Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Co to jest kontrakt menedżerski?

Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. Działania te podejmuje w imieniu ustanawiającego zarząd oraz w jego interesie i ze skutkiem dla niego. Otrzymuje za to stosowne wynagrodzenie.

Zarząd nad przedsiębiorstwem ustanawiany jest z reguły przez jego właściciela. Może on jednak być również ustanowiony przez dzierżawcę przedsiębiorstwa, jego użytkownika lub leasingobiorcę (pod warunkiem, że umowa dzierżawy, użytkowania lub leasingu nie zakazuje im tego).

Natomiast zarządcą przedsiębiorstwa może być osoba fizyczna lub prawna.

Porady prawne

Jakie są podstawowe cechy kontraktu menedżerskiego?

Kontrakt menedżerski ma charakter bardzo indywidualny, w zależności od konkretnego przypadku. Jednak cechami, które wyróżniają go zdecydowanie na tle innych umów, na mocy których świadczona jest praca to przede wszystkim:

 • większa dyspozycyjność pracownika,
 • zadaniowy charakter pracy,
 • zakłada szczególną lojalność i współdziałanie obu stron umowy.

Menedżer podpisując kontrakt, zobowiązuje się przestrzegać zakazu konkurencji. Po rozwiązaniu kontraktu zobowiązany jest do tego, aby niepodejmować pracy w przedsiębiorstwie konkurencyjnym przez określony czas.

Jakie zasady kształtują wynagrodzenie zarządcy?

Bardzo często zdarza się, że wynagrodzenie zarządcy składa się z dwóch części: stałej i zmiennej - zależnej od osiągnięcia konkretnego wyniku finansowego przedsiębiorstwa (procentowy udział w zysku przedsiębiorstwa, premia roczna lub premia długookresowa płatna co 3 lata, której wysokość zależy od wyników spółki).

Pamiętać należy, że zarządca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, samodzielnie się opodatkowuje i odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne.Jakie zasady kształtują odpowiedzialność zarządcy?

Zasadniczo obowiązuje zasada winy. Oznacza to, że jeśli menedżer nie dołoży należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków będzie musiał on musiał zapłacić odszkodowanie w wysokości wyrządzonej przez niego szkody.

Oczywiście możliwe jest ograniczenie w umowie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej menedżera do z góry określonej kwoty. Możliwe jest również zastrzeżenie w umowie kar umownych, które menedżer byłby zobowiązany zapłacić w przypadku niewykonania któregoś z określonych w umowie obowiązków.

Dla uproszczenia procedur związanych z uzyskaniem odszkodowania strony mogą zapisać w umowie konieczność złożenia firmie przez zarządcę weksla własnego gwarancyjnego - in blanco, hipotekę ustanowioną na nieruchomości, zastaw itp.

Można się również umówić, iż wynagrodzenie menedżerskie nie będzie wypłacane zarządcy w całości, lecz jego część będzie sukcesywnie gromadzona na odrębnym rachunku. Dopiero w sytuacji, gdy nie powstaną należności zarządcy wobec spółki, zarządca będzie mógł korzystać z tej części wynagrodzenia.

Często spotykanym rozwiązaniem, mającym na celu ochronę interesów zarówno zarządcy, jak i firmy, jest wykupienie polisy od odpowiedzialności cywilnej. Jej koszty często obciążają firmę.

Czy menedżer może zastrzec w kontrakcie ograniczenie możliwości jego wypowiedzenia tylko do sytuacji wyraźnie przewidzianych?

Menedżer może zastrzec w kontrakcie ograniczenie możliwości jego wypowiedzenia tylko do sytuacji wyraźnie przewidzianych (tak: wyrok Sądu Najwyższego, sygn. V CSK 2/07). Ważne jest zatem precyzyjne i jednoznaczne wskazanie w kontrakcie menedżerskim możliwości jego ewentualnego wypowiedzenia. Zasada zawarta w art. 746 § 1 k.c., iż dający zlecenie może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie nie ma mocy bezwzględnie obowiązującej. Ponieważ przepis ten na podstawie art. 750 k.c. stosuje się do wszystkich umów o świadczenie usług nieunormowanych wprost w k.c., ma on również zastosowanie do kontraktów typu menedżerskiego.

Jeśli np. kontrakt menedżerski przewiduje, iż można było go wypowiedzieć tylko w razie naruszenia przez menedżera zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej lub nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, to spółka nie może rozwiązywać kontraktu z uwagi na utratę zaufania do menedżera, która to stanowić miała ważny powód wypowiedzenia.

Jakie są szczególne rodzaje kontraktów menedżerskich?

W grupie kontraktów menedżerskich wyróżnić należy:

 • umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym;
 • umowę o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego.

Na czym polega umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym?

Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym polega ona na powierzeniu przez organ założycielski zarządzania przedsiębiorstwem państwowym osobie fizycznej lub prawnej.

Powierzenie to może nastąpić:

 • z inicjatywy organu założycielskiego za zgodą rady pracowniczej i ogólnego zebrania pracowników (delegatów) przedsiębiorstwa,
 • na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa za zgodą ogólnego zebrania pracowników (delegatów),
 • z inicjatywy zarządcy komisarycznego, jeżeli istnieją przesłanki do uchylenia zarządu komisarycznego. Wniosek zarządcy komisarycznego powinien być poparty pozytywnym wynikiem referendum przeprowadzonym w przedsiębiorstwie albo pozytywną opinią działających w przedsiębiorstwie organizacji związkowych, pod warunkiem, że członkowie tych organizacji stanowią ponad połowę pracowników przedsiębiorstwa.

O czym należy pamiętać zawierając umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym?

Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym zawarta musi być na czas oznaczony nie dłuższy jednak niż 3 lata. Zawierana jest ona między Skarbem Państwa reprezentowanym przez organ założycielski a zarządcą.

Umowa powinna w szczególności określać:

 • obowiązki zarządcy w zakresie bieżącego zarządzania oraz zmian i usprawnień w przedsiębiorstwie,
 • zasady wynagradzania zarządcy,
 • kryteria oceny efektywności zarządzania,
 • odpowiedzialność za powierzone przedsiębiorstwo.

Jeżeli zarządcą jest osoba prawna umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności zarządu. Zarządca jest umocowany do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu zarządzanego przedsiębiorstwa.

Jakie są skutki zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym?

Z chwilą objęcia obowiązków przez zarządcę:

 1. organy samorządu załogi ulegają rozwiązaniu,
 2. organ założycielski odwołuje dyrektora przedsiębiorstwa,
 3. zarządca przejmuje kompetencje dyrektora przedsiębiorstwa i organów samorządu załogi, z wyjątkiem:
  • prawa sprzeciwu wobec decyzji organu założycielskiego,
  • przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego,
  • dokonywania podziału na fundusze zysku wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo oraz zasad wykorzystania tych funduszy.

W przedsiębiorstwie państwowym, w którym zarządca objął swe obowiązki, organ założycielski ustanawia radę nadzorczą i powierza jej wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa. Jedną trzecią składu rady nadzorczej wybierają pracownicy przedsiębiorstwa.

Kompetencje do przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz do dokonywania podziału na fundusze zysku wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo, a także zasady wykorzystania tych funduszy przejmuje organ założycielski, który może kompetencje te przekazać radzie nadzorczej.

Kiedy można rozwiązać umowę zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym?

Organ założycielski może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, jeżeli:

 1. zarządca w związku z zarządzaniem przedsiębiorstwem dopuszcza się rażącego naruszenia prawa,
 2. przedsiębiorstwo państwowe przez co najmniej 3 kolejne miesiące nie wypełnia zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
 3. zarządca w sposób istotny naruszył postanowienia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 4. zachodzi wypadek, o którym mowa w art. 37a ust. 1 pkt 4.

Niezwłocznie po ustaniu umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem rada nadzorcza zarządza i przeprowadza wybory do organów samorządu załogi, chyba umowa została zawarta na dalszy okres.

Kto może zawrzeć umowę o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego?

Fundusz może zawrzeć umowę o zarządzanie jego majątkiem z firmą zarządzającą. Umowę zawiera Fundusz (nie Skarb Państwa) reprezentowany przez radę nadzorczą.

Natomiast Fundusze, których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa mogą zawierać umowy o zarządzanie majątkiem wyłącznie z firmami zarządzającymi wyłonionymi w drodze publicznego przetargu przez Komisję Selekcyjną.

O czym należy pamiętać zawierając umowę o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego?

Obowiązki i uprawnienia firmy zarządzającej określa statut Funduszu oraz umowa, która:

 • nie może zwolnić firmy zarządzającej z obowiązku pokrywania wszelkich kosztów i wydatków, poniesionych przez Fundusz na rzecz firmy albo przez firmę lub jej przedstawicieli i doradców, w związku z wykonywaniem przez nią jej obowiązków,
 • statut Funduszu oraz umowa pomiędzy Funduszem a firmą zarządzającą nie mogą wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności firmy zarządzającej za szkodę wyrządzoną Funduszowi na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
 • zmiana istotnych postanowień umowy między Funduszem a firmą zarządzającą, w szczególności każda zmiana warunków wynagrodzenia firmy zarządzającej, wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Funduszu.

Umowa pomiędzy Funduszem a firmą zarządzającą może stanowić, że Fundusz udzieli prokury firmie zarządzającej. W takim przypadku:

 • nazwa firmy oraz nazwiska osób wykonujących uprawnienia prokurenta podlegają ujawnieniu w rejestrze handlowym,
 • czynność prawna dokonana przez osobę trzecią z osobą wykonującą uprawnienia prokurenta będącego osobą prawną jest ważna, nawet jeżeli nazwa prokurenta lub nazwisko osoby wykonującej uprawnienia prokurenta nie są ujawnione w rejestrze handlowym w chwili dokonania tej czynności prawnej,
 • działanie bez umocowania lub przekroczenie zakresu umocowania przez ujawnioną w rejestrze handlowym osobę, która wykonuje uprawnienia w imieniu prokurenta będącego osobą prawną, nie wpływa na ważność czynności prawnych dokonanych przez tę osobę z osobami trzecimi, chyba że osoba trzecia działała w złej wierze.

Fundusz może wypowiedzieć umowę z firmą zarządzającą bez podania przyczyn, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż 180 dni. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Fundusz w okolicznościach, za które firma zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności, ewentualne odszkodowanie umowne, zastrzeżone dla firmy zarządzającej z tego tytułu, nie może przekroczyć wysokości połowy rocznego ryczałtowego wynagrodzenia za zarządzanie.

Zawarcie umowy pociąga za sobą zawieszenie tylko zarządu Funduszu. Natomiast nadal funkcjonują, z zachowaniem wszystkich swoich kompetencji: walne zgromadzenie i rada nadzorcza.

Jakie są zasady wynagradzania firmy zarządzającej przy umowie o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego?

Jeżeli umowa pomiędzy Funduszem, którego jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, a firmą zarządzającą przewiduje roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie, roczne wynagrodzenie za wyniki finansowe Funduszu lub końcowe wynagrodzenie za wyniki finansowe Funduszu, stosuje się następujące zasady dotyczące wynagradzania firmy zarządzającej:

 • roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie ustala się w drodze publicznego przetargu prowadzonego przez Komisję Selekcyjną,
 • roczne wynagrodzenie za wyniki finansowe Funduszu, w tym także wynagrodzenie wyrażone w postaci określonej procentowo części akcji Funduszu, ustala się w wysokości nie przekraczającej wartości 1% akcji Funduszu za każdy rok świadczenia usług przez firmę zarządzającą, w kwocie uzyskanej ze sprzedaży akcji oraz wartości należnych dywidend,
 • końcowe wynagrodzenie za wyniki finansowe Funduszu, w tym także wynagrodzenie wyrażone w postaci określonej procentowo części akcji Funduszu, ustala się w obu przypadkach w wysokości nie przekraczającej iloczynu wartości 0,5% akcji Funduszu oraz liczby lat, w których firma zarządzająca świadczyła usługi na rzecz Funduszu, w kwocie uzyskanej ze sprzedaży akcji oraz wartości należnych dywidend. Wynagrodzenie takie może zostać wypłacone dopiero po wygaśnięciu umowy z firmą zarządzającą a ponadto może przysługiwać firmie zarządzającej w wysokości nie wyższej niż ustalone proporcjonalnie do okresu, w którym świadczyła ona usługi na rzecz Funduszu.

Jakie są obciążenia podatkowe i ZUS z tytułu kontraktu menedżerskiego?

W prawie polskim brak jest ogólnej regulacji dotyczącej kontraktu menedżerskiego. W związku z tym stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia.

Umowa zlecenia podlega ogólnym regułom dotyczącym ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pamiętaj, że:

 • Zarządca przedsiębiorstwa państwowego nie jest ani pracownikiem tego przedsiębiorstwa ani też organem przedsiębiorstwa, mimo że przejmuje kompetencje tych organów. Działa jako samodzielny podmiot w imieniu i ze skutkiem dla przedsiębiorstwa.
 • Działania zarządcy przedsiębiorstwa państwowego, są jego własnym działaniem, mimo że podejmowanym w imieniu przedsiębiorstwa i ze skutkiem dla niego.
 • Wyrządzenie przez zarządcę przedsiębiorstwa państwowego szkody osobom trzecim przy wykonywaniu jego obowiązków powoduje ewentualną odpowiedzialność przedsiębiorstwa jak za cudzy czyn.
 • Wina zarządcy przedsiębiorstwa państwowego oraz jego dobra lub zła wola są oceniane jako jego własna wina albo zła lub dobra wola, a nie przedsiębiorstwa państwowego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981, ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. 1993 r. Nr 44, poz. 202, ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176, ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 r. Nr 137, poz. 887, ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 43, ze zmianami)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dialog i wspólne przymierze nadziei potrzebne Europie

Dialog i wspólne przymierze nadziei potrzebne Europie

"Każda religia przyczyniła się do tego, czym jest dzisiaj Europa. Wiara, pomimo sekularyzmu jest ważną częścią życia obywateli w Europie", powiedział przewodniczący PE Hans Gert Pottering witając Jonathana Sacksa, naczelnego rabina Brytyjskiej Wspólnoty. Jonathan Sacks jest kolejnym gościem PE biorącym udział w uroczystym posiedzeniu, w ramach obchodów Roku Dialogu (...)

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Stan faktyczny Jedynymi udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są małżonkowie, którzy są jednocześnie członkami Zarządu. Zarząd składa się z dwóch osób. W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej. Jaki charakter i formę (umowa o pracę albo kontrakt menedżerski) powinna mieć umowa, dot. świadczenia pracy na rzecz ww. Spółki, zawarta (...)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

  Stan faktyczny   Jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu – w którym sprawuje funkcję prezesa. Oprócz prezesa w zarządzie zasiadają jeszcze dwie osoby. Jak najkorzystniej rozwiązać problem „wynagrodzeń” otrzymywanych od spółki ?   Opinia prawna Niniejsza opinię prawną opracowano na podstawie następujących (...)

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

  Opis stanu faktycznego   Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest podatnikiem podatku VAT oraz rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W lutym 2003 ma zamiar podpisać „umowę o zarządzanie” oddziałem firmy. W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Składki na ZUS w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i wykonujących dzieło

Składki na ZUS w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i wykonujących dzieło

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opłaca się 4 rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz składkę zdrowotną, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku pracowników, których stosunki pracy wynikają z umów o pracę sytuacja jest jasna. Natomiast w przypadku zleceniobiorców, (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji polega na zaspokajaniu egzekwującego wierzyciela z dochodu uzyskiwanego z prowadzonej działalności (...)

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku powoduje powstanie z mocy prawa nieruchomości wspólnej, w której każdemu właścicielowi lokalu wyodrębnionego, a także właścicielowi lokali niewyodrębnionych przysługuje stosowny udział. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział w (...)

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwalono ustawę o europejskich radach zakładowych, która to ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem jej wprowadzenia było dostosowanie prawa polskiego do prawa UE, a w szczególności do Dyrektywy nr 45/1994 z dnia 22 września 1994r. dotyczącej ustanowienia Europejskich Rad Zakładowych lub innych procedur informacji i konsultacji (...)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Jakie są zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej? Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz (...)

Nowe mechanizmy polityki rozwoju

Nowe mechanizmy polityki rozwoju

Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, który przyjęła Rada Ministrów. - "Zmiany mają trzy cele. Po pierwsze, szykujemy grunt prawny pod nowe rozdanie unijnych funduszy. Po drugie, wpisujemy do ustawy nowe (...)

Kontrakt na dostawy gazu do Polski

Kontrakt na dostawy gazu do Polski

- PGNiG i Gazprom parafowały kontrakt na dostawy do Polski dodatkowej ilości gazu do końca bieżącego roku. Obawy, że zabraknie nam gazu w zimie zostały zażegnane - poinformowała wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska po powrocie polskiej delegacji z Moskwy. W dniach 7-8 maja br. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Kancelarii Premiera i PGNiG przeprowadzili ze stroną rosyjską (...)

Kontrakty na rozwój zatwierdzone

Kontrakty na rozwój zatwierdzone

Rada Ministrów, podczas posiedzenia 12 listopada br., zatwierdziła Kontrakty Terytorialne (KT) dla Województw Kujawsko-Pomorskiego oraz Łódzkiego. W sumie, przyjęła ich już jedenaście. Tego samego dnia KT dla Zachodniopomorskiego podpisali marszałek Olgierd Geblewicz oraz wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło. Kontrakt terytorialny wskazuje priorytetowe dla rządu i samorządów (...)

Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, do którego zaliczamy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Z obowiązku tego wyłączeni są prokuratorzy - od ich wynagrodzenia nie odprowadza się zatem składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek zgłoszenia pracowników do tych ubezpieczeń (...)

Wyniki pierwszej edycji badania: Polski Menedżer 2008 - kwalifikacje, zarobki, sukces

Wyniki pierwszej edycji badania: Polski Menedżer 2008 - kwalifikacje, zarobki, sukces

Zakończyła się pierwsza edycja badań wśród polskiej kadry menedżerskiej w ramach programu Talent Club, którego organizatorem i pomysłodawcą jest firma Diners Club Polska, a jednym z patronów PKPP Lewiatan . Menedżer w Polsce to pracownik efektywny, zadowolony z pracy, ale słabo opłacany. O ile musi wzrosnąć płaca, aby zdecydował się na zmianę pracodawcy? Wyniki (...)

Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

Często zdarza się, że osoba prowadząca własną firmę podejmuje jeszcze dodatkowe zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Nasuwa się więc pytanie, czy przedsiębiorca może sam rozliczać dochody uzyskiwane z tego kontraktu i połączyć je razem z dochodami z działalności gospodarczej? Otóż odpowiedź brzmi: nie. Przychody z kontraktu nie mogą być traktowane jako przychody (...)

Kupić przedsiębiorstwo na raty

Kupić przedsiębiorstwo na raty

Nabycie przedsiębiorstwa może nastąpić w kilku następujących po sobie aktach kupna sprzedaży. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lipca. Zapadł on w sprawie Inergy Systems Poland sp. z o.o. przeciwko kancelariom doradczo-podatkowym Calan Ramolino Polska sp. oraz Deloitte & Touche sp. z o.o. Inergy Systems łączyła z pierwszą z kancelarii umowa o usługi z zakresu księgowości (...)

Wspólne przedsiębiorstwo a uczciwa konkurencja

Wspólne przedsiębiorstwo a uczciwa konkurencja

Moja firma wraz z dużym międzynarodowym koncernem zamierza utworzyć w Polsce spółkę, pozostającą pod wspólną kontrolą obu wspólników. Spółka będzie nabywała materiały do produkcji wyłącznie od nich i im też będzie sprzedawała całość produkcji. (...)Mamy tu do czynienia z tzw. wspólnym przedsiębiorstwem o niepełnym zakresie funkcji (non full-function joint venture) w rozumieniu (...)

Małe przedsiębiorstwo mały zarobek

Małe przedsiębiorstwo mały zarobek

Najmniej płacą mikroprzedsiębiorstwa – wynika z badań portalu Wynagrodzenia.pl. W dużych firmach można liczyć na ekstradodatki. Tam, gdzie jest do dziewięciu pracowników, pensje to zwykle 1,7 tys. zł. Wynagrodzenia rosną aż do 3,2 tys. zł w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej tysiąca osób. A to oznacza, że pracujący w największych korporacjach zarabiają średnio aż (...)

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

GlaxoSmithKline AEVE jest grecką spółką zależną GlaxoSmithKline plc, przedsiębiorstwa zajmującego się badaniami i wytwarzaniem produktów leczniczych z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. Spółka ta zajmuje się importem, składowaniem i dystrybucją produktów leczniczych dostarczanych przez grupę GSK w Grecji. Na terytorium krajowym posiada więc zezwolenie (...)

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Czym jest spółka jednoosobowa? Kodeks spółek handlowych zawiera definicję spółki jednoosobowej. Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 3 spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.W aktualnym stanie prawnym jednoosobową może być więc zarówno spółka (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jednak jej wspólnicy i oni mają zdolność upadłościową. Jak przebiega postępowanie upadłościowe spółki cywilnej? Postępowanie" upadłościowe (...)

Spółka akcyjna w organizacji

Spółka akcyjna w organizacji

Spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana. Spółka akcyjna w organizacji jest więc podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym. Spółka akcyjna w organizacji może więc prowadzić działalność gospodarczą jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego (...)

Spółka jawna jako pokrzywdzony

Spółka jawna jako pokrzywdzony

W sprawie dotyczącej przestępstwa z art. 296 k..k. Sąd Okręgowy przedstawił Sądowi Najwyższemu następujące zagadnienie prawne: Czy spółka jawna może brać udział w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego? SN nie podjął uchwały w tym przedmiocie, ale w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że Spółka jawna może występować w postępowaniu karnym w charakterze (...)

