Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Sierpień 2005

Postępowanie - ustalenie spadkobierców

31.8.2005

W czasie postępowania o nabycie spadku jeden z uczestników postępowania zmarł. Spadkobiercy tego uczestnika są dla mnie nieznani. W tej sytuacji sąd zażądał złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o ustalenie spadkobierców tego uczestnika, który mieszkał za granicą. Czy w tej sytuacji (...)

Odwołanie obrońcy z wyboru

31.8.2005

Czy odwołanie pełnomocnictwa dla adwokota broniącego osoby tymczasowo aresztowanej jest dokonywane przez osobę, która tego pełnomocnictwa udzieliła (osobą tą jest najbliższa rodzina - matka), czy jedynie przez osobę, której broni?

Uchwała o sprzedaży nieruchomości

31.8.2005

Jestem udziałowcem w 95% spółki z o.o. W kwietniu wniosłam wraz ze wspólnikiem posiadającym 5% udziałów aportem nieruchomość do spółki /działka budowlana/. Spółka na tym gruncie buduje budynek wielorodzinny wraz z lokalem użytkowym, przeznaczony na sprzedaż. Wspólnik nie wyraża zgody (...)

Załączniki do wniosku o wpis do KW

31.8.2005

Czy do wniosku o wpis prawa własności na podstawie dziedziczenia należy załączyć również zaświadczenie urzędu skarbowego , że należny podatek od spadku został opłacony?

Upadłość spółdzielni - hipoteka

31.8.2005

Czy prawo odrębnej własności, które powstało ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w wyniku upadłości spółdzielni i nabycia jej majątku przez podmiot nie będący spółdzielnią, będzie obciążone hipoteką, jeśli hipoteką była obciążona nieruchomość spółdzielni, (...)

Upoważnienie do wykonywania czynności w lokalu

31.8.2005

Czy jeżeli jedna osoba zapewnia, że ma prawo przyjmować zapłatę za usługi w imieniu drugiej osoby (prowadzącej działalność gospodarczą) - robi to w lokalu tej drugiej osoby, a także istnieje pokrewieństwo między tymi osobami - a następnie okazuje się, że nie ma upoważnienia do tego (...)

Upadłość spółdzielni - skutki

30.8.2005

W pewnym artykule w Rzeczpospolitej zawarto następujące stwierdzenie: "Jeżeli doszłoby do upadku spółdzielni, to własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu przekształcają się w prawo własności, ale - obciążenie nieruchomości długiem pozostaje." Czy odpowiada ono prawdzie?

Podstawa wystawienia faktury

30.8.2005

Po zakończonej inwestycji została wystawiona faktura kontrahentowi, który ją przyjął (podpisał i odesłał podpisaną kopię wystawcy). Po upływie ponad 30 dni zwrócił się do wystawcy faktury o wystawienie faktury korygującej, ponieważ wg niego nie było podstawy do wystawienia faktury. (...)

Koszty adwokackie - księgowanie

30.8.2005

Mam kłopot z zaksięgowaniem kosztów pracy adwokata. Czy jest różnica, a jeśli jest - to jaka - między kosztami zastępstwa procesowego, zastępstwa adwokackiego i kosztami adwokackimi? Kto te koszty ustala?

Czas pracy kierowcy ambulansu

30.8.2005

Czy kierowca sanitarki (samochód mogący być używany jako ambulans, pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym), który jest zatrudniony w przychodni przyzakładowej (ambulatorium) może być zatrudniony w systemie czterobrygadowym - 6 dni roboczych po osiem godzin pracy, plus dwa dni wolne?

Odległość parkingu od granicy działki

29.8.2005

W jakiej minimalnej odległości od granicy sąsiedniej działki mogą być usytuowane parkingi samochodowe na działce, na której prowadzona jest działalność gospodarcza?

Termin ostateczny (zawity) w pozwie wzajemnym

29.8.2005

Odpowiedź na pozew została złożona po terminie. Sąd odrzucił wniosek o przywrócenie terminu. Czy, w wypadku wystąpienia pozwanego z powództwem wzajemnym, dowody i twierdzenia przytoczone w odpowiedzi na pozew ulegają prekluzji w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 04.06.2004 r. - III (...)

Obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej

29.8.2005

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej dokumentującej sprzedaż (działalność polegająca na świadczeniu usług budowlanych)? Ewentualnie od kiedy taki obowiązek istnieje? Jakie konsekwencje grożą w przypadku nie prowadzenia kasy fiskalnej?

Data rozpoczęcia działalności firmy

29.8.2005

Jaką datę należy uznać za datę rozpoczęcia działalności firmy? Chodzi mi przede wszystkim o: stowarzyszenie, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i o działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Granice swobody umów a umowa agencyjna

29.8.2005

W 1996r. pracowałem w domniemaniu jako agent (nie prowadząc działalności gospodarczej) na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy (sprzedaż towarów). Piszę w domniemaniu, gdyż nie została zawarta umowa pisemna. Zleceniodawca wydał mi legitymację służbową, dającą upoważnienie do tej sprzedaży, (...)

Regon - tryb i termin nadania

29.8.2005

Czy nadanie firmie podstawowego numeru REGON oznacza nadanie go nowej firmie? W jakim terminie od daty rozpoczęcia działalności należy uzyskać numer REGON? Czy niedotrzymanie terminu rodzi jakieś sankcje? W jakich przypadkach dla tej samej firmy może być nadany inny numer REGON? Czy jest to możliwe (...)

Umowa dzierżawy a umowa najmu

26.8.2005

Jestem właścicielem nieruchomości przy ulicy W 4. Wydzierżawiłem grunt wchodzący w skład mojej działki o powierzchni 800m2, na okres 10 lat. W umowie dzierżawy wyraziłem zgodę na wybudowanie na terenie dzierżawionym hali magazynowej o wymiarach 27,28x23,16=631,80m2. Dzierżawca zastrzegł (...)

Wniosek o przywrócenie terminu

26.8.2005

Pełnomocnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do odpowiedzi na pozew. Uzasadnieniem była choroba pełnomocnika potwierdzona zwolnieniem lekarskim. Odpowiedź na pozew została złożona jeden dzień po terminie w trakcie trwania zwolnienia, wniosek o przywrócenie terminu zaś w ciągu 7 dni (...)

Meldunek a prawo własności

26.8.2005

Jestem jednym z trzech współwłaścicieli domu ze stałym zameldowaniem. Planuję wyjazd na kilka miesięcy lub nawet powyżej jednego roku. Dwaj pozostali współwłaściciele prawdopodobnie wykorzystają ten czas na wymeldowanie mnie. Po moim powrocie wezwą policję do usunięcia mnie z posesji (...)

Jeden czyn - jedno czy dwa przestępstwa

26.8.2005

Czy jeden akt oskarżenia z oskarżenia prywatnego może łączyć dwa różne oskarżenia np.: zniesławienie i naruszenie nietykalności cielesnej? Oba czyny nastąpiły w tym samym czasie i miejscu-było to jedno zdarzenie. Czy może powinny to być dwa odrębne akty oskarżenia?

Uzgodnienie treści księgi wieczystej

26.8.2005

W księdze wieczystej w wyniku błędu zaistniała niezgodność stanu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Po 26 latach od tego błędnego wpisu sąd z urzędu dokonał wpisu ostrzeżenia o niezgodności stanu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Czy sąd również z urzędu (...)

VAT w Norwegii

25.8.2005

Firma Norweska wymaga od nas zgłoszenia w Biurze Podatkowym w Norwegii i otrzymanie numeru rejestracyjnego w Norwegii w celu wystawiania faktur z podatkiem Vat (norweskim). Czy posiadanie przez nas europejskiego numeru Vat-u w Polsce jest wystarczające i honorowane przez stronę norweską? Czy też (...)

Reklamacja usługi medycznej

25.8.2005

Jestem właścicielką prywatnej przychodni stomatologicznej. Moja Firma istnieje na rynku 17 lat. Zatrudniam 25 lekarzy z I i II stopniem specjalizacji. W X 2004 pacjentka zamieszkała na stałe w Genewie, poddała się w naszej przychodni, zabiegowi z zakresu stomatologii estetycznej, polegającym (...)

List polecony za potwierdzeniem odbioru - zwrot

25.8.2005

Członek nowo wybranej Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania zaprosił zgodnie z statutem spółki "PaPa" pozostałych członków Rady Nadzorczej na posiedzenie. Adresy otrzymał od jednego z akcjonariuszy, który to pomylił ulicę. Gdyż nazwa ulicy została zmieniona. List zaadresowany do tego (...)

