Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Grudzień 2005

Strona w postępowaniu przygotowawczym

30.12.2005

Nie byłem stroną w postępowaniu, w którym popełniono przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, a następnie wydano decyzję, która stała się ostateczna mam dowody na popełnienie tego przestępstwa. Art. 304 § 1 kpk stanowi, że każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa (...)

Faktury VAT dla osób fizycznych

30.12.2005

Czy firma świadcząca usługi budowlane może sama wystawić fakturę osobie fizycznej (tzn. bez żądania ze strony osoby fizycznej)?

Kasy fiskalne a usługi budowlane

30.12.2005

Czy przedsiębiorca świadczący usługi polegające na wykonywaniu prac budowlanych jest zobowiązany do posiadania kas fiskalnych i dokumentowania sprzedaży osobom fizycznym za ich pomocą? Jeśli tak, to od kiedy istnieje taki obowiązek?

Rozliczenia stron w kwocie netto oraz brutto

30.12.2005

Osoba fizyczna skorzystała z usług pewnej firmy. Po zakończeniu świadczenia usług nastąpiło wzajemne rozliczenie (w kwocie netto). Następnie przez długi czas firma nie wystawiała faktury VAT, ani nie domagała się brakującej kwoty VAT. Po roku okazało się, że firma nie zapłaciła należnego (...)

Przedawnienie karalności oszustwa

30.12.2005

Jaki jest okres na zawiadomienie o domniemaniu popełnienia przestępstwa polegającego na oszustwie z art. 286 Kodeksu karnego od momentu powzięcia wiadomości na ten temat? Po jakim czasie takie przestępstwo się przedawnia?

Odpowiedzialność prezesa spółki akcyjnej

30.12.2005

Jeżeli WZA powołało uchwałą prezesa zarządu spółki akcyjnej nie podając daty objęcia stanowiska, od kiedy powstaje odpowiedzialność osobista za działania i zaniechania prezesa (szczególnie w świetle obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość i obowiązku składania deklaracji podatkowych (...)

Środki i majątek wyłączone spod egzekucji

30.12.2005

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe spółki akcyjnej ze względu na brak środków do przeprowadzenia postępowania. Spółka osiąga niewielkie stałe dochody z tytułu umowy dzierżawy swoich środków trwałych. Przychody z dzierżawy powinny być przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia zarządu, (...)

Egzekucja w siedzibie spółki - lokalu mieszkalnym

30.12.2005

Jeżeli adres siedziby spółki jest równocześnie adresem zamieszkania osoby fizycznej (np. prezesa lub osób trzecich, nie związanych ze spółką), czy egzekucji komorniczej podlegają wszelkie przedmioty znajdujące się w siedzibie spółki, także te, nie będące przedmiotem jej wyposażenia (...)

Uznanie ojcostwa jeśli dziecko rodzi się martwe

30.12.2005

Czy można uznać ojcostwo, jeśli dziecko rodzi się martwe a rodzice dziecka nie żyją w związku małżeńskim (śmierć dziecka nastąpiła kilka dni przed planowanym terminem porodu w wyniku zaciśnięcia się węzła na pępowinie). Wg art. 76 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego "uznanie dziecka (...)

Wspólnicy sp. z o.o. a wynagrodzenie za zarząd

30.12.2005

Czy dwaj wspólnicy posiadający po 50% udziałów w sp. z o.o. będący równocześnie członkami zarządu tej spółki mogą podjąć uchwałę przyznającą sobie (członkowie zarządu będący równocześnie wspólnikami) wynagrodzenie z tytułu funkcji w zarządzie?

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym

29.12.2005

Gmina wystawiła dokument urzędowy, który następnie chciała doręczyć mojej osobie drogą doręczyciela zatrudnionego w tym urzędzie. Doręczyciel nie zastał mnie w domu i pozostawił kartkę informacyjną w drzwiach mego domu z informacją, że korespondencja adresowana do mnie jest do odbioru (...)

Udział w sesji rady gminy

29.12.2005

Przewodnicząca Rady Miejskiej skierowała do mojej osoby zaproszenie na sesję celem złożenia ślubowania przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego. Jednocześnie wraz z zaproszeniem na sesję otrzymałem z biura obsługi rady miejskiej porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej wyznaczony (...)

Odmowa złożenia ślubowania przez radnego

29.12.2005

Dostałem zaproszenie na sesję rady miejskiej, na której mam złożyć ślubowanie przed wykonywaniem mandatu radnego. Czy do czasu złożenia ślubowania jestem już de facto radnym, ale bez prawa wykonywania mandatu? Czy do czasu złożenia ślubowania przysługuje mi dieta radnego? Jeśli odmówię (...)

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

29.12.2005

Podobno w 2006 roku wchodzi w życie ustawa dzięki której będzie można odliczać podatek VAT za zakupione materiały budowlane i za budowę domu. Ja zamierzam w 2006 roku kupić nowe mieszkanie, które aktualnie zaczyna budować spółdzielnia mieszkaniowa. Czy za zakup takiego mieszkania przysługuje (...)

Ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

29.12.2005

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe spółki akcyjnej ze względu na brak środków do przeprowadzenia postępowania. Powołano nowy zarząd. Czy i kiedy zarząd jest zobowiązany do ponownego złożenia wniosku o upadłość? Czy i kiedy mogą to zrobić wierzyciele? W jakim zakresie nowy zarząd (...)

Wypowiedzenie umowy przedstawicielstwa

29.12.2005

Mam zostać pełnomocnikiem, przedstawicielem zagranicznej firmy. Czy w treści pełnomocnictwa, zawartego u notariusza, można zawrzeć warunek, że pełnomocnictwo może być rozwiązane przeze mnie bez okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyn? W zasadzie chodzi o bycie przedstawicielem (a nie pełnomocnikiem) (...)

Zawieszenie i wstrzymanie renty socjalnej

29.12.2005

Jestem osobą niepełnosprawną i pobieram rentę socjalną (dawniej z opieki społecznej, teraz z ZUS) i dodatek pielęgnacyjny, który pobiera moja mama - dawny I stopień niepełnosprawności ze względu na ogólny stan zdrowia oraz ze względu na wzrok - na orzeczeniu jest dopisek o całkowitej niezdolności (...)

Cofnięce skargi przed WSA

29.12.2005

Na początku tego roku złożyłem skargę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dotyczącą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku przylegającego do mojej kamienicy. Czy mogę cofnąć skargę bez konsekwencji (...)

Sprzedaż samochodu - środka trwałego

29.12.2005

Chciałbym poprawnie podatkowo rozliczyć sprzedaż samochodu firmowego (amortyzowanego przez 2 lata) firmie lub osobie fizycznej. Jakich formalności trzeba dopełnić w przypadku sprzedaży samochodu "z kratką", zarejestrowanego na działalność gospodarczą?

Wyrejestrowanie firmy a obowiązek zapłaty VAT

29.12.2005

W przypadku wyrejestrowywania firmy podatnik VAT powinien zwrócić VAT naliczony od środków trwałych. Czy tylko od środków trwałych, czy jest też wykaz innych rzeczy, które podlegają "zwrotowi VAT" w przypadku wyrejestrowania firmy?

Dowód osobisty dla bezdomnego

29.12.2005

Mój dowód osobisty utracił ważność. Istotne jest, że jestem osoba bez stałego miejsca zamieszkania - zameldowania - czyli bezdomny. Żona po rozwodzie wymeldowała mnie z mieszkania spółdzielczego, pomimo że członkiem spółdzielni jestem ja i posiadam prawo do mieszkania. Czy mogę - i w (...)

Przeniesienie do rezerwy a zmiana ustawy

29.12.2005

Zostałem automatycznie przeniesiony do rezerwy zgodnie z obowiązująca ustawą o obronności. Czy mam czekać do 31 grudnia na informacje od WKU o przeniesieniu czy też mogę już teraz zgłosić się do komendanta o odpowiedni wpis do książeczki? W styczniu wchodzi znowelizowana ustawa o obronie (...)

Zaniżenie i zawyżenie podatku VAT

29.12.2005

Co oznaczają pojęcia "podatek należny" i "podatek naliczony" w przypadku przepisów karnoskarbowych, mówiących, że karze podlega osoba zaniżająca podatek należny albo zawyżająca podatek naliczony.

Wniosek o odroczenie rozprawy

28.12.2005

Ze względu na niemożność obecnego przybycia na rozprawę, zamierzamy wystąpić z wnioskiem o jej przełożenie na późniejszy termin-w czerwcu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby odroczenie uzyskać? Chodzi o rozprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w przypadku, gdy w piśmie zawiadamiającym (...)

Sprawa o zaległe wynagrodzenie za pracę

28.12.2005

Wystąpiłem dom Sadu Pracy o zwrot niewypłaconych należności z tytułu pracy i sprawa jest przewidziana na 09 styczeń 2006. Ponieważ moje roszczenia są oczywiste i pracodawca ich nie kwestionuje nie ustalałem pełnomocnika z urzędu ani samemu nie załatwiałem zastępstwa procesowego. Czy mogę (...)

Protest w przetargu nieograniczonym

28.12.2005

Czy złożenie oferty w przetargu nieograniczonym zawierającej wszystkie dokumenty, jakie zamawiający wyszczególnił w specyfikacji potwierdzone, względnie podpisane, jak również oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, lecz nie podpisane przez oferenta (ale stanowiące jedną (...)

Egzekucja z diety radnego

28.12.2005

Z tytułu pełnienia funkcji radnego posiadam dietę w wysokości 1200 zł, jednocześnie komornik sądowy prowadzi przeciwko mnie egzekucję. Czy w takim przypadku komornik sądowy ma prawo zajęcia mojej diety, jeśli tak to do jakiej wysokości?

Ograniczenie uprawnień wynajmującego

28.12.2005

W umowie najmu obiektu ze słynną firmą istnieje zapis o waloryzowaniu "czynszu co rok o wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni". Umowa jest zawarta na czas określony i wygasa w 2007 r. Tymczasem otrzymałem aneks do tej umowy przedłużający (...)

Sprzedaż lokalu użytkowego a VAT

28.12.2005

Czy trzeba płacić VAT od sumy zakupu lokalu użytkowego w sytuacji, gdy lokal nabywa osoba prywatna mająca zamiar kontynuować wynajem lokalu osobie prawnej, a sprzedają ludzie prywatni, którzy nie płacili VAT przy nabyciu tego lokalu oraz zakładając, że w czasie sprzedaży lokal jest wynajęty (...)

Podpis a parafa

28.12.2005

Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów, z których każdy obejmuje treść umowy i jest przez stronę podpisany. Oczywiście dokument(y) może być podpisany przez dwie strony. Podpis powinien być złożony własnoręcznie. Musi zawierać co najmniej pełne nazwisko zawierającego umowę. Nie (...)

Rygor nieważności czynności prawnej

28.12.2005

Przedsiębiorcy podpisują umowę współpracy. Pierwsza wersja zawiera klauzulę "wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności', druga wersja zaś: "wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej". Trzecia wersja nie zawiera żadnej klauzuli. Jakie są konsekwencje (...)

Odwołanie od wniosku o urlopowanie dziecka

28.12.2005

Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich negatywnie rozpatrzył wniosek matki o urlopowanie dziecka do jej miejsca zamieszkania bez uzasadnienia swojej decyzji. Czy można odwołać się w tej sprawie do Sądu Okręgowego?

Aport z majątku wspólnego a udział w spółce z o.o.

28.12.2005

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, pozostająca w związku małżeńskim, zamierza wnieść do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością samochód osobowy, będący częścią majątku wspólnego małżonków (na zasadzie wspólności ustawowej). W zamian za wniesiony aport (...)

Zawiadomienie o zadłużeniu

28.12.2005

Skorzystałem z usług firmy i po wykonaniu usługi z firmą się rozliczyłem. Po okresie roku firma wzywa mnie do ostatecznego rozliczenia robót i informuje, że - według niej - nie uregulowałem dużej kwoty pieniędzy (co nie jest prawdą). Powołuje się przy tym na dokumenty, które posiada w (...)

Faktura VAT a wezwanie do zapłaty

28.12.2005

Czy wystawienie faktury przez firmę osobie prywatnej może być uważane za wezwanie do zapłaty? A co jeśli taka faktura jest wystawiona błędnie, tzn. została wystawiona np. po okresie roku od wykonania usługi? Czy osoba fizyczna może żądać wystawienia nowej, poprawnej faktury (tzn. z datą, (...)

Podatek od nieruchomości od pawilonu handlowego

28.12.2005

Kupiłam pawilon na giełdzie owocowo-warzywnej. Pawilon ten nie jest na stałe związany z gruntem i jest to obiekt rozbieralny. Właściciele takich pawilonów na tej giełdzie płacą czynsz dzierżawny dla właściciela placu za używanie gruntu. Czy taki pawilon traktuje się jako nieruchomość (...)

Organy nadzoru budowlanego

27.12.2005

Czy i jakie uprawnienia ma Wojewoda w sprawach cofnięcia nakazu rozbiórki w celu uzupełnienia dokumentów, bądź przywrócenia terminu na uzupełnienie dokumentów?

Zarządzenia tymczasowe w sprawie o rozwód

27.12.2005

Żona wniosła sprawę o rozwód żądając jego orzeczenia z mojej winy. Wnosi też o wydanie "zarządzenia tymczasowego", domagając się powierzenia jej na czas procesu władzy rodzicielskiej z jednoczesnym ograniczeniem jej mi. Czy, jeżeli mam dowody na to, że nie nastąpił trwały i zupełny (...)

Uznanie za bezskuteczne a przywrócenie do pracy

27.12.2005

Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie trzy miesięczne, kończy się 31 grudnia 2005r. Nie godząc się z wypowiedzeniem, złożyłem pozew do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Wiem, że w okresie wypowiedzenia sąd nie wyda wyroku. Odbyły się dopiero dwie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika