Co to jest leasing?

24.2.2018

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Leasing

Leasing jest rodzajem umowy, a znajduje zastosowanie głównie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego istota polega na tym, że jedna ze stron umowy (leasingodawca, finansujący) zobowiązuje się do kupienia rzeczy od sprzedawcy i przekazania jej do używania drugiej stronie (leasingobiorca, korzystający) lub do używania i pobierania pożytków.

Ze swej strony leasingobiorca ma obowiązek płacenia w oznaczonych terminach opłaty za używanie rzeczy (rat leasingowych), która należy do leasingodawcy. Raty te są z góry ustalone i składają się z prowizji, która jest procentem wartości rzeczy, a także kosztów ryzyka i operacyjnych, zaś zysk finansującego stanowią odsetki. Leasingobiorca dokładnie określa, jakiej rzeczy potrzebuje, zazwyczaj także sam odbiera ją od sprzedawcy, więc ma możliwość zbadania czy spełnia jego wymagania.

Regulacja dotycząca umowy leasingu jest umieszczona w księdze trzeciej Kodeksu cywilnego, jako typ umowy szczególnej. Ustawodawca zastrzega dla skuteczności umowy leasingu konieczność zawarcia jej na piśmie z sankcją nieważności w przypadku nie spełnienia tego warunku.

Według Kodeksu cywilnego, wyróżnia się:

  • leasing operacyjny - polega on na tym, że przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego;
  • leasing finansowy - polega on na tym, że finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu; wtedy korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin.

Porady prawne

Jakie są korzyści z zawarcia umowy leasingu przez przedsiębiorcę?

Leasing jest dobrym narzędziem kredytowania działalności przedsiębiorcy przez osobę trzecią. Jest to korzystne, gdyż środki finansowe, które miałyby być przeznaczone na zakup drogiej rzeczy potrzebnej dla prowadzenia działalności zostają w przedsiębiorstwie i mogą być pomnażane, a dodatkowo przedsiębiorca cały czas korzysta z przedmiotu leasingu. Przedmiotem leasingu są zatem często drogie maszyny i urządzenia potrzebne do produkcji. Jednak obecnie w Polsce najczęściej są to samochody.

Niewątpliwą wadą leasingu jest to, że jest on w ogólnym rozrachunku droższy od umowy kredytu bankowego. Jednakże szczególnie korzystne jest zawieranie tej umowy, gdy przedsiębiorca zaczyna prowadzić działalność wymagającą dużych nakładów początkowych, a bank nie zgadza się na udzielenie kredytu ponieważ nie ma on wystarczająco dużego majątku na zabezpieczenie. Dla leasingodawcy zabezpieczeniem wierzytelności jest fakt, że przez cały czas trwania umowy jest on właścicielem przedmiotu leasingu i może go odebrać w razie zaprzestania spłaty rat. Ponosi zatem ryzyko niewypłacalności kontrahenta (wliczone w cenę rat), jednak nie tak wysokie jakie ponosiłby w tej sytuacji bank.

Podstawową zaletą leasingu są korzyści podatkowe, jakich przysparza korzystającemu. I tak w przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu jest wpisany do ewidencji środków trwałych korzystającego. Stwarza to możliwość zaliczania kosztów zużycia tej rzeczy do kosztów uzyskania przychodu (dokonywanie odpisów amortyzacyjnych). Powoduje to zmniejszenie dochodu przedsiębiorstwa, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji zmniejszenie kwoty tego podatku.

Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego rzecz pozostaje w ewidencji środków trwałych finansującego i to on może dokonywać z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych, jednak korzystający może zaliczać do kosztów sumy płaconych przez siebie rat leasingowych. Nie jest możliwe obecnie zaliczanie do kosztów rat leasingowych i jednocześnie dokonywanie przez tę samą osobę odpisów amortyzacyjnych.

Zastosowanie leasingu zwrotnego może być szczególnie duże, gdy przedsiębiorca posiada wprawdzie urządzenie, które może przynosić mu zyski, jednak jest ono drogie w eksploatacji i nie ma pieniędzy na jego uruchomienie. Sprzedaż pozwala uzyskać środki na uruchomienie produkcji przy użyciu urządzenia, które zostało oddane byłemu właścicielowi do używania.

Pamiętaj, że:

  • leasingu nie można traktować tak, jakby był umową najmu, bowiem inny jest cel obu umów (w najmie to przede wszystkim korzystanie z rzeczy, a w leasingu - kredytowanie działalności przedsiębiorcy), także obowiązki stron.
  • korzystający nie jest właścicielem rzeczy, więc nie może jej sprzedać, a z reguły umowa zakazuje też oddania jej w ramach podleasingu.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.);
  • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r., Nr 106, poz. 482, ze zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne