e-prawnik.pl Porady prawne

Zamawiający i wykonawcy porady prawne - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Warunek przetargu ograniczający konkurencję

  W przetargu nieograniczonym jako jeden z warunków uczestniczenia w przetargu postawionych przez zamawiającego jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu biurowego, który będzie stanowił przyszłą (...)

  Warunek przetargu ograniczający konkurencję
 • Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

  W trakcie postępowania przetargowego jeden z uczestników składa protest w którym wnosi o ponowne rozpatrzenie złożonych ofert i odrzucenie oferty uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. (...)

  Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych
 • Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne

  Zamawiający sporządził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w której wymagał, żeby oferenci dołączyli do oferty wykaz wykonywanych robót w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania (...)

  Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne
 • Braki oferty o udzielenie zamówienia publicznego

  W przetargu nieograniczonym Zamawiający, w myśl art. 26 ust 3 PZP, wezwał oferenta do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Chodzi o przedstawienie (...)

  Braki oferty o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wykluczenie z postępowania przetargowego

  Nasza firma bierze udział w przetargu na usługi organizowanym wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie Zakładu Uzdatniania (...)

  Wykluczenie z postępowania przetargowego
 • Dokumenty żądane w przetargu przez zamawiającego

  W przetargu nieograniczonym dla zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 60.000 Euro Zamawiający wymaga złożenia do oferty następującego dokumentu: Sprawozdania finansowego, a jeżeli (...)

  Dokumenty żądane w przetargu przez zamawiającego
 • Odpowiedzialność solidarna konsorcjantów

  Co należy rozumieć, w przypadku umowy konsorcyjnej, jako "odpowiedzialność solidarną konsorcjantów"? Taki warunek został postawiony w warunkach przetargowych przez jednego z inwestorów.

  Odpowiedzialność solidarna konsorcjantów
 • Obowiązek zawarcia umowy przez organizatora

  Jeśli firma wygra przetarg na zamówienie publiczne a miasto uchyla się od zawarcia umowy na realizację zamówienia, co można zrobić, jakie środki ochrony przysługują?

  Obowiązek zawarcia umowy przez organizatora
 • Zamówienie z wolnej ręki a zmiana umowy

  Czy jeśli zawarto umowę, gdzie udzielono zamówienia z wolnej ręki - może być zapis o ewentualnych modyfikacjach umowy w trybie art.144 prawa zamówień publicznych? Czy w ogóle może być zapis (...)

  Zamówienie z wolnej ręki a zmiana umowy
 • Spółka cywilna w zamówieniach publicznych

  Czy spółka cywilna dwóch podmiotów - osób prawnych powinna być zarejestrowana czy też zaewidencjonowana urzędowo, aby występować jako wykonawca zamówienia publicznego wspólnie składający (...)

  Spółka cywilna w zamówieniach publicznych
 • Konsorcjum w zamówieniach publicznych

  Czy konsorcjum składające się z dwóch podmiotów, spośród których jeden posiada np. koncesję na obrót paliwami ciekłymi, a drugi z kolei spełnia jeden z wymogów z art. 129 ust. 1 ustawy o zamówieniach (...)

  Konsorcjum w zamówieniach publicznych
 • Skład komisji przetargowej

  Komisja przetargowa składa się z przewodniczącego, sekretarza i trzech członków. Czy sekretarz jest członkiem komisji zobligowanym do złożenia oświadczenia, powołując się na art. 17 Uzp? Czy (...)

  Skład komisji przetargowej
 • Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne

  Sąd okręgowy wyrokiem unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne z powodu niedopuszczalnej zmiany SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania, a następnie zwrotu wadium (...)

  Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne
 • Podmioty zależne a oferta wariantowa

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Czy złożenie ofert przez dwie spółki, każda oddzielnie, z których jedna ma 100 % udziałów w drugiej, obie mają osobowość prawną, w (...)

  Podmioty zależne a oferta wariantowa
 • Charakter oferty wariantowej

  Czy firma może występować w jednym przetargu dotyczącym twego samego przedmiotu zamówienia np. w dwóch konsorcjach. Czy nie zostanie to potraktowane jako złożenie oferty wariantowej przy założeniu (...)

  Charakter oferty wariantowej
 • Zmiana umowy w zamówieniach publicznych

  Firma wygrała przetarg na świadczenie usług. W wymaganiach ofertowych nie było podane, że Zamawiający może ale nie musi zamówić usług. W umowie którą przysłał po negocjacjach wyraźnie stanowi, (...)

  Zmiana umowy w zamówieniach publicznych
 • Podpis i pieczątka na złożonej ofercie

  Na żadnym z dokumentów dotyczących oferty nie widnieje czytelny podpis osoby upoważnionej do jej złożenia, nie ma też, pieczątek imiennych pozwalających na identyfikację takiej osoby. Oferent (...)

  Podpis i pieczątka na złożonej ofercie
 • Złożenie oferty w języku obcym

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada obowiązek przygotowania oferty w języku polskim (zamawiający może dopuścić wyjątki). Czy dokumenty, które należy dołączyć do oferty, występujące (...)

  Złożenie oferty w języku obcym
 • Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

  Kto ma obowiązek przedstawiać w Przetargach zaświadczenie, o którym mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prowadzę z mężem Spółkę Cywilną, czy w/w punkt dotyczy naszej (...)

  Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

1

2