Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jak liczy się termin zasiedzenia?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

Jak wyliczyć termin zasiedzenia?

Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości (20 lat - w dobrej wierze, albo 30 lat - w złej wierze) rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło objęcie nieruchomości w posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia. Kończy się natomiast z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu - a więc dniowi objęcia w posiadanie samoistne (zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego).  

Kodeks cywilny stanowi, że do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń (a więc art. 121-124 K.c.). Odpowiednie zastosowanie oznacza konieczność uwzględnienia istoty i celu zasiedzenia, bo nie wszystkie przepisy o przedawnieniu roszczeń pozostają w zgodzie z przepisami o zasiedzeniu albo są wręcz wobec zasiedzenia bezprzedmiotowe. Odesłanie to oznacza, że: 

 • długość terminów zasiedzenia nie może być modyfikowana w drodze czynności prawnych,

 • ulegają one zawieszeniu oraz przerwaniu w razie spełnienia warunków określonych odpowiednio w art. 121 oraz w art. 123-124 Kodeksu cywilnego.

W przypadku zawieszenia biegu terminu do okresu posiadania prowadzącego do zasiedzenia nie wlicza się czasu, w którym bieg terminu był zawieszony. W literaturze podkreślono, iż w całym okresie zawieszenia biegu terminu zasiedzenia musi zachodzić samoistne posiadanie nieruchomości prowadzące do zasiedzenia. W przeciwnym razie bowiem, nie byłaby spełniona przesłanka zasiedzenia polegająca na istnieniu samoistnego posiadania. Bieg zasiedzenia nie może się rozpocząć, a rozpoczęty ulega zawieszeniu

 • między dziećmi a rodzicami przez czas trwania władzy rodzicielskiej

 • między osobami nie mającymi pełnej zdolności do czynności prawnych a osobami sprawującymi opiekę lub kuratelę przez czas trwania opieki i kurateli, 

 • między małżonkami przez czas trwania małżeństwa (także w razie unieważnienia małżeństwa), 

 • przez czas trwania siły wyższej uniemożliwiającej właścicielowi dochodzenie jego praw przed sądem. 

W przypadku przerwania biegu terminu, czas niezbędny do zasiedzenia należy liczyć od nowa - a więc niezależnie od długości czasu posiadania przed przerwą. Bieg przedawnienia zasiedzenia przerywa się:

 • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia lub zabezpieczenia prawa własności; przykładem może tu być powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece), wytoczone przez spadkobiercę właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi bezpodstawnie wpisanemu do księgi wieczystej jako jedyny właściciel, które przerywa zasiedzenie (tak: Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 28 lipca 1992 r., sygnatura: III CZP 87/92, opublikowane w OSP 5/93, poz. 94); Natomiast wniosek o dział spadku przerywa zasiedzenie w stosunku do współspadkobiercy będącego posiadaczem nieruchomości należącej do spadku. Powództwo o wydanie rzeczy zawsze przerywa bieg terminu zasiedzenia, a jeżeli z pozwem wystąpił jeden z kilku współwłaścicieli, zasiedzenie ulega przerwaniu w stosunku do wszystkich. Przerwa biegu zasiedzenia następuje z chwilą wniesienia pozwu lub wniosku odpowiadających wymienionym warunkom, a nie z chwilą wydania orzeczenia. Jeżeli jednak czynność ta została dokonana przez osobę materialnie do tego nieuprawnioną, to zasiedzenie nie ulega przerwie. Np. przerwą biegu zasiedzenia (art. 175 k.c. w związku z art. 123 § 1 pkt 1 k.c.) skutkuje czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu m.in. ustalenia roszczenia. Niewątpliwie taką czynnością jest wniesienie pozwu o ustalenie prawa własności. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia składany w postępowaniu nieprocesowym pełni funkcję tożsamą jak pozew, jest czynnością procesową zmierzającą bezpośrednio do ustalenia prawa własności. Przerwanie przedawnienia następuje, co do zasady, tylko pomiędzy stronami postępowania o ile z istoty łączącego je stosunku prawnego wynika, że są materialnie zobowiązane/uprawnione; przedawnienie jest bowiem instytucją prawa materialnego, a nie procesowego, mimo że do przerwania biegu dochodzi, w zasadzie, przez czynności procesowe (tak: Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 października 2016 r., sygn. akt I CSK 628/15). 

 • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

 • przez wszczęcie mediacji

Do czasu upływu terminu zasiedzenia posiadaczowi nie przysługuje do rzeczy żadne prawo. Z upływem terminu zasiedzenia następuje zaś skutek zasiedzenia w postaci nabycia własności rzeczy (bądź nabycia prawa użytkowania wieczystego albo służebności" gruntowej). Skutku tego samoistny posiadacz nie może ani zrzec się, ani go zmodyfikować, gdyż jest to skutek następujący z mocy samego prawa.

Co się dzieje, jeśli właściciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych? 

