Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

  Money.pl/Anna Kraszkiewicz
(fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności, oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Zdarza się jednak, że powyższe staje się niewykonalne. Do 1999 r. prawo polskie przewidywało na takie zjawiska tylko jedną instytucję - rozwód. Obecnie istnieje alternatywa dla rozwodu - separacja. Jest to - w przeciwieństwie do separacji faktycznej - instytucja prawna. Separacja faktyczna polega na tym, że małżeństwo formalnie trwa, mimo braku wspólnego pożycia małżonków.

Kiedy sąd może orzec separację?

Do orzeczenia rozwodu sąd musi ustalić, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanki separacji są łagodniejsze. Do jej orzeczenia wystarczy stwierdzenie, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego - nie musi on natomiast być trwały. Sąd może zatem orzec separację, mimo iż rozsądnie można się jeszcze spodziewać, że małżonkowie powrócą do wspólnego pożycia (takie ustalenie stoi natomiast na przeszkodzie do orzeczenia rozwodu). Jest tak dlatego, że jednym z celów separacji jest danie małżonkom możliwości przemyślenia sytuacji i ewentualnego powrotu.

Jeżeli występuje zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd orzekł separację.

Jednak mimo zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego, separacja nie może być orzeczona, jeżeli:

 • wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków; chodzi tu o ustalenie, czy w razie orzeczenia separacji dobro wspólnego małoletniego dziecka ucierpi w większym stopniu, niż gdyby separacja nie została orzeczona;

 • z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

Przykład: separacja nie jest dopuszczalna, jeżeli jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, a separacja stanowiłaby dla niego rażącą krzywdę; podobnie nie jest dopuszczalne orzeczenie sepracji, która ma służyć szykanie współmałżonka.

Kiedy występuje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

Pożycie małżeńskie przejawia się we wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami żadna z tych więzi. Zdarza się jednak, że zupełny rozkład już nastąpił, mimo iż istnieją między małżonkami elementy wspólnoty gospodarczej - chodzi tu w szczególności o sprawy  wspólnego zamieszkiwania. Brak już takiego wyjątku przy więzach fizycznych i duchowych. Nawet sporadyczne stosunki fizyczne między małżonkami z reguły wskazują, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

Czy konieczna jest zgodna drugiego małżonka na separację?

Nie jest ona wymagana (nawet jeżeli separacji żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego). Jej brak może jednak wskazywać na:

 1. sprzeczności orzeczenia separacji z zasadami współżycia społecznego;

 2. niewystępowanie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Co się dzieje, jeżeli małżonkowie występują ze zgodnym wnioskiem do sądu o orzeczenie separacji?

W przypadku, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie ich zgodnego wniosku. W takim przypadku sąd może poprzestać na przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania małżonków. Nie należy jednak tego rozumieć w ten sposób, że sąd orzeknie separację "automatem" - muszą być spełnione w/w warunki.

Małżonkowie mogą wystąpić z takim żądaniem popartym wskazaniem okoliczności faktycznych. W tym przypadku sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. Także i tu sąd musi ustalić czy istnieją okoliczności pozwalające orzec separację. Ważne jest, że w takim wypadku postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym, zatem do sądu wnosi się wniosek, a nie pozew. Wniosek taki podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Sąd nie wydaje wyroku, lecz postanowienie. Właściwy jest tu sąd okręgowy (właściwość miejscowa przedstawia się tak samo, jak przy pozwie - zob. niżej).

Kto jest winny rozkładowi pożycia?

Przy orzekaniu separacji sąd ustala, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jeżeli rozkład pożycia nastąpił wyłącznie z winy jednego z małżonków, sąd orzeka separację z winy tego małżonka. Jeżeli winni są oboje - sąd orzeka separację z winy obojga małżonków. Jeżeli brak jest w ogóle winy po stronie małżonków, sąd orzeka separację bez winy małżonków.

Ustalenie winy ważne jest m.in. dla kwestii alimentów między małżonkami.

Jakie są skutki prawne orzeczenia separacji?

Separacja nie powoduje ustania małżeństwa. Najważniejsze jej skutki polegają na tym, że:

 1. małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa;

 2. orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej - następstwem tego jest możliwość żądania przez każdego z małżonków podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową (na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym separację dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli dokonanie tego nie spowoduje nadmiernej zwłoki);

 3. jeżeli wymagają tego względy słuszności małżonkowie pozostający ze sobą w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy;

 4. jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie sąd orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania separowanych małżonków;

 5. małżonek nie dziedziczy po drugim małżonku na podstawie ustawy (może jeżeli spadkodawca ustanowił go w testamencie" spadkobiercą), traci też prawo do zachowku;

 6. w wyroku orzekającym separację sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Gdzie złożyć pozew?

Pozew o separację należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli choć jedno z nich jeszcze stale w danym okręgu przebywa. Jeżeli natomiast każdy z małżonków mieszka w innym miejscu, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, czyli osoby, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem. Gdyby nie udało się ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, wtedy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby, która wystąpiła z pozwem. O pozwu o separację pobiera się stały wpis w wysokości 600 zł.

Obecnie nie ma już obowiązkowego posiedzenia pojednawczego. Zamiast tego sąd może - jeśli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa - skierować strony do mediacji.

W trakcie rozprawy sąd bada - miedzy innymi - jakie okoliczności doprowadziły do rozkładu pożycia i czy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Poza tym zawsze sąd przeprowadza dowód z przesłuchania małżonków.

Pamiętaj, że:

 • Może się zdarzyć tak, że w toku sprawy sądowej jeden z małżonków żąda separacji, a drugi chce rozwodu. Wówczas - jeżeli orzeczenie rozwodu jest uzasadnione - sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak w danej sytuacji orzeczenie rozwodu nie jest możliwe, a można orzec separację, sąd orzeka separację,

 • Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji,

 • Oddalenie powództwa o rozwód nie wyłącza powództwa o orzeczenie separacji,
 • Separacja tym różni się od rozwodu, że małżeństwo nie ustaje, a więc nie można zawrzeć nowego małżeństwa, i jest to stan odwracalny - orzeczeniem sądu.

Podstawa prawna:

 

Komentarze: Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

 • Dorota 2017-01-17 17:55:30

  Re: Dziedziczenie po ojczymie

  Czy mogę dostac spadek po ohczymie jeśli nie bylo przysposobienia sądowego a on nie mial innych dzieci? Ojczym wychowywala mnie od 4 roku życia brał na mnue paczki z kopalni, rodzinne i jeździłam na kolonie z jego zakladu pracy.

 • iwona zalecka woj 2016-09-10 15:13:07

  Re: Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

  Jestem 7 lat po slubie ale od lipca 31 mieszkamy osobno mamy dwojke dzieci 8 i 7 winnym rozpadowi malzenstwa jest mój maz czy mogę zadac alimentów na siebie nie mogę podjąć jakiejkolwiek pracy gdyż problemem jest ze moja mama jest wiekowa i schorowana

 • kasia 2016-01-23 17:23:53

  Re: Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

  JA i mój maź jesteśmy sześć miesięcy po ślubie. Zgodnie stwierdziliśmy ze nie ma sensu kontynuować naszego małżeństwa . Boimy sie jednak ze nie dostaniemy rozwodu,choćby dlatego ze mieszkamy razem. Co z tym zrobić?

 • agata 2015-10-21 12:55:26

  Re: Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

  w trakcie trwania separacji umiera rodzic jednej ze stron, np mój obecny teść. Czy otrzymam z ubezpieczalni pieniążki za śmierć w/w? A gdy umze maz lub zona w trakcie separacji czy druga strona otrzyma cos z np pzu?Czy separacja reguluje okr teść teściowa?

 • rita 2015-01-28 17:01:05

  Re: Dziedziczenie po ojczymie

  Czy jako pasierbica dziedzicze długi po zmarłym ojczymie ja i moje dzieci?

 • ewelina 2014-08-30 15:35:41

  Re: Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

  mój mąż nadużywa alkoholu po nim staje się agresywny mamy 2-kę dzieci w wieku przedszkolnym.chciałabym wiedzieć jakie dokumenty mam złożyć do sądu?mieszkamy razem a dom jest wynajmowany,chciałam zapytać jak to będzie wyglądało czy będę zmuszona do wyprowadzenia się z dziećmi?

 • sylwia 2011-05-09 17:27:10

  Re: Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

  mój mąż nadużywa alkoholu po nim staje się agresywny mamy 2-kę dzieci w wieku przedszkolnym.chciałabym wiedzieć jakie dokumenty mam złożyć do sądu?mieszkamy razem a dom jest wspólny,chciałam zapytać jak to będzie wyglądało czy będę zmuszona do wyprowadzenia się z dziećmi?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 2
 • 7
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Andrzej

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Bezbłędnie funkcjonująca i jasno zorganizowana strona internetowa. Honorarium przystępne dla każdego. Solidna i godna najwyższego polecenia Firma. Z serdecznym podziękowaniem za szybko i klarownie udzielone porady oraz wyrazami uznania dla pracy Zespołu Prawników.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Szybka i jasna odpowiedz.Dziękuję i zdecydowanie POLECAM
 • Ewelina

  ocena usługi:

  Szybko i rzeczowo.Polecam!
 • Andrzej

  ocena usługi:

  Wszystko przebiegło pomyślnie, polecam - szybciej i wygodniej niż umawianie się z prawnikiem.
 • barbara

  ocena usługi:

  dziękuję za szybką odpowiedź, jasne wytłumaczenie sprawy i wskazanie dalszych możliwości postępowania.Dziękuję. Polecam Państwa firmę. Barbara
 • Justyna

  ocena usługi:

 • Mariusz

  ocena usługi:

  Szybko i rzeczowo. Polecam!!!
 • Mariusz

  ocena usługi:

  Szybko i rzeczowo. Polecam!!!
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Rzeczowo ,konkretnie na temat zdecydowanie polecam
 • Eva

  ocena usługi:

  Super polecam
 • Bronisław

  ocena usługi:

  opinia satysfakcjonująca i merytoryczna
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  POLECAM!!! Wszystkim którzy mają problemową sprawę i nie wiedzą jak się do niej zabrać lub po której stronie sporu jest prawo. W moim przypadku, w szybkim terminie i rozsądnej cenie otrzymałam wyczerpującą poradę, w której znalazłam wszystko czego potrzebowałam. Dodatkowo poradzono mi co powinnam zrobić i co mówi o moim przypadku kodeks. Dziękuję zespołowi e-prawnik.pl za nakreślenie jasno mojej sprawy. Polecam wszystkim a same na pewno skorzystam z usług serwisu w przyszłości.
 • Grzegorz

  ocena usługi:

  Miło sprawnie fachowo Dziękuje :)
 • JERZY

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z odpowiedzi Dziekuje
 • Stanisław

  ocena usługi:

  Opinia spełniła moje oczekiwania. Usługa e-prawników godna polecenia. Szybko, tanio, wyczerpująco.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane