Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Pytanie:

Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż przez deklarację wekslową rozumie się porozumienie wekslowe, o którym mowa w art. 10 prawa wekslowego. Nazwa deklaracja wekslowa wzięła się z praktyki. Nazwy deklaracja wekslowa i porozumienie wekslowe mogą być w zasadzie używane zamiennie.

Następnie warto wskazać, iż porozumienie wekslowe zawiera się w przypadku weksla in blanco ( nazwa weksle in blanco również wykształciła się w praktyce i odpowiada ona ustawowemu określeniu: weksel niezupełny w chwili wystawienia [ por. art. 10 prawa wekslowego] ) . Faktycznie ustawodawca posługuje się pojęciem porozumienia wekslowego tylko w przypadku weksla niezupełnego w chwili wystawienia. Jednakże w praktyce, ze względów bezpieczeństwa, strony zobowiązania wekslowego zawierają również podobne porozumienie (deklarację wekslową) w przypadku weksli własnych lub trasowanych. Warto również nadmienić, iż prawo wekslowe cechuje niezwykle wysoki stopień rygoryzmu formalnego rzadko stosowany przez ustawodawcę odnośnie innych rodzajów stosunków prawnych. Taki kształt regulacji prawa wekslowego wymaga dużej ostrożności od stron zobowiązania wekslowego. Jeżeli bowiem podmioty prawa decydują się na zawarcie zobowiązania wekslowego to należy uznać, iż godzą się na dostosowanie się do wymogów owego rygoryzmu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany przez dłużnika swojemu kontrahentowi w związku z umową. Należy jednak pamiętać, że weksel jest zobowiązaniem samodzielnym i niezależnym od umowy. Oznacza to, że jeżeli znajdzie się on w rękach (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne jest to, że ci, którzy korzystają z bankowych kredytów przyczyniają się do wzrostu (...)

Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny w krajach Europy Zachodniej niż weksel własny. W Polsce natomiast częściej stosowaną formą weksla jest weksel własny. Weksel trasowany to zobowiązanie wystawcy weksla, że jego dług posiadaczowi (...)

Czy podrobienie weksla in blanco jest zagrożone taką samą kara jak podrobienie pieniędzy?

Czy podrobienie weksla in blanco jest zagrożone taką samą kara jak podrobienie pieniędzy?

W dniu 21 marca 2007 r. Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem czy weksel in blanco może być uznany za dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej, co powoduje surowsze sankcje za podrabianie takiego weksla. Sąd Najwyższy uchwalił, że weksel niezupełny (in blanco) może stanowić dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej, o którym mowa w art. 310 § 1 k.k. (...)Prawo (...)

Weksle w stosunku pracy

Weksle w stosunku pracy

  Zasadą jest, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej w wysokości realnej szkody ograniczonej do trzymiesięcznego wynagrodzenia. Zasada ta może jednak zostać przełamana. Niebezpieczeństwo takie niesie podpisanie weksla przez pracownika. Jest to bowiem dogodny dla pracodawcy instrument regulowania należności z tytułu wyrządzonej (...)

Jakie są sposoby realizacji weksla?

Jakie są sposoby realizacji weksla?

W jaki sposób zrealizować wierzytelność wyrażoną na blankiecie wekslowym? Istnieje wiele sposobów realizacji zobowiązania wekslowego, do których można zaliczyć poszukiwanie zapłaty przez uprawnionego wśród zobowiązanych-czyli zapłata sumy pieniężnej. Przekazanie weksla innemu uprawnionemu jako forma zapłaty. Jest to obwarowane pewnymi wymaganiami, o których (...)

Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  Weksel jest papierem wartościowym, w którym zostało wyrażone zobowiązanie pieniężne o charakterze abstrakcyjnym. Zobowiązanie abstrakcyjne polega na tym, że zobowiązany do jego spełnienia nie może się powoływać, iż jest „dłużny” wierzycielowi np. z tytułu dostawy a dostawca mu towaru nie dostarczył. Klauzule wekslowe mają na celu zabezpieczenie pewnych (...)

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Stan faktyczny Weksel własny został wystawiony (podpisany) zgodnie z posiadanymi ówcześnie uprawnieniami przez pana Kowalskiego prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX kontrahenta innej spółki cywilnej YY przyrzekając, że zapłaci określonej spółce cywilnej YY zgodnie z zasadami weksla własnego itd. określoną sumę w określonym terminie (...)

Oznaczenie daty płatności weksla uzależnionej od dnia zawiadomienia o jego wypełnieniu - opinia prawna

Oznaczenie daty płatności weksla uzależnionej od dnia zawiadomienia o jego wypełnieniu - opinia prawna

Stan faktyczny W Porozumieniu do weksla in blanco z dnia 15 czerwca 2007 roku Wystawca upoważnił firmę do uzupełnienia weksla o wszystkie brakujące elementy ustawowe weksla własnego, a mianowicie miejsca wystawienia weksla - Warszawa, daty wystawienia weksla - odpowiadająca dacie zawarcia porozumienia, daty płatności weksla - 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia wystawcy (...)

Formy zabezpieczenia wierzytelności

Formy zabezpieczenia wierzytelności

W zależności od wysokości zobowiązania możliwe są różne sposoby jego zabezpieczenia, z których najczęstsze to: wystawienie weksla własnego przez dłużnika, poręczenie przez osobę trzecią, poddanie się przez dłużnika egzekucji w akcie notarialnym, ustanowienie hipoteki, bądź przewłaszczenie na zabezpieczenie. Jak zabezpieczyć wierzytelność wekslem? Najprostszym sposobem (...)

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

  Stan faktyczny   Po śmierci mojej matki, jako spadkobierca ustawowy, założyłem w sądzie rejonowym we Wrocławiu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku oraz poinformowałem sąd, że spadkiem zarządza bezprawnie wnuk zmarłej, nie dopuszczając do niego spadkobierców ustawowych. Spadkobiercy ustawowi są jednocześnie współwłaścicielami owej nieruchomości po zmarłym (...)

Podpis wystawcy weksla bez oznaczenia formy prawnej

Podpis wystawcy weksla bez oznaczenia formy prawnej

Jednym z niezbędnych elementów weksla własnego jest podpis wystawcy (art. 107 pkt 7 Prawa wekslowego). Wystawcą może być też osoba prawna. Należy ją wówczas tak oznaczyć, aby można było ocenić, czy weksel został wystawiony z zachowaniem reguł reprezentacji. W pewnej sprawie pojawiła się wątpliwość, czy ważny jest weksel własny, wystawiony przez osobę prawną, jeżeli (...)

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Stan faktyczny W styczniu wystawiłem weksel na kwotę 50.000 zł. Weksel miał być płatny do 31 lutego br. Wczoraj otrzymałem nakaz zapłaty wydany przez sąd na podstawie tego weksla. Jak mogę się bronić przed egzekucją? Weksel podpisałem na żądanie mojego byłego wspólnika, który groził, że doniesie na mnie do Urzędu Skarbowego. Ze wspólnikiem rozstaliśmy się (...)

Nowoczesne sposoby windykacji

Nowoczesne sposoby windykacji

Praktyka ostatnich lat wskazuje na rosnącą tendencję dochodzenia należności nie tylko na drodze tradycyjnych środków egzekucyjnych. Do tradycyjnych-najczęściej stosowanych i uregulowanych w sposób pełny przez prawo sposobów windykacji zaliczyć można wytoczenie powództwa i uzyskanie korzystnego wyroku lub nakazu zapłaty. Nie można zapomnieć, że takim sposobem (...)

Weksel in blanco a termin przedawnienia

Weksel in blanco a termin przedawnienia

W sprawie z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych o zapłatę z weksla pozwany bronił się m.in. zarzutem, iż weksel in blanco został wypełniony po upływie terminu przedawnienia. Sprawa po rozpoznaniu w obu instancjach na skutek skargi kasacyjnej trafiła do Sądu Najwyższego, który rozważał również tę kwestię. Sąd Najwyższy stwierdził, że Treścią upoważnienia (...)

Nieważna umowa wywołuje skutek w postaci nieważności zobowiązania wekslowego opartego na tej umowie

Nieważna umowa wywołuje skutek w postaci nieważności zobowiązania wekslowego opartego na tej umowie

Zgodnie z prawem wekslowym weksel jest zobowiązaniem o charakterze abstrakcyjnym. Polega to na tym, że przeciwko posiadaczowi weksla nie można podnosić zarzutów z innych tytułów nawet związanych ze zobowiązaniem wekslowym. Zobowiązanie wekslowe bowiem jest niezależne od podstawy jego powstania. Jeśli zatem strony zawarły umowę i jako zapłatę jedna z nich wręczyła weksel, a druga nie (...)

Poręczenie wekslowe

Poręczenie wekslowe

Należy przypomnieć, iż weksel jest papierem wartościowym którego posiadacz może domagać się spełnienia świadczenia wynikającego z jego treści od osoby podpisanej na wekslu. Kto może udzielić poręczenia wekslowego? Poręczenia wekslowego może udzielić jedynie osoba mająca zdolność do czynności prawnych a więc:1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych2) (...)

Kiedy można podnosić zarzuty przeciwko uprawnionemu z weksla?

Kiedy można podnosić zarzuty przeciwko uprawnionemu z weksla?

Art. 17 ustawy prawo wekslowe statuuje, iż osoby, przeciw którym dochodzi się praw z weksla, nie mogą wobec posiadacza zasłaniać się zarzutami, opartymi na swych stosunkach osobistych z wystawcą lub z posiadaczami poprzednimi, chyba że posiadacz, nabywając weksel, działał świadomie na szkodę dłużnika. Natomiast art. 513 par 1 i 2 kodeksu cywilnego stanowi, że dłużnikowi przysługują (...)

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wydanego przez Sąd Okręgowy wyroku zasądzającego kwotę wynikającą ze zobowiązania wekslowego. Wyrok Sądu Okręgowego został uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia. ##baner## Czego dotyczy sprawa? Zaskarżonym wyrokiem (...)

Należyta staranność przy opracowywaniu listy wierzytelności - opinia prawna

Należyta staranność przy opracowywaniu listy wierzytelności - opinia prawna

Stan faktyczny Firma w której pełniłem funkcje członka zarządu zaciągnęła kredyt inwestycyjny w banku na zakup nieruchomości i maszyn. Oprócz hipoteki i zastawu na zakupione maszyny bank wymagał także weksli, poręczeń majątkowych od naszych żon, które otrzymał. Z powodu załamania się rynku naszej branży w latach 2001 i 2002, byliśmy zmuszeni, jako zarząd do złożenia wniosku (...)

Nabywca weksla musi zbadać deklarację wekslową

Nabywca weksla musi zbadać deklarację wekslową

Nabywający weksel in blanco od pierwszego posiadacza powinien się upewnić, czy dokument został wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową(...)Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (sygn. V CSK 71/08). (...)Korzysta bowiem z ograniczonej ochrony przewidzianej w art. 10 prawa wekslowego - stwierdził sędzia.   Rzeczpospolita 14.11.2008 r. weksel, posiadacz weksla, deklaracja wekslowa, (...)

Jak napisać dobrą deklarację wekslową?

Jak napisać dobrą deklarację wekslową?

Zasady uzupełnienia weksla in blanco określa zazwyczaj deklaracja wekslowa. Problemy dla wystawcy weksla mogą pojawić się, gdy jego kontrahent uzupełni weksel niezgodnie z warunkami deklaracji lub gdy indosuje weksel na kogo innego. (...)Dochodząc zapłaty z weksla w postępowaniu nakazowym, wierzyciel nie ma obowiązku załączenia do pozwu deklaracji, gdyż jej istnienie nie jest przesłanką (...)

Charakter zobowiązania wekslowego

Charakter zobowiązania wekslowego

Po wystawieniu weksel zaczyna żyć własnym życiem. Może być puszczony w obieg, ale na pewno wróci. Nie oznacza to jednak, że jego wystawca jest bez szans. Dotyczy to także byłych posłów Samoobrony. Wystawca może się bronić, jeśli np. dług nie istnieje, a także gdy posiadacz weksla narusza zasady współżycia społecznego. Zasadniczo jednak wystawca kwestionujący istnienie należności (...)

Uwaga na inwestycje „w weksle”!

Uwaga na inwestycje „w weksle”!

Rzecznik Finansowy ostrzega Przedsiębiorcy znaleźli nowy sposób na pozyskanie pieniędzy od osób prywatnych. Zamiast emisji obligacji korporacyjnych wystawiają weksle. Te instrumenty są wyłączone spod rygorów emisji publicznych. To oznacza, że ryzyko takiej inwestycji jest większe. Ograniczone są też możliwości wsparcia ze strony organów państwa. - „Dostałem (...)

Jak zabezpieczyć płatność ceny?

Jak zabezpieczyć płatność ceny?

  Po co nam zabezpieczenie płatnosci ceny? Często kiedy zawieramy umowę jedna ze stron zobowiązuje się do zapłaty nam ceny. Kiedy strona płaci cenę w momencie zawarcia umowy nie ma ryzyka, że nie otrzymamy umówionej zapłaty. Jednak może zdarzyć się, że strona zobowiązana będzie do zapłaty ceny w przyszłości. Wtedy takie ryzyko istnieje. Typowym przykładem, w którym (...)

Niebezpieczne weksle inwestycyjne

Niebezpieczne weksle inwestycyjne

Uwaga na weksle inwestycyjne Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, który jako mechanizm jest ryzykowny dla konsumentów. ##baner## Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed ryzykiem jakie wiąże (...)

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek wniesienia w całości wkładu  Podstawową powinnością majątkową wspólnika jest wnie­sienie w całości wkładu przewidzianego umową spółki. Wypełnie­nie tego obowiązku w całości przez wszystkich wspólników jest warunkiem wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Sposób wniesienia wkładów zależy od ich rodzaju. (...)

W jaki sposób możesz uzyskać szybko wyrok przeciwko dłużnikowi - nakaz zapłaty

W jaki sposób możesz uzyskać szybko wyrok przeciwko dłużnikowi - nakaz zapłaty

  Artykuł ma na celu przedstawienie możliwej drogi sądowej przedsiębiorcy, który nie może uzyskać należności od swojego dłużnika. Sytuacje, w których powstają zaległości w płatnościach ze strony kontrahenta wierzyciela są niestety dość częste. Wiele firm wyznaje bowiem zasadę, według której w ogóle nie uiszcza należności lub robi to po terminie. (...)

Nakaz zapłaty na podstawie weksla zabezpieczającego kredyt konsumencki

Nakaz zapłaty na podstawie weksla zabezpieczającego kredyt konsumencki

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla in blanco będącego zabezpieczeniem kredytu konsumenckiego 28 października 2020 r. Sąd Najwyższy, orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wydanego przez Sąd Rejonowy nakazu (...)

Sprzedaż poza lokalem sprzedawcy - jak nie dać się nabrać?

Sprzedaż poza lokalem sprzedawcy - jak nie dać się nabrać?

Nadużycia sprzedawców Bezpłatne badania, które trwają 10-20 sekund, domowa rehabilitacja, prelekcje o zdrowym stylu życia, prezenty, a nawet Jan Paweł II – wszystko to jest wabikiem mającym nakłonić starszych, schorowanych ludzi do zakupów. UOKiK ukarał 5 firm, które sprzedają towary podczas prezentacji i pokazów. Zarzucił im m.in. że (...)

Czy weksel wydany na zabezpieczenie wierzytelności przedawnionej jest nieskuteczny?

Czy weksel wydany na zabezpieczenie wierzytelności przedawnionej jest nieskuteczny?

Właściciel weksla nie może domagać się od poręczyciela, który go wystawił, zapłaty wynikającej z niego należności, jeśli roszczenie o zwrot pożyczki lub kredytu w ten sposób zabezpieczonego już się przedawniło. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 14 lipca 2006 r. Jolanta F. poręczyła spłatę kredytu zaciągniętego przez wspólników jej byłego męża w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. (...)

Czy posłowie Samoobrony mogą, pomimo wystawionych weksli, odejść z partii?

Czy posłowie Samoobrony mogą, pomimo wystawionych weksli, odejść z partii?

Liderzy PiS zamówili ekspertyzę, z której wynika, że weksle Samoobrony nie mają żadnej mocy prawnej. Ma ona przekonać niezdecydowanych posłów tej partii do opuszczenia Andrzeja Leppera – dowiedziało się ŻW. (...)Każdy, kto kandydował na posła lub senatora, musiał bowiem podpisać zobowiązanie, że po wyborach nie opuści klubu, i wystawić weksel in blanco na ponad pół miliona (...)

Obowiązki nabywcy weksla in blanco

Obowiązki nabywcy weksla in blanco

Nabywca weksla powinien z należytą starannością sprawdzać, czy spełnia on wszystkie warunki formalne wynikające z przepisów. Przejmujący weksel wystawiony jako in blanco musi zwłaszcza sprawdzić, czy pierwszy właściciel wypełnił go zgodnie z deklaracją wekslową – porozumieniem zawartym z wystawcą weksla (dłużnikiem wekslowym). Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 lutego (...)

Kwestionowanie weksla jest utrudnione

Kwestionowanie weksla jest utrudnione

Wystawca weksla musi liczyć się z tym, że weksel zostanie puszczony w obieg. Tylko w wyjątkowych sytuacjach może kwestionować istnienie należności wekslowej i uchylić się od zapłaty. Aby skutecznie uniknąć zapłaty wystawca weksla musi jednak udowodnić, że późniejszy posiadacz dokumentu działał świadomie na jego szkodę. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 20 lipca 2006 r. (...)

Na czym polega instytucja odnowienia długu – czyli jak odzyskać swoje pieniądze?

Na czym polega instytucja odnowienia długu – czyli jak odzyskać swoje pieniądze?

W wypadku odnowienia, zwanego też nowacją, dochodzi do wygaśnięcia dotychczasowego zobowiązania. W wyniku odnowienia powstaje zarazem nowe zobowiązanie do spełnienia świadczenia w przyszłości. W krótkim zarysie zobrazować to może przykład. Kowalski jest dłużny Nowakowi 2000 zł z tytułu dostarczonego towaru. Kowalski nie spłaca jednak tego długu przez dłuższy okres czasu (...)

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. To uregulowanie zawarte w Kodeksie cywilnym jest niezwykle ważne zwłaszcza dla wzajemnych stosunków cywilnych i gospodarczych. Strona, która nie zawsze może osobiście zawrzeć umowę czy złożyć jakiegokolwiek (...)

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki

Na czym polega umowa pożyczki? Pożyczka jest umową, przez którą dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego rodzaju i tej samej jakości. ##baner## Jeśli więc dający (...)

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej mogą już składać wnioski o udzielenie pożyczki płynnościowej w wysokości do 100 tys. zł. Nowe narzędzie dedykowane m. in. spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, pozwoli na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, zakup potrzebnego wyposażenia (...)

Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

Brak możliwości spłaty zobowiązań jest najczęstszą przyczyną zlicytowania nieruchomości dłużnika. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Jakie są inne powody licytacji nieruchomości? Dłużnicy Licytacja komornicza nieruchomości jest jednym ze sposobów zaspokojenia należności wierzyciela stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu. Najczęściej przyczyną zlicytowania nieruchomości (...)

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

We wtorek, 14.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające niezgodność z Ustawą Zasadniczą niektórych przepisów dotyczących wydawania bankowych tytułów egzekucyjnych. Orzeczenie to będzie miało szerokie skutki prawne zarówno dla banków jak i ich klientów, bowiem pozbawia te pierwsze możliwości korzystania z uprzywilejowanego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Weksel gwarancyjny

Weksel gwarancyjny

Jak w świetle szerszej wiedzy niż ja dysponuję należy interpretować zastosowanie weksla wręczonego jako gwarancyjny in blanco? Porozumienie wekslowe jest więc sprawą wtórną, dopóki nie uzyska (...)

Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

Został wręczony weksel in blanco który zawierał tylko podpis wystawcy oraz miejsce zamieszkania. Nie było również deklaracji ani porozumienia wekslowego w żadnej formie pisemnej czy ustnej. Posiadacz (...)

Klauzula bez protestu na wekslu

Klauzula bez protestu na wekslu

W \"Deklaracji wystawcy do weksla in blanco\" z dnia 10 czerwca 2003 roku jest zapis, iż remitent \"ma prawo do opatrzenia weksla klauzulą \"bez protestu\" lub inną równoznaczną oraz do określenia (...)

Skutek prawny deklaracji wekslowej

Skutek prawny deklaracji wekslowej

Firma posiada weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi na zabezpieczenie umów sprzedaży towarów masowych. Weksle in blanco zawierają tylko podpis wystawcy, są bez daty ich wystawienia, natomiast (...)

Wniosek o wznowienie postępowania

Wniosek o wznowienie postępowania

Nakaz płatniczy został wydany na podstawie nieważnego weksla. Weksel był wystawiony in blanco na inne zobowiązanie. Na wekslu wyraźnie oznaczono, że jest ważny tylko razem z deklaracją wekslową. (...)

Weksel in blanco

Weksel in blanco

Kontrahent żąda ode mnie podpisania nowej deklaracji wekslowej. W ciągu trzyletniej współpracy podpisałam już 2 weksle i dwie deklaracje wekslowe (zmieniały się umowy), żadna nie została zwrócona. (...)

Przedawnienie weksla

Przedawnienie weksla

Mam weksel in blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenie zapłaty faktury sprzedaży z dnia 26 lipca 2005 r., w której termin zapłaty faktury określony został na dzień 31.08.2005 r. (nie było (...)

Weksel bez deklaracji wekslowej

Weksel bez deklaracji wekslowej

Będąc wierzycielem posiadam należność oraz weksel poręczony in blanco. Niestety nie posiadam deklaracji wekslowej. Czy sam weksel bez deklaracji wekslowej ma jakiegolwiek znaczenie, czy też wartość. (...)

Poprawne wypełnienie weksla in blanco

Poprawne wypełnienie weksla in blanco

Firma posiada weksel in blanco, który zawiera tylko podpis wystawcy. Brak jest porozumienia wekslowego. O jakie elementy Firma może uzupełnić weksel? Jaka jest procedura oraz terminy dochodzenia roszczeń (...)

Zwrot zapłaconych weksli

Zwrot zapłaconych weksli

Po uregulowaniu wszystkich należności były kontrahent zażądał zwrotu weksli in blanco z deklaracjami wekslowymi pocztą. W jaki sposób mogę się zabezpieczyć przed ewentualną kradzieżą tych (...)

Ważność weksla in blanco, wystawionego bez deklaracji wekslowej

Ważność weksla in blanco, wystawionego bez deklaracji wekslowej

Czy weksel in blanco wystawiony bez deklaracji wekslowej, jest ważny w świetle przepisów ustawy Prawo wekslowe? Pamiętać należy, że ważność weksla wystawionego in blanco nie jest uzależniona (...)

Wypełnienie weksla in blanco

Wypełnienie weksla in blanco

Nabyłam w drodze indosu weksel in blanco od firmy X. Chciałabym go uzupełnić zgodnie z deklaracją wekslową. Mam pewne wątpliwości czy indos in blanco mógł zostać dokonany. W deklaracji wekslowej (...)

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Na czym polega zobowiązanie wekslowe w przypadku weksla in blanco? Pracownik do umowy o pracę podpisał weksel in blanco na wypadek ściągnięcia należności za błędy popełnione w pracy bez deklaracji (...)

Klauzula wekslowa nie na zlecenie

Klauzula wekslowa nie na zlecenie

Co daje klauzula ,,nie na zlecenie\" w przypadku weksla in blanco - jak się ją wykorzystuje? Klauzula \"nie na zlecenie\", lub inna równoważna np.: \"zakaz indosowania\" lub \"rekta weksel\" (...)

Poprawne określenie wystawcy weksla

Poprawne określenie wystawcy weksla

Firma (jednoosobowa) miała zaległości za faktury za miesiąc maj, czerwiec i lipiec na kwotę 9000 zł. W miesiącu wrześniu wierzyciel nakazał podpisanie weksla i deklaracji wekslowej. Czy deklaracja (...)

Elementy weksla

Elementy weksla

Jestem prawnym posiadaczem weksla, sporządzonego na urzędowym blankiecie, na zabezpieczenie umowy komisu. Dłużnik wpisał tylko miejsce, datę wystawienia, kwotę długu (liczbowo i słownie), przybił (...)

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Zgadzam się z Państwa interpretacją dotyczącą abstrakcyjności weksla w przypadku, gdy jest to weksel zupełny. Natomiast weksel in blanco jest ścisle związany z porozumieniem i bez niego nie ma (...)

Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

Co w przypadku, jeśli weksel zostanie znaleziony np. na ulicy i wypełniony na kwotę 100 zł lub niewypełniony? Względnie obdarowany otrzyma weksel w drodze anonimowej darowizny pocztą wypełniony (...)

Weksel niezupełny (in blanco)

Weksel niezupełny (in blanco)

Czy posiadając weksel in blanco i wypisując go weksel ten przestaje być in blanco? Czym różni się weksel in blanco od weksla wypisanego? Weksel niezupełny (in blanco) to weksel, który nie (...)

Określenie daty i miejsca płatności weksla

Określenie daty i miejsca płatności weksla

W \"Porozumieniu do weksla in blanco\" z dnia 15 czerwca 2004 roku znajduje się dyspozycja do uzupełnienia weksla m.in. o: \"datę płatności weksla - 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia wystawcy (...)

Dochodzenie należności z weksla

Dochodzenie należności z weksla

Posiadam weksel wypełniony w obecności notariusza. Czytając pytania i odpowiedzi zamieszczone na waszej stronie zaczynam mieć wątpliwości czy aby jest prawidłowo wypełniony .Na druku wekslowym (...)

Data wystawienia weksla

Data wystawienia weksla

Wierzyciel wypełnił weksel in blanco z powodu niezapłacenia długu przez dłużnika. Weksel w istocie jest blankietem urzędowym z miejscem na datę wystawienia: 19....r. Wierzyciel przedkłada w Sądzie (...)

Wypełnienie weksla in blanco

Wypełnienie weksla in blanco

Wydzierżawiam od Agencji Nieruchomości Rolnych 4.5 ha łąki i z tego tytułu będę płacił roczny czynsz przez 3-lata w kwocie ok. 600 zł rocznie (łącznie ok 1800 zł). Przy podpisaniu umowy zażądano (...)

Wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy

Wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy

Firma której przekazano weksel in blanco (zawierał tylko podpis wystawcy) a który miał służyć wg.przedstawiciela tej Firmy tylko dla pokazania w razie kontroli Firmy audytorskiej został wypełniony (...)

Uzupełnienie opłaty skarbowej za weksel

Uzupełnienie opłaty skarbowej za weksel

W umowach handlowych z naszymi klientami, przyznając limit kupiecki 100 tys., stosujemy deklarację wekslową i weksel in blanco o nominale 100,00 PLN. Zdarzyła się nam sytuacja, że klient, posiadając (...)

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

04.05.2006 r. udzieliłem pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,- zł. W umowie pożyczki podany był termin jej zwrotu na dzień 04.08.2006 r. Pożyczkobiorca w terminie nie zwrócił pożyczki i jedynie (...)

Zwrot weksla in blanco

Zwrot weksla in blanco

Czy w przypadku zwrotu weksla in blanco złożonego na zabezpieczenie, powinno się też zwrócić wystawcy weksla, deklarację wekslową do tego weksla? Z wystawieniem weksla in blanco łączy się zawarcie (...)

Poprawne uzupełnienie weksla in blanco

Poprawne uzupełnienie weksla in blanco

Jak uzupełnić weksel in blanco i jaki dokument sporządzić, aby móc przenieść prawa do niego na rzecz osoby trzeciej - nazywa się to, jak przypuszczam, indosowanie weksla. Weksel in blanco jest (...)

Dochodzenie odsetek z weksla

Dochodzenie odsetek z weksla

Dłużnik wypisał weksel i zapomniał o wpisaniu wysokości odsetek. Dłużnik wypisał więc drugi weksel pamiętając o odsetkach. Złożyłem pozew o zapłatę z weksla w trybie nakazowym i przez pomyłkę (...)

Warunki ważności weksla

Warunki ważności weksla

Dłużnik wystawia na moją rzecz weksel w zamian za określoną sumę pieniędzy. Chciałbym, żeby ten weksel był w całości wypełniony za wyjątkiem miejsca płatności, ponieważ nie wiem, gdzie (...)

FORUM PRAWNE

Weksel własny

Weksel własny W trakcie trwania umowy został podpisany weksel własny in blanco wraz z umową wekslową. Dotyczy to działalności ubezpieczeniowej i umowy agencyjnej. Czy weksel ten może stanowić (...)

Nieuzyskany bankowy tytuł egz., a weksel in blanco

Nieuzyskany bankowy tytuł egz., a weksel in blanco Witam wszystkich. W skrócie: był wzięty kredyt na samochód w banku poprzez toważystwo finansowe.Zabezpieczeniem był sądowy zastaw rejestracyjny (...)

Weksel in blanco

Weksel in blanco Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca uzależnił moje zatrudnienie od podpisania weksla in blanco. Wtedy nie mając innego wyjścia podpisałem go. Teraz gdy chcę odejść z firmy (...)

Weksel in blanco - jak wypełnić prawidłowo?

Weksel in blanco - jak wypełnić prawidłowo? Bardzo proszę o pomoc. Jak powinien być przygotowany / wypełniony częściowo weksel in blanco składany wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie (...)

Jak od kogos LEGALNIE sciagnac dlug?

Jak od kogos LEGALNIE sciagnac dlug? Mam taki oto problem. Dla pewnej osoby (powiedzmy bylego kolegi) wykonalem pewna usluge. Ustalilismy warunki, ja wykonalem ta robote i zgodzilem sie za zaplate w pozniejszym (...)

weksel a dług

weksel a dług jednym z zabezpieczeń mojego kredytu był wystawiony weksel inblanco, chwilowo nie mogłem spłacac tego kredytu wiec bank wypełnił weksel wyznaczajac date wykupu, a gdy ta mineła skierował (...)

Umowa zlecenia - Porozumienie wekslowe - Weksel

Umowa zlecenia - Porozumienie wekslowe - Weksel Witam Podpisałem w firmie z którą współpracuje od dwóch lat na zasadzie umowy zlecenia, a od kilku miesiecy na wlasnej dzialalności, kolejna umowe (...)

Pracodawca posiada mój weksel jak go odzyskać?

Pracodawca posiada mój weksel jak go odzyskać? Witam.Mam problem który często mnie dręczy i nie mogę o tym zapomnieć.2 miesiące temu zatrudniłem się w pewnej "firmie" niedość że dostałem (...)

weksel

weksel Czy osoba niepełnoletnia może podpisać weksel? Czy taki weksel będzie w jakiś sposób wymagalny? Czy jak osoba ukończy 18 lat to będzie wtedy wymagalny, czy w ogóle?

weksel in blanco

weksel in blanco Dzień dobry Mam problem z odzyskaniem weksla in blanco. 1,5 roku temu zakończyłem współprace z firmą PowerMed.Przy podpisywanieu umowy otrzymałem informacje że nie z dniem zakończenia (...)

bank sprzedał weksel

bank sprzedał weksel Witam wszystkich. Mam następujący problem. W 2008 roku zostałem żyrantem kredytu na 20tys. zł. Po pewnym czasie przyszła informacja z banku że kredytobiorca nie spłacił 3 (...)

weksel - proszę o rady

weksel - proszę o rady Witam, chcę wypisać komuś weksel ale ponieważ robię to po raz pierwszy to mam pytanie: czy weksel może być wypisany na dowolną kwotę? i czy taki weksel podlega w jakiś (...)

weksel a komornik

weksel a komornik Czy jeśli poręczyłem weksel bez zgody mojej małżonki, to czy takie poręczenie jest w ogóle ważne? Czy jeśli na ten weksel wejdzie komornik, to czy zajmie nasz wspólny majątek, (...)

Podpisałam weksel

Podpisałam weksel Podpisałam weksel, na zobowiązania wobec RUCH. Zostałam przy tym wprowadzona w błąd, przez dłużnika ( mojej matki męża tak nawiasem mówiąc), że to nie jest na cały kredyt (...)

Weksel in blanco z 1939 roku

Weksel in blanco z 1939 roku Witam, Posiadam weksel in blanco z czerwca 1939 roku. Czy jeżeli weksel jest poprawnie wypełniony to może być aktualnie ważny? Czy jeżeli dłużnik nie wywiązał się (...)

Weksel a dochodzenie roszczenia

Weksel a dochodzenie roszczenia Witam. Dwa lata temu (26.02.2019) podpisałem weksel własny in blanco, który wymagany był przez osobę, która wypożyczała mi auto. Posiadam zdjęcie tego weksla, (...)

Weksel in blanco/ mieszkanie studentom

Weksel in blanco/ mieszkanie studentom Witam. Dwa late temu wynajmowałem z kolegami mieszkanie na studiach. Podpisaliśmy umowe i właściciel jako zabezpieczenie podsunął nam do podpisu weksel in blanco. (...)

firma transportowa - kazali podpisać weksel

firma transportowa - kazali podpisać weksel witam, w pewnej firmie transportowej przy podpisywaniu umowy kazali również podpisać mi weksel, niby za szkolenia gdybym zrezygnował, ale wiem że w tej (...)

Weksel a umowa kupna-sprzedaży - dochodzenie roszczeń

Weksel a umowa kupna-sprzedaży - dochodzenie roszczeń Sprzedałem motor koledze na raty.W umowie kupna sprzedaży wpisaliśmy,że na tą kwotę wystawiony został weksel na kwotę 4tyś złotych,podpisany (...)

Witam, W dniu 07.10.2008 dłużnik podpisał weksel z płatnościami rozłożonymi na raty. Raty płatne

Witam, W dniu 07.10.2008 dłużnik podpisał weksel z płatnościami rozłożonymi na raty. Raty płatne Witam, W dniu 07.10.2008 dłużnik podpisał weksel z płatnościami rozłożonymi na raty. Raty (...)

Porady prawne