ponad 50 % udziałów. Czy mogę wykonywać zabiegi eksploatacyjne, jakie określa "ustawa o lasach" bez zgody pozostałych współwłaścicieli?

Uprawnienia likwidatora i wartość zbywcza

26.5.2005

Obecnie powołani likwidatorzy spółki z o.o. zastali należności z lat 1999 i 2000. Na te należności zostały wydane w latach 1999 i 2000 wyroki z klauzulą wykonalności. Wyroki zostały wówczas skierowane do komorników. Komornicy niczego nie odzyskali. Jakie działania mogą podjąć likwidatorzy, (...)

Pozew w postępowaniu nakazowym o zapłatę częściową

25.5.2005

Wystawiłem fakturę na kwotę 10000 zł, którą dłużnik podpisał. Zapłacił mi z tego 5000 zł. Wysłałem do niego ostateczne wezwanie o zapłatę pozostałej kwoty. Ponieważ dłużnik nie uregulował zobowiązania, muszę teraz napisać pozew. Chciałbym otrzymać nakaz w postępowaniu nakazowym, (...)

Utrzymanie mieszkania a separacja faktyczna

24.5.2005

Mam wspólne własnościowe lokatorskie mieszkanie z małżonką. Przed sześcioma miesiącami małżonka wyprowadziła się z mieszkania. Nie dokłada się w żaden sposób do kosztów utrzymania mieszkania (opłaty itp.), nie chce się także z niego wymeldować, nie zamierza też wystąpić o podział (...)

Nadpłata w ZUS-ie

24.5.2005

Nasza firma wysłała do ZUS korektę kilku deklaracji. Korekta powoduje nadpłatę kilku tysięcy PLN. Czy powinniśmy rozliczyć ją przy kolejnej płatności czy też właściwsze jest zwrócenie sie do ZUS z prośbą o stwierdzenie nadpłaty i dopiero dokument z ZUS może stanowić podstawę potrącenia (...)

Przedawnienie karalności wykroczenia z art. 147 kw

24.5.2005

W zadanym wcześniej pytaniu prosiłem o podanie, przez jaki czas można karać za niedochowanie obowiązku meldunkowego (przez jaki czas można złożyć wniosek o ukaranie). Skoro jest to wykroczenie, czy okresem tym jest rok?

Wady fizyczne prac budowlanych a wady budynku

24.5.2005

Na jedno z wcześniejszych pytań otrzymałem odpowiedź, że \"uprawnienia inwestora z tytułu rękojmii za wady fizyczne prac budowlanych wygasają po upływie roku od dnia odbioru robót, w przypadku wad budynku- po upływie 3 lat\". Jakiego rodzaju wady należą do wad fizycznych prac budowlanych (...)

Odszkodowanie za wadliwe roboty budowlane

24.5.2005

Czy inwestor odstępując od umowy na wykonanie prac budowlanych z powodu wad istotnych, może żądać oprócz kosztów materiałów i robocizny, także kosztów ekspertyzy wykazującej wady tych prac?

Zajęcie rzeczy będących we władaniu dłużnika

24.5.2005

Wobec naszego małżeństwa jest prowadzona egzekucja komornicza. Nasze dziecko nieletnie otrzymało na urodziny od wujostwa prezent w postaci pianina elektrycznego. Czy komornik może zabrać je w trakcie egzekucji i czy można się przed nią w tym wypadku jakoś bronić?

Egzekucja komornicza z majątku fundacji

24.5.2005

Okazało się, że spółka z o.o., na którą był tytuł wykonawczy jest (oficjalnie) niewypłacalna i komornik umorzył postępowanie jako bezskuteczne. Czy można w tej sytuacji uzyskać tytuł wykonawczy na właścicielkę i zarazem prezes zarządu tej firmy (która zresztą chwali się, że też (...)

Wypowiedzenie najmu przez lokatora

24.5.2005

W ubiegłym roku dałem lokatorowi z czynszem regulowanym, trzyletnie wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego, obecnie lokator już teraz chce opuścić lokal. Czy lokator powinien mi wypowiedzieć najem lokalu, jeśli tak, to z jakim okresem wypowiedzenia, czy mogę się nie zgodzić na jego wypowiedzenie, (...)

Odebranie władzy rodzicielskiej a alimenty

24.5.2005

Czy jeżeli mojemu byłemu mężowi odbiorę władzę rodzicielską, to wiąże się z tym automatycznie fakt, że zostanie mu zniesiony obowiązek płacenia alimentów na naszą córkę?

Zawarcie ugody przed sądem polubownym

24.5.2005

Czy chcąc rozstrzygnąć spór polubownie, strony muszą się zgłosić do jakiegoś sądu polubownego już istniejącego (np. przy KIG), czy mogą powołać arbitrów - specjalistów ze swoich firm?

Droga prywatna

24.5.2005

Czy właściciel działki, który nabędzie udziały w przylegającej do działki drodze prywatnej, może korzystać z tej drogi w celu dojazdu do własnej działki?

Scalanie i podział nieruchomości

24.5.2005

Do jakiego urzędu należy się zwrócić i jakie złożyć dokumenty występując o scalenie i inny podział dwóch działek budowlanych?

Egzekucja z ułamkowej części ruchomości

24.5.2005

Czy komornik może sprzedać w drodze licytacji samochód, którego współwłaścicielem w połowie jest inna osoba? Czy komornik sprzedaje cały samochód czy też jego udział w 50%? W jaki sposób współwłaściciel nie będący dłużnikiem może dochodzić swoich praw własności? Czy komornik (...)

Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

23.5.2005

Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani rachunkiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika