Wakacje 2014 - jeśli pociąg się opóźnia ....

3.7.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

... mamy wówczas możliwość dochodzenia zwrotu kosztów za bilet bądź dochodzenia odszkodowania. Aktualnie możliwość dochodzenia zwrotu i odszkodowania dotyczy wyłącznie przejazdów na terenie Polski i UE pociągami: Expres, Inter City, Express Inter City, Euro City lub Euro Night.

Kwestie zwrotu i odszkodowania reguluje rozporządzenie unijne z 2007 roku - nr 1371/2007/WE.

Zwrot kosztów biletu

Przysługuje jeśli pociąg spóźnił się na miejsce docelowe co najmniej 60 minut. Mamy de facto trzy uprawnienia, z których rozporządzenie pozostawia nam wybór jednego:

  • zwrot pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie. Zwrot przysługuje więc albo za część niezrealizowanej podróży albo za całość, jeśli podróż straciła sens – np. podróżowaliśmy na ważną konferencję, która skończyła się wcześniej niż dotarliśmy na miejsce,
  • kontynuację lub zmianę trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie albo
  • kontynuację lub zmianę trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

Odszkodowanie

Przysługuje w wysokości co najmniej:

  • 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,
  • 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Jeśli umowa transportu dotyczy podróży w obie strony, odszkodowanie za opóźnienie w podróży docelowej lub powrotnej obliczane jest na podstawie połowy ceny zapłaconej za bilet.

W analogiczny sposób cena biletu na opóźnione połączenie odbywane na podstawie każdej innej formy umowy transportu, która pozwala na podróż na kilku kolejnych odcinkach trasy, obliczana jest proporcjonalnie do pełnej ceny biletu.

Aby uzyskać odszkodowanie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do przewoźnika.  Pasażer do pisma powinien dołączyć oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd) oraz oryginały lub potwierdzone kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością żądanego roszczenia. Powinniśmy także zadbać, aby odpowiednia adnotacja o opóźnieniu pociągu znalazła się np. na bilecie – można o to poprosić konduktora.  Przewoźnik w terminie miesiąca powinien albo wypłacić odszkodowanie w formie np. biletu na inny przejazd bądź przyznać je w formie pieniężnej. Co istotne – aby uzyskać pieniądze, konieczny jest wyraźny wniosek o wypłatę w takiej formie odszkodowania.

Pasażerowi nie przysługuje jednak prawo do odszkodowania, jeżeli:

  • został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub
  • opóźnienie w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż 60 minut.

Gdy przewoźnik upiera się …

W takiej sytuacji pasażerowi przysługuje prawo do skargi do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (www.utk.gov.pl).

Do skargi należy załączyć:

  • kopię skargi złożonej do przewoźnika kolejowego,
  • odpowiedź na skargę (jeśli przewoźnik nam jej udzielił),
  • bilet na dana trasę lub potwierdzenie rezerwacji.

Niezależnie od skargi złożonej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, pasażer po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej może wytoczyć powództwo do sądu powszechnego.

e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odszkodowanie za opóźniony pociąg. Kiedy się należy?

Odszkodowanie za opóźniony pociąg. Kiedy się należy?

Możesz odzyskać nawet połowę pieniędzy za bilet. Przewoźnik nie zawsze musi jednak je zwrócić. Podróżując po Unii Europejskiej pociągiem pamiętajmy, że mamy prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania kursu. - W Polsce dotyczy to pociągów kategorii Ekspres, InterCity, Express InterCity, EuroCity oraz EuroNight - wyjaśnia Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Reklamację (...)

Będą odszkodowania za spóźniony pociąg

Będą odszkodowania za spóźniony pociąg

Odzyskasz nawet połowę ceny biletu. Możesz liczyć też na darmowe kanapki oraz nocleg w hotelu na koszt przewoźnika. Takie przywileje zapewnią pasażerom unijne przepisy, które wejdą w życie już 1 lipca tego roku. Zgodnie z nimi będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie nie tracąc prawa do przejazdu. Oznacza to, że nawet jeśli pociąg się spóźni, to możemy nim pojechać, (...)

Pociąg się spóźnia? Żądaj zwrotu za bilet

Pociąg się spóźnia? Żądaj zwrotu za bilet

Masz do tego prawo nawet wtedy, gdy przejechałeś połowę trasy. Sprawdź, gdzie zgłosić się po pieniądze. Pasażer może zrezygnować z przejazdu przed rozpoczęciem podróży albo na dowolnej stacji na danej trasie. Możemy wówczas odzyskać pieniądze za bilet. Nie zawsze jednak dostaniemy taki sam zwrot. Ważny jest nie tylko moment rezygnacji z podróży, lecz również (...)

Opóźnienie pociągu. Zobacz, jakie masz prawa

Opóźnienie pociągu. Zobacz, jakie masz prawa

Pociąg przerwał jazdę, nie dojechałeś na czas, spóźniłeś się na ważne spotkanie. Czego możesz domagać się od przewoźnika w takiej sytuacji? UOKiK przypomina o prawach konsumentów podróżujących pociągiemUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bieżąco monitoruje rynek przewozów kolejowych. Efektem są zarówno decyzje dotyczące naruszenia konkurencji, jak i zbiorowych interesów (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Spółki PKP będą ogłaszać upadłość

Spółki PKP będą ogłaszać upadłość

Przez 6 miesięcy od dnia upadłości pociągi wyjadą w trasę. Później pracę może stracić ponad 50 tysięcy kolejarzy. PKP Intercity, Przewozy Regionalne oraz PKP Cargo – pomimo milionowych strat spółki te nie mogą ogłosić upadłości, ponieważ nie pozwala na to obowiązujące prawo. Sytuację może zmienić przygotowany przez rząd projekt ustawy, który dopuści (...)

Jeden bilet kolejowy w podróży z przesiadkami...

Jeden bilet kolejowy w podróży z przesiadkami...

Od 11 września 2017 r. funkcjonuje już Pakiet Podróżnika, który jest nową propozycją PKP Intercity, PolRegio, PKP SKM. Daje on możliwość zakupu biletów na kilka przejazdów, w jednej kasie, na wspólnym blankiecie i przy najlepszej cenie. Koleją z Pakietem Podróżnika  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów podróżujących (...)

mObywatel na poczcie i na torach

mObywatel na poczcie i na torach

Z  aplikacji mObywatel korzysta już ponad 340 tysięcy osób. Wiele z nich teraz na poczcie i w pociągu PKP Intercity, choć nie tylko...   mObywatel to bezpłatna i oficjalna rządowa aplikacja na smartfony. Dzięki niej, w telefonie komórkowym mamy dostęp do wszystkich danych z dowodu osobistego (łącznie ze zdjęciem). ##baner## Listonosz nie musi dzwonić dwa (...)

Zmieniamy polską kolej

Zmieniamy polską kolej

- W ubiegłym roku zostały osiągnięte podstawowe cele restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych: oddłużenie i usamorządowienie spółki PKP Przewozy Regionalne oraz przekazanie przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych do spółki PKP Intercity - powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Za najważniejsze (...)

Co zrobić jeżeli ZUS opóźnia się w wypłatach względem ubezpieczonego?

Co zrobić jeżeli ZUS opóźnia się w wypłatach względem ubezpieczonego?

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych - jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego (...)

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych są przede wszystkim uchwały, które wytyczają kierunki działania spółdzielni. Czasami jednak uchwały są przedmiotowo skierowane na wywarcie bezpośredniego skutku w prawach lub obowiązkach (...)

MEN ułatwi skończenie szkoły uczniom z kłopotami

MEN ułatwi skończenie szkoły uczniom z kłopotami

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej określa, kiedy do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat.Obowiązek uczęszczania do szkoły obejmuje osoby, które nie ukończyły gimnazjum oraz mają mniej niż 18 lat. Rozporządzenie ułatwi realizację tego obowiązku osobom, które ukończyły 16 lat oraz mają opóźnienie (...)

Stopy procentowej nie można oznaczać w opisowy sposób

Stopy procentowej nie można oznaczać w opisowy sposób

Bank w bankowym tytule egzekucyjnym (b.t.e.) oznaczył wysokość odsetek w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego. Sąd Rejonowy nadał klauzulę wykonalności b.t.e. co do kwoty głównej pożyczki oraz należności obejmujących koszty monitów i upomnień, oddalił natomiast wniosek w odniesieniu do odsetek za opóźnienie. Bank zakwestionował w zażaleniu oddalenie wniosku (...)

Jakie są prawa pasażera samolotu?

Jakie są prawa pasażera samolotu?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina jakie prawa przysługują klientom linii lotniczych. Mogą oni domagać się odszkodowań lub noclegu, gdy ich samolot się opóźnia. Wszystko to oczywiście pod pewnymi warunkami.Co zrobić, gdy zagubiony lub zniszczony zostanie bagaż? Przysługuje wtedy prawo do odszkodowania. Za zniszczenie lub zagubienie bagażu linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność (...)

Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnicy mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.  W niniejszym artykule wskażemy co grozi za niezłożenie deklaracji  podatkowej w wymaganym terminie oraz jakie (...)

Spóźniony PIT kosztuje i odbiera przywileje

Spóźniony PIT kosztuje i odbiera przywileje

Dzisiaj mija termin rocznego rozliczenia z fiskusem. Osoby, które nie złożą formularza PIT na czas, grożą kary finansowe – przestrzega Tax Care w ramach cyklu PIT Last Minute. Spóźnialscy podatnicy muszą się także liczyć z utratą takich przywilejów, jak wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Termin na złożenie zeznania rocznego o zarobkach (...)

Tylko do dzisiaj czas na przekazanie pracownikom PIT-11

Tylko do dzisiaj czas na przekazanie pracownikom PIT-11

Czwartek jest ostatnim dniem na przekazanie pracownikom i fiskusowi formularza PIT-11 zawierającego m.in. informacje o osiągniętych w 2012 r. dochodach. Nie trzeba robić tego osobiście - najpóźniej jutro dokument można wysłać pocztą. Za niewywiązanie się z tego obowiązku przedsiębiorca może być ukarany grzywną. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników muszą na bieżąco (...)

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

  Wywłaszczenie nieruchomości, czyli pozbawienie dotychczasowego właściciela jego prawa stanowi wyłom od konstytucyjnej zasady ochrony własności prywatnej. Wyłom dopuszczalny tylko w słusznym celu, aczkolwiek zawsze krzywdzący i ingerujący w konstytucyjne prawa jednostki. W państwie prawa pozbawienie prawa chronionego konstytucją zawsze następuje za odszkodowaniem. Czy nasz kraj (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

W zasadzie należy powiedzieć, że pracodawca ma mniej uprawnień niż pracownik. Pracownik może zarówno kwestionować zasadność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak również zasadność wypowiedzenia umowy o pracę. W razie wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik może kwestionować również niezgodność z prawem wypowiedzenia (...)

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy, świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, (...)

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie stosunku pracy Zgodnie z ogólnymi zasadami stosunek pracy może zostać rozwiązany: na mocy porozumienia stron; za wypowiedzeniem przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; bez wypowiedzenia przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; z upływem czasu, na który umowa o pracę została zawarta; z dniem ukończenia pracy, dla której (...)

Odszkodowania po wichurach

Odszkodowania po wichurach

Sezon wiosenno-letni, to nie tylko palące słońce, ale też burze i wichury, skutkujące np. uszkodzeniami budynków lub podtopieniami. Po każdym takim zdarzeniu do ekspertów biura Rzecznika Finansowego dyżurujących przy telefonach dzwonią poszkodowani. Chcą się skonsultować, czy działanie zakładu ubezpieczeń w ich sprawie było zgodne z prawem. Pytają co mogą zrobić, jeśli (...)

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Po co nowa ustawa?  Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, przewiduje możliwość zwrotu części (...)

Czy możesz otrzymać zwrot kosztów zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Czy możesz otrzymać zwrot kosztów zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Do 16 października obowiązywało Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Zamiast niego od tej daty obowiązuje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk (...)

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad przyznawania zwrotów za materiały budowlane. Z tym dniem straciła moc ustawa z 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Na dotychczasowych zasadach można będzie domagać się zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych, poniesionych od 1 maja 2004 (...)

Gdzie najszybciej rozliczają PITy? Poznaj rankingi największego w Polsce badania dotyczącego zwrotu podatku z PIT w 2017 r.

Gdzie najszybciej rozliczają PITy? Poznaj rankingi największego w Polsce badania dotyczącego zwrotu podatku z PIT w 2017 r.

Kto rozlicza się wcześniej i wypełnia PITy online,  ten szybciej dostaje zwrot podatku. W ubiegłym roku podatnicy, składający e-deklaracje PIT w styczniu, otrzymali pieniądze średnio już po 23 dniach. Ci, którzy zwlekali do kwietnia, czekali  dwukrotnie dłużej, nawet do 52 dni. Należności najszybciej wypłacały urzędy skarbowe z województwa świętokrzyskiego, (...)

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Na jakiej podstawie przysługuje zwrot?  Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Osoby fizyczne, które w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7 % (...)

Wspólny Bilet coraz popularniejszy

Wspólny Bilet coraz popularniejszy

7 lutego 2020 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wziął udział w konferencji podsumowującej ofertę Wspólnego Biletu dla pasażerów kolei. Wspólny Bilet  Wspólny Bilet jest dostępny dla pasażerów od grudnia 2018 r. Do końca stycznia 2020 r. sprzedano prawie 328 tys. biletów, z których skorzystało łącznie ponad 383 tys. pasażerów. (...)

Od 1 grudnia koniec szlabanów na państwowych autostradach

Od 1 grudnia koniec szlabanów na państwowych autostradach

Zmieni się system poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach autostrad A2 Konin–Stryków i A4 Wrocław–Sośnica przez użytkowników samochodów osobowych i motocykli. System e-TOLL zastąpi funkcjonujący do 30 listopada br. Manualny System Poboru Opłat, a przejazd przez miejsca poboru opłat będzie odbywał się bez konieczności zatrzymywania przed szlabanem. Od (...)

PKP Intercity łamie prawa podróżnych

PKP Intercity łamie prawa podróżnych

2,2 mln złotych - tyle zapłaci spółka PKP Intercity za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę pieniężną na przewoźnika PKP Intercity. Spółka zapłaci ponad 2 mln złotych m.in. za ograniczanie pasażerom prawa do zmiany umowy przewozu. Chodzi o regulaminy ofert specjalnych: Bilet weekendowy, (...)

Mandat za przekazanie biletu jednorazowego

Mandat za przekazanie biletu jednorazowego

Kara grozi nie tylko osobie, która wychodząc z tramwaju czy autobusu przekaże komuś skasowany bilet. Kontroler może wypisać mandat również temu, kto taki bilet przyjmie – informuje Gazeta Prawna. Dziennik zaznacza, że w praktyce trudno udowodnić, że ktoś dostał lub wręczył skasowany bilet. Nie jest to jednak niemożliwe. – Jeśli kontroler spostrzeże, że wysiadający (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Maszynista a praca w warunkach niebezpiecznych.

Maszynista a praca w warunkach niebezpiecznych.

Maszynista kolejowy prowadzi pociąg z ładunkami niebezpiecznymi. Czy maszynista prowadząc pociąg z ładunkiem niebezpiecznym ( benzyny, kwasy) pracuje w warunkach niebezpiecznych? Zgodnie z § (...)

Sprzedaż piwa w pociągu

Sprzedaż piwa w pociągu

Prowadzę wagon gastronomiczny WARS na trasie pociągu międzynarodowego. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. (Dz. U. z dnia 12 maja 1983 r. Nr. 25, poz. 120) zezwala na sprzedaż (...)

Opodatkowanie diet członków zarządu

Opodatkowanie diet członków zarządu

Członkowie zarządu spółki z o.o. sprawują swoją funkcję na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników. Wspólnicy uchwalili ponadto, że członkom zarządu przysługują diety za posiedzenia (...)

Opłata za odwołanie od kary za brak biletu

Opłata za odwołanie od kary za brak biletu

Czy PKP ma prawo pobierać opłatę manipulacyjną za rozpatrzenie odwołania się od niesłusznie wystawionego mandatu? W piśmie, jakie otrzymałam PKP zawiadamia mnie, że należności zostaną anulowane (...)

Dostarczenie lokalu zamiennego

Dostarczenie lokalu zamiennego

Zajmuję mieszkanie w budynku stanowiącym własność PKP. Od 5 lat Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PKP nie przedłuża mi umowy najmu lokalu i wzywa mnie do opuszczenia go bez wskazania lokalu zamiennego. (...)

Odstąpienie od przetargu

Odstąpienie od przetargu

Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy - PKP

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy - PKP

Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Działka, na której planowana jest inwestycja sąsiaduje bezpośrednio z terenami PKP, po których przebiega linia kolejowa. Czy w opisanej sytuacji (...)

Odsetki od odsetek

Odsetki od odsetek

Prowadziłem działalność gospodarczą. Podpisałem umowę zlecenie na reklamę w postaci umieszczenia mojej firmy w informatorze. Firma moja została umieszczona. Kwota faktury 244 zł brutto. Jeden (...)

Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu

Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu

W okresie od kwietnia 2000 r. do kwietnia 2002 r. dokonywałem zakupów towarów na podstawie faktur o wydłużonym terminie płatności. Za większość z nich płaciłem z opóźnieniem. Należność (...)

Opóźnienie dostawy towaru

Opóźnienie dostawy towaru

Sprzedawca A opóźnia dostawę towaru kupującemu B. A i B są podmiotami gospodarczymi. Jakiego rodzaju kroki prawne za opóźnienie dostawy może podjąć kupujący wobec sprzedającego, gdy w umowie (...)

Odsetki w umowie pożyczki

Odsetki w umowie pożyczki

Mam przed sobą umowę pożyczki i jako cesjonariusz wierzytelności z niej wynikającej, będę musiał skierować do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty. W tej umowie napisane jest, ze pożyczkobiorca (...)

Sankcje za nienależyte wykonanie umowy

Sankcje za nienależyte wykonanie umowy

Wykonawca wygrywa przetarg nieograniczony ogłoszony przez Zamawiającego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Ma podpisać umowę w której znajduje się m.in. zapis o karach umownych, które (...)

Dozwolone usprawiedliwienie spóźnienia

Dozwolone usprawiedliwienie spóźnienia

Moi pracownicy spóźnili się do pracy z powodu trudnych warunków atmosferycznych, utrudniający dojazd samochodem. Za takie spóźnienie, zgodnie z zakładowym regulaminem premiowania, potrącana jest (...)

Kapitał początkowy - spóźniony wniosek

Kapitał początkowy - spóźniony wniosek

Nasz pracownik nie zdążył przekazać wszystkich wymaganych do ustalenia kapitału początkowego dokumentów w terminie ustalonym przez organ ubezpieczeniowy, czyli do końca 2006 roku. Czy jest jeszcze (...)

Kara upomnienia a nagroda roczna

Kara upomnienia a nagroda roczna

W zakładowym Regulaminie wynagradzania jest zapis o przyznawaniu przez Pracodawcę rocznej nagrody m. in. za nienaganną pracę przez cały rok. Jeden z pracowników otrzymał na piśmie karę upomnienia (...)

Przedsądowe dochodzenie należności

Przedsądowe dochodzenie należności

Chodzi o zaległość w zapłacie za wykonaną usługę wg pisemnej umowy, podpisanej przez obydwie strony. Faktura była wystawiona w lutym (bez podpisu odbiorcy/nabywcy), spóźnienie z płatnością (...)

Wniesienie sprzeciwu po terminie

Wniesienie sprzeciwu po terminie

Wniosłem sprzeciw od nakazu zapłaty do sądu rejonowego. Okazało się, że nie dotrzymałem terminu do jego wniesienia i sprzeciw wysłałem po terminie. Do postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu sąd (...)

Wartość przedmiotu sporu o odszkodowanie

Wartość przedmiotu sporu o odszkodowanie

Przez ostatnie dwa lata wynajmowałam, zgodnie z zawartą umową, mieszkanie pewnej rodzinie. 31.12.2006 ta umowa najmu się skończyła. Pomimo tego ci państwo nie chcą się wyprowadzić z mojego mieszkania. (...)

Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze

Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze

Czy przyjęcie odszkodowania jest czynnością zachowawczą i w związku z tym zapłata odszkodowania może nastąpić do rąk jednego ze współwłaścicieli? W kontekście czynności zachowawczych, (...)

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zalicza się do okresu pracy, więc rozumiem, że w tym czasie nabywa się również prawa do proporcjonalnego urlopu. Czyli od 01.01.08 r. do 31.03.08 r. będzie to (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Proszę się odnieść nie do kwestii świadczenia z tytułu wypadku, tylko odpowiedzialności ubezpieczyciela społecznego, w tym wypadku KRUS, za śmierć osoby bliskiej. Osoba poszkodowana w wypadku (...)

Legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Czy jeżeli nieruchomość była przedmiotem współwłasności, to o jej zwrot może wystąpić tylko jeden współwłaściciel, czy też wszyscy łącznie? Postawioną kwestię jednoznacznie rozstrzyga (...)

Zwrot opłaty od pozwu lub zażalenia od Sądu.

Zwrot opłaty od pozwu lub zażalenia od Sądu.

W ubiegłym roku mąż założył sprawę z powództwa cywilnego przeciwko Skarbowi Państwa za niesłuszny pół roczny dozór policyjny, który zasadził Sąd Okręgowy po zwolnieniu męża z półrocznego (...)

Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie cywilne

Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie cywilne

Kolejny raz zostałam wezwana przez sąd do złożenia zeznań w charakterze świadka. W jaki sposób mogę prosić o zwrot kosztów podróży? Do kogo mam się zgłosić i w jakiej formie prosić o zwrot? (...)

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że (...)

Bilety lotnicze i faktury VAT a delegacja

Bilety lotnicze i faktury VAT a delegacja

Pracownik pracujący na umowę o pracę delegowany jest na wyjazd zagraniczny. Mimo tego, iż firma posiada komórkę do zakupów biletów lotniczych, pracownik zakupuje bilet lotniczy na własną rękę. (...)

Bilet miesięczny pracownika a koszty

Bilet miesięczny pracownika a koszty

Czy pracodawca może wliczyć w koszty bilet miesięczny zakupiony dla pracownika? Zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

FORUM PRAWNE

Odszkodowanie za spóźniony pociąg.

Odszkodowanie za spóźniony pociąg. Witam, kiedyś już napewno ktoś an tym forum o tym pisał ale ine ja wiec pisze temat ponownie. Od 11 grudnia wchodzi nowy rozkład jazdy pociągów. Kolejarze zapewniają, (...)

Skasowani przez PKP

Skasowani przez PKP miałem ostatnio taką sytuację, że kupiłem bilet na pociąg nad morze. kiedy pociąg podjechał, to okazało się, że jest tak pełny, że nie ma możliwości, żeby do niego wejść. (...)

Pociąg 200km/h Gdańsk-Kraków-Warszawa !!

Pociąg 200km/h Gdańsk-Kraków-Warszawa !! Jest to plan ale może kiedyś się spełni a EURO mu w tym pomoże, pociąg jadący 200km/h przez całą Polskę!!

Spóźniony pociąg i odszkodowanie od PKP.

Spóźniony pociąg i odszkodowanie od PKP. Kiedy i gdzie mogę zrezygnować z biletu i ile przysługuje mi wtedy zwrotu za bilet?? Pytam bo na swieta jade do domy dziewczyny na 2 koniec polski i spodziewam (...)

pkp bład kasjerki

pkp bład kasjerki Witam. Kasjerka PKP sprzedała zły bilet. Wprowadziła mnie wraz z narzeczonym w błąd. Wdrukowała bilet na godzinę 20.28 a pociąg odjechał o 20.11. Na tablicy informacyjnej również (...)

Powódź zawiniona przez PKP

Powódź zawiniona przez PKP Witam - Chciałbym poruszyć temat, który dotyczy bezpośrednio miejsca w którym mieszkam. Mój pech polega na tym, że jest to miejsce sąsiadujące z małą stacją PKP (...)

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

Czy istnieje umowa "korzystania"? Przetarg na korzystanie.

Czy istnieje umowa "korzystania"? Przetarg na korzystanie. PKP zawierając umowę dotyczącą miejsca postojowego dla busów pasażerskich (przystanek) określiło ją jako umowę "korzystania" (...)

Mieszkanie PKP

Mieszkanie PKP Sprawa jest skomplikowana (jak chyba wszystkie dotyczące mieszkań służbowych). Mam mieszkanie po dziadkach, należące do PKP. Jestem tam prawnie zameldowana, umowa najmu jest na ciotkę, (...)

Budowa garażu na cudzym gruncie

Budowa garażu na cudzym gruncie Witam serdecznie, nie wiem czy w dobrym dziale, ale chyba lepszego nie znalazłem. Bardzo proszę o pomoc w jawnym złodziejstwie, jakie PKP Cargo chce dokonać na mojej (...)

Ponad 40 dniowe opóźnienie w przeniesieniu numeru telefonu

Ponad 40 dniowe opóźnienie w przeniesieniu numeru telefonu Witam wszystkich :) Strony: Ja - os. prywatna Strona przeciwna - przedsiębiorca (operator telefonii komórkowej) Podstawa reklamacji: Opóźnienie (...)

jak dostać odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie w oddaniu?

jak dostać odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie w oddaniu? jak dostać odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie w oddaniu?

Czy można starać się o odszkodowanie za opóźnienie w budowie i oddaniu mieszkania przez dewelopera?

Czy można starać się o odszkodowanie za opóźnienie w budowie i oddaniu mieszkania przez dewelopera? Czy można starać się o odszkodowanie za opóźnienie w budowie i oddaniu mieszkania przez dewelopera? (...)

odszkodowanie

odszkodowanie Witam mam pytanie odnośnie wypłaty odszkodowań od linii lotniczych. W tym roku leciałem do Tunezji linia EnterAir w Katowicach zostaliśmy poinformowani że samolot będzie opóźniony. (...)

sklep Suncosmetics

sklep Suncosmetics W listopadzie 2012 r. zakupiłam zestaw do opalania natryskowego od Suncosmetics w sklepie internetowym dostępnym na ich stronie.Wszystko by było w porządku gdyby nie fakt, że (...)

Spóźnienie się z PIT - kara nawet do 27 tys. złotych !

Spóźnienie się z PIT - kara nawet do 27 tys. złotych ! Za spóźnienie grozi ci m.in. grzywna za wykroczenie skarbowe. W tym roku wynosi ona od 138,60 zł do 27 720 zł.

zwolnienie dyscyplinarne

zwolnienie dyscyplinarne Witam, chciałabym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Czy opuszczenie kraju (w ważnych powodach, ale nie życiowych) podczas zwolnienia lekarskiego , kiedy zalecane jest leżenie, (...)

alimenty-spóźnienie

alimenty-spóźnienie Witam Mam pytanie płacę alimenty na córkę, ale w chwili obecnej trochę pogorszyły mi się warunki materialne czy jeśli spóźnię się trochę z zapłatą to czy już mi grozi (...)

Kara za spóźnienie

Kara za spóźnienie Witam Pracuję na umowę zlecenie czy w przypadku gdy się spóźnię do pracy mój pracodawca ma prawo ukarać mnie pieniężnie?Z góry dziękuję za informacje

Roczne spóźnienie z wymianą dowodu

Roczne spóźnienie z wymianą dowodu Witam, wczoraj znajomy zwrócił mi uwagę, że mój dowód jest nieważny. od kilku lat nikt mnie nie legitymował, więc zupełnie zapomniałem, że dowód ma 10-letni (...)

Porady prawne