Wakacje 2014 - jeśli pociąg się opóźnia ....

3.7.2014

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

... mamy wówczas możliwość dochodzenia zwrotu kosztów za bilet bądź dochodzenia odszkodowania. Aktualnie możliwość dochodzenia zwrotu i odszkodowania dotyczy wyłącznie przejazdów na terenie Polski i UE pociągami: Expres, Inter City, Express Inter City, Euro City lub Euro Night.

Kwestie zwrotu i odszkodowania reguluje rozporządzenie unijne z 2007 roku - nr 1371/2007/WE.

Zwrot kosztów biletu

Przysługuje jeśli pociąg spóźnił się na miejsce docelowe co najmniej 60 minut. Mamy de facto trzy uprawnienia, z których rozporządzenie pozostawia nam wybór jednego:

  • zwrot pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie. Zwrot przysługuje więc albo za część niezrealizowanej podróży albo za całość, jeśli podróż straciła sens – np. podróżowaliśmy na ważną konferencję, która skończyła się wcześniej niż dotarliśmy na miejsce,
  • kontynuację lub zmianę trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie albo
  • kontynuację lub zmianę trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

Odszkodowanie

Przysługuje w wysokości co najmniej:

  • 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,
  • 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Jeśli umowa transportu dotyczy podróży w obie strony, odszkodowanie za opóźnienie w podróży docelowej lub powrotnej obliczane jest na podstawie połowy ceny zapłaconej za bilet.

W analogiczny sposób cena biletu na opóźnione połączenie odbywane na podstawie każdej innej formy umowy transportu, która pozwala na podróż na kilku kolejnych odcinkach trasy, obliczana jest proporcjonalnie do pełnej ceny biletu.

Aby uzyskać odszkodowanie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do przewoźnika.  Pasażer do pisma powinien dołączyć oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd) oraz oryginały lub potwierdzone kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością żądanego roszczenia. Powinniśmy także zadbać, aby odpowiednia adnotacja o opóźnieniu pociągu znalazła się np. na bilecie – można o to poprosić konduktora.  Przewoźnik w terminie miesiąca powinien albo wypłacić odszkodowanie w formie np. biletu na inny przejazd bądź przyznać je w formie pieniężnej. Co istotne – aby uzyskać pieniądze, konieczny jest wyraźny wniosek o wypłatę w takiej formie odszkodowania.

Pasażerowi nie przysługuje jednak prawo do odszkodowania, jeżeli:

  • został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub
  • opóźnienie w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż 60 minut.

Gdy przewoźnik upiera się …

W takiej sytuacji pasażerowi przysługuje prawo do skargi do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (www.utk.gov.pl).

Do skargi należy załączyć:

  • kopię skargi złożonej do przewoźnika kolejowego,
  • odpowiedź na skargę (jeśli przewoźnik nam jej udzielił),
  • bilet na dana trasę lub potwierdzenie rezerwacji.

Niezależnie od skargi złożonej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, pasażer po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej może wytoczyć powództwo do sądu powszechnego.

e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: