Stwierdzenie nabycia spadku

Pytanie:

01.04.2004 r. zmarł mój wuj 10 lat temu sporządził on notarialnie testament, w którym wydziedziczył swojego syna alkoholika oraz wnuka. Powodem wydziedziczenia było notoryczne uchylanie się przez nich od obowiązków rodzinnych wobec wuja, cały majątek pozostawił w tym dokumencie mnie. Wypis z aktu notarialnego pozostawił swojej siostrze (mojej babci). Wuj był właścicielem mieszkania. Jest to mieszkanie spółdzielcze własnościowe. W chwili śmierci spadkobiercami ustawowymi byliby syn oraz wnuk. Innych spadkobierców nie było. Po śmierci wuja od 01.04.2004 r. w mieszkaniu mieszkał jego syn. Z wnukiem ani dziadek, ani syn kontaktów nie utrzymywali. Z powodów rodzinnych 80 letnia babcia która przetrzymywała testament nie złożyła testamentu do sądu. Ja byłam w ciąży i całą ciążę leżałam w łóżku, wobec tego również nie mogłam sprawy testamentu uregulować. W styczniu 2005 r. zmarł syn wuja, który mieszkał w tym mieszkaniu. W lutym tego roku złożyłam w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po wuju, załączając do wniosku testament. Jednocześnie wnuk zmarłego po śmierci ojca złożył w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu oraz dziadku jako spadkobierca ustawowy (dowiedziałam się o tym dopiero dziś). Sąd rozpatrzył w marcu wniosek wnuka, stwierdzając że nabył spadek po ojcu oraz dziadku (czyli mieszkanie dziadka); dowiedziałam się o tym przypadkiem od spółdzielni mieszkaniowej). Termin mojej rozprawy wyznaczony został na maj tego roku. 1. Czy składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po wuju i załączając do niego testament popełniłam błąd? Czy powinnam najpierw złożyć w sądzie wniosek o otwarcie testamentu, a dopiero później wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Jakie niesie to konsekwencje? 2. Czy złożenie wniosku i testamentu do sądu po upływie 9 miesięcy od otwarcia spadku (śmierci wuja) niesie jakieś negatywne konsekwencje? 3. Czy powinnam czekać na wyznaczoną mi rozprawę w maju, czy raczej składać jakieś wnioski o unieważnienie tamtego wniosku przyznającego spadek wnukowi? 4. Czy sąd popełnił błąