Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Pytanie:

Jestem 25 - letnią osobą zatrudnioną w administracji publicznej. Mój zakład pracy opłaca mi składki na ZUS. Poza tym ubezpieczeniem nie posiadam żadnego innego (dodatkowo ZUS przelewa mi część ubezpieczenia na II filar). Planuję zrezygnować z pracy i wyjechać do Niemiec w celu nauki języka (semestralny lub roczny kurs językowy). Mam jednak zamiar od czasu do czasu przebywać w Polsce, głównie z powodu problemów ze zdrowiem. Czy mogę, mimo że nie będę już ubezpieczona przez mój zakład pracy, korzystać z usług medycznych? Czy istnieje możliwość skorzystania w takiej sytuacji z ubezpieczenia (np. indywidualnego), które zapewni mi możliwość korzystania z bezpłatnych usług medycznych? Czy może sama musiałabym płacić składki do ZUS - jeśli tak, to w jakiej wysokości? I czy wymagałoby to ustaleń z NFZ?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń mają prawo osoby:

  1. objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz

  2. inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

W odniesieniu do pkt 2 prawo do świadczeń zdrowotnych (bezpłatnie) przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł,

  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł,

  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Jeśli nie zostanie spełnione jedno z powyższych kryteriów dających uprawnienie do korzystania z opieki zdrowotnej wedle pkt 2, to aby można było korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej (bezpłatnie) trzeba podlegać ubezpieczeniu (dobrowolnie lub obowiązkowo). Po wygaśnięciu umowy o pracę tytułem obowiązkowym ubezpieczenia jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Podkreślić należy, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, a zatem nie z dniem rozwiązania umowy. Przez 30 dni jeszcze będzie Pani mogła korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej od wygaśnięcia umowy o pracę, chyba że uzyska Pani status bezrobotnego.

Niezależnie od tego może się Pani ubezpieczyć dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą wymiaru składki jest kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu (w II kwartale 2006 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 2427,27 zł). W razie dobrowolnego ubezpieczenia zostaje Pani objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej z Funduszem, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego. W celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących ubezpieczonemu, zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej (Niemcy) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oddział wojewódzki Funduszu wydaje zaświadczenie o prawie do tych świadczeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: