Archiwum artykułów Styczeń 2005

Ubezpieczenie społeczne pracowników - podstawa wymiaru składki

27.1.2005

Wszyscy pracownicy (z wyjątkiem prokuratorów) zatrudnieni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, do którego zaliczamy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Obowiązek zgłoszenia pracowników do tych ubezpieczeń (...)

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i terminy zgłoszeń

27.1.2005

W przypadku ubezpieczeń społecznych obowiązek zgłoszenia osoby, która podlega ubezpieczeniu obowiązkowo powstaje z mocy prawa, tzn. nie zależy od tego, czy ktoś chce, czy nie chce być ubezpieczonym. Taki obowiązek powstaje między innymi w przypadku zawarcia umowy o pracę - pracownik podlega (...)

Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

27.1.2005

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, do którego zaliczamy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Z obowiązku tego wyłączeni są prokuratorzy - od ich wynagrodzenia nie odprowadza się składek (...)

Podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu

27.1.2005

W przypadku ubezpieczenia wypadkowego, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa jedynie podmioty, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Ustawa nie przewiduje dodatkowo dobrowolnego ubezpieczenia wypadkowego. Kto podlega ubezpieczeniu wypadkowemu? Ubezpieczenie wypadkowe (...)

Zasady finansowania składki na ubezpieczenie wypadkowe

27.1.2005

Ubezpieczenie wypadkowe jest ujednym z rodzajów ubezpieczenia społecznego. Jako jedyne, ubezpieczenie to możliwe jest tylko i wyłącznie na zasadzie obligatoryjności. Nie można zostać objętym ubezpieczeniem wypadkowym na swój wniosek. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby, które objęte (...)

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

27.1.2005

Od 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie zasiłków rodzinnych, które uregulowane są w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta na nowo określa sytuacje, kiedy osoba, która pobrała świadczenie, do którego nie była uprawniona, winna je zwrócić. (...)

Najniższa i najwyższa renta z tytułu niezdolności do pracy

27.1.2005

Aby świadczenie można było w przyszłości w ogóle otrzymać należy spełnić dwie podstawowe przesłanki jakimi są podleganie ubezpieczeniu z tytułu niezdolności oraz opłacanie składki na takowe ubezpieczenie. Składka pełni tutaj rodzaj ceny za gwarancję jaką jest przyszłe świadczenie. (...)

Renta z tytułu niezdolności do pracy

27.1.2005

Świadczenie to przysługuje osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Dlatego też ze względu na stan zdrowia i możliwość wykonywania pracy (...)

Podstawa wymiaru renty

27.1.2005

Podstawę wymiaru renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających (...)

Okresy niezbędne do ustalenia renty

27.1.2005

Okresy nieskładkowe są uwzględniane w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Przy ustalaniu prawa do renty, niektóre okresy uwzględniane są w podwójnej wysokości. Można tu wymienić np. działalność kombatancką oraz działalność (...)

Od 16 września 2004 r. rzadsze podwyżki dla emerytów i rencistów

27.1.2005

Od 16 września 2004 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ma ona duże znaczenia dla wszystkich tych, którzy już pobierają emerytury i renty. Nie będzie już corocznej waloryzacji. Będzie ona przeprowadzana wtedy, gdy inflacja w okresie od roku ostatniej waloryzacji (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika