Zmiana ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

25.2.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowelizacja przesuwa termin wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która implementowała dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r w sprawie dystrybucji ubezpieczeń z dnia 23 lutego 2018 r. na dzień 1 października 2018 r.

Czemu mają służyć zmiany?

Celem nowelizacji jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wdraża do systemu prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, tj. dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive). Państwa członkowskie Unii Europejskiej miały dokonać implementacji ww. dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r.

Celem ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń ma być zwiększenie ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Ustawa implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Termin wejścia w życie nowych przepisów przesunięto, ponieważ w UE procedowany jest wniosek Komisji Europejskiej, zakładający odroczenie terminu rozpoczęcia stosowania tej dyrektywy od 1 października 2018 r. Przesunięcie wejścia w życie dyrektywy unijnej da możliwość lepszego przygotowania się sektora ubezpieczeniowego do zmiany przepisów. Nowela zmienia też przepis przejściowy, odnoszący się do terminu odbycia pierwszego szkolenia zawodowego w pełnym wymiarze, i przesuwa go na 31 grudnia 2019 r.

Zmieniana ustawa przewiduje, że klienci będą korzystać z jednakowej ochrony, niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń. Dystrybutorami ubezpieczeń będą zarówno pośrednicy ubezpieczeniowi, jak i zakłady ubezpieczeń. Wprowadzono też nową kategorię ‒ agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Klient ma otrzymywać odpowiednie informacje o produkcie ubezpieczeniowym i dystrybutorze ubezpieczenia, przekazywane w sposób prosty i zrozumiały. W nowelizowanej ustawie uregulowano też m.in. kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia (honorarium, płacone bezpośrednio przez klienta, prowizja, uwzględniana w kwocie składki ubezpieczeniowej, inny rodzaj wynagrodzenia), a także sprawy ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Ustawa zachowuje podział pośredników ubezpieczeniowych na: brokerów (przedstawiciel podmiotu poszukującego ubezpieczenia) i agentów ubezpieczeniowych (przedstawiciele podmiotu oferującego ubezpieczenie) z zakazem łączenia obu funkcji.

Porady prawne

Parlament Europejski zarekomendował Komisji Europejskiej utrzymanie terminu transpozycji dyrektywy 2016/97, wyznaczonego na dzień 23 lutego 2018 r., a także rozważenie przesunięcia terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy IDD na dzień 1 października 2018 r. O odroczenie okresu transpozycji i wejścia w życie dyrektywy 2016/97 do co najmniej 1 października 2018 r. do Komisji Europejskiej zwróciła się również grupa 16 państw członkowskich. Uzasadnienie tych wniosków stanowiła potrzeba zapewnienia branży ubezpieczeniowej czasu koniecznego do przygotowania się do prawidłowego stosowania dyrektywy 2016/97 oraz rozporządzeń delegowanych uzupełniających tę dyrektywę. Komisja Europejska zgodziła się uwzględnić wniosek Parlamentu Europejskiego i częściowo grupy państw członkowskich, by przesunąć na dzień 1 października 2018 r. termin, od którego państwa członkowskie mają stosować przepisy krajowe niezbędne do zapewnienia zgodności z dyrektywą IDD. Niezmieniony pozostał natomiast termin transpozycji dyrektywy (23 lutego 2018 r.).

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Uchwalona w dniu 26 stycznia 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zmienia termin wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 23 lutego 2018 r. na dzień 1 października 2018 r. Z powyższą zmianą wiążą się:

  • zmiana przepisu epizodycznego, zawartego w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, określającego dodatkowe wymogi dla zakładów ubezpieczeń w zakresie ochrony klientów dotyczące produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu, polegająca na zmianie terminu stosowania tego przepisu – z dnia 22 lutego 2018 r. na dzień 30 września 2018 r.;
  • zmiana przepisu przejściowego, zawartego w art. 107 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, przewidującego odbycie pierwszego rocznego szkolenia zawodowego w pełnym wymiarze, polegająca na wydłużeniu terminu odbycia tego szkolenia o rok, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Przesunięcie o 7 miesięcy terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń ma pozwolić podmiotom działającym na rynku ubezpieczeniowym na lepsze dostosowanie się do nowych regulacji prawnych.

Nowelizacja weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z dniem 16 lutego 2018 r.

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne