Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

13 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE tekst przekształconego rozporządzenia roamingowego - rozporządzenie PE i Rady UE 2022/612 z dnia 06.04.2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2022 r.

Porady prawne

Co się zmienia?

UE regularnie od 2006 r. obniżała opłaty roamingowe płacone przez konsumentów za korzystanie z telefonów komórkowych podczas ich podróży za granicę w innym państwie UE/EOG. Kolejne rozporządzenia UE (531/2012, 2015/2120, 2017/920) wprowadzały unikalny w skali światowej system umożliwiający korzystanie z roamingu w innych państwach obszaru na warunkach i stawkach krajowych, bez dodatkowych opłat (RLAH, Roam-Like-At-Home). Na operatorów nałożono od 15 czerwca 2017 roku obowiązek zniesienia detalicznych opłat roamingowych płaconych przez konsumentów. W przypadku opłat roamingowych hurtowych (cen pobieranych wzajemnie przez operatorów za korzystanie ze swoich sieci) zostały wprowadzone pułapy cenowe.

W lutym 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie RLAH o kolejne 10 lat, czyli do końca czerwca 2032 r., co nastąpiło na mocy przyjętego właśnie rozporządzenia. Ponadto konsumenci będą cieszyli się taką samą jak w kraju jakością usług roamingowych również w pozostałych krajach UE/EOG, a także dostępem do służb ratunkowych bez dodatkowych opłat. Koszt hurtowych opłat roamingowych będzie od 2022 r. ograniczony do 2 EUR za 1 GB (gigabajt), i dalej stopniowo obniżany do 1 EUR w 2027 r. KE oceni, czy konieczne jest dalsze obniżanie opłat za połączenia wewnątrzunijne.

1 lipca br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie regulujące zasady roamingu wewnątrzunijnego - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii („Rozporządzenie”). Na jego postawie przedłużone zostanie o kolejne 10 lat, czyli do 2032 r. korzystanie z roamingu regulowanego bez dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem uczciwego korzystania z usług roamingu oraz możliwości zastosowania odstępstwa w celu zachowania zrównoważonego charakteru opłat krajowych.

Wprowadzony w 2017 r. model świadczenia usług roamingu zgodnie z systemem RLAH (od ang. roam-like-at-home), czyli korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju, przyniósł korzystne zmiany na rynku telekomunikacyjnym, zarówno na poziomie detalicznym, jak i hurtowym. Mechanizm świadczenia usług zgodnie z systemem RLAH spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym oraz przyczynił się do znacznego wzrostu korzystania z usług telekomunikacyjnych podczas przebywania w roamingu. 

Celem nowego rozporządzenia jest nie tylko przedłużenie dotychczasowych zasad, gdyż nowe przepisy wprowadzają m.in.: 

  • nowe środki w celu podniesienia jakości usług oferowanych w roamingu,
  • informowanie o sposobach dostępu do służb ratunkowych w odwiedzanym państwie członkowskim, 
  • na poziomie hurtowym dalsze, stopniowe obniżanie wysokości stawek w roamingu regulowanym. 

W związku pytaniami kierowanymi do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dot. nowych przepisów rozporządzenia i wątpliwościami dot. ich właściwej implementacji, Prezes UKE przygotował materiał, w którym odpowiada na pytania dostawców usług roamingu, zrzeszonych w izbach gospodarczych. 

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco bloga UKE oraz strony cik.uke.gov.pl

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii w praktyce

Na mocy rozporządzenia (UE) 2015/2120 (tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii - Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1) dodatkowe opłaty z tytułu detalicznych usług roamingu w Unii zostały zniesione od dnia 15 czerwca 2017 r., z zastrzeżeniem uczciwego korzystania z usług roamingu oraz możliwości zastosowania odstępstwa w celu zachowania zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług.

Nowy model detalicznych usług roamingu został nazwany systemem RLAH (od ang. roam-like-at-home), czyli korzystanie z roamingu po stawkach krajowych, bez dodatkowych opłat.

13 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE tekst rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej jako: „Rozporządzenie”), które przedłuży korzystanie z roamingu regulowanego bez dodatkowych opłat o kolejne 10 lat. W Rozporządzeniu przyjęto nowe postanowienia mające na celu podniesienie jakości oraz przejrzystości świadczenia usług roamingowych. Nowe przepisy mają zapewnić również skuteczny dostęp do służb ratunkowych w roamingu, w tym lepszą informację o alternatywnych środkach dla osób z niepełnosprawnością.

W związku pytaniami kierowanymi do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: „Prezes UKE”) dot. nowych przepisów Rozporządzenia i wątpliwościami dot. ich właściwej implementacji przedstawiono poniżej odpowiedzi Prezesa UKE na pytania dostawców usług roamingu.

Stawka MTR

Pytanie 1. Odniesienie do aktu delegowanego w sprawie jednolitej stawki MTR jako podstawy naliczania dodatkowych opłat za połączenia odebrane w roamingu regulowanym – czy prawidłowo zakładamy, że w okresie przejściowym (tj. do czasu dojścia do jednolitej stawki MTR) możemy stosować odpowiednio stawkę 0,55 Eurocenta oraz 0,4 Eurocenta za połączenia odbierane (właściwa dla Polski)?

Odpowiedź: Podejście, zgodnie z którym stawki pobierane przez dostawcę usług roamingowych po przekroczeniu pułapów wynikających z polityki uczciwego korzystania za połączenia odbierane w roamingu regulowanym, nie powinny przekraczać jednolitej maksymalnej stawki za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych dla danego roku, zgodnej z art. 75 (1) EKŁE (czyli 0,55 eurocenta od 1 stycznia 2022 r, 0,4 eurocenta od 1 stycznia 2023 r. i 0,2 eurocenta od 1 stycznia 2024 r.) jest poprawne. Powyższe wynika z motywu 33 Rozporządzenia - Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/654 (dalej także „akt delegowany”) przewiduje trzyletnią ścieżkę stopniowej redukcji: jednolite maksymalne ogólnounijne stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci ruchomej mają wynosić 0,7 eurocenta w 2021 r., 0,55 eurocenta w 2022 r., 0,4 eurocenta w 2023 r., aby od 2024 r. osiągnąć jednolitą maksymalną ogólnounijną stawkę za zakończenie połączenia głosowego w sieci ruchomej w wysokości 0,2 eurocenta. W sytuacjach określonych w niniejszym rozporządzeniu, w przypadku gdy dostawcy usług roamingu mogą zastosować dodatkową opłatę do cen detalicznych usług roamingu regulowanego, dodatkowa opłata stosowana do odebranych połączeń w roamingu regulowanym nie powinna przekraczać jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci ruchomej ustalonej przez Komisję na odnośny rok w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2021/654.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z art. 3 ust. 3 aktu delegowanego maksymalne stawki za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach ruchomych i stacjonarnych denominowane w walutach innych niż euro poddaje się co roku przeglądowi i aktualizuje do dnia 1 stycznia każdego roku z wykorzystaniem najnowszej średniej referencyjnych kursów walutowych opublikowanych w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zapewnienie takiej samej jakości sieci w roamingu jak w kraju, w kontekście specyfiki świadczenia usług roamingowych

Pytanie 2. Czy i jakie dyskusje są prowadzone w ramach BEREC w zakresie jakości sieci w roamingu (poziom detaliczny i hurtowy)?

Odpowiedź: Grupa International Roaming BEREC przygotowuje wytyczne dla stosowania Rozporządzenia osobno na poziomie detalicznym i hurtowym. Publiczne konsultacje wytycznych hurtowych są planowane w maju br., natomiast wytyczne detaliczne mają zostać ukończone do grudnia.

Pytanie 3. W naszej ocenie obowiązek świadczenia usług roamingowych na warunkach nie mniej korzystnych niż w kraju w zakresie jakości sieci oznacza zakaz degradowania jakości usług (oferowanych, faktycznie świadczonych), w tym ograniczania możliwości korzystania z dostępnych technologii, ale w sytuacji, gdy jest ona dostępna na podstawie kontraktu i technicznie zaimplementowana. Natomiast nie oznacza on obowiązku kontraktowania oraz implementacji wyższych technologii w danej sieci.

Odpowiedź: Tak, operatorzy ubiegający się o dostęp hurtowy nie mają obowiązku kontraktowania wyższych technologii niż świadczone w kraju, a obowiązek co do najnowszych technologii oferowanych w kraju jest postrzegany jako pochodna kierowania się w negocjacjach „najlepiej pojmowanym interesem użytkowników końcowych”, co wynika z motywu 14 Rozporządzenia. Zobowiązanie to powinno być wypełniane „w miarę możliwości”, tzn. w przypadku kiedy najnowsze technologie w odwiedzanym kraju członkowskim mają szeroki zasięg lub/i istnieją konkurencyjne oferty na dostęp do tych technologii.

Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia, zmianie będą musiały ulec też oferty ramowe na dostęp, więc powyższe założenia powinny być stopniowo implementowane w negocjowanych umowach. 

Zakres obowiązku publikacji informacji dot. odmienności jakości usług świadczonych w roamingu względem usług realizowanych w kraju, w szczególności w zakresie czynników wpływających na powyższe tj. dostępnych technologii i generacji sieci w roamingu

Pytanie 4. Jak Urząd widzi sposób implementacji obowiązku w zakresie jakości sieci zarówno, jeśli chodzi o dokumenty umowne (art. 9.3 lit. c), jak również informacje na stronach internetowych (art. 9.5), zwłaszcza w kontekście faktu, że wytyczne BEREC (zgodnie z którymi mamy zawrzeć odpowiednie postanowienia umowne) mogą zostać opublikowane w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia, a zatem nawet do 1 stycznia 2023 roku?

Odpowiedź: Dostawcy usług roamingu powinni zapewnić, aby umowa detaliczna, której przedmiotem są usługi roamingu regulowanego określała cechy świadczonej detalicznej usługi roamingu regulowanego, w tym w szczególności informacje wskazane w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z motywem 35 Rozporządzenia, aby klienci korzystający z roamingu mieli możliwość skorzystania z tej usługi, dostawcy usług roamingu powinni poinformować swoich klientów w umowie detalicznej, w jasny sposób, w jaki sposób jakość usług roamingu może w praktyce różnić się od jakości usług świadczonych na rynku krajowym. Dostawcy usług roamingu powinni również wyjaśnić, w miarę możliwości, w jaki sposób inne istotne czynniki mogą mieć wpływ na jakość usług, tj. szybkość, opóźnienia i dostępność usług roamingu ze względu na dostępność pewnych technologii, zasięg lub wahania ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak topografia. Taka umowa detaliczna powinna również zawierać jasne i zrozumiałe informacje na temat procedury reklamacji, składania skarg, która jest dostępna w przypadkach, gdy jakość usług nie odpowiada warunkom umowy detalicznej. W odniesieniu do informacji na stronach internetowych dostawców usług w motywie 36 Rozporządzenia wskazano, że powinny one zawierać informacje o powodach, dla których usługa roamingu mogłaby być oferowana na warunkach mniej korzystnych niż warunki oferowane na rynku krajowym. Informacje te powinny w szczególności zawierać jasne i zrozumiałe wyjaśnienie ewentualnych znacznych odchyleń od reklamowanych lub szacowanych maksymalnych prędkości wysyłania i pobierania danych oferowanych na rynku krajowym, a także tego, w jaki sposób takie odchylenia mogą wpływać na usługę roamingu.

Informacje te mogłyby również obejmować jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób limity transmisji danych, prędkość transmisji danych, dostępne generacje i technologie sieci oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce wpływać na usługę transmisji danych w roamingu, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług w roamingu.

Pytanie 5. Czy to oznacza, że odpowiednie postanowienia powinniśmy wprowadzać tylko w nowych umowach, zawieranych i aneksowanych po wydaniu wytycznych BEREC?

Odpowiedź: Nie, Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2022 r. Jak wskazano w art. 24 Rozporządzenia jedynie obowiązki dostawców usług roamingu w zakresie dostarczania informacji o zakresach numeracyjnych dla usług o wartości dodanej, o których mowa w art. 13 ust. 1 akapit trzeci, oraz informacje o alternatywnych sposobach dostępu do służb ratunkowych, o których mowa w art. 15 akapit drugi, w odniesieniu do informacji zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 16, stosuje się od dnia 1 czerwca 2023 r.

W związku z powyższym odpowiednie postanowienia wynikające z Rozporządzenia powinny zostać wprowadzone we wszystkich nowych umowach zawieranych od dnia 1 lipca 2022 r., natomiast wszystkie umowy zawarte przed tą datą powinny zostać zmienione w celu dostosowania do nowych regulacji.

Pytanie 6. Czy w toku prowadzonych dyskusji w ramach BEREC dyskutowane są inne niż wynikające z Rozporządzenia 2015/2120 czynniki oddziaływujące na jakość usług w sieciach ruchomych w roamingu?

Odpowiedź: Wytyczne będą się opierały na Rozporządzeniu – nie będą wprowadzały nieuregulowanych czynników.

Pytanie 7. Czy prawidłowa jest wykładnia art. 9 ust. 5 Rozporządzenia zgodnie z którą na stronach internetowych informacja o dostępnej technologii powinna być określana per każdy kraj członkowski?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z art. 8 ust. 5 Rozporządzenia informacje obejmujące czynniki mogące mieć wpływ na jakość usługi roamingu, do której dany klient wykupił dostęp, takie jak generacje sieci i technologie mają być dostępne dla klienta korzystającego z roamingu w odwiedzanym państwie członkowskim, czyli dotyczą indywidualnie każdego odwiedzanego państwa członkowskiego. Jednocześnie informuję, że w ostatecznej treści Rozporządzenia brak jest przywołanego art. 9 ust. 5 Rozporządzenia.

Pytanie 8. Czy informacje o jakości usług w roamingu będą dotyczyły tylko warunków „gorszych” niż w kraju macierzystym czy też warunków po prostu „innych”?

Odpowiedź: Zgodnie z motywem 35 Rozporządzenia, aby klienci korzystający z roamingu mieli możliwość skorzystania z tej usługi, dostawcy usług roamingu powinni poinformować swoich klientów w umowie detalicznej, w jasny sposób, w jaki sposób jakość usług roamingu może w praktyce różnić się od jakości usług świadczonych na rynku krajowym.

Na stronie internetowej dostawcy powinni ponadto informować o powodach dla których usługa roamingu mogłaby być oferowana na warunkach mniej korzystnych niż warunki oferowane na rynku krajowym, co wynika z motywu 36 Rozporządzenia.

Pytanie 9. Jaki jest zakres informacji o jakości świadczenia usług mających być opisanymi w umowie detalicznej a jakie opublikowane na stronie internetowej?

Odpowiedź: Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 4 powyżej, dostawcy usług roamingu powinni zapewnić, aby umowa detaliczna, której przedmiotem jest jakikolwiek rodzaj detalicznej usługi roamingu regulowanego, określała cechy świadczonej detalicznej usługi roamingu, w tym w szczególności wskazane w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia. Informacje na temat warunków i jakości świadczenia usług powinny być jasne i zrozumiałe, zgodnie z wytycznymi BEREC, jak wskazano w art. 8 ust. 3 pkt. c) Rozporządzenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z motywem 35 Rozporządzenia, aby klienci korzystający z roamingu mieli możliwość skorzystania z tej usługi, dostawcy usług roamingu powinni poinformować swoich klientów w umowie detalicznej, w jasny sposób, w jaki sposób jakość usług roamingu może w praktyce różnić się od jakości usług świadczonych na rynku krajowym.

Dostawcy usług roamingu powinni również wyjaśnić, w miarę możliwości, w jaki sposób inne istotne czynniki mogą mieć wpływ na jakość usług, tj. szybkość, opóźnienia i dostępność usług roamingu lub innych usług w roamingu, ze względu na dostępność pewnych technologii, zasięg lub wahania ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak topografia. W odniesieniu do informacji na stronach internetowych w motywie 36 Rozporządzenia wskazano, że powinny one zawierać informacje o powodach, dla których usługa roamingu mogłaby być oferowana na warunkach mniej korzystnych niż warunki oferowane na rynku krajowym.

Informacje te powinny w szczególności zawierać jasne i zrozumiałe wyjaśnienie ewentualnych znacznych odchyleń od reklamowanych lub szacowanych maksymalnych prędkości wysyłania i pobierania danych oferowanych na rynku krajowym, a także tego, w jaki sposób takie odchylenia mogą wpływać na usługę roamingu, którą wykupił klient. Informacje te mogłyby również obejmować jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób limity transmisji danych, prędkość, dostępne generacje i technologie sieci oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce wpływać na usługę transmisji danych w roamingu, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług w roamingu.

Próg w cut-off limit

Pytanie 10. Czy prawidłowo zakładamy, że próg 100EUR należy rozumieć kumulatywnie (tj. klient osiąga najpierw 50 EUR, odblokowujemy mu transmisję i potem dodatkowo może wykorzystać transmisję danych za ok. 50 EUR, co daje skumulowaną wartość 100 EUR)?

Odpowiedź: Tak, jak wskazano w art. 14 ust. 4 Rozporządzenia jeżeli klient korzystający z roamingu objęty domyślnym limitem kwotowym lub domyślnym limitem transmisji danych (limit domyślny to kwota zbliżona do 50 EUR (art. 14 ust. 4 akapit 2-3) i wtedy występuje już obowiązek pierwszego powiadomienia), o których mowa w akapicie piątym, zużyje ponad 100 EUR w miesięcznym okresie fakturowania, bez podatku VAT, na urządzenie mobilne tego klienta wysyła się dodatkowe powiadomienie. Czyli należy je rozumieć, jako kolejne powiadomienie po wykorzystaniu usług za kolejne ok 50 EUR.

Pytanie 11. W naszej ocenie nowy próg w cut-off limit w wysokości 100 EUR ma zastosowanie tylko i wyłącznie do przypadku klienta, który korzysta z domyślnego progu w wysokości 50 EUR i który po jego przekroczeniu postanowił dalej korzystać z transmisji danych. Oznacza to, że klient, który całkowicie zrezygnował z tego mechanizmu lub ustawił własny limit, nie będzie objęty tym dodatkowym limitem 100 EUR. Czy jest to prawidłowe podejście?

Odpowiedź: Tak, dodatkowy próg w wysokości 100 EUR ma zastosowanie w przypadku klientów, którzy korzystają z domyślnego progu (w wysokości zbliżonej do kwoty 50 EUR). 

Pytanie 12. W naszej ocenie rozporządzenie wymaga jedynie poinformowania klienta o osiągnięciu 80% transmisji danych pierwszego progu (tj. 50 EUR), natomiast nie ma konieczności przekazywania takiej informacji przy progu 100 EUR. Jeśli jednak Urząd ma przeciwne zdanie, to prosilibyśmy o wskazanie, czy informacja powinna być przekazywana po osiągnięciu 80% z kwoty 100 EUR (skumulowanej wartości) czy 50 EUR (wartość kolejnego progu)?

Odpowiedź: Limit 100 EUR jest również limitem kwotowym, składającym się z domyślnego limitu kwotowego (w wysokości około 50 EUR w miesięcznym okresie fakturowania, zgodnie z art. 14 ust. 4 akapit 2 Rozporządzenia) oraz z pozostałej kwoty do osiągnięcia progu 100 EUR. Zatem zgodnie z art. 14 ust. 4 akapit 6 Rozporządzenia dostawca usług roamingu zapewnia przesłanie odpowiedniego powiadomienia, gdy usługi transmisji danych w roamingu osiągną 80 % ustalonego limitu kwotowego, a więc powiadomienie dotyczy wszystkich limitów. Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 14 ust. 4 akapit 7 Rozporządzenia, klient powinien otrzymać dodatkowe powiadomienie po osiągnięciu limitu 100 EUR. Powiadomienie takie powinno wskazywać procedurę, którą klient ma zastosować, jeśli chce, aby usługi te były kontynuowane, oraz koszt związany z każdą dodatkową wykorzystaną jednostką.

Mechanizm opt-out dla sieci nienaziemnych - omówienie kwestii zapewnienia mechanizmu umożliwiającego łatwy powrót do roamingu w sieci

Pytanie 13. W przypadku mechanizmu opt-out dla sieci nienaziemnych, który będzie umożliwiał selektywne wyłączenie roamingu w takich sieciach, może się pojawić ograniczenie z łatwym przywróceniem roamingu, w sytuacji zmiany decyzji przez klienta. Po wyłączeniu roamingu, klient nie będzie mógł go włączyć do czasu, gdy nie znajdzie się w zasięgu sieci naziemnej umożliwiającej mu kontakt z dostawcą usług roamingowych w celu złożenia odpowiedniej dyspozycji. W związku z powyższym realizacja wymagania, żeby aktywacja i dezaktywacja mechanizmu następowała w każdym momencie i w łatwy sposób, nie jest możliwa. Zostało to zresztą dostrzeżone przez ustawodawcę, o czym świadczy treść motywu 43a, przytoczonego poniżej. Art. 14.6. I 15.7 (…)“When such a facility is offered, the customer shall have the right at any time easily and free of charge to opt-out from the use of non-terrestrial networks and to enable connections to such networks again” Motyw 43a “When a roaming provider offers an opt-out mechanism, the provider should inform the roaming customer about the limitations related to such a service in terms of instant opt-in or reactivation of the service and that roaming customers may find themselves in a situation where they are not able to reactivate the service because they do not have any network connection.”

Odpowiedź: W ostatecznej treści Rozporządzenia brak jest motywu 43a w treści jak wskazano powyżej. Jak wskazano w motywie 46 Rozporządzenia, dostawcy usług roamingu, którzy oferują mechanizm opt-out, powinni informować klientów korzystających z roamingu o ograniczeniach dotyczących natychmiastowego włączenia lub ponownej aktywacji usługi, takich jak ryzyko, że bez połączenia z siecią nie będą w stanie ponownie aktywować połączenia z siecią nienaziemną.

Pytanie 14. Czy wprowadzenie mechanizmu opt-out pozwalającego na wyłączenie możliwości roamingu w sieciach nienaziemnych, jest obowiązkowe? Zgodnie z motywem 43a projektu rozporządzenia taki mechanizm został wskazany jako jedna z form ochrony klientów (”…Such steps could include network operation measures, financial limits, opt-out mechanism, or other equivalent measures.”). Wydaje się, że w celu uniknięcia niezamierzonego roamingu w takich sieciach najważniejszą rolę odgrywają obowiązki informacyjne. W motywie 43a możemy znaleźć informację na temat możliwości wprowadzenia manualnych ustawień w telefonie oraz poprzez aktywację trybu samolotowego („…Roaming providers should inform their roaming customers about the possibility to opt-out from roaming manually and instantly in their handset device either through the settings or by activating flight mode.”), co wydaje się rozwiązaniem bardziej przyjaznym dla klientów w kontekście ograniczeń wskazanych powyżej.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 14 ust. 7 Rozporządzenia dostawcy usług roamingu podejmują wszelkie uzasadnione działania w celu ochrony swoich klientów przed uiszczaniem dodatkowych opłat za usługi transmisji danych w przypadku niezamierzonego połączenia z nienaziemnymi publicznymi sieciami komórkowymi, takie jak umożliwienie klientom korzystającym z roamingu rezygnacji z możliwości połączenia z sieciami nienaziemnymi. Ponadto w motywie 46 Rozporządzenia wskazano przykłady środków służących przejrzystości i ochronie w przypadku połączeń z sieciami nienaziemnymi. Mogłyby one obejmować środki dotyczące eksploatacji sieci, limity kwotowe, mechanizm opt-out lub równoważne środki. Powinny one w szczególności obejmować środki zapewniające przekazywanie odpowiednich informacji w jasny i zrozumiały sposób, aby umożliwić klientom korzystającym z roamingu aktywne zapobieganie takim przypadkom niezamierzonego korzystania z roamingu. Dostawcy usług roamingu, którzy oferują mechanizm opt-out, powinni informować klientów korzystających z roamingu o ograniczeniach dotyczących natychmiastowego włączenia lub ponownej aktywacji usługi, takich jak ryzyko, że bez połączenia z siecią nie będą w stanie ponownie aktywować połączenia z siecią nienaziemną. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w ostatecznej treści Rozporządzenia brak jest motywu 43a w treści jak wskazano w pytaniu 14 powyżej.

Data wejścia w życie nowych obowiązków informacyjnych w zakresie połączeń alarmowych oraz połączeń z numerami VAS – od 1 lipca 2023 r. (po utworzeniu baz danych)

Pytanie 15. W chwili obecnej operatorzy realizują bezpłatne połączenia na numer 112 w roamingu. Zakładamy, że do czasu powstania bazy wystarczające jest przekazywanie takiej informacji w wiadomości „welcome”, a dopiero od 1 lipca 2023 r. jesteśmy zobowiązani przedstawiać informacje na stronach internetowych i zamieszczać link do nich w wiadomości „welcome”. Czy to podejście jest prawidłowe?

Odpowiedź: Obowiązki wskazane w artykule 15 akapit 2 Rozporządzenia dotyczące odnośnika do dedykowanej strony internetowej zawierającej informacje na temat dozwolonych, w odwiedzanym państwie członkowskim, alternatywnych sposobów dostępu do służb ratunkowych, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 24 Rozporządzenia stosuje się od dnia 1 czerwca 2023 r. 

Pytanie 16. Czy dobrze zakładamy, że z tej wiadomości (na temat numerów alarmowych) klient nie może zrezygnować?

Odpowiedź: Przepisy Rozporządzenia nie odnoszą się do możliwości rezygnacji z sms „powitalnego” zawierającego powyższe informacje, zatem wskazuje to na brak możliwości rezygnacji przez klienta z takiej wiadomości.

Pytanie 17. Czy i jakie numery alarmowe, oprócz 112, operatorzy są/będą zobowiązani realizować bezpłatnie w roamingu biorąc pod uwagę treść art. 109 of Directive (EU) 2018/1972 stanowiącego podstawę realizacji obowiązku, do którego odwołanie zawiera się w motywie 19 rozporządzenia roamingowego i fakt, że Dyrektywa, która konstytuuje ten obowiązek nie została zaimplementowana?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 20 ust 1. ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia m.in.: 1. swoim użytkownikom końcowym, w tym korzystającym z aparatów publicznych, bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi; 2. kierowanie połączeń telefonicznych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego oraz połączeń telefonicznych do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Powyższe przepisy powinny mieć odzwierciedlenie w ustawie wprowadzającej Prawo Komunikacji Elektronicznej, która będzie stanowić implementację dyrektywy 2018/1972.

Obowiązek realizowania połączeń dotyczy wszystkich numerów alarmowych (tj. numeru 112 oraz numerów alarmowych wskazanych w Planie Numeracji Krajowej stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne – Dz. U. z 2013 r., poz. 1281, z późn. zm.) oraz wszystkich użytkowników końcowych.

Bazy danych prowadzone przez BEREC – przygotowanie baz danych w sposób umożliwiający łatwą aktualizację informacji na stronach internetowych operatorów

Pytanie 18. Na jakim poziomie znajduje się obecnie dyskusja w sprawie konstrukcji baz danych? Dostawcy usług roamingowych będą musieli utrzymywać aktualne informacje na stronach internetowych, a zatem istniej potrzeba uwzględnienia tego wymogu przy tworzeniu odpowiednich baz. Kluczowe jest ustalenie jak często baza będzie aktualizowana, jak dostawcy usług telekomunikacyjnych będą powiadamiani o zmianach itp.

Odpowiedź: Odnośnie do organizowanych przez BEREC baz danych zawierających zakresy numeracyjne usług o wartości dodanej i informacje o sposobach dostępu do służb ratunkowych należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 16 i 24 Rozporządzenia procedura tworzenia i wdrażania ww. baz planowana jest do realizacji w dwóch etapach – do 31 grudnia 2022 r. tworzenie baz, a wdrożenie od 1 czerwca 2023 r. – z tą datą wejdzie również w życie obowiązek dla dostawców usług roamingu dostarczania informacji zawartych w tych bazach danych.

Obecnie pierwszy etap jest w trakcie prac przygotowawczych i organizacyjnych i nie jest dostępna informacja jak często bazy będą aktualizowane.

Należy nadmienić, iż na stronie internetowej BEREC w dniu 20 kwietnia 2022 r. został opublikowany dokument konsultacyjny dotyczący ww. baz.

Ponadto na stronie internetowej BEREC dostępna jest lista zakresów numeracji przeznaczonej dla usług o wartości dodanej w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Niezamierzony roaming

Pytanie 19. Zgodnie z art. 14 ust. 5 i art. 15 ust. 6 Rozporządzenia dostawcy usług roamingowych powinni podejmować rozsądne środki w celu ochrony klientów przed płaceniem opłat związanych z niezamierzonym roamingiem, kiedy znajdują się w państwie członkowskim. Przepis wskazuje przede wszystkim na środki informacyjne. W związku z powyższym wystarczające będzie podjęcie rozsądnych środków umożliwiających odpowiednie informowanie klientów. Natomiast wspomniany w motywie 45 środek (“opt-out mechanisms from roaming on a network outside the Union where technically feasible”) jest jedynie przykładem jednego z wielu środków, który może być wdrożony z zastrzeżeniem technicznej wykonalności.

Odpowiedź: Tak, w przyjętej przez Parlament Europejski ostatecznej wersji Rozporządzenia w motywie 46 wskazano jedynie przykłady takich środków służących przejrzystości i ochronie w przypadku połączeń z sieciami nienaziemnymi.

Jak wskazano w powyższym motywie, dostawcy usług roamingu powinni podjąć rozsądne kroki w celu zastosowania takich środków służących przejrzystości i ochronie. Mogłyby one obejmować środki dotyczące eksploatacji sieci, limity kwotowe, mechanizm opt-out lub równoważne środki. Powinny one w szczególności obejmować środki zapewniające przekazywanie odpowiednich informacji w jasny i zrozumiały sposób, aby umożliwić klientom korzystającym z roamingu aktywne zapobieganie takim przypadkom niezamierzonego korzystania z roamingu.

Dostawcy usług roamingu, którzy oferują mechanizm opt-out, powinni informować klientów korzystających z roamingu o ograniczeniach dotyczących natychmiastowego włączenia lub ponownej aktywacji usługi, takich jak ryzyko, że bez połączenia z siecią nie będą w stanie ponownie aktywować połączenia z siecią nienaziemną. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w ostatecznej treści Rozporządzenia brak jest przywołanego art. 15 ust. 6 oraz art. 14 ust. 5 Rozporządzenia w treści jak wskazano w pytaniu 19 powyżej.

Pytanie 20. Jak będzie oceniane/interpretowane w realizacji zastosowane w rozporządzeniu słowo „skuteczne” w obowiązku informowania na temat sposobów skutecznego unikania niezamierzonego korzystania z roamingu w regionach przygranicznych?

Odpowiedź: Dostawcy usług roamingu powinni udostępniać swoim klientom informacje na temat sposobów skutecznego unikania niezamierzonego korzystania z roamingu w regionach przygranicznych, czyli takiego, który pozwoli na rzeczywistą ochronę użytkownika przed dodatkowymi opłatami. Prezes UKE będzie brał pod uwagę, czy na podstawie informacji, które użytkownik otrzymał od dostawcy usług, był wstanie skutecznie uchronić się przed niezamierzonym korzystaniem i co za tym idzie dodatkowymi opłatami za niezamierzone korzystanie z usług roamingu.

Pytanie 21. Czy zasady FUP (polityka uczciwego korzystania) będą dotyczyły też sytuacji związanych z okresem wojny w danym państwie?

Odpowiedź: Rozporządzenie nie wskazuje na taki wyjątek od zasady funkcjonowania polityki uczciwego korzystania (FUP).

Pytanie 22. Jakie obowiązki informacyjne, z nowych obowiązków wskazanych w rozporządzeniu, powinny być wdrożone względem klientów korzystających z roamingu poza UE?

Odpowiedź: Przepisy Rozporządzenia wskazują, które obowiązki informacyjne powinny mieć zastosowanie wobec klientów korzystających z roamingu poza Unią (np. art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 8 Rozporządzenia).

Ponadto należy podkreślić, że w motywie 54 Rozporządzenia wskazano, że dostęp do przejrzystych informacji ma pomóc konsumentom nie tylko w podjęciu decyzji o sposobie używania posiadanego urządzenia mobilnego w trakcie podróży za granicę (zarówno na terytorium Unii, jak i poza nim), lecz także w dokonaniu wyboru między dostawcami usług roamingu.

W związku z tym konieczne jest rozwiązanie problemu braku przejrzystości i ochrony konsumenta poprzez zastosowanie określonych środków w zakresie przejrzystości i środków ochronnych również w odniesieniu do usług roamingu świadczonych poza Unią. Środki takie powinny przyczyniać się do rozwoju konkurencji i poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Źródło: uke.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wybierz tańszy roaming!

Wybierz tańszy roaming!

Czym jest roaming? Jeśli wykonujemy bądź odbieramy połączenie z telefonu komórkowego, przebywając za granicą na wakacjach lub w podróży służbowej, to właśnie korzystamy z usługi roamingowej. Usługa ta oznacza korzystanie z sieci komórkowej zagranicznego operatora telefonii komórkowej, ponieważ krajowy operator zwykle nie zapewnia obsługi w krajach, do (...)

Dane już lepiej chronione

Dane już lepiej chronione

Od 25 maja br. w całej UE należy stosować nowe przepisy o ochronie danych - czyli tzw. RODO. Mają one lepie chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby.  - "Ochrona danych jest prawem podstawowym w UE. Dzięki nowym przepisom Europejczycy odzyskają kontrolę (...)

SMS bezgraniczny

SMS bezgraniczny

Średni koszt SMS-ów wysłanych w roamingu między październikiem 2007 a marcem 2008 wyniósł w UE 0,29 euro, wynika z przedstawionych dziś (15 lipca br.) przez Komisję Europejską danych. To dziesięć razy więcej niż koszt SMS-a krajowego. Niska skuteczność samoregulacji sektora to sygnał dla Komisji, by rozpocząć prace nad odpowiednimi przepisami.Komisja Europejska przedstawiła (...)

Tańsze rozmowy, SMS-y i Internet w telefonie

Tańsze rozmowy, SMS-y i Internet w telefonie

Stawki opłat za rozmowy głosowe, wiadomości tekstowe i korzystanie z Internetu za pośrednictwem telefonów komórkowych w roamingu międzynarodowym zostaną obniżone od 1 lipca 2009 roku. Parlament Europejski przyjął uzgodnione z rządami państw członkowskich nowe rozporządzenie, które przedłuża i rozszerza zakres rozporządzenia w sprawie usług roamingowych z 2007 roku. Niższe stawki (...)

Z komórką w chmurach

Z komórką w chmurach

Już w 27 samolotach, na trasach europejskich pasażerowie mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych, wysyłać wiadomości tekstowe, przeglądać strony internetowe czy nawet rozmawiać podczas lotu. Ale uwaga! Te samoloty zostały wyposażone w rozwiązania techniczne umożliwiające bezpieczne korzystanie z telefonów GSM podczas lotów w europejskiej przestrzeni powietrznej. Mija rok (...)

Roaming zniechęca, UE zmieni wreszcie prawo w tym zakresie?

Roaming zniechęca, UE zmieni wreszcie prawo w tym zakresie?

Opłaty roamingowe zniechęcają większość podróżujących Europejczyków do korzystania zagranicą z aplikacji w telefonach komórkowych – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej. - Musimy dokończyć dzieła i znieść opłaty roamingowe. One nie mają sensu także z punktu widzenia firm telekomunikacyjnych – przekonuje wiceprzewodnicząca KE (...)

Czy roaming będzie tańszy?

Czy roaming będzie tańszy?

Projekt rozporządzenia, które spowoduje obniżenie opłat roamingowych za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą, przedstawi we wtorek w Brukseli unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding. (...)Komisja Europejska, by wywrzeć nacisk na operatorów, a także udzielić informacji klientom, uruchomiła stronę internetową, na której można porównać opłaty (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski zagłosował w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE Rada przyjmie decyzję pozwalającą UE zawrzeć Umowę o wystąpieniu, co otworzy drogę do jej wejścia w życie. Oznacza to, że 31 (...)

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Rozporządzenia KE ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19 opublikowane 4 maja br. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 rozporządzeń  w ramach pakietu legislacyjnego, dotyczącego działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19. ##baner## Opublikowane rozporządzenia: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/591 (...)

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Budżet UE na rok 2020 5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu UE na 2020 r. Będzie to siódmy i zarazem ostatni budżet w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014–2020. Projekt zakłada całkowitą wysokość środków na zobowiązania w kwocie prawie 168,3 mld euro. Jest to wzrost w porównaniu do roku (...)

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

6 listopada b.r. Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pan Grzegorz Schetyna - wziął udział w konferencji prasowej inaugurującej bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Na spotkanie w warszawskiej Galerii Zachęta, przybyli również przedstawiciele głównych partnerów i organizatorów akcji m.in. Minister Edukacji Narodowej (...)

Jak potwierdzić tożsamość smartfonem?

Jak potwierdzić tożsamość smartfonem?

mDokumenty. Potwierdzaj tożsamość smartfonem (wersja BETA) Jeśli chcesz sprawdzić tożsamość innej osoby lub potwierdzić swoją, to możesz to zrobić za pomocą darmowej aplikacji mObywatel na smartfon — na przykład gdy masz stłuczkę, podpisujesz z kimś umowę albo chcesz wypożyczyć samochód. Pobierz aplikację i sprawdź, jak działa usługa mTożsamość. Co ważne, mTożsamość (...)

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Dowiedz się, jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego, jak odblokować numer IMEI odnalezionego telefonu komórkowego i jak zminimalizować ryzyko kupna kradzionego telefonu? Jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego? W pierwszej kolejności abonent powinien zgłosić fakt kradzieży do najbliższej jednostki policji i poprosić o wydanie (...)

Telefon zaufania 116 111

Telefon zaufania 116 111

Pierwsze efekty działalności bezpłatnego, ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje.  6 listopada 2008 r. rozpoczął działanie pierwszy, ogólnopolski i bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - uruchomiony przy wsparciu sieci Plus. Do 20 stycznia 2009 roku konsultanci Fundacji Dzieci Niczyje przeprowadzili (...)

Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych

Wystartował Rejestr Danych Kontaktowych – dołącz już dziś! Chcesz mieć pewność, że urząd ma Twoje aktualne dane kontaktowe – numer telefon i adres e-mail? Przekaż je do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki temu urzędnik w ważnych dla Ciebie sprawach zamiast wysyłać pismo – będzie mógł po prostu zadzwonić. RDK wystartował w niedzielę 22 grudnia, (...)

Program inwestycyjny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęty

Program inwestycyjny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęty

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023” Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.   Uchwała (...)

Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne muszą bezpłatnie udostępnić lokalizację dzwoniącego na nr 112

Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne muszą bezpłatnie udostępnić lokalizację dzwoniącego na nr 112

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 5 września 2019 r. wyrok w sprawie C-417/18 - AW i in. przeciwko Lietuvos valstybė, reprezentowane przez Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras i Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Wyjaśnił w nim, że przedsiębiorstwa telekomunikacyjne powinny udostępniać nieodpłatnie organowi (...)

Czy powinieneś się obawiać, gdy spółdzielnia łączy się z inną? Czy podział spółdzielni niesie ze sobą jakieś ujemne skutki dla Ciebie?

Czy powinieneś się obawiać, gdy spółdzielnia łączy się z inną? Czy podział spółdzielni niesie ze sobą jakieś ujemne skutki dla Ciebie?

Instytucja łączenia i podziału spółdzielni ma za zadanie dostosować wielkość danej spółdzielni do wymogów określonych przez istniejące potrzeby, uzasadnione racjonalną gospodarką. Dodatkowo podział oraz połączenie się spółdzielni winien być uzasadniony chęcią obniżenia kosztów utrzymania, które obciążały członków zbyt dużej (...)

Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych pozwala bez ograniczeń łączyć się spółkom kapitałowym. Stanowi bowiem, że spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Jednak ustawodawca uczynił zastrzeżenie, iż spółka osobowa nie może być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. W praktyce oznacza to, że (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził (...)

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Wraz z rozwojem nowych technologii liczba zagrożeń związanych z utratą danych stale rośnie. Najbardziej narażone na nie są dzieci. Dostęp do nieodpowiednich treści to niewątpliwie jedno z największych zagrożeń, jakie czyha na najmłodszych użytkowników. Niestety, większość materiałów, które mogą mieć negatywny wpływ na psychikę i rozwój (...)

Rozmowa kontrolowana

Rozmowa kontrolowana

Praktyka wolnej prasy jako czwartej władzy w państwie demokratycznym nie może być dowolna. Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania podzielonych władz jest bowiem wzajemne kontrolowanie się. W ostatnim czasie nasiliły się kontrowersje wokół kwestii prawnej możliwości wykorzystania w postępowaniu karnym wykazu połączeń telekomunikacyjnych realizowanych ze stacji telefonicznej używanej (...)

Edukacja wczesnoszkolna na odległość

Edukacja wczesnoszkolna na odległość

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki (...)

Służby sprawdzą do kogo dzwonimy

Służby sprawdzą do kogo dzwonimy

Daty i godziny połączenia oraz czas jego trwania, rodzaj połączenia i miejsce z którego dzwonimy - takie dane zbiorą firmy telekomunikacyjne. Dostęp do nich otrzymają tajne służby, prokuratura i sądy. Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci (...)

Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Polsce do 4 mld euro na inwestycje

Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Polsce do 4 mld euro na inwestycje

Premier Donald Tusk spotkał się w Brukseli z prezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego Philippe Maystadtem. Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości zwiększenia akcji kredytowej w Polsce. Po spotkaniu prezes Maystadt zapowiedział, że w 2009 r. EBI pożyczy Polsce od 3,5 do 4 miliardów euro.Szef polskiego rządu podkreślił, że to są pieniądze na konkretne projekty. Jak wyjaśnił, chodzi m.in (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Jak należy traktować nabycie towaru od kontrahenta z UE, który nie podał nam numeru VAT-UE? Czy należy potraktować jako WNT i opodatkować w Polsce? Posiadamy nr VAT-ue w Polsce. Tak, w związku (...)

Rozliczanie rachunków telefonicznych a koszt firmy

Rozliczanie rachunków telefonicznych a koszt firmy

Prowadzę działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Jak mam rozliczać fakturę za telefon wystawioną na firmę? Czy mogę ją całą wrzucić w koszty? Tak, ale pod warunkiem, że telefon jest (...)

Zakup kradzionego telefonu

Zakup kradzionego telefonu

Jakiś czas temu zakupiłem telefon komórkowy nie wiedząc, że został wcześniej skradziony. Policja, po aresztowaniu złodzieja, doszła do mnie. Na pierwsze pytanie po zatrzymaniu, czy posiadam ten (...)

Określanie lokalizacji telefonu przez pracodawcę

Określanie lokalizacji telefonu przez pracodawcę

Dowiedziałem się, że pracodawca prowadzi rejestrację lokalizacji służbowych telefonów komórkowych. Jestem na zwolnieniu L4 2 tygodnie (opieka nad dzieckiem) i wiem, że dział kadr ma jakieś obiekcje (...)

Wprowadzanie w błąd instytucji

Wprowadzanie w błąd instytucji

31 stycznia br. zostałem w dość zły sposób potraktowany przez funkcjonariuszy SOK, całość zdarzenia polegała na tym: rozmawiając z osobami bezdomnymi koczującymi na terenia dworca PKP poczęstowałem (...)

Jak napisać odwołanie w sprawie odmowy odszkodowania za zalany telefon?

Jak napisać odwołanie w sprawie odmowy odszkodowania za zalany telefon?

Posiadam telefon komórkowy w jednej z sieci telefonii komórkowej. Konsultant namówił mnie na wzięcie dodatkowego ubezpieczenia telefonu \"na wszelki wypadek\". Tydzień temu, moja mama robiła pranie (...)

Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

W złożonym w sądzie planie połączenia spółek z o.o., z których spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, było podane, że połączenie będzie bez podwyższenia kapitału (...)

Zażalenie na zarządzenie połączenia spraw

Zażalenie na zarządzenie połączenia spraw

Czy połączenie dwóch rozpraw toczących się między tymi samymi stronami, tzn. włączenie drugiej do toczącej się już pierwszej, to zmiana trybu postępowania i czy na takie rozwiązanie (niby (...)

Zażalenie na połączenie spraw

Zażalenie na połączenie spraw

Złożyłam dwa oddzielne pozwy w sądzie pracy, o różnych sygnaturach. Jeden pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione, drugi o odszkodowanie za mobbing. Zorientowałam się później, (...)

Połączenie spraw w postępowaniu cywilnym

Połączenie spraw w postępowaniu cywilnym

Na czym od strony praktycznej polega połączenie w sądzie dwóch postępowań np. o rozdzielność majątkową małżonków (po ich śmierci - dochodzą spadkobiercy) z roszczeniem o podział nieruchomości? (...)

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Spółka akcyjna posiada kapitał akcyjny w wysokości 100 tys. Posiada również 100% udziałów w spółce z o.o., o kapitale udziałowym 400 tys. Majątek spółek w/g wycen przekracza wymienione kapitały. (...)

Wniosek o wyłączenie prowadzącego postępowanie

Wniosek o wyłączenie prowadzącego postępowanie

Mój pracownik złożył na mnie doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Zupełnie przypadkowo byłam świadkiem rozmowy telefonicznej (komórka) prowadzonej przez tego właśnie pracownika, a asesorem (...)

Nagrana rozmowa jako dowód

Nagrana rozmowa jako dowód

Czy zarejestrowana na dyktafonie rozmowa telefoniczna lub rozmowa na żywo, może być dowodem w sprawie (karnej)? Zgodnie z obowiązującym prawem, co do zasady kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych (...)

Nagranie rozmowy telefonicznej

Nagranie rozmowy telefonicznej

Jestem właścicielem lokalu handlowego. Lokal został wynajęty na czas określony pod sklep alkoholowy. Przed upływem okresu najmu najemca w bezpośredniej rozmowie powiedział, że chce zrezygnować (...)

Nagrywanie rozmów a naruszenie dóbr osobistych

Nagrywanie rozmów a naruszenie dóbr osobistych

Czy karalne jest nagrywanie, bez konkretnego celu, rozmów w których bierze udział min. nagrywający? Czy zatajenie faktu nagrywania rozmowy wpływa w jakiś sposób na kwalifikacje tego czynu? Co do (...)

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Sprawa rozwodowa trwa prawie dwa lata. Małżeństwo bezdzietne, totalny konflikt - rozmowa tylko przez adwokatów, w tle zakończone rozprawy o dostęp do domu i przymusową rozdzielność małżeńską, (...)

FORUM PRAWNE

tańszy roaming w krajach UE

tańszy roaming w krajach UE Od 1 lipca 2012 roku każda osoba użwająca telefonu poza granicami kraju będzie mogła samodzielnie decydować z czyich usług będzie korzystać. Tanieją koszta za pobranie (...)

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS.

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS. Witam, nie jestem czynnym podatnikiem VAT w Polsce i prowadzę sprzedaż towarów na rzecz przedsiębiorców w innym krajach Unii Europejskiej (nie mam pewności (...)

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji?

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji? Witam! Mam pytanie, jak rozwiązać kwestię podatku VAT w następującej sytuacji: I wersja sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) II wersja osoba fizyczna prowadząca (...)

Malzenstwo z cudzoziemcem

Malzenstwo z cudzoziemcem 1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od miejsca zawarcia zwiazku (...)

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE Dzień dobry, chciałbym zacząć prowadzić działalność nierejestrowaną która opierała by się na zakupie towarów z UE (nabycie (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

Reklamacja telefonu kom.

Reklamacja telefonu kom. Kupiłam telefon komórkowy 9 stycznia 2004 r.po tygodniu okazało sie ze telefon posiada kilka wad (nie miały w tym czasie mijsca żadne uszkodzenia techniczne).odniosłam telefon (...)

Towar niezgodny z opisem - allegro

Towar niezgodny z opisem - allegro Witajcie, mam dość spory problem. na tej aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=2288475481 zakupilem telefon. Zapoznajcie sie z opisem - autor pisze tylko (...)

Telefon z Komisu

Telefon z Komisu Witam wszystkich i niewiem czy dobrze pisze ale jesli gdzies juz sie taki temat powtorzyl to prosze linka. Kupilem telefon "Nokia 6230i" 2 Lutego 2007 roku w komisie, dostalam (...)

przywłaszczenie rzeczy znalezionej???

przywłaszczenie rzeczy znalezionej??? Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc. Znalazłem się w bardzo przykrej dla mnie sytuacji. W miesiącu grudniu ubiegłego roku znalazłem telefon komórkowy (...)

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc!

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc! Szanowni Państwo Z góry dziękuje za zapoznanie się z moim postem! Mam wielki problem z firmą Samsung oraz Autoryzowanym Serwisem CCS. Czuje (...)

Próba wyłudzenia

Próba wyłudzenia Mam problem otóż w nocy zostało wykonane połączenie z mojego telefonu do złej osoby. Prowadzona rozmowa została odebrana jako żart i próbę ośmieszenia, jednak to zwykła pomyłka. (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Jak przygotować się dowodowo do egzekucji kontaktów

Jak przygotować się dowodowo do egzekucji kontaktów Witam, mieszkam za granicą niedawno ustaliłem/zmieniłem kontakty na elektroniczne, w tym telefoniczne i skype. Ponieważ, wiedziałem że i tak (...)

Bezprawie w majestacie prawa

Bezprawie w majestacie prawa Jak zwykle chodzi o wpólnotę WAM i ich Zespól Zarządców Nieruchomości. Przed wykupem mieszkania WAM nic nie robił. Blok byl i jest strasznie zdewastowany. Za swoje pieniądze (...)

Połączenie dwóch niezależnych nazwisk.

Połączenie dwóch niezależnych nazwisk. Witam, noszę nazwisko Y , druga osoba nazwisko X, nie jesteśmy ze sobą związani prawnie - dwie obce (według prawa) osoby. Bardzo byśmy chcieli wymienić (...)

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

Gdzie na praktyki?

Gdzie na praktyki? Witajcie, mam pytanie: gdzie odbywaliście praktyki studenckie z Prawa ? Potrzebuję odbyć obowiązkową praktykę i zastanawiam się gdzie. Doradźcie gdzie warto składać papiery? (...)

Aplikacja kuratorska

Aplikacja kuratorska W środe idę na rozmowę kwalifikacyjną do Sądu Okręgowego w sprawie aplikacji kuratorskiej.Jeżeli ktoś mógłby mi powiedzieć z czego się przygotować i jak wygląda taka (...)

Czy rozmowa telefoniczna może być dowodem w sadzie ??

Czy rozmowa telefoniczna może być dowodem w sadzie ?? Witam chciałbym sie zapytać czy jesli rozmowa telefoniczna została nagrana to można ją wykorzystać jako dowód w Sadzie podczas rozprawy A (...)

Porady prawne