Archiwum porad prawnych Grudzień 2005

Wniesienie uchwały pod obrady zebrania wspólnoty

30.12.2005

Czy wniesiony przez każdego właściciela projekt uchwały musi być poddawany pod głosowanie? Czy istnieje przepis prawa mówiący o konieczności poddawania pod głosowanie uchwał, których projekt wniesiony został przez przynajmniej 10% właścicieli (liczone udziałami)? Jeśli dopiero te 10% (...)

Strona w postępowaniu przygotowawczym

30.12.2005

Nie byłem stroną w postępowaniu, w którym popełniono przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, a następnie wydano decyzję, która stała się ostateczna mam dowody na popełnienie tego przestępstwa. Art. 304 § 1 kpk stanowi, że każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa (...)

Faktury VAT dla osób fizycznych

30.12.2005

Czy firma świadcząca usługi budowlane może sama wystawić fakturę osobie fizycznej (tzn. bez żądania ze strony osoby fizycznej)?

Kasy fiskalne a usługi budowlane

30.12.2005

Czy przedsiębiorca świadczący usługi polegające na wykonywaniu prac budowlanych jest zobowiązany do posiadania kas fiskalnych i dokumentowania sprzedaży osobom fizycznym za ich pomocą? Jeśli tak, to od kiedy istnieje taki obowiązek?

Rozliczenia stron w kwocie netto oraz brutto

30.12.2005

Osoba fizyczna skorzystała z usług pewnej firmy. Po zakończeniu świadczenia usług nastąpiło wzajemne rozliczenie (w kwocie netto). Następnie przez długi czas firma nie wystawiała faktury VAT, ani nie domagała się brakującej kwoty VAT. Po roku okazało się, że firma nie zapłaciła należnego (...)

Przedawnienie karalności oszustwa

30.12.2005

Jaki jest okres na zawiadomienie o domniemaniu popełnienia przestępstwa polegającego na oszustwie z art. 286 Kodeksu karnego od momentu powzięcia wiadomości na ten temat? Po jakim czasie takie przestępstwo się przedawnia?

Odpowiedzialność prezesa spółki akcyjnej

30.12.2005

Jeżeli WZA powołało uchwałą prezesa zarządu spółki akcyjnej nie podając daty objęcia stanowiska, od kiedy powstaje odpowiedzialność osobista za działania i zaniechania prezesa (szczególnie w świetle obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość i obowiązku składania deklaracji podatkowych (...)

Środki i majątek wyłączone spod egzekucji

30.12.2005

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe spółki akcyjnej ze względu na brak środków do przeprowadzenia postępowania. Spółka osiąga niewielkie stałe dochody z tytułu umowy dzierżawy swoich środków trwałych. Przychody z dzierżawy powinny być przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia zarządu, (...)

Egzekucja w siedzibie spółki - lokalu mieszkalnym

30.12.2005

Jeżeli adres siedziby spółki jest równocześnie adresem zamieszkania osoby fizycznej (np. prezesa lub osób trzecich, nie związanych ze spółką), czy egzekucji komorniczej podlegają wszelkie przedmioty znajdujące się w siedzibie spółki, także te, nie będące przedmiotem jej wyposażenia (...)

Uznanie ojcostwa jeśli dziecko rodzi się martwe

30.12.2005

Czy można uznać ojcostwo, jeśli dziecko rodzi się martwe a rodzice dziecka nie żyją w związku małżeńskim (śmierć dziecka nastąpiła kilka dni przed planowanym terminem porodu w wyniku zaciśnięcia się węzła na pępowinie). Wg art. 76 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego "uznanie dziecka (...)

Wspólnicy sp. z o.o. a wynagrodzenie za zarząd

30.12.2005

Czy dwaj wspólnicy posiadający po 50% udziałów w sp. z o.o. będący równocześnie członkami zarządu tej spółki mogą podjąć uchwałę przyznającą sobie (członkowie zarządu będący równocześnie wspólnikami) wynagrodzenie z tytułu funkcji w zarządzie?

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym

29.12.2005

Gmina wystawiła dokument urzędowy, który następnie chciała doręczyć mojej osobie drogą doręczyciela zatrudnionego w tym urzędzie. Doręczyciel nie zastał mnie w domu i pozostawił kartkę informacyjną w drzwiach mego domu z informacją, że korespondencja adresowana do mnie jest do odbioru (...)

Udział w sesji rady gminy

29.12.2005

Przewodnicząca Rady Miejskiej skierowała do mojej osoby zaproszenie na sesję celem złożenia ślubowania przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego. Jednocześnie wraz z zaproszeniem na sesję otrzymałem z biura obsługi rady miejskiej porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej wyznaczony (...)

Odmowa złożenia ślubowania przez radnego

29.12.2005

Dostałem zaproszenie na sesję rady miejskiej, na której mam złożyć ślubowanie przed wykonywaniem mandatu radnego. Czy do czasu złożenia ślubowania jestem już de facto radnym, ale bez prawa wykonywania mandatu? Czy do czasu złożenia ślubowania przysługuje mi dieta radnego? Jeśli odmówię (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika