Osoba prawna jako rolnik

Pytanie:

Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego do organizacji imprez firmowych. W tym celu planuje rozbudowę gospodarstwa o kilka dodatkowych budynków gospodarczych oraz rozbudowę domu mieszkalnego. Czy osoba prawna po zakupie ziemi rolnej wchodzi w uprawnienia rolnika, czyli ma prawo do dopłat rolnych? Jeśli nie jest to automatyczne, jakie warunki musi spełnić spółka, aby to było możliwe?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Osoba prawna jako rolnik

Niestety przepisy nie zawierają ogólnej definicji rolnika czy gospodarstwa rolnego obowiązującej w tej samej treści we wszystkich aktach prawnych. Na ogół pojęcia te definiowane są na potrzeby danego aktu prawnego. 

Przepisy kodeksu cywilnego regulują sprawę nabycia gospodarstwa rolnego, jednak tylko z punktu widzenia prawa cywilnego. Zgodnie z art. [4] kodeksu cywilnego nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Porady prawne

Dopłaty ogólne mogą otrzymać rolnicy wpisani do rejestru producentów rolnych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej pomoc jest udzielana na wniosek producenta rolnego, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub grupy producentów rolnych, a w przypadku pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8 (tj. pomocy technicznej dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich), na wniosek jednostki organizacyjnej lub organu realizującego zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Na gruncie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą: 

  • posiadaczem gospodarstwa rolnego lub 
  • rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001, lub 
  • posiadaczem zwierzęcia. 

W celu uregulowania tej sprawy powinni Państwo więc złożyć wniosek o wpis do ewidencji do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy (spółki). 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne