Wierzytelność względem Sp. Jawnej

Pytanie:

W 2004 – 2005 r. toczyła się upadłość Sp. J., która skończyła się ogłoszeniem przez Sąd upadłości Spółki i wykreśleniem jej z KRS. Jeden z wierzycieli nie zgłosił swoich roszczeń do masy upadłościowej pomimo, że miał pełną informację od Syndyka. Obecnie mając nakaz zapłaty z 2004r czyni starania o odzyskanie swoich wierzytelności od byłych wspólników Sp. J. Czy można wnosić roszczenia, na byłych wspólników upadłej Sp. J. z posiadanego nakazu zapłaty, która nie zgłosiła wierzytelności do masy upadłościowej i nie skorzystała z możliwości zaspokojenia swoich roszczeń. Obecnie domaga się pełnego rozliczenia wraz z odsetkami plus opłaty sądowe i komornicze.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2010 r. (sygn. akt I ACa 978/2009, LexPolonica nr 2123403, Rzeczpospolita 2010/14 str. C1) „zaprzestanie działalności spółki jawnej, a nawet jej rozwiązanie, nie zwalnia wspólników z odpowiedzialności za jej długi”.

Zgodnie art. 146 prawa upadłościowego postępowania egzekucyjne wszczęte przed ogłoszeniem upadłości podlegają zawieszeniu, a następnie umorzeniu. Skoro umarza się postępowanie wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ale po prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości, to tym bardziej nie można wszczynać nowego postępowania egzekucyjnego, a wszczęte należy umorzyć. Stanowisko to, zdaniem Z. Świebody (Świeboda Zdzisław, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2006, s. 604) wynika z art. 146 ust. 4 zd. 1, który stanowi, że w czasie postępowania upadłościowego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowań egzekucyjnych przeciwko upadłemu.

Gdyby po ogłoszeniu upadłości wydane zostało orzeczenie zasądzające świadczenie od upadłego, orzeczenie to podlega wykonaniu według prawa upadłościowego i naprawczego, a zatem wierzyciel składa na piśmie zgłoszenie wierzytelności sędziemu-komisarzowi (art. 236, 241), w celu umieszczenia tej wierzytelności na liście wierzytelności (art. 245), a następnie uwzględnienia przy podziale w kolejności zaspokojenia wierzycieli, według zasad określonych w art. 342-344.

Nie oznacza to jednak, że jeżeli wierzyciel nie zgłosił swojej wierzytelności, a więc nie przystąpił do wykonania orzeczenia, to nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego po zakończeniu postępowania upadłościowego, o ile oczywiście jego roszczenie nie przedawniło się. Nie może wszcząć egzekucji z majątku spółki – ta bowiem nie istnieje. Jednakże, jak wynika z powołanego na wstępie orzeczenia, może dochodzić wierzytelności od wspólników.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

  Spółka jawna jest spółką osobową w której za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem wspólnicy spółki. Odpowiedzialność ta (...)

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Potrącenie wierzytelności

  Potrącenie jest możliwe jeżeli jednocześnie dwie osoby są względem siebie zarówno dłużnikiem i wierzycielem. Jednakże potrąceniu mogą ulec tylko wierzytelności, których przedmiotem (...)

 • Faktoring - istota i zastosowanie

  Spośród wielu nowych typów umów, które znajdują szerokie zastosowanie w naszym systemie prawnym, factoring jest instytucją mało znaną i niedocenianą przez przedsiębiorców. Umowa factoringu (...)

 • Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika

  Kodeks spółek handlowych w swych regulacjach kompleksowo określa zagadnienia związane z istnieniem spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. Określa nie tylko czynności związane (...)

NA SKÓTY