Spółka komandytowa w stadium wstępnym

Spółka komandytowa w stadium wstępnym

  Jak dochodzi do powstania spółki komandytowej? Zawiązanie spółki komandytowej następuje w drodze zawarcia umowy pomiędzy jej uczestnikami, spółka zaś jako odrębny podmiot powstaje z chwilą wpisu do właściwego rejestru (art. 109 § 1 KSH). Chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy zwany dalej rejestrem, wprowadzony ustawą z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kontrakt menedżerski a sp.z o.o.

Kontrakt menedżerski a sp.z o.o.

Wraz z kolegą planujemy założyć sp. z o.o., w której będziemy jedynymi udziałowcami. Czy możemy zatrudnić się we własnej sp. z o.o. na kontraktach menedżerskich (każdy z nas prowadzi jeszcze (...)

Działalność gospodarcza a kontrakt menedżerski

Działalność gospodarcza a kontrakt menedżerski

Prowadzę działalność gospodarczą, w której mam wpisane zarządzanie przedsiębiorstwem, kierowanie. Niedawno podpisałem kontrakt menedżerski na kierowanie inna firmą jako osoba fizyczna. Czy mogę (...)

Kontrakt menedżerski czy działalność gospodarcza

Kontrakt menedżerski czy działalność gospodarcza

Mam zawarty kontrakt menedżerski z SP ZOZ. W styczniu 2004 r. dokonałam wpisu do działalności gospodarczei i zarejestrowałam się na VAT. Rozliczam się na podstawie książki przychodu i rozchodu (...)

Wynagrodzenie zarządu spółki akcyjnej

Wynagrodzenie zarządu spółki akcyjnej

WZA zgodnie ze statutem ustaliło wysokość wynagrodzenia dla Zarządu. Zarząd pełni funkcje na podstawie powołania. Czy w tej sytuacji powinna powstać umowa, jakiekolwiek inne porozumienie lub regulamin (...)

Wypowiedzenie kontraktu menedżerskiego

Wypowiedzenie kontraktu menedżerskiego

Czy jeżeli istnieje ważny powód dla rezygnacji prezesa zarządu (przewlekłą choroba), to ów prezes może wypowiedzieć kontrakt menedżerski i uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę wynikłą (...)

Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Czy zarząd we wspólnocie ma prawo odmówić zwołania zebrania właścicieli lokali na wniosek większości właścicieli? Zgodnie z art. 31 ustawy o własności lokali zebrania właścicieli:·  (...)

reprezentacja spółki a brak zamiany w KRS

reprezentacja spółki a brak zamiany w KRS

Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana w KRS nie została uwidoczniona (...)

Zarząd majątkiem darowanym małoletniemu

Zarząd majątkiem darowanym małoletniemu

Jeżeli przekażemy 10/100 działki dzieciom i 90/100 wnukom niepełnoletnim, a ich rodzice będą chcieli wybudować budynek na w/w działce i prowadzić działalność gospodarczą , czy w akcie notarialnym (...)

Wybór zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Wybór zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd Wspólnoty ogłosił zebranie w maju, zamiast zgodnie z prawem do końca marca 2007. Aktualnie nadal trwa zbieranie głosów w sprawie wyboru nowego zarządu. Wygląda na to, że zarząd robi wszystko, (...)

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Spółka z o.o. kapitał 50 tys zł. Prezes posiada 90%, członek Zarządu 10% oraz prokurent ustanowiony przez Zarząd. Prezes oraz członek zarządu jak i prokura pracują w spółce na czas nieokreślony (...)

Kontrakt menadżerski z pracodawcą a ZUS

Kontrakt menadżerski z pracodawcą a ZUS

Cudzoziemiec posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy podpisał z polską spółką umowę o pracę i kontrakt menadżerski. Osoba ta podlega w Polsce ubezpieczeniom społecznym. Umowa o (...)

Opodatkowanie i ZUS na kontrakt menadżerski

Opodatkowanie i ZUS na kontrakt menadżerski

Jakiej stawce podatku Vat podlega kontrakt menadżerski na zarządzanie spółką z o.o.? Czy podlega on również ubezpieczeniom społecznym? Przychody z kontraktu menadżerskiego nie mogą być traktowane (...)

Okres wypowiedzenia a ustawa kominowa

Okres wypowiedzenia a ustawa kominowa

Czy w umowach o pracę z członkami zarządu podmiotów podlegających pod tzw. ustawę kominową są jakieś ograniczenia odnośnie okresu wypowiedzenia umowy o pracę? Wiadome jest, iż kwestia odprawy (...)

Delegacje członka zarządu sp. z o.o.

Delegacje członka zarządu sp. z o.o.

Jestem Członkiem Zarządu Sp. z o.o. i ponoszę z tego tytułu koszty delegacji służbowych, jednak spółka nie zwraca mi poniesionych kosztów, tłumacząc, że nie stanowią one kosztów uzyskania (...)

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

Jestem zatrudniony na umowę o prace na czas nieokreślony na stanowisku Specjalista d/s BHP (na pełny etat przy zatrudnienia około 210 osób). W lipcu 2006 powierzono mi ustnie obowiązki Kierownika (...)

Przedsiębiorstwo małżonka a wspólność majątkowa

Przedsiębiorstwo małżonka a wspólność majątkowa

Żona jest samodzielnym jednoosobowym przedsiębiorcą, ma swoją firmę. Mąż też jest jednoosobowym samodzielnym przedsiębiorcą, ma (inną niż żony) swoją firmę. Obydwie firmy prowadzone są (...)

Przedsiębiorstwo małżonka a majątek wspólny

Przedsiębiorstwo małżonka a majątek wspólny

Przed zawarciem małżeństwa zawarłem umowę spółki cywilnej z moim ojcem, otworzyliśmy razem sklep. W ciągu kolejnych 10 lat wartość "firmy" znacznie wzrosła. Oczywiście dochody jakie przynosiła (...)

Kiedy syndyk może prowadzić dalej przedsiębiorstwo znajdujące się w stanie upadłości?

Kiedy syndyk może prowadzić dalej przedsiębiorstwo znajdujące się w stanie upadłości?

Kiedy syndyk może prowadzić dalej przedsiębiorstwo znajdujące się w stanie upadłości? Na podstawie artykułu 312 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze syndyk prowadzi dalej przedsiębiorstwo, (...)

Definicja przedsiębiorstwa mieszanego

Definicja przedsiębiorstwa mieszanego

Proszę o podanie definicji przedsiębiorstwa mieszanego. Zgodnie z przepisami ustawy z 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych (Dz. U. 1985 r., Nr 32, poz. 142 ze zm.) przedsiębiorstwo mieszane (...)

Słupy energetyczne a zasiedzenie nieruchomości

Słupy energetyczne a zasiedzenie nieruchomości

Na moim gruncie od dawna stoją słupy energetyczne. Czy przedsiębiorstwo energetyczne może zasiedzieć moją nieruchomość? Służebność przesyłu, co do zasady, można zasiedzieć. Jednakże instytucja (...)

Spółka cicha

Spółka cicha

Przeczytałem artykuł na Państwa stronie na temat spółki cichej: http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-spolek/pozostale/artykuly/co-to-jest-spolka-cicha-i-jaki-jest-jej-status-w-porzadku-prawnym-strona-3.htmlCzy (...)

Spółka cywilna

Spółka cywilna

W lipcu 2008 wstąpiłem jako trzeci wspólnik do istniejącej spółki cywilnej. Nie tworzyliśmy nowej umowy spółki, tylko został przygotowany aneks dodający nowe punkty do umowy i modyfikujący (...)

Spółka cywilna a ewidencja działalności

Spółka cywilna a ewidencja działalności

Zawarto pisemną umowę spółki cywilnej. Czy spółka cywilna musi być wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej? Sama spółka cywilna nie podlega wpisowi do ewidencji działalności (...)

Jednoosobowa spółka jawna

Jednoosobowa spółka jawna

Spółkę jawną tworzy dwóch wspólników. Po pewnym czasie jeden rezygnuje ze spółki, sprzedając swoje udziały. Czy spółka może kontynuować działalność, jeśli udziały wspólnika wykupi (...)

Spółka bez siedziby

Spółka bez siedziby

Spółka z o.o. w likwidacji zajmująca się do tej pory handlem detalicznym ma siedzibę w wynajmowanym pomieszczeniu handlowym. W trakcie likwidacji nie zamierza prowadzić działalności i w związku (...)

FORUM PRAWNE

kontrakt managerski

kontrakt managerski baBagam pomózcie, pracuje obecnie w firmie zajmujacej sie uslugami na umowe o prace, szef jest bardzo cwany chce ze mna podpisac kontrakt man., nie mam o tym pojecia, wiem ze bedzie (...)

kontrakt menedżerski a u.wychowawczy

kontrakt menedżerski a u.wychowawczy witam, czy podpisanie kontraktu menedżerskiego na pełnienie funkcji prezesa będzie naruszeniem zasad przebywania na urlopie wychowawczym?

Kontrakt menedżerski a VAT

Kontrakt menedżerski a VAT Zarządzanie przedsiębiorstwem może zostać powierzone na podstawie umowy cywilnoprawnej zwanej kontraktem menedżerskim osobie fizycznej (menedżerowi) lub firmie zarządzającej. (...)

zarząd

zarząd Witam! Kamienica. Współwłasność w częściach ułamkowych 5-ciu współwłaścicieli. Jeden z nich mieszkając w kamienicy (reszta nie) administrował nieruchomością przez ostatnie cztery (...)

Spółka samorządowa a złamanie ustawy kominowej

Spółka samorządowa a złamanie ustawy kominowej Dzień dobry Jestem nowy na tym forum, ale zarejestrowałem się dokładnie po to by przedstawić pewien ciekawy, moim zdaniem, temat. Rzecz jest może (...)

Rezygnacja członka Zarządu wspólnoty oraz brak chęci pracy pozostałych członków

Rezygnacja członka Zarządu wspólnoty oraz brak chęci pracy pozostałych członków W naszej wspólnocie jest następująca sytuacja: jeden członek Zarządu złożył oficjalną rezygnację a dwaj (...)

SPÓLNOTA MIESZKANIOWA

SPÓLNOTA MIESZKANIOWA Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej w niewielkim bloku liczącym ok. 100 lokali. Zarząd robi przekręty. Czy jest jakaś instytucja która może na wniosek członka lub członków (...)

Bezprawie w majestacie prawa

Bezprawie w majestacie prawa Jak zwykle chodzi o wpólnotę WAM i ich Zespól Zarządców Nieruchomości. Przed wykupem mieszkania WAM nic nie robił. Blok byl i jest strasznie zdewastowany. Za swoje pieniądze (...)

Kontrakt

Kontrakt Witam, da się udowodnić, że ktoś podpisał kontrakt przez internet ? Czy kontrakt podpisany przez osobę niepełnoletnią jest ważny ? Kontrakt zawarty z organizacją z Danii.

Kontrakt menadżerski

Kontrakt menadżerski Witam Czy podpsiując z firmą kontrakt menadżerski i pracując dla nich jako handlowiec (przedstawiciel handlowy), przysłowwiowy "wolny strzelec" muszę zakładać działalność (...)

jestem polakiem mieszkam we francji,żona wyjechała z dziećmi do polski

jestem polakiem mieszkam we francji,żona wyjechała z dziećmi do polski Witam od razu przejdę do rzeczy a więc ,mieszkałem z żoną we Francji około 6 lat,nagle żona podjeła decyzję o powrocie (...)

Błędny wpis Banku PKO SA do BIK-u.

Błędny wpis Banku PKO SA do BIK-u. Moja "przygoda" z PKO zaczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Opiszę sytuacje w skrócie. Prowadzę działalność gospodarczą o dwóch profilach. W październiku (...)

zatrudnienie

zatrudnienie Jaka może być forma zatrudnienia dyrektora gminnegi osrodka kultury- instytucja kultury? Czy przy zawarciu kontraktu menadzerskiego urzad gminy jest zwolniony z dotacji na kulturę? Na czym (...)

2 wesela na jednej sali w tym samym terminie

2 wesela na jednej sali w tym samym terminie Witam Jeśli piszę w nieodpowiednim dziale to proszę o przeniesienie. Mamy z narzeczoną następujący problem, a nigdzie nie znalazłem podobnego przypadku. (...)

Pofinansowanie do studiów

Pofinansowanie do studiów czy ktoś może wie , na jakich zasadach można lub nie można dofinansować prokurentowi sp. z o.o.( umowa o pracę) studia podyplomowe? Prosze o pilną pomoc!!!!! (ivone7777) (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Uczelnia ? działalność non profit czy przedsiębiorstwo

Uczelnia ? działalność non profit czy przedsiębiorstwo W tej chwili uczelnie są postrzegane jako organizacje typu non profit, rząd chce potraktować je jako przedsiębiorstwa i nałożyć dodatkowe (...)

Jakie korzyści może osiągnąć przedsiębiorstwo handlowe udzielające stypendium studentowi?

Jakie korzyści może osiągnąć przedsiębiorstwo handlowe udzielające stypendium studentowi? Jakie korzyści może osiągnąć przedsiębiorstwo handlowe udzielające stypendium studentowi? Jestem (...)

Znak towarowy

Znak towarowy Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy na swoją rzecz. Okazało się że przedsiębiorstwo Y działające na rynku krócej niż przedsiębiorstwo X używa identycznego (...)

Znak towarowy

Znak towarowy witam.. Czy można na swojej stronie internetowej umieścić logo znanych marek sportowych? Czy najpierw trzeba uzyskać zgodę? Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy (...)

Porady prawne