W przepisach przewidziano również możliwość wstrzymania zakończenia biegu terminu zasiedzenia. W takim przypadku termin zasiedzenia biegnie, jednakże jego zakończenie uzależnione jest od określonych okoliczności. Innymi słowy, zasiedzenie nie następuje tak długo, jak długo zachodzą pewne szczególne okoliczności.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni (tzn. nie ukończył 18 roku życia), zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela. Kodeks cywilny chroni tym samym małoletniego właściciela nieruchomości przed utratą prawa własności wskutek zasiedzenia przez samoistnego posiadacza. Ochrona ta polega na wstrzymaniu zakończenia biegu zasiedzenia, a więc zapobieżeniu utracie własności przez dotychczasowego właściciela do chwili upływu dwóch lat od uzyskania przez niego pełnoletniości (tzn. do czasu gdy ukończy 20 lat).

Jeśli natomiast właściciel dowolnej rzeczy nie jest małoletni, lecz nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (tj. gdy został sądownie ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo bądź ustanowiono dla niego doradcę tymczasowego w postępowaniu sądowym) lub jeśli istnieje podstawa do jego całkowitego ubezwłasnowolnienia, bieg terminu zasiedzenia nie może skończyć się wcześniej, niż przed upływem 2 lat od ustanowienia dla niego przedstawiciela ustawowego lub ustania przyczyny jego ustanowienia albo ustania podstaw do całkowitego ubezwłasnowolnienia (zgodnie z art. 122 § 1 oraz 3 w związku z art. 175 Kodeksu cywilnego). 

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do nabywania praw lub zaciągania zobowiązań (nabywania obowiązków cywilnoprawnych) przez samodzielnie dokonywane czynności prawne (np. umowy," udzielenie pełnomocnictwa); Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo, a także osoby, dla których ustanowiono doradcę tymczasowego w postępowaniu sądowym w sprawie ubezwłasnowolnienia.

Zasiedzenie u małżonka

Szczególne zasady rządzą nabywaniem praw w drodze zasiedzenia przez małżonków.

<>

 

Komentarze: Jak liczy się termin zasiedzenia?

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 1
 • 1
 • 5
 • 0
 • 6
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Zofia Lewandowska

  ocena usługi:

  Korzystam z pomocy portalu e-prawnik kilkanaście lat. Zawsze najwyższa klasa. Dziękuję. Zofia Lewandowska
 • Mieczysława

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Wszystko przebiegło bez zarzutu. Opinia była wyczerpująca.
 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za odpowiedz.Jestem zadowolona z usługi jest na wysokim poziomie. Jeśli będę w potrzebie na pewno skorzystam z waszych usług. Pozdrawiam Danuta
 • Magdalena

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

  Odpowiedź dotycząca mojego zapytania bardzo szczegółowa i wyczerpująca. Mam nadzieję, że zgodnie z radą e-prawnik problem zostanie rozwiązany po mojej myśli.Polecam i dziękuję za radę- Justyna
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Teresa

  ocena usługi:

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Bardzo dobrze przygotowane pismo, przystępna cena i szybka realizacjia Bardzo polecam
 • Leszek

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z przesłanej opinii. Dała mi ona obraz sytuacji prawnej w temacie z którym się zwracałem. Bardzo dziękuje i pozdrawiam. Leszek
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Tym razem o wyborze Państwa oferty spośród innych, nie ukrywam, że zadecydowała przede wszystkim cena, ale następnym razem zadecyduje ta jakość, do której się przekonałem. Dziękuję, za bardzo krótki czas realizacji, ale przede wszystkim dziękuję za formę wypowiedzi, za prosto i jasno zbudowane zdania, dziękuję, że utwierdziliście mnie Państwo w przekonaniu, że czasami prosty człowiek,taki jak ja, wie lepiej, niż urzędnik, czy księgowy, który powinien wiedzieć, a zamiast odpowiedzi twierdzącej, każde zdanie kończy się pytająco, żeby nie użyć stwierdzenia po prostu \"nie wiem\". Ja teraz już wiem, gdzie następnym razem się zgłosić. DZIĘKUJĘ!
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi. Bardzo szybko uzyskałam odpowiedź na interesujące mnie pytanie. Opinia prawna była przejrzysta i zrozumiała, podane zostały przepisy prawne. Nie osniesiono się po krótce jedynie do mojego krótkiego pytania lecz opisano kilka aspektów mojej sytuacji. Z pewnością bezpośredni kontakt z prawnikiem daje więcej możliwości ale tak jak w moim przypadku, potrzebując szybkiej porady bez zbyt długiej zwłoki i bez wychodzenia z domu, skorzystanie z usług e-prawnik.pl jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Polecam! Dziękuję!
 • Adam

  ocena usługi:

  Moja druga sprawa w tej kancelarii. Cena nieco w górę (a raczej rabat w dół), co jak sądzę trzeba po prostu zaakceptować. Prawo rynku. Co do jakości usług i podejścia, to są na tym samym wysokim poziomie. Opinia szczegółowa, na moją prośbę bardzo szybko i gratisowo uzupełniona o ważne dla mnie szczegóły. Polecam e-prawnika.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane