Fotoradar a Straż Miejska

Pytanie:

Otrzymałem 3 lipca ze Straży Miejskiej w W. wezwanie: \"w związku z ujawnieniem wykroczenia polegającemu na przekroczeniu prędkości czym kierujący pojazdem marki ....... o nr rej.......dopuścił się popełnienia wykroczenia określonego w Art. 92 Kodeksu Wykroczeń w zw. z Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych niestosując się do znaku B-33 ograniczenie prędkości\". W wezwaniu są wymienione propozycje: 1.Jeżeli to ja prowadziłem to mogę przyjąć zaocznie mandat karny w wysokości określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada w sprawie grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych. 2. Jeżeli to nie ja jestem sprawcą to mam obowiązek wskazać komu powierzyłem pojazd w tym czasie (art. 78 ust.4 Prawa o ruchu drogowym). 3. W razie odmowy przyjęcia mandatu zaocznego należy się stawić do Referatu Wykroczeń w Straży Miejskiej w Warszawie (art. 54 KPW). Ponieważ słyszałem, że Trybunał Konstytucyjny kilka razy zajmował się sprawą fotoradarów w Straży Miejskiej i kompetencjami w nakładaniu grzywien, punktów karnych i możliwościami kierowania takich spaw do sądów oraz uchylał nowelizacje Prawa o ruchu drogowym , proszę o informację jaki jest stan prawny na dzisiaj. W moim przypadku samochód jest zarejestrowany na mnie ale w firmie jest do dyspozycji kilku osób i ponieważ zdjęcie jest niewyraźne nie mogę w 100% ustalić kto naprawdę nim jechał 20 maja br. Na końcu oświadczenia przysłanego przez Straż Miejską do wypełnienia jest taka informacja: \"Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 30 dni w wypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu ( art. 97 kpw ). Jak to rozumieć?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Fotoradar a Straż Miejska

W obecnym stanie prawnym Straż Miejska posiada uprawnienia do dokonywania kontroli w zakresie czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, ale tylko w pewnym zakresie określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Art. 129b ust. 2 tej ustawy stanowi, że Straż Miejska ma prawo przeprowadzać kontrolę wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie. Pod pojęciem tych urządzeń należy rozumieć m.in. wideorejestratory oraz cyfrowe fotoradary (R. Stefański „Prawo o ruchu drogowym. Komentarz” Wydawnictwo LEX 2008 r., wyd. III). Przepis ten obowiązuje w polskim systemie prawa od 24 lipca 2007 r., a wprowadzono go ustawą nowelizującą Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja wiązała się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. U 1/2007 r.), który stwierdził, że przyznanie Straży Miejskiej kompetencji do kontrolowania ruchu drogowego w rozporządzeniu (chodzi o nieobowiązujące już Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego) jest niezgodne z Konstytucją. Uprawnienia takie mogły wynikać tylko z aktu rangi ustawowej i w związku z tym ustawodawca dokonał opisanej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.

Porady prawne

Po drugie Straż Miejska może nakładać grzywny w drodze mandatów karnych m.in. za wykroczenie z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi podstawę do nakładania grzywien za niestosowanie się do znaków drogowych. Podstawą wymierzenia grzywny może być ten przepis lub art. 97 kw (straż też ma uprawnienia do nakładania mandatów za naruszenie tego przepisu, a stanowi on o wykraczaniu przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych – chodzi o przepisy inne niż art. 84-103a kw). Wykroczenia, za które strażnicy mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego są ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 208 poz. 2026).

Liczba punktów karnych za dane wykroczenie została ustalona w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2002 r., Nr 236 poz. 1998). Wysokość grzywien wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2003 r., Nr 208 poz. 2023).

Niewskazanie kierującego pojazdem w danych okolicznościach, do czego zobowiązuje art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym, może wiązać się z nałożeniem na Pana grzywny z art. 97 kw w wysokości do 3 tys. zł. Taką możliwość dopuścił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. I KZP 8/2010). Z drugiej jednak strony nie można wymagać od właściciela przedsiębiorstwa, aby wiedział, kto konkretnie i o której godzinie korzystał z firmowych pojazdów. Żaden przepis nie nakłada obowiązku prowadzenia ewidencji osób korzystających z danego pojazdu (postanowienie Sądu Rejonowego w Zamościu, sygn. VII W 223/2009). Może Pan, nie będąc pewnym kto konkretnie kierował pojazdem, wskazać osoby, które mogły kierować samochodem w danym dniu, a dalszymi czynnościami zajmie się już organ prowadzący postępowanie. W przypadku niewyraźnego zdjęcia istnieje możliwość uchylenia mandatu (jeśli zostałby przyjęty) bądź umorzenia postępowania (jeśli odmówiłby Pan przyjęcia mandatu i sprawa trafiła do sądu) w postępowaniu sądowym, oczywiście przy założeniu, że nie udałoby się wykazać kto kierował pojazdem.

Treść informacji, o którą Pan pyta należy rozumieć w ten sposób, że organ, który ujawni wykroczenie drogowe ma czas 30 dni liczonych od stwierdzenia popełnienia wykroczenia na nałożenie mandatu. Ponieważ wykroczenie zarejestrowano za pomocą fotoradaru, to przyjmuje się, że datą ujawnienia (stwierdzenia) czynu jest data odczytania zarejestrowanych wykroczeń (Lewiński Janusz „Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia” Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VI) ss. 432). Może to być zarówno data popełnienia wykroczenia, jak i data późniejsza (jak w Pana pytaniu). Innymi słowy, odczytanie zdjęć zrobionych przez ten fotoradar mogło nastąpić np. dopiero w połowie czerwca i od dnia, w którym nastąpiło to odczytanie zaczął biec 30-dniowy termin na nałożenie mandatu. Dlatego też dopuszczalne jest wysyłanie mandatów za wykroczenia popełnione kilka miesięcy wcześniej, ponieważ liczy się czas ujawnienia wykroczenia, a nie jego rzeczywistego popełnienia i zarejestrowania przez fotoradar. Przekroczenie tego terminu stanowi naruszenie przepisów prawa i nie daje już podstaw do ukarania mandatem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Będzie zbiorowy pozew za fotoradary?

Będzie zbiorowy pozew za fotoradary?

Z pozwem chce wystąpić Społeczny Komitet Obrony Kierowców z Pszczyna, według którego umowa gminy o wypożyczeniu fotoradarów jest nielegalna – informuje Gazeta Wyborcza. W Pszczynie (Śląskie) tylko od marca do sierpnia strażnicy miejscy zrobili zdjęcia około 14 tys. (...)

Fotoradary nie dla Straży Miejskiej

Fotoradary nie dla Straży Miejskiej

Straż miejska nie może łapać kierowców na fotoradary i wystawiać im mandatów za przekroczenie prędkości – uznał Trybunał Konstytucyjny.(...) – Przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, które dawały straży miejskiej takie uprawnienia, są sprzeczne (...)

Czy Straż Miejska może przekazać zdjęcie z fotoradaru Policji?

Czy Straż Miejska może przekazać zdjęcie z fotoradaru Policji?

Zdjęcia z fotoradarów Straży Miejskiej zrobione przed marcowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie są dowodami Kierowcy, którzy nie przyznali się do przekroczenia prędkości, powinni więc zostać uniewinnieni. (...)Straże miejskie zaczęły przekazywać zdjęcia z fotoradarów policjantom. (...)

Więcej władzy dla kanara i straży miejskiej

Więcej władzy dla kanara i straży miejskiej

Kontroler MPK przytrzyma gapowicza do przyjazdu Policji. Straż miejska wlepi mandat każdemu, kto nie pokaże dowodu tożsamości. Kontrolerzy biletów w komunikacji miejskiej dostali nowe narzędzie do walki z osobami, które jeżdżą na gapę. Jeśli taki pasażer zostanie złapany i (...)

Milion mandatów do skasowania. Były bezprawne

Milion mandatów do skasowania. Były bezprawne

Straż miejska karała kierowców za czyny, które nie były wykroczeniem - ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Właściciele samochodów nie powinni płacić ani grosza. Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jaki sposób straż miejska nakłada mandaty na kierowców, których (...)

Problemy z mandatami

Problemy z mandatami

Policja i straż miejska mają 30 dni na wystawienie mandatu z fotoradaru. Funkcjonariusze nie są zgodni co do tego, od którego momentu należy liczyć upływ tego terminu. Według Ministerstwa Sprawiedliwości jest to data wykroczenia – donosi na swoich stronach Gazeta Prawna.   Przepisy (...)

Straż miejska znów z fotoradarem

Straż miejska znów z fotoradarem

Od przyszłego wtorku straż miejska znów będzie mogła wystawiać mandaty za przekroczenie prędkości. Wchodzące wtedy w życie nowe przepisy przywracają strażnikom miejskim i gminnym możliwość wystawiania mandatów, gdy przekroczenie prędkości zarejestruje fotoradar. Puls Biznesu 19.07.2007 (...)

Straż miejska nie wszędzie może łapać kierowców

Straż miejska nie wszędzie może łapać kierowców

Funkcjonariusze tej formacji nie mają prawa kontrolować prędkości na drogach ekspresowych i autostradach.  Wynika tak z ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Straż miejska może ustawić się z fotoradarem tylko na obszarze zabudowanym – przypomina Gazeta Prawna. Zgodnie z przepisami (...)

Sąd Najwyższy rozstrzygnie o fotoradarach straży miejskiej

Sąd Najwyższy rozstrzygnie o fotoradarach straży miejskiej

Straż miejska bezprawnie „łapie” kierowców na fotoradary i żąda, by sądy ich karały – uważa rzecznik praw obywatelskich i broni Michała R., ukaranego grzywną za przekroczenie prędkości. Kasacja rzecznika na korzyść Michała R. właśnie wpłynęła do Sądu Najwyższego (...)

Straż miejska policzy mandaty z fotoradarów

Straż miejska policzy mandaty z fotoradarów

Funkcjonariusze będą wykazywać, ilu kierowców ukarano za przekroczenie prędkości zarejestrowane fotoradarem, a ile mandatów nałożono za inne naruszenia prawa drogowego. Straż miejska wykaże też, jak często stosowała środki oddziaływania wychowawczego, np. upomnienia – (...)

Straż miejska i Inspekcja Transportu Drogowego nadal bez kompetencji do nakładania mandatów.

Straż miejska i Inspekcja Transportu Drogowego nadal bez kompetencji do nakładania mandatów.

Straż miejska i Inspekcja Transportu Drogowego od 31 grudnia 2010 roku dostały nowe uprawnienia do kontrolowania pojazdów. Nadal jednak nie mogą tego robić. Powodem jest brak rozporządzeń do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które powinno wydać Ministerstwo Infrastruktury – (...)

Sądy zwracają grzywny

Sądy zwracają grzywny

Stołeczne sądy zwracają kierowcom grzywny, które dostali za przekroczenie prędkości. Powód? Dowody wykroczenia były zdobyte w nielegalny sposób. (...) Trybunał Konstytucyjny uznał w marcu, że straż miejska nie może karać za przekroczenie prędkości na podstawie zdjęć z fotoradarów. (...)

Kolejny wyrok w sprawie fotoradarów straży miejskiej

Kolejny wyrok w sprawie fotoradarów straży miejskiej

Straż miejska nie ma uprawnień do kontrolowania prędkości pojazdów przy użyciu fotoradarów i nakładania mandatów na kierowców -stwierdził Sąd Okręgowy w Gliwicach. (...) Sprawę rozstrzygnie jednak ostatecznie dopiero Trybunał Konstytucyjny. (...) Zdaniem rzecznika, minister nadał strażnikom (...)

Straże gminne (miejskie) a fotoradary

Straże gminne (miejskie) a fotoradary

Oto informacja MSWiA dotycząca postępowania straży gminnych (miejskich) w zakresie korzystania z urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego będących własnością podmiotów prywatnych:Mając na względzie zgłaszane wielokrotnie do MSWiA wnioski (...)

Coraz więcej gmin likwiduje Straże Miejskie

Coraz więcej gmin likwiduje Straże Miejskie

Mieszkańcy uważają, że strażnicy zajmują się jedynie obsługą fotoradarów i wystawianiem mandatów. Uznali tak m.in. mieszkańcy Raby Wyżnej, którzy poprosili radnych o zlikwidowanie tej formacji w swojej gminie – donosi Gazeta Wyborcza. Pod wnioskiem podpisało się (...)

Straż miejska z zakazem używania fotoradarów?

Straż miejska z zakazem używania fotoradarów?

Takie urządzenia już dawno przestały służyć poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach. W niektórych gminach służą jedynie do zarabiania pieniędzy. – Zamierzamy przygotować projekt nowelizacji przepisów, które odbiorą strażnikom prawo do wykonywania kontroli (...)

Strażnicy mają nową broń na piratów

Strażnicy mają nową broń na piratów

Od 1 listopada ruszy fotoradar podłączony do wtopionej w asfalt pętli indukcyjnej mierzącej prędkość. Ponadto na czterech masztach znajdą się kamery wycelowane w przeciwnych kierunkach. Rozpędzony kierowca będzie rejestrowany ze wszystkich stron. Gdzie można spodziewać się takich nowości? Na (...)

Większa kontrola nad strażami miejskimi

Większa kontrola nad strażami miejskimi

Jednostki będą zobowiązane przekazywać wojewodom, a ci Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, doroczne informacje dotyczące m.in. wykroczeń ujawnionych za pomocą fotoradarów. - Umożliwi to poznanie skali angażowania się poszczególnych straży w tzw. kontrolę fotoradarową, jak również (...)

Uwaga na fotoradary straży miejskiej

Uwaga na fotoradary straży miejskiej

Straż miejska będzie mogła legalnie korzystać z fotoradarów. Takie uprawnienia nadaje jej znowelizowana ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, która wejdzie w życie w najbliższy wtorek - pisze "Gazeta Prawna". (...)Zgodnie ze znowelizowaną ustawą policjanci zatrzymają prawo jazdy, gdy tylko będą (...)

Jeśli gmina wypożyczy radary ...

Jeśli gmina wypożyczy radary ...

Mandaty z wypożyczonych fotoradarów są dochodem gminy. Dane właściciela pojazdu, który przekroczył prędkość i którego namierzył fotoradar, może ustalić wyłącznie straż miejska. Wprawdzie straż może wypożyczać fotoradary od firm prywatnych, ale od postępowania mandatowego te ostatnie (...)

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Funkcjonariusze łatwiej zatrzymają kierowców do kontroli. Po nowym roku nikt im nie ucieknie. Skończą się absurdalne sytuacje, w których strażnik miejski musi odpuścić sobie zatrzymanie kierowcy, który np. jedzie drogą objętą zakazem ruchu. Zapewni to nowelizacja rozporządzenia, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Dostałem od Straży Miejskiej zdjęcie z fotoradaru wraz z mandatem na kilka dni przed ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku o niezgodności stosowania fotoradarów przez Straż Miejską. (...)

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Po przeczytaniu artykułu Kontrola prędkości przez straż miejską z dnia 24.01.2006 r. na stronie www.e-prawnik.pl, postanowiłem zwrócić się o poradę prawną. Dnia 15.07.2006 r. podczas gdy jechałem (...)

Straż Miejska - mandat za przekroczenie prędkości

Straż Miejska - mandat za przekroczenie prędkości

Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość, a Straż Miejska fakt ten udokumentowała zdjęciem z fotoradaru. Zdjęcie zostało wykonane oddalającemu się samochodowi i przesłane właścicielowi (...)

Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

W dniu 05.03.2011 zostałem sfotografowany przez straż miejską przy użyciu fotoradaru stacjonarnego (zamocowany na stałe na słupie). Wiem, że brakuje rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej (...)

Straż Miejska - punkty karne

Straż Miejska - punkty karne

Straż Miejska za przekroczenie prędkości nałożyła na kierowcę mandat i dodatkowo ukarała "punktami karnymi". Czy w obecnym stanie prawnym, Straż Miejska za przekroczenie prędkości udokumentowane (...)

Składanie wyjaśnień przez obwinionego

Składanie wyjaśnień przez obwinionego

Otrzymałem zdjęcie z fotoradaru wykonane przez Straż Miejską, na którym jest mój samochód. To nie ja prowadziłem auto, tylko prawdopodobnie moja żona (zdjęcie jest mało wyraźne). Czy jako osoba (...)

Kontrola prędkości przez straż miejską

Kontrola prędkości przez straż miejską

Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja? Wystawianie mandatów za przekroczenie (...)

Skarga na pracownika Straży Miejskiej

Skarga na pracownika Straży Miejskiej

W ubiegłym roku podczas wizyty w Polsce (obydwoje jesteśmy zameldowani w Polsce ale od kliku lat mieszkamy w Wielkiej Brytanii gdzie pracujemy, mieszkamy i płacimy podatki) podczas podroży z lotniska (...)

Wniosek o ukaranie wniesiony przez straż miejską

Wniosek o ukaranie wniesiony przez straż miejską

Dostałem wyrok nakazowy z VII Wydziału Karnego na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez Straż Miejską dotyczącą popełnionego wykroczenia z art. 96 paragraf 3 kw (przekroczenie prędkości). (...)

Wezwanie przez Straż Miejską

Wezwanie przez Straż Miejską

Otrzymałem wezwanie od Straży Miejskiej z miejscowości odległej o 200 km do stawienia się w charakterze osoby podejrzanej w sprawie wykroczenia drogowego (art. 92 par. 1 - przekroczenia prędkości). (...)

Mandat za przekroczenie prędkości nałożony przez straż miejską

Mandat za przekroczenie prędkości nałożony przez straż miejską

Czy straż miejska może karać mandatem karnym za przekroczenie prędkości? Zgodnie z art. 129 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na (...)

Podejrzenie o popełnienie wykroczenia drogowego

Podejrzenie o popełnienie wykroczenia drogowego

Pracuję w firmie (ogółem 3 pracowników). Wszyscy, według potrzeb, korzystamy z tego samego samochodu służbowego, którym popełniono wykroczenie drogowe (prędkość). Straż miejska przysłała (...)

Termin jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego

Termin jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego

Od jakiego momentu należy liczyć termin 30 dni, jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego na osobę przekraczającą prędkość, zarejestrowaną przez fotoradar? Termin 30 dni na (...)

Straż miejska a rola oskarżyciela w sprawach o wykroczenia

Straż miejska a rola oskarżyciela w sprawach o wykroczenia

Czy straż miejska może występować w roli oskarżyciela w sprawach o wykroczenia? Zasadniczo oskarżycielem we wszystkich sprawach o wykroczenia jest policja, chyba, że ustawa stanowi inaczej (...)

Uprawnienia Straży Miejskiej do karania mandatu

Uprawnienia Straży Miejskiej do karania mandatu

Czy Policja lub Straż Miejska może nałożyć na mnie mandat, jeśli spałam na ognisku w sposób kontrolowany trawę wykoszoną z mojej działki? Zaznaczam tu, że nie spalam żadnych śmieci lub szkodliwych (...)

FORUM PRAWNE

Straż miejska nie może użyć fotoradaru

Straż miejska nie może użyć fotoradaru Witam! Od czterech miesięcy strażnicy nie mogą ujawniać wykroczeń fotoradarami. Powodem jest brak nowych oznakowań takich urządzeń rejestrujących. Kierowcy (...)

Straż Miejska ? do likwidacji czy nie?

Straż Miejska ? do likwidacji czy nie? W wielu miastach w Polsce trwa dyskusja nad likwidacją Straży Miejskiej. Pytanie o to, czy Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana pojawia się prawie na każdym (...)

FOTORADAR - al. Krakowska/ul. 17 stycznia

FOTORADAR - al. Krakowska/ul. 17 stycznia Witajcie, mam do Was kilka pytań dotyczących najnowocześniejszego fotoradaru znajdującego się w miejscu wskazanym w temacie: Jechałem z prędkością (...)

Czy straż miejska moze uzywac fotoradaru?!

Czy straż miejska moze uzywac fotoradaru?! Mam taką sytuację w listopadzie ub.roku dostałem mandat od strazników miejskichw jakiejs małej miescinie na północy poslki. Ale w sumie sie tak zastanawiam (...)

Fotoradar - odmowa przyjęcia mandatu, gdzie rozprawa?

Fotoradar - odmowa przyjęcia mandatu, gdzie rozprawa? Witam Dostałem "pocztówkę z majówki". Jednak zdjęcie jest z rodzaju tych, które wszędzie na internecie są opisywane jako nieważne, nie podlegające (...)

mandat z fotoradaru w sądzie grodzkim

mandat z fotoradaru w sądzie grodzkim witam, niestety nadziałem się na przenośny fotoradar (wyprzedzałem ciężarówkę, ledwo skończyłem zaczął się teren zabudowany i nie zdążyłem zwolnić (...)

Wyrok TK a mandat od Straży Miejskiej

Wyrok TK a mandat od Straży Miejskiej Witam, Otrzymałem od Straży Miejskiej w lutym 2007wezwanie w celu złożenia wyjaśnień - chodzi o przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar w czerwcu (...)

Straż Miejska

Straż Miejska Witam Doszły mnie słuchy, że straż miejska nie może dawać punktów karny za przekroczenie prędkości; czy to jest prawda? Witam Ostatnio zaparkowałem przed moją firmą (...)

Fotoradar i mandat, fotka od tyłu - Cos tu nie tak...

Fotoradar i mandat, fotka od tyłu - Cos tu nie tak... Witam, Gdy byłem na wakacjach, fotoradar prawdopodobnie cyknal mi fotke, o czym dowiedziałem sie dzisiaj jak dostałem list... Oczywiscie probuje (...)

Prośba o korektę pozwu przeciwegzekucyjnego

Prośba o korektę pozwu przeciwegzekucyjnego Witam. Mam do was ogromną prośbę. Przyszło do mnie pismo od komornika. Dowiedziałem się, że jest ono wystawione na podstawie mandatu od Straży Miejskiej (...)

Mandaty niesamochodowe a konto bankowe .

Mandaty niesamochodowe a konto bankowe . Witam, posiadam sporą liczbę mandatów : 1 od Policji za przejście na czerwonym 1. od SOKistów za spożywanie alkoholu w pociągu 6.Spożywanie alkoholu - Straż (...)

Porady prawne