2.3.2011

Zespół
e-prawnik.pl

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Co to jest kontrakt menedżerski?

Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. Działania te podejmuje w imieniu ustanawiającego zarząd oraz w jego interesie i ze skutkiem dla niego. Otrzymuje za to stosowne wynagrodzenie.

Zarząd nad przedsiębiorstwem ustanawiany jest z reguły przez jego właściciela. Może on jednak być również ustanowiony przez dzierżawcę przedsiębiorstwa, jego użytkownika lub leasingobiorcę (pod warunkiem, że umowa dzierżawy, użytkowania lub leasingu nie zakazuje im tego).

Natomiast zarządcą przedsiębiorstwa może być osoba fizyczna lub prawna.

Porady prawne

Jakie są podstawowe cechy kontraktu menedżerskiego?

Kontrakt menedżerski ma charakter bardzo indywidualny, w zależności od konkretnego przypadku. Jednak cechami, które wyróżniają go zdecydowanie na tle innych umów, na mocy których świadczona jest praca to przede wszystkim:

 • większa dyspozycyjność pracownika,
 • zadaniowy charakter pracy,
 • zakłada szczególną lojalność i współdziałanie obu stron umowy.

Menedżer podpisując kontrakt, zobowiązuje się przestrzegać zakazu konkurencji. Po rozwiązaniu kontraktu zobowiązany jest do tego, aby niepodejmować pracy w przedsiębiorstwie konkurencyjnym przez określony czas.

Jakie zasady kształtują wynagrodzenie zarządcy?

Bardzo często zdarza się, że wynagrodzenie zarządcy składa się z dwóch części: stałej i zmiennej - zależnej od osiągnięcia konkretnego wyniku finansowego przedsiębiorstwa (procentowy udział w zysku przedsiębiorstwa, premia roczna lub premia długookresowa płatna co 3 lata, której wysokość zależy od wyników spółki).

Pamiętać należy, że zarządca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, samodzielnie się opodatkowuje i odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne.Jakie zasady kształtują odpowiedzialność zarządcy?

Zasadniczo obowiązuje zasada winy. Oznacza to, że jeśli menedżer nie dołoży należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków będzie musiał on musiał zapłacić odszkodowanie w wysokości wyrządzonej przez niego szkody.

Oczywiście możliwe jest ograniczenie w umowie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej menedżera do z góry określonej kwoty. Możliwe jest również zastrzeżenie w umowie kar umownych, które menedżer byłby zobowiązany zapłacić w przypadku niewykonania któregoś z określonych w umowie obowiązków.

Dla uproszczenia procedur związanych z uzyskaniem odszkodowania strony mogą zapisać w umowie konieczność złożenia firmie przez zarządcę weksla własnego gwarancyjnego - in blanco, hipotekę ustanowioną na nieruchomości, zastaw itp.

Można się również umówić, iż wynagrodzenie menedżerskie nie będzie wypłacane zarządcy w całości, lecz jego część będzie sukcesywnie gromadzona na odrębnym rachunku. Dopiero w sytuacji, gdy nie powstaną należności zarządcy wobec spółki, zarządca będzie mógł korzystać z tej części wynagrodzenia.

Często spotykanym rozwiązaniem, mającym na celu ochronę interesów zarówno zarządcy, jak i firmy, jest wykupienie polisy od odpowiedzialności cywilnej. Jej koszty często obciążają firmę.

Czy menedżer może zastrzec w kontrakcie ograniczenie możliwości jego wypowiedzenia tylko do sytuacji wyraźnie przewidzianych?

Menedżer może zastrzec w kontrakcie ograniczenie możliwości jego wypowiedzenia tylko do sytuacji wyraźnie przewidzianych (tak: wyrok Sądu Najwyższego, sygn. V CSK 2/07). Ważne jest zatem precyzyjne i jednoznaczne wskazanie w kontrakcie menedżerskim możliwości jego ewentualnego wypowiedzenia. Zasada zawarta w art. 746 § 1 k.c., iż dający zlecenie może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie nie ma mocy bezwzględnie obowiązującej. Ponieważ przepis ten na podstawie art. 750 k.c. stosuje się do wszystkich umów o świadczenie usług nieunormowanych wprost w k.c., ma on również zastosowanie do kontraktów typu menedżerskiego.

Jeśli np. kontrakt menedżerski przewiduje, iż można było go wypowiedzieć tylko w razie naruszenia przez menedżera zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej lub nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, to spółka nie może rozwiązywać kontraktu z uwagi na utratę zaufania do menedżera, która to stanowić miała ważny powód wypowiedzenia.

Jakie są szczególne rodzaje kontraktów menedżerskich?

W grupie kontraktów menedżerskich wyróżnić należy:

 • umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym;
 • umowę o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego.

Na czym polega umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym?

Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym polega ona na powierzeniu przez organ założycielski zarządzania przedsiębiorstwem państwowym osobie fizycznej lub prawnej.

Powierzenie to może nastąpić:

 • z inicjatywy organu założycielskiego za zgodą rady pracowniczej i ogólnego zebrania pracowników (delegatów) przedsiębiorstwa,
 • na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa za zgodą ogólnego zebrania pracowników (delegatów),
 • z inicjatywy zarządcy komisarycznego, jeżeli istnieją przesłanki do uchylenia zarządu komisarycznego. Wniosek zarządcy komisarycznego powinien być poparty pozytywnym wynikiem referendum przeprowadzonym w przedsiębiorstwie albo pozytywną opinią działających w przedsiębiorstwie organizacji związkowych, pod warunkiem, że członkowie tych organizacji stanowią ponad połowę pracowników przedsiębiorstwa.

O czym należy pamiętać zawierając umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym?

Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym zawarta musi być na czas oznaczony nie dłuższy jednak niż 3 lata. Zawierana jest ona między Skarbem Państwa reprezentowanym przez organ założycielski a zarządcą.

Umowa powinna w szczególności określać:

 • obowiązki zarządcy w zakresie bieżącego zarządzania oraz zmian i usprawnień w przedsiębiorstwie,
 • zasady wynagradzania zarządcy,
 • kryteria oceny efektywności zarządzania,
 • odpowiedzialność za powierzone przedsiębiorstwo.

Jeżeli zarządcą jest osoba prawna umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności zarządu. Zarządca jest umocowany do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu zarządzanego przedsiębiorstwa.

Jakie są skutki zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym?

Z chwilą objęcia obowiązków przez zarządcę:

 1. organy samorządu załogi ulegają rozwiązaniu,
 2. organ założycielski odwołuje dyrektora przedsiębiorstwa,
 3. zarządca przejmuje kompetencje dyrektora przedsiębiorstwa i organów samorządu załogi, z wyjątkiem:
  • prawa sprzeciwu wobec decyzji organu założycielskiego,
  • przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego,
  • dokonywania podziału na fundusze zysku wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo oraz zasad wykorzystania tych funduszy.

W przedsiębiorstwie państwowym, w którym zarządca objął swe obowiązki, organ założycielski ustanawia radę nadzorczą i powierza jej wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa. Jedną trzecią składu rady nadzorczej wybierają pracownicy przedsiębiorstwa.

Kompetencje do przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz do dokonywania podziału na fundusze zysku wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo, a także zasady wykorzystania tych funduszy przejmuje organ założycielski, który może kompetencje te przekazać radzie nadzorczej.

Kiedy można rozwiązać umowę zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym?

Organ założycielski może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, jeżeli:

 1. zarządca w związku z zarządzaniem przedsiębiorstwem dopuszcza się rażącego naruszenia prawa,
 2. przedsiębiorstwo państwowe przez co najmniej 3 kolejne miesiące nie wypełnia zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
 3. zarządca w sposób istotny naruszył postanowienia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 4. zachodzi wypadek, o którym mowa w art. 37a ust. 1 pkt 4.

Niezwłocznie po ustaniu umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem rada nadzorcza zarządza i przeprowadza wybory do organów samorządu załogi, chyba umowa została zawarta na dalszy okres.

Kto może zawrzeć umowę o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego?

Fundusz może zawrzeć umowę o zarządzanie jego majątkiem z firmą zarządzającą. Umowę zawiera Fundusz (nie Skarb Państwa) reprezentowany przez radę nadzorczą.

Natomiast Fundusze, których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa mogą zawierać umowy o zarządzanie majątkiem wyłącznie z firmami zarządzającymi wyłonionymi w drodze publicznego przetargu przez Komisję Selekcyjną.

O czym należy pamiętać zawierając umowę o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego?

Obowiązki i uprawnienia firmy zarządzającej określa statut Funduszu oraz umowa, która:

 • nie może zwolnić firmy zarządzającej z obowiązku pokrywania wszelkich kosztów i wydatków, poniesionych przez Fundusz na rzecz firmy albo przez firmę lub jej przedstawicieli i doradców, w związku z wykonywaniem przez nią jej obowiązków,
 • statut Funduszu oraz umowa pomiędzy Funduszem a firmą zarządzającą nie mogą wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności firmy zarządzającej za szkodę wyrządzoną Funduszowi na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
 • zmiana istotnych postanowień umowy między Funduszem a firmą zarządzającą, w szczególności każda zmiana warunków wynagrodzenia firmy zarządzającej, wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Funduszu.

Umowa pomiędzy Funduszem a firmą zarządzającą może stanowić, że Fundusz udzieli prokury firmie zarządzającej. W takim przypadku:

 • nazwa firmy oraz nazwiska osób wykonujących uprawnienia prokurenta podlegają ujawnieniu w rejestrze handlowym,
 • czynność prawna dokonana przez osobę trzecią z osobą wykonującą uprawnienia prokurenta będącego osobą prawną jest ważna, nawet jeżeli nazwa prokurenta lub nazwisko osoby wykonującej uprawnienia prokurenta nie są ujawnione w rejestrze handlowym w chwili dokonania tej czynności prawnej,
 • działanie bez umocowania lub przekroczenie zakresu umocowania przez ujawnioną w rejestrze handlowym osobę, która wykonuje uprawnienia w imieniu prokurenta będącego osobą prawną, nie wpływa na ważność czynności prawnych dokonanych przez tę osobę z osobami trzecimi, chyba że osoba trzecia działała w złej wierze.

Fundusz może wypowiedzieć umowę z firmą zarządzającą bez podania przyczyn, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż 180 dni. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Fundusz w okolicznościach, za które firma zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności, ewentualne odszkodowanie umowne, zastrzeżone dla firmy zarządzającej z tego tytułu, nie może przekroczyć wysokości połowy rocznego ryczałtowego wynagrodzenia za zarządzanie.

Zawarcie umowy pociąga za sobą zawieszenie tylko zarządu Funduszu. Natomiast nadal funkcjonują, z zachowaniem wszystkich swoich kompetencji: walne zgromadzenie i rada nadzorcza.

Jakie są zasady wynagradzania firmy zarządzającej przy umowie o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego?

Jeżeli umowa pomiędzy Funduszem, którego jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, a firmą zarządzającą przewiduje roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie, roczne wynagrodzenie za wyniki finansowe Funduszu lub końcowe wynagrodzenie za wyniki finansowe Funduszu, stosuje się następujące zasady dotyczące wynagradzania firmy zarządzającej:

 • roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie ustala się w drodze publicznego przetargu prowadzonego przez Komisję Selekcyjną,
 • roczne wynagrodzenie za wyniki finansowe Funduszu, w tym także wynagrodzenie wyrażone w postaci określonej procentowo części akcji Funduszu, ustala się w wysokości nie przekraczającej wartości 1% akcji Funduszu za każdy rok świadczenia usług przez firmę zarządzającą, w kwocie uzyskanej ze sprzedaży akcji oraz wartości należnych dywidend,
 • końcowe wynagrodzenie za wyniki finansowe Funduszu, w tym także wynagrodzenie wyrażone w postaci określonej procentowo części akcji Funduszu, ustala się w obu przypadkach w wysokości nie przekraczającej iloczynu wartości 0,5% akcji Funduszu oraz liczby lat, w których firma zarządzająca świadczyła usługi na rzecz Funduszu, w kwocie uzyskanej ze sprzedaży akcji oraz wartości należnych dywidend. Wynagrodzenie takie może zostać wypłacone dopiero po wygaśnięciu umowy z firmą zarządzającą a ponadto może przysługiwać firmie zarządzającej w wysokości nie wyższej niż ustalone proporcjonalnie do okresu, w którym świadczyła ona usługi na rzecz Funduszu.

Jakie są obciążenia podatkowe i ZUS z tytułu kontraktu menedżerskiego?

W prawie polskim brak jest ogólnej regulacji dotyczącej kontraktu menedżerskiego. W związku z tym stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia.

Umowa zlecenia podlega ogólnym regułom dotyczącym ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pamiętaj, że:

 • Zarządca przedsiębiorstwa państwowego nie jest ani pracownikiem tego przedsiębiorstwa ani też organem przedsiębiorstwa, mimo że przejmuje kompetencje tych organów. Działa jako samodzielny podmiot w imieniu i ze skutkiem dla przedsiębiorstwa.
 • Działania zarządcy przedsiębiorstwa państwowego, są jego własnym działaniem, mimo że podejmowanym w imieniu przedsiębiorstwa i ze skutkiem dla niego.
 • Wyrządzenie przez zarządcę przedsiębiorstwa państwowego szkody osobom trzecim przy wykonywaniu jego obowiązków powoduje ewentualną odpowiedzialność przedsiębiorstwa jak za cudzy czyn.
 • Wina zarządcy przedsiębiorstwa państwowego oraz jego dobra lub zła wola są oceniane jako jego własna wina albo zła lub dobra wola, a nie przedsiębiorstwa państwowego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981, ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. 1993 r. Nr 44, poz. 202, ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176, ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 r. Nr 137, poz. 887, ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 43, ze zmianami)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dialog i wspólne przymierze nadziei potrzebne Europie

Dialog i wspólne przymierze nadziei potrzebne Europie

"Każda religia przyczyniła się do tego, czym jest dzisiaj Europa. Wiara, pomimo sekularyzmu jest ważną częścią życia obywateli w Europie", powiedział przewodniczący PE Hans Gert Pottering witając Jonathana Sacksa, naczelnego rabina Brytyjskiej Wspólnoty. Jonathan Sacks jest (...)

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Stan faktyczny Jedynymi udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są małżonkowie, którzy są jednocześnie członkami Zarządu. Zarząd składa się z dwóch osób. W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej. Jaki charakter i formę (umowa o pracę albo (...)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

  Stan faktyczny   Jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu – w którym sprawuje funkcję prezesa. Oprócz prezesa w zarządzie zasiadają jeszcze dwie osoby. Jak najkorzystniej rozwiązać problem „wynagrodzeń” otrzymywanych (...)

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

  Opis stanu faktycznego   Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest podatnikiem podatku VAT oraz rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W lutym 2003 ma zamiar podpisać „umowę o zarządzanie” (...)

Składki na ZUS w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i wykonujących dzieło

Składki na ZUS w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i wykonujących dzieło

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opłaca się 4 rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz składkę zdrowotną, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku pracowników, których stosunki pracy (...)

Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

Często zdarza się, że osoba prowadząca własną firmę podejmuje jeszcze dodatkowe zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Nasuwa się więc pytanie, czy przedsiębiorca może sam rozliczać dochody uzyskiwane z tego kontraktu i połączyć je razem z dochodami z działalności gospodarczej? Otóż (...)

Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, do którego zaliczamy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Z obowiązku tego wyłączeni są prokuratorzy - od ich wynagrodzenia nie odprowadza się zatem (...)

Czynności członków zarządu spółek działających na podstawie umów cywilnoprawnych a VAT

Czynności członków zarządu spółek działających na podstawie umów cywilnoprawnych a VAT

Interpretacja ogólna MRiF 6 października 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, wydał interpretację ogólną (nr PT3.8101.11.2017, Dz.Urz. MRiF z 2017 r., poz. 203) w sprawie (...)

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Stan faktyczny Weksel własny został wystawiony (podpisany) zgodnie z posiadanymi ówcześnie uprawnieniami przez pana Kowalskiego prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX kontrahenta innej spółki cywilnej YY przyrzekając, że zapłaci określonej spółce (...)

Pracownik wykonujący dodatkowe usługi dla swojego pracodawcy – opinia prawna

Pracownik wykonujący dodatkowe usługi dla swojego pracodawcy – opinia prawna

Stan faktyczny   Czy będąc prezesem zarządu spółki zatrudnionym na umowę o pracę mogę prowadzić jednocześnie usługi doradcze (dla spółki, której jestem prezesem), ale w formie własnego przedsiębiorstwa opodatkowanego według stopy 19%? Mam na myśli zlecenie (...)

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Stan faktyczny Jedynymi udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są małżonkowie, którzy są jednocześnie członkami Zarządu. Zarząd składa się z dwóch osób. W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej. Jaki charakter i formę (umowa o pracę albo (...)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

  Stan faktyczny   Jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu – w którym sprawuje funkcję prezesa. Oprócz prezesa w zarządzie zasiadają jeszcze dwie osoby. Jak najkorzystniej rozwiązać problem „wynagrodzeń” otrzymywanych (...)

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

  Opis stanu faktycznego   Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest podatnikiem podatku VAT oraz rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W lutym 2003 ma zamiar podpisać „umowę o zarządzanie” (...)

Składki na ZUS w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i wykonujących dzieło

Składki na ZUS w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i wykonujących dzieło

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opłaca się 4 rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz składkę zdrowotną, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku pracowników, których stosunki pracy (...)

Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

Często zdarza się, że osoba prowadząca własną firmę podejmuje jeszcze dodatkowe zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Nasuwa się więc pytanie, czy przedsiębiorca może sam rozliczać dochody uzyskiwane z tego kontraktu i połączyć je razem z dochodami z działalności gospodarczej? Otóż (...)

Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, do którego zaliczamy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Z obowiązku tego wyłączeni są prokuratorzy - od ich wynagrodzenia nie odprowadza się zatem (...)

Czynności członków zarządu spółek działających na podstawie umów cywilnoprawnych a VAT

Czynności członków zarządu spółek działających na podstawie umów cywilnoprawnych a VAT

Interpretacja ogólna MRiF 6 października 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, wydał interpretację ogólną (nr PT3.8101.11.2017, Dz.Urz. MRiF z 2017 r., poz. 203) w sprawie (...)

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Stan faktyczny Weksel własny został wystawiony (podpisany) zgodnie z posiadanymi ówcześnie uprawnieniami przez pana Kowalskiego prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX kontrahenta innej spółki cywilnej YY przyrzekając, że zapłaci określonej spółce (...)

Pracownik wykonujący dodatkowe usługi dla swojego pracodawcy – opinia prawna

Pracownik wykonujący dodatkowe usługi dla swojego pracodawcy – opinia prawna

Stan faktyczny   Czy będąc prezesem zarządu spółki zatrudnionym na umowę o pracę mogę prowadzić jednocześnie usługi doradcze (dla spółki, której jestem prezesem), ale w formie własnego przedsiębiorstwa opodatkowanego według stopy 19%? Mam na myśli zlecenie (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji (...)

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku powoduje powstanie z mocy prawa nieruchomości wspólnej, w której każdemu właścicielowi lokalu wyodrębnionego, a także właścicielowi lokali niewyodrębnionych przysługuje stosowny udział. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części (...)

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwalono ustawę o europejskich radach zakładowych, która to ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem jej wprowadzenia było dostosowanie prawa polskiego do prawa UE, a w szczególności do Dyrektywy nr 45/1994 z dnia 22 września 1994r. (...)

Jakie decyzje może samodzielnie podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Jakie decyzje może samodzielnie podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

  Jeżeli łączna ilość lokali wyodrębnionych bądź niewyodrębnionych w danym budynku nie przekracza siedmiu, wówczas wszyscy lokatorzy mają prawo decydować o losach nieruchomości wspólnej, niczym współwłaściciele. Oznacza to, iż każdy członków tej wspólnoty (...)

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej  ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości. Po skonfrontowaniu posiadanego wykazu z danymi z księgi wieczystej i z aktów notarialnych okazało się, że w przypadku niektórych lokali (...)

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych różnic między mieszkańcem bloku, który dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, a mieszkańcem – właścicielem stanowiącego odrębną własność lokalu, w rzeczywistości (...)

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości (w przypadku niektórych lokali różnice w powierzchni sięgają do 1,6 m2). Ani poprzedni zarząd wspólnoty (obecny jest drugim z kolei), ani żaden (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Walne zgromadzenie akcjonariuszy - zasady zwoływania i obrad

Walne zgromadzenie akcjonariuszy - zasady zwoływania i obrad

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy (dalej: WZA) jest organem spółki, na którym reprezentowany jest kapitał zakładowy spółki i jej inwestorzy. Jest ono naczelnym organem spółki, którego decyzje - podejmowane w formie uchwał - wytyczają kierunek rozwoju spółki (...)

Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

Każda spółdzielnia bez względu na to czy to będzie spółdzielnia mieszkaniowa, czy spółdzielnia pracy, czy też spółdzielnia produkcji rolnej musi posiadać odpowiednie organy, przez które będzie prowadzić swoją działalność. Spółdzielnia bowiem, (...)

Gwarantowanie depozytów

Gwarantowanie depozytów

Zasady gwarantowania Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Do dnia 8 października 2016 r. (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  Kiedy powołuje się radę nadzorczą? W przypadku spółki akcyjnej powołanie rady nadzorczej jest zawsze obligatoryjne. Co więcej, spółka taka nie może zostać zarejestrowana bez powołanego organu kontrolnego. Rada musi istnieć także przez cały okres istnienia spółki. (...)

Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego może polegać na zmianie statutu spółki i emisji nowych akcji lub podwyższeniu wartości nominalnej dotychczasowych akcji.Jakie są główne etapy podwyższania kapitału zakładowego?Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane (...)

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka z o.o. ma kapitał założycielski 50 000 zł. W umowie spółki nie ma szczegółowych uregulowań dotyczących zakresu podejmowanych decyzji przez zarząd spółki, nie ma też regulaminu działania zarządu. Nie ma rady nadzorczej. Głównym majątkiem spółki jest specjalistyczne (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny małżonków? Przez zawarcie małżeństwa między małżonkami powstaje majątkowy ustrój wspólności ustawowej. W myśl zasad rządzących tym ustrojem, w zakresie stosunków majątkowych istnieją trzy odrębne majątki: majątek (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika (...)

Umowa o administrowanie nieruchomością przez dewelopera

Umowa o administrowanie nieruchomością przez dewelopera

Ogólne zasady sprawowania zarządu nieruchomościąKwestie zarządu nieruchomością wspólną regulowane są osobną umową o sprawowanie zarządu, często zamieszczaną w jednym dokumencie z umową deweloperską. Na wstępie należy zwrócić uwagę na jedną ważną sprawę, mniej (...)

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej

Kto jest uprawniony do zarządzania spółką akcyjną?W spółkach osobowych (np. spółce jawnej, partnerskiej), opartych na osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, każdy wspólnik ma prawo prowadzenia jej spraw i ją reprezentować. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kontrakt menedżerski a sp.z o.o.

Kontrakt menedżerski a sp.z o.o.

Wraz z kolegą planujemy założyć sp. z o.o., w której będziemy jedynymi udziałowcami. Czy możemy zatrudnić się we własnej sp. z o.o. na kontraktach menedżerskich (każdy z nas prowadzi jeszcze własną działalność) i jeżeli tak to w jaki sposób to zrobić (czy w umowie spółki czy w (...)

Działalność gospodarcza a kontrakt menedżerski

Działalność gospodarcza a kontrakt menedżerski

Prowadzę działalność gospodarczą, w której mam wpisane zarządzanie przedsiębiorstwem, kierowanie. Niedawno podpisałem kontrakt menedżerski na kierowanie inna firmą jako osoba fizyczna. Czy mogę skorzystać ze zbiegów ubezpieczeń i zamienić tytuły ubezpieczeń, aby odprowadzać składki (...)

Kontrakt menedżerski czy działalność gospodarcza

Kontrakt menedżerski czy działalność gospodarcza

Mam zawarty kontrakt menedżerski z SP ZOZ. W styczniu 2004 r. dokonałam wpisu do działalności gospodarczei i zarejestrowałam się na VAT. Rozliczam się na podstawie książki przychodu i rozchodu na zasadach ogólnych i płacę Vat. Mam wątpliwości bo spotykam się z rózną interpretacją . (...)

Wynagrodzenie zarządu spółki akcyjnej

Wynagrodzenie zarządu spółki akcyjnej

WZA zgodnie ze statutem ustaliło wysokość wynagrodzenia dla Zarządu. Zarząd pełni funkcje na podstawie powołania. Czy w tej sytuacji powinna powstać umowa, jakiekolwiek inne porozumienie lub regulamin na piśmie określające np. zasady sposobu wynagradzania w momencie zawieszenia członka Zarządu (...)

Wypowiedzenie kontraktu menedżerskiego

Wypowiedzenie kontraktu menedżerskiego

Czy jeżeli istnieje ważny powód dla rezygnacji prezesa zarządu (przewlekłą choroba), to ów prezes może wypowiedzieć kontrakt menedżerski i uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę wynikłą z sytuacji braku zarządu spółki? Prezes naprawdę nie jest w stanie prowadzić interesów spółki. (...)

Zakaz konkurencji w kontrakcie menadżerskim

Zakaz konkurencji w kontrakcie menadżerskim

Czy w kontrakcie menedżerskim, przy klauzuli konkurencyjnej, musi być określone odszkodowanie dla zleceniobiorcy za nie podejmowanie, ogólnie, pracy w konkurencyjnych firmach po zakończeniu/rozwiązaniu kontraktu, tak jak to jest w przypadku powyższej klauzuli przy zatrudnieniu w ramach umowy o (...)

Wynagrodzenie prezesa zarządu sp. z o.o.

Wynagrodzenie prezesa zarządu sp. z o.o.

Zakładam spółkę z o.o. z dwoma wspólnikami i zostałem wytypowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu. Nie zamierzam pobierać wynagrodzenia (mam inne źródło utrzymania). Poniżej cytuję dwie Państwa wcześniejsze odpowiedzi w przedmiotowej sprawie - wydaje mi się, że są sprzeczne ze (...)

Funkcja prezesa spółki z o.o.

Funkcja prezesa spółki z o.o.

Czy prezes zarządu spółki z o.o. (aktualnie w organizacji), będący wspólnikiem (70% udziałów) może pełnić swą funkcję bez formalnego zatrudnienia w spółce (otrzymywać za to np. nagrody lub inne wypłaty na podstawie decyzji zgromadzenia wspólników)? Prezes zarządu jest emerytem i płaci (...)

kontrakt menedżerski w sp.z o.o.

kontrakt menedżerski w sp.z o.o.

Mam pytanie dotyczące prezesa zarządu w spółce z o.o. Czy prezes zarządu może świadczyć usługi dla spółki na zasadach kontraktu menedżerskiego czy musi być zatrudniony na umowę o pracę i czy musi być w ogóle wynagradzany, w dwóch odmiennych przypadkach: - jeśli jest udziałowcem spółki - (...)

Kontrakt menedżerski a sp.z o.o.

Kontrakt menedżerski a sp.z o.o.

Wraz z kolegą planujemy założyć sp. z o.o., w której będziemy jedynymi udziałowcami. Czy możemy zatrudnić się we własnej sp. z o.o. na kontraktach menedżerskich (każdy z nas prowadzi jeszcze własną działalność) i jeżeli tak to w jaki sposób to zrobić (czy w umowie spółki czy w (...)

Działalność gospodarcza a kontrakt menedżerski

Działalność gospodarcza a kontrakt menedżerski

Prowadzę działalność gospodarczą, w której mam wpisane zarządzanie przedsiębiorstwem, kierowanie. Niedawno podpisałem kontrakt menedżerski na kierowanie inna firmą jako osoba fizyczna. Czy mogę skorzystać ze zbiegów ubezpieczeń i zamienić tytuły ubezpieczeń, aby odprowadzać składki (...)

Kontrakt menedżerski czy działalność gospodarcza

Kontrakt menedżerski czy działalność gospodarcza

Mam zawarty kontrakt menedżerski z SP ZOZ. W styczniu 2004 r. dokonałam wpisu do działalności gospodarczei i zarejestrowałam się na VAT. Rozliczam się na podstawie książki przychodu i rozchodu na zasadach ogólnych i płacę Vat. Mam wątpliwości bo spotykam się z rózną interpretacją . (...)

Wynagrodzenie zarządu spółki akcyjnej

Wynagrodzenie zarządu spółki akcyjnej

WZA zgodnie ze statutem ustaliło wysokość wynagrodzenia dla Zarządu. Zarząd pełni funkcje na podstawie powołania. Czy w tej sytuacji powinna powstać umowa, jakiekolwiek inne porozumienie lub regulamin na piśmie określające np. zasady sposobu wynagradzania w momencie zawieszenia członka Zarządu (...)

Wypowiedzenie kontraktu menedżerskiego

Wypowiedzenie kontraktu menedżerskiego

Czy jeżeli istnieje ważny powód dla rezygnacji prezesa zarządu (przewlekłą choroba), to ów prezes może wypowiedzieć kontrakt menedżerski i uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę wynikłą z sytuacji braku zarządu spółki? Prezes naprawdę nie jest w stanie prowadzić interesów spółki. (...)

Zakaz konkurencji w kontrakcie menadżerskim

Zakaz konkurencji w kontrakcie menadżerskim

Czy w kontrakcie menedżerskim, przy klauzuli konkurencyjnej, musi być określone odszkodowanie dla zleceniobiorcy za nie podejmowanie, ogólnie, pracy w konkurencyjnych firmach po zakończeniu/rozwiązaniu kontraktu, tak jak to jest w przypadku powyższej klauzuli przy zatrudnieniu w ramach umowy o (...)

Wynagrodzenie prezesa zarządu sp. z o.o.

Wynagrodzenie prezesa zarządu sp. z o.o.

Zakładam spółkę z o.o. z dwoma wspólnikami i zostałem wytypowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu. Nie zamierzam pobierać wynagrodzenia (mam inne źródło utrzymania). Poniżej cytuję dwie Państwa wcześniejsze odpowiedzi w przedmiotowej sprawie - wydaje mi się, że są sprzeczne ze (...)

Funkcja prezesa spółki z o.o.

Funkcja prezesa spółki z o.o.

Czy prezes zarządu spółki z o.o. (aktualnie w organizacji), będący wspólnikiem (70% udziałów) może pełnić swą funkcję bez formalnego zatrudnienia w spółce (otrzymywać za to np. nagrody lub inne wypłaty na podstawie decyzji zgromadzenia wspólników)? Prezes zarządu jest emerytem i płaci (...)

kontrakt menedżerski w sp.z o.o.

kontrakt menedżerski w sp.z o.o.

Mam pytanie dotyczące prezesa zarządu w spółce z o.o. Czy prezes zarządu może świadczyć usługi dla spółki na zasadach kontraktu menedżerskiego czy musi być zatrudniony na umowę o pracę i czy musi być w ogóle wynagradzany, w dwóch odmiennych przypadkach: - jeśli jest udziałowcem spółki - (...)

Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Czy zarząd we wspólnocie ma prawo odmówić zwołania zebrania właścicieli lokali na wniosek większości właścicieli? Zgodnie z art. 31 ustawy o własności lokali zebrania właścicieli:·  mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu (...)

Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Odmowa zarządu wspólnoty na zwołanie zebrania właścicieli

Czy zarząd we wspólnocie ma prawo odmówić zwołania zebrania właścicieli lokali na wniosek większości właścicieli? Zgodnie z art. 31 ustawy o własności lokali zebrania właścicieli:·  mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu (...)

reprezentacja spółki a brak zamiany w KRS

reprezentacja spółki a brak zamiany w KRS

Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana w KRS nie została uwidoczniona co więcej nie została nawet zgłoszona przez nowy zarząd. Nowy zarząd podpisuje rożne dokumenty (...)

Zarząd majątkiem darowanym małoletniemu

Zarząd majątkiem darowanym małoletniemu

Jeżeli przekażemy 10/100 działki dzieciom i 90/100 wnukom niepełnoletnim, a ich rodzice będą chcieli wybudować budynek na w/w działce i prowadzić działalność gospodarczą , czy w akcie notarialnym darowizny należy zapisać dodatkowe wpisy a jeżeli tak to jakie, żeby ich rodzice mogli swobodnie (...)

Wybór zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Wybór zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd Wspólnoty ogłosił zebranie w maju, zamiast zgodnie z prawem do końca marca 2007. Aktualnie nadal trwa zbieranie głosów w sprawie wyboru nowego zarządu. Wygląda na to, że zarząd robi wszystko, aby utrudnić głosowanie i wybór nowych członków zarządu. Aktualny zarząd był wybierany (...)

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Spółka z o.o. kapitał 50 tys zł. Prezes posiada 90%, członek Zarządu 10% oraz prokurent ustanowiony przez Zarząd. Prezes oraz członek zarządu jak i prokura pracują w spółce na czas nieokreślony na umowę o pracę. Ma nastąpić zbycie udziałów na rzecz pana X. Członek zarządu i prezes (...)

Zmiana sposobu zarządu w małej wspólnocie

Zmiana sposobu zarządu w małej wspólnocie

Tworzymy małą wspólnotę mieszkaniową (5 mieszkań). Poprzednim właścicielem nieruchomości była Agencja Nieruchomości Rolnej. Wraz ze sprzedażą pierwszego lokalu zarząd nad częścią wspólną nieruchomości powierzono Spółdzielni Mieszkaniowej (zapis w akcie notarialnym), która również (...)

Członek zarządu kierownikiem zakładu

Członek zarządu kierownikiem zakładu

Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. uchwałą wspólników upoważniło Zarząd spółki do powołania kierownika zakładu i ustalenia jego wynagrodzenia. Czy Zarząd miał prawo powołać na kierownika zakładu jednego z członków zarządu? Statut Zakładu zobowiązuje Zarząd spółki do nawiązania (...)

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

W czerwcu br. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki XYZ sp. z o.o. wspólnicy odwołali jednoosobowy zarząd spółki w głosowaniu jawnym, a następnie dzień później na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników powołali nowy zarząd również w głosowaniu jawnym. Oczywiście podczas (...)

Odpowiedzialność zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Odpowiedzialność zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

W wyniku odwołania dotychczasowego Zarządcy został powołany Zarząd właścicielski 3-osobowy. Podział funkcji w Zarządzie został dokonany przez jego członków. Do podstawowych obowiązków Zarządu określonych uchwałami właścicieli należało przejęcie nieruchomości od dotychczasowego (...)

Przekroczenie czynności zwykłego zarządu kamienicą

Przekroczenie czynności zwykłego zarządu kamienicą

Jakie czynności w administrowaniu nieruchomością (kamienicą) zaliczamy do zarządu zwykłego, a jakie czynności go przekraczają? Prawdopodobnie pytający ma na myśli zakres czynności zarządu nieruchomością wspólną (nieruchomością, w której ustanowiono odrębne prawo własności wchodzących (...)

Jak odzyskać wynagrodzenie?

Jak odzyskać wynagrodzenie?

W roku 2008 zwolniłam się z pracy ze spółki z o.o. i nie otrzymałam wynagrodzenia jakie mi przysługiwało za okres wypowiedzenia i urlop. Oddałam sprawę do sądu pracy ale w trakcie sprawy wynikła taka sytuacja , że prezes tej spółki zmarł. On był jedyną osobą w zarządzie tej spółki. (...)

Wycofanie uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

Wycofanie uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

Pytanie dotyczy wycofywania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej. Jeśli została zgłoszona uchwała i zostały zebrane pod nią już jakieś podpisy, to czy osoba zgłaszająca tę uchwałę lub też zarząd może ją wycofać? Właściciel lokalu po otrzymaniu zawiadomienia o zebraniu wspólnoty  (...)

Sprzedaż strychu w dużej wspólnocie mieszkaniowej

Sprzedaż strychu w dużej wspólnocie mieszkaniowej

W dużej wspólnocie mieszkaniowej jeden z właścicieli lokali chce powiększyć swoje mieszkanie kupując niewielki stryszek należący do części wspólnej. Czy jest możliwe przeprowadzenie tej operacji na podstawie uchwały właścicieli lokali podjętej większością głosów? Zgodnie z art. (...)

Zarząd przymusowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd przymusowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Na czym polega zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Zarząd przymusowy ustanowiony nad przedsiębiorstwem wykonuje się według przepisów o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości. Przy czym zarządcę ustanawia sąd wydający (...)

Zarząd spółki z o.o. a czynności zwykłego zarządu

Zarząd spółki z o.o. a czynności zwykłego zarządu

Jak praktycznie w zarządzie Sp. z o.o. określić sprawy należące do czynności zwykłego zarządu? Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w kodeksie spółek handlowych członkowie zarządu podlegają ograniczeniom wobec spółki. Ograniczenia te wynikać mogą zarówno z ustawy jaką jest kodeks (...)

Ustanowienie pełnomocnika wspólnoty mieszkaniowej

Ustanowienie pełnomocnika wspólnoty mieszkaniowej

Czy do udzielenia pełnomocnictwa prawnikowi występującemu w sądzie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wymagana jest uchwała wspólnoty zezwalająca zarządowi na udzielenie takiego pełnomocnictwa i poniesienie kosztów z tym związanych , czy zarząd - bez podjęcia uchwały przez współwłaścicieli (...)