Kolizja drogowa z dziką zwierzyną

25.8.2005

W ubiegłym tygodniu miałem wypadek spowodowany przez wejście na drogę dzika. Doszły do mnie pogłoski, że jeżeli droga nie jest oznakowana znakami informującymi o możliwości pojawienia się na niej dzikiej zwierzyny, to odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na drodze spoczywa na (...)

Dobrowolne umorzenie akcji

25.8.2005

Czy w sytuacji, gdy walne zgromadzenie spółki akcyjnej podjęło uchwałę o umorzeniu dobrowolnym części akcji, które nastąpi po obniżeniu kapitału zakładowego, przy czym zastosowano postępowanie konwokacyjne (art. 456 § 1 KSH), w którym żaden z wierzycieli nie zgłosił sprzeciwu co do (...)

Świadek w towarzystwie prawnika

25.8.2005

Pan T dostał wezwanie w charakterze świadka na policję, czy może przyjść na komisariat i zeznawać w obecności swojego prawnika? Wg posiadanej opinii prawnika można tylko żądać gdy jest się przesłuchiwanym w charakterze podejrzanego. Jaka podstawa prawna o tym mówi?

Ugoda cywilna

24.8.2005

Czy ugoda pozasądowa stanowi tytuł egzekucyjny? Czy dopuszczalne jest zawarcie ugody pozasądowej w przypadku należności pieniężnych, jeśli został wydany już nakaz zapłaty i sprawę prowadzi komornik?

Odprawa dla osoby na urlopie wychowawczym

24.8.2005

Czy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym przysługują takie sama prawa jak pozostałym pracownikom w przypadku likwidacji zakładu pracy i stanowisk?

Okres wypowiedzenia a ustawa kominowa

24.8.2005

Czy w umowach o pracę z członkami zarządu podmiotów podlegających pod tzw. ustawę kominową są jakieś ograniczenia odnośnie okresu wypowiedzenia umowy o pracę? Wiadome jest, iż kwestia odprawy została określona w tej ustawie na maksymalnym poziomie 3 - krotności wynagrodzenia, natomiast (...)

Świadectwo pracy - informacje o nagrodach

24.8.2005

W ciągu ponad 5 lat pracy, w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony, otrzymałem 3 nagrody w postaci oddzielnych wpłat na konto z zaznaczeniem, iż jest to nagroda oraz jednorazowo premię uznaniową w 3-krotnej wysokości maksymalnej premii zapisanej w umowie o pracę. W związku z powyższym (...)

Rozszerzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

23.8.2005

W sądzie rozpoczął się proces "o stwierdzenie nabycia spadku". Czy jest możliwa zmiana lub rozszerzenie wniosku o "dział spadku" w przypadku, gdy ogół uczestniczących spadkobierców (zarówno ustawowych, jak i testamentowych) dojdą do porozumienia w kwestii podziału spadku?

Przekroczenie terminu na złożenie zażalenia

23.8.2005

Wniesiono zażalenie na decyzję sądu rejonowego podając błędnie adresata i tym samym błędnie wysyłając pismo do sądu okręgowego nadrzędnego wobec właściwego sadu rejonowego. Sąd rejonowy zażalenie odrzucił z powodu przekroczenia terminu. Pismo wysłano pocztą listem poleconym we właściwym (...)

Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań

23.8.2005

Czy zeznając przed sądem jako strona w sprawie cywilnej (po pouczeniu przez sąd o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, ale bez składania przysięgi) odpowiada się za składanie fałszywych zeznań? (W protokole zeznań jest adnotacja o pouczeniu przez sąd - "... w trybie art.304 (...)

Wgląd do dokumentów księgi wieczystej

23.8.2005

Właściciel stwierdził niezgodność stanu rzeczywistego księgi wieczystej ze stanem prawnym, dowody na tą niezgodność znajdują się w aktach księgi. Czy właściciel może żądać wydania (wypożyczenia) z akt księgi dokumentów w celach dowodowych do pozwu o uzgodnienie stanu prawnego księgi (...)

Termin - pozew o wydanie nakazu zapłaty

23.8.2005

W jakim terminie od dnia złożenia do sądu pozwu w postępowaniu nakazowym sąd musi rozpatrzyć pozew? W jakim tez terminie od wniesienia pozwu sąd powinien zwrócić się o dokonanie wpłaty wpisu?

Zwrot nadpłaty spadkobiercom

22.8.2005

Czy zwrot VAT-u przysługuje również następcy prawnemu, osobie, która zakupiła nieruchomość po wejściu ustawy w życie (faktury wystawione na inną osobę)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika