Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy

Pytanie:

Czy można przedłużyć zameldowanie czasowe osoby trwające 3 miesiące o kolejne np. 3 miesiące? Co się stanie w przypadku ustania terminu zameldowania tymczasowego? Czy zameldowanie automatycznie się przedłuża? Na jaki okres?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.4.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.  Można się zameldować ponownie na pobyt czasowy. Proszę jednak pamiętać, że z wyjątkami opisanymi poniżej osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego.

 Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące (tak wskazuje ustawa, lecz wydaje się, że to omyłka i dla jednolitości przepisu powinno być 2 miesiące) uważa się w szczególności: 

  1. wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego;
  2. pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych;
  3. odbywanie czynnej służby wojskowej;
  4. pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych .  

 Wątpliwości co do charakteru pobytu rozstrzyga właściwy organ gminy.

Zameldowanie czasowe nie przedłuża się automatycznie. Po upływie okresu na jaki była dana osoba zameldowana, jeżeli nadal ona przebywa w tym samym miejscu, powinna się ponownie zameldować. Inaczej osoba ta nie wywiąże się z obowiązku meldunkowego. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego stanowi wykroczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wymeldowanie pełnoletniego dziecka.

3.11.2019 przez: T18553

problem z synem

3.6.2018 przez: dorotawl

Zameldowanie

22.2.2018 przez: -