20.1.2023

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany w systemie homologacji pojazdów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Nowelizacja ma na celu stworzenia jednolitych i przejrzystych przepisów w obszarze homologacji typu pojazdów oraz ich przedmiotów wyposażenia i części spójnych z prawem międzynarodowym.

Zaproponowane zmiany dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych i uwzględniają postęp techniczny przemysłu motoryzacyjnego. Wprowadzone rozwiązania mają ponadto na celu zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na unijnym rynku, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Porady prawne

Najważniejsze rozwiązania:

  • zharmonizowanie wymogów technicznych i procedur administracyjnych z przepisami międzynarodowymi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa w obszarze homologacji typu pojazdów oraz ich wyposażenia;
  • wyznaczenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jako organu właściwego w sprawach homologacji oraz nadzoru rynku dającego gwarancję właściwego wykonywania zadań w ramach powierzonych funkcji;
  • określenie jasnych i przejrzystych zasad wyznaczania służb technicznych w celu rzetelnego i prawidłowego pod kątem technicznym przeprowadzania badań na potrzeby procedur homologacyjnych;
  • wprowadzenie alternatywnej możliwości uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej na zgodność z regulaminem ONZ nr 115 (jako jeden z elementów wpisujących się w politykę energetyczną państwa);
  • usystematyzowanie sposobu naliczania opłat za wydane dokumenty homologacyjne przy zachowaniu obecnie obowiązujących maksymalnych stawek opłat;
  • zapewnienie pełnej implementacji dwóch dyrektyw delegowanych Komisji (UE): 2021/1716 oraz 2021/1717, w odniesieniu do których Komisja Europejska wystosowała w trybie art. 258 TFUE zarzuty formalne w sprawie braku ich wdrożenia w przepisach polskich.

Zaproponowane rozwiązania w obszarze homologacji dotyczą:

  • producentów, dystrybutorów oraz importerów pojazdów, przedmiotów wyposażenia i części,
  • podmiotów dokonujących montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu,
  • służb technicznych/jednostek uprawnionych,
  • Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Na nowo określone wymagania dla stacji kontroli pojazdów

Na nowo określone wymagania dla stacji kontroli pojazdów

21 lutego 2005 r. weszło w życie rozporządzenie, które ma podstawowe znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów. Obowiązek przedstawiania pojazdu do badania technicznego wynika z treści ustawy Prawo o ruchu drogowym. To tam zawarto regułę, zgodnie z którą pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją, a badaniu temu nie (...)

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg. Dodatkowym warunkiem było posiadanie przez ten samochód homologacji producenta lub importera dla tego rodzaju samochodu. Prawo do odliczenia było pełne, tzn. podatnik, który nabył samochód spełniający (...)

Gdy pojazd specjalny przestaje nim być, czy zmienić dokumenty? - opinia prawna

Gdy pojazd specjalny przestaje nim być, czy zmienić dokumenty? - opinia prawna

Stan faktyczny Posiadam samochody popularnie zwane betonowozami - gruszkami służące jedynie do przewozu betonu towarowego w ruchu lokalnym. Jeśli samochody mają status specjalne, to czy kiedy zmieniła się klasyfikacja, należałoby te samochody przerejestrowywać? Czy wymiana dowodu na nowy związana z brakiem dotychczasowych miejsc w dowodzie na podbicie przeglądów okresowych jest wystarczającym (...)

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

    Wzór „Lisaka” do 21 sierpnia 2005 r. Przytoczenie starych regulacji jest niezbędne ze względu na zasadę kontynuacji starych rozwiązań dla niektórych podatników.  Do 21 sierpnia 2005 r. obowiązywał „wzór Lisaka”, według którego określało się ograniczenia w zakresie używania samochodów osobowych dla potrzeb (...)

Leasing w podatku VAT

Leasing w podatku VAT

  Do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej umowa leasingu była traktowana jak usługa i tak też była rozliczana dla potrzeb podatku VAT. W tym czasie obowiązywały również specyficzne metody odliczania podatku od samochodów, używanych na podstawie umowy leasingu (pełne odliczenie dotyczyło tzw. samochodów „z kratką”). Jeżeli podatnik użytkował (...)

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Sejm zajmuje się obecnie rządowym projektem ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności w tzw. dorobku prawnym Schengen, którego urzeczywistnienie w pełnym zakresie jest uwarunkowane włączeniem do Systemu Informacyjnego Schengen. Czym (...)

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

W związku z wejściem do strefy Schengen obowiązuje w naszym kraju ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynikała z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności w tzw. dorobku prawnym Schengen, którego urzeczywistnienie w pełnym zakresie było uwarunkowane włączeniem (...)

Czy indywidualni importerzy nowych aut rzeczywiście nie mogą ich zarejestrować w kraju?

Czy indywidualni importerzy nowych aut rzeczywiście nie mogą ich zarejestrować w kraju?

Od nowego roku pojawiły się w mediach informacje, że indywidualni importerzy nowych aut nie mogą ich zarejestrować w kraju. Powodem tego miały być przepisy dotyczące homologacji, w wyniku których unijna homologacja nie była wystarczającym dokumentem do zarejestrowania sprowadzonego auta. Mówiono również o innym problemie - czysto technicznym. Otóż sposób (...)

Prawo o ruchu drogowym. Duże zmiany

Prawo o ruchu drogowym. Duże zmiany

Uchwalona obszerna nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wdraża do prawa polskiego dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. Wspomniane dokumenty unijne ustanawiają ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów. Nowa (...)

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

"Tachograf cyfrowy" - co to takiego? Tachograf cyfrowy to stosowane w transporcie drogowym, cyfrowe urządzenie rejestrujące, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 dostosowującym po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 (...)

Koniec systemu viaTOLL. Od 1 października tylko e-TOLL

Koniec systemu viaTOLL. Od 1 października tylko e-TOLL

Od 1 października jedynym systemem umożliwiającym wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd po drogach płatnych w Polsce będzie system e-TOLL. W e-TOLL zapłacisz zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Dla firm transportowych to ostatni moment na zmianę systemu na e-TOLL. Kierowcy pojazdów lekkich do 30 listopada (...)

Jeszcze przez rok podatnik nie odliczy VAT-u od paliwa do auta osobowego

Jeszcze przez rok podatnik nie odliczy VAT-u od paliwa do auta osobowego

Przedsiębiorca który nie potrzebuje w swojej działalności samochodu ciężarowego lub np. specjalnego nie może w żadnej części odliczyć VAT-u od zakupu paliwa. Są szanse, że w tym zakresie sytuacja się poprawi ale dopiero od przyszłego roku. Przed dokonaniem zakupu samochodu, warto zastanowić się, jakie konsekwencje dla przyszłych zobowiązań z fiskusem będzie rodził wybór konkretnego (...)

Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Od kiedy obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów?3 czerwca 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (za wyjątkiem przepisów realizujących zapisy Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże się to ze zmianą sposobu funkcjonowania. Duże zmiany, zwłaszcza dotyczące przeglądów (...)

Reforma systemu badań technicznych pojazdów

Reforma systemu badań technicznych pojazdów

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra infrastruktury, trafił do Sejmu.  Jakie zmiany systemu badań technicznych pojazdów przewidziano? Projekt zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. Przyjęte rozwiązania powinny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i (...)

Możliwa będzie profesjonalna rejestracja pojazdów

Możliwa będzie profesjonalna rejestracja pojazdów

Nowelizacja przepisów przewiduje wprowadzenie tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów, umożliwiającej legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem 1 numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu. Zmiany mają ułatwić działalność przedsiębiorców zajmujących się produkcją, sprzedażą lub (...)

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

Jakie nowe przepisy dotyczą prawa jazdy?Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami weszło w życie w zasadzie z dniem 6 lutego 2009 r. Jakie zmiany przewidziano?W celu wydania prawa jazdy lub pozwolenia albo odmowy ich wydania należy teraz: zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, (...)

Będą ułatwienia dla kierowców

Będą ułatwienia dla kierowców

Bez dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Wkrótce kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Zamiast tego policja sprawdzi wspomniane dane w systemie informatycznym CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów). (...)

Zielony liść dla nowych kierowców później niż planowano

Zielony liść dla nowych kierowców później niż planowano

W związku z przebudową systemów informatycznych CEPiK oraz PESEL niektóre przepisy ustawy o kierujących pojazdami zaczną obowiązywać nie w 2013, ale od 2016 roku - poinformowało MSW. W Sejmie jest już projekt kolejnej noweli tej ustawy, autorstwa PO. Na razie nie będzie np. obowiązku zdawania kursów dokształcających oraz kierowania samochodem oznakowanym nalepką z zielonym symbolem (...)

Pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC

Pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC

Mniej dokumentów Sejm i Senat przyjęły już zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Oznacza to, że już wkrótce kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Zamiast tego policja sprawdzi wspomniane dane w systemie informatycznym CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów). Już dziś znajdują (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Proszę o informację czy oznaczenie E lub CE na wyrobach będących akcesoriami samochodowymi jest tożsame, czy są to różne informacje? Oznakowanie CE jest oznakowaniem potwierdzającym zgodność (...)

Przerywany czas pracy

Przerywany czas pracy

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę. Rodzaj umówionej pracy został określony jako kierowca pojazdów samochodowych - mechanik. W umowie nie określono wprowadzonego później zmianą regulaminu (...)

Ważność homologacji fabrycznej pojazdu z 2003 r.

Ważność homologacji fabrycznej pojazdu z 2003 r.

Zamierzamy kupić na fakturę VAT od EFL (Europejski Fundusz Leasingowy) używanego Renaulta Megane Kombi 1.9 diesel z 2003 roku z homologacją fabryczną jako samochód ciężarowy o ładowności 570 (...)

Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

Czy wymagana jest rejestracja koparki (kołowej) która korzysta z przejazdu po drodze na plac budowy? Wg danych technicznych omawianej koparki maksymalne prędkości jazdy na poszczególnych biegach wynoszą (...)

Dodatkowe oświetlenie samochodu

Dodatkowe oświetlenie samochodu

Założyłem u siebie w samochodzie podświetlane spryskiwacze do szyb, na przedniej masce. Podświetlenie ma kolor niebieski, sa to dwie diody. Podczas kontroli drogowej dostałem upomnienie i polecenie (...)

Pojazd wolnobieżny

Pojazd wolnobieżny

Zakupiłem skuter elektryczny o małej mocy. Jego maksymalna prędkość to 25km/h i jest to fabrycznie zagwarantowane, iż szybciej nie może pojechać. Skuter nie wydaje głośnych odgłosów. Czy można (...)

Sprowadzanie samochodu z zagranicy a formalności jakich należy dokonać

Sprowadzanie samochodu z zagranicy a formalności jakich należy dokonać

Mam zamiar sprowadzić auto z Niemiec. Jakie czynności powinienem wykonać po zakupie? Konieczna będzie ponowna rejestracja tego pojazdu wraz z wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego i nowych tablic (...)

Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Korzystam z pożyczonego samochodu od mojego kolegi na czas jego nieobecności w Polsce. Właściciel samochodu (kolega) przebywać będzie za granicą do 30.09.2007, przedmiotowy pojazd pożyczył mi (...)

Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym

Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym

Pojazd uprzywilejowany jest nim w momencie kiedy używa sygnału dźwiękowego lub świetlnego lub obu naraz? Czy też jest to pojazd z napisem policja, lub bez napisu ale z kierowcą legitymującym się (...)

Sprzedaż samochodu cudzoziemcowi a dopełnienie wszystkich formalności przez zbywcę

Sprzedaż samochodu cudzoziemcowi a dopełnienie wszystkich formalności przez zbywcę

Mam zamiar sprzedać samochód obywatelowi Niemiec. Czy muszę dopełnić jakichś formalności czy wszystkim zajmie się nowy właściciel? Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że (...)

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Posiadam sprawny technicznie samochód osobowy. Jednakże samochód ma pewne uszkodzenia blacharskie, ale nie ma elementów wystających, niebezpiecznych. Czy może być przeprowadzone okresowe badanie (...)

Kara dla właściciela, który udostępnia pojazd osobie nieposiadającej uprawnień

Kara dla właściciela, który udostępnia pojazd osobie nieposiadającej uprawnień

Jakiej karze podlega właściciel, który udostępnia pojazd osobie nieposiadającej uprawnień? Art. 96. § 1 Kodeksu wykroczeń. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, (...)

Weryfikacja kupowanego samochodu

Weryfikacja kupowanego samochodu

Zamierzam kupić używany samochód. Gdzie mogę sprawdzić czy samochód nie jest kradziony? Może Pan tego dokonać, jak każdy inny obywatel, jeszcze przed zakupem samochodu w jednostce policji. Może (...)

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Kierujący zaparkował pojazd na drodze wewnętrznej - prywatnej nie leżącej w strefie zamieszkania, ale oznaczonej zakazem zatrzymywania i postoju, droga pożarowa oraz znakiem odholowania pojazdu na (...)

Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

Jechałem samochodem i nie posiadałem zamontowanej w miejscu do tego przeznaczonym przedniej tablicy rejestracyjnej. Art. 71 Prawa o ruchu drogowym stanowi, że pojazdy są dopuszczone do ruchu, jeżeli (...)

Rejestracja samochodu w Polsce

Rejestracja samochodu w Polsce

Miejscem mojego stałego zameldowania jest Warszawa. Od 1999 zamieszkuje jednak w Niemczech, gdzie zarejestrowane są moje samochody. Jeden z nich garażowany jest w Warszawie i korzystam z niego podczas (...)

Warunki techniczne pojazdu samochodowego

Warunki techniczne pojazdu samochodowego

Jechałem samochodem, w którym była pęknięta przednia szyba. Czy policja może zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu i ukarać mandatem, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego działania? (...)

Tymczasowe tablice z Niemiec- na jak długo?

Tymczasowe tablice z Niemiec- na jak długo?

Samochód przyjechał z Niemiec na tzw żółtych tablicach posiadających ubezpieczenie na tydzień od daty ich wydania. Zostanie zarejestrowany w Polsce dopiero za 2-3 tygodnie, właściciel auta doubezpieczył (...)

Rejestracja samochodu a dowód rejestracyjny

Rejestracja samochodu a dowód rejestracyjny

W 2005 roku kupiłem auto po wypadku na umowę, bez dowodu rejestracyjnego, tylko z zaświadczeniem z policji, że dowód został zabrany po wypadku. Złożyłem odpowiednie deklaracje w US na podstawie (...)

Przerejestrowanie samochodu

Przerejestrowanie samochodu

Jestem osobą fizyczną - nie prowadzę działalności gospodarczej. W miesiącu kwietniu kupiłam (od prywatnej osoby - nie od firmy) samochód zarejestrowany jako ciężarowy uniwersalny przeznaczony (...)

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Mojemu synowi, przebywającemu w USA, zleciłem zakup dla mnie i za moje środki finansowe samochodu. Samochód został przez syna nadany statkiem, będę mógł go odebrać w porcie Bremerhaven w Niemczech. (...)

Definicja nowego środka transportu

Definicja nowego środka transportu

Definicja z art. 2 pkt 10 lit a zawiera dwa warunki, od których spełnienia zależy uznanie samochodu za nowy środek transportu, tj. przebieg nie większy niż 6000 km i pierwsze dopuszczenie do ruchu (...)

Obowiązek uiszczenia opłaty za parking

Obowiązek uiszczenia opłaty za parking

Osoba trzecia w wyniku przestępstwa uzyskała klucze od mojego samochodu i pod wpływem alkoholu jeździła nim do czasu zatrzymania przez policję. Następnie samochód został odstawiony na prywatny (...)

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

W jakiej formie mogę domagać się odszkodowania za uszkodzenie pojazdu mechanicznego? Najważniejszym przepisem, który ogranicza możliwość dochodzenia odszkodowania w art. 363 k.c. Art. (...)

Art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

Art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

Jakie są zasady zaliczenia paliwa do kosztów uzyskania przychodu dla samochodów o ładowności do 3,5 tony? Z tematu pytania oraz jego treści wnioskuję, iż Pytająca jest zainteresowana zasadami (...)

Przyjazd pojazdem zarejestrowanym w Niemczech

Przyjazd pojazdem zarejestrowanym w Niemczech

Mam auto zarejestrowane w Niemczech, ale polskie prawo jazdy. Zamieszkuję na stałe w Niemczech, ale mam polski paszport. Czy przekraczając granicę zapłacę dodatkowe koszty? Czy muszę, w moim przypadku, (...)

Dokumenty potrzebne do uzyskania dowodu rejestracyjnego samochodu

Dokumenty potrzebne do uzyskania dowodu rejestracyjnego samochodu

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rejestrację samochodu? Do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć:1) dowód własności pojazdu;2) kartę pojazdu, jeżeli była wydana;3) (...)

Ponowna rejestracja samochodu na terytorium Polski

Ponowna rejestracja samochodu na terytorium Polski

Parę miesięcy temu przeprowadziłem się do Niemiec. Przerejestrowałem samochód ( pierwotnie był zarejestrowany w Polsce ) i mam niemieckie tablice. Teraz jednak planuje powrót. Lista dokumentów, (...)

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień

Jestem właścicielem samochodu, mam prawo jazdy kategorii B. Mój syn ma prawo jazdy kategorii A1 (motocyklowe). Jest niepełnoletni (ma 17 lat). Jakie konsekwencje mogą grozić mojemu synowi, jeżeli (...)

Pozostawanie pojazdu mechanicznego w ruchu

Pozostawanie pojazdu mechanicznego w ruchu

Samochód osobowy, po przekręceniu kluczyka w stacyjce, zapalił się. W wyniku pożaru szkodę poniosły dwa samochody stojące obok. Posiadacz pojazdu posiadał ubezpieczenie OC. Towarzystwo ubezpieczeniowe (...)

FORUM PRAWNE

Rejestracja pojazdu a homologacja

Rejestracja pojazdu a homologacja Mam problem posiadam busa rejestrowanego jako ciężarówka. Zamierzam zmienić liczbę miejsc w samochodzie w związku z czym dokonałem zmian określonych w przepisach, (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

czym jest pojazd wolnobieżny????

czym jest pojazd wolnobieżny???? wogóle nie wiedziałem że coś takiego istnieje, teraz juz wime ale nie wiem anwet jak to wygalda, pomóżcie i powiedzice co to jest i cos podpowiedzcie jak rapwo patrzy (...)

windykacja oc

windykacja oc Witam . 10 06 2008 Kupiłem samochód z 1/2 polisy oc . W kilka dni załatwiłem skarbówke i wydział komunikacji(otrzymałem nowe numery) .Nastepnie zadzwoniłem do ubezpieczyciela o przysłanie (...)

zabrane prawko a motorower

zabrane prawko a motorower Witam, zostało mi zabrane prawko za 0,58 promila.To dla mnie tragedia życiowa gdzyż kilka dni później wyleciałem z roboty no i czeka mnie rozprawa sądowa.A ja bez autka (...)

Umowa kupna - sprzedaży samochodu - dwóch kupujących / sprzedających !!!

Umowa kupna - sprzedaży samochodu - dwóch kupujących / sprzedających !!! Jeżeli kupujących lub sprzedających jest kilku to należy podać dane wszystkich osób. Nie jest to nic skomplikowanego i (...)

Kradziony motocykl.

Kradziony motocykl. Na początku pragnę podkreślić, że byłem już u 4 radców prawnych.Każdy chce zakładać już Teraz sprawę chłopakowi od którego pojazd kupiłem.Obecnie wysłaliśmy pismo (...)

Kolizja z policjantką.

Kolizja z policjantką. Witam serdecznie!!! Postanowiłem wyprzedzić pojazdy wieczorem, droga nie mokra ale wilgotna, mrugnołem długimi światłami, włączyłem kierunek i zacząłem wyprzedzać (...)

kolizja na skrzyzowaniu z podporzadkowana

kolizja na skrzyzowaniu z podporzadkowana Witam, interesuje mnie sprawa kto jest winny kolizji, czy obaj kierowcy są winni, czy i jak może zinterpretować tą sytuację sąd. w załączniku poglądowa (...)

Pojazd wolnobiezny SAM

Pojazd wolnobiezny SAM Witam Czy pojazd zbudowany naście lat temu typowy SAM można uznać za pojazd wolnobiezny i go nie rejestrowac tylko kupić OC. Jeśli zdobędę zaświadczenie od rzeczoznawcy (...)

Sholowany pojazd

Sholowany pojazd Witajcie! Niestety nie miałem pewności czy to dobry dział w razie mojej pomyłki proszę o przeniesienie. Sprawa wygląda następująco. Jakiś czas temu pożyczyłem samochód pewnej (...)

Problem z Urzędem Celnym i bezprawne wszczęcie postępowania podatkowego o niezapłaconą akcyzę za sprowadzony z Danii samochód.

Problem z Urzędem Celnym i bezprawne wszczęcie postępowania podatkowego o niezapłaconą akcyzę za sprowadzony z Danii samochód. Problem mój wygląda tak: - pojazd samochodowy o którym jest mowa (...)

Zwrot pojacdu po roku. Wada ukryta

Zwrot pojacdu po roku. Wada ukryta Witam. Kupiłem auto od handlarza za 18.500PLN, nie spisując z nim umowy tylko przez niego bezpośrednio z komisem z Francji.- Człowiek uczy się na błędach. Kupiłem (...)

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy. Witam! To mój pierwszy post na forum, mam nadzieje, że trafiłem do dobrego działu. Otóż zostałem oszukany przez człowieka zajmującego się sprowadzaniem (...)

Zgubiony oryginalny dokument niemiecki potrzebny przy rejestracji pojazdu sprowadzanego z Niemiec.

Zgubiony oryginalny dokument niemiecki potrzebny przy rejestracji pojazdu sprowadzanego z Niemiec. Witam wszystkich. Mam pewien problem. Jakiś czas temu ściągnęłam pojazd z Niemiec. Posiadałam niezbędne (...)

Parkowanie na chodniku po lewej stronie drogi

Parkowanie na chodniku po lewej stronie drogi Bardzo proszę o ocenę przedstawionej sytuacji. Chciałem wiedzieć, czy naruszyłem przepisy ruchu drogowego. Przy wjeździe na ulicę zauważam znak ?zakaz (...)

Ponowna rejestracja pojazdu

Ponowna rejestracja pojazdu Czy pojazd (motocykl rocznik 1960) wyrejestrowany na stałe (bez likwidacji!) w grudniu 1991 roku można ponownie zarejestrować? Interpretacja w urzędach komunikacji jest (...)

Sprzedaż motoroweru

Sprzedaż motoroweru Witam.30.04 br. sprzedałem za kwotę 650 zł motorower marki romet.Miał kilka mankamentów.lecz niektóre wyszczególniłem w ogłoszeniu a o niektórych poinformowałem kupującego (...)

żądanie zapłaty OC za dawno sprzedany samochód

żądanie zapłaty OC za dawno sprzedany samochód Witam Mam taki problem związany z OC na dawno temu sprzedany samochód, będący wtedy w naprawie bo uszkodzony i nabywca zdecydował się go kupić (...)

Kupno samochodu, "kręcący" sprzedający

Kupno samochodu, "kręcący" sprzedający Witam, przymierzałem się do kupna samochodu, już prawie podpisałem całą umowę, ale coś mnie wzięło, żeby zapytać z głupa czy sprzedający posiada (...)

Porady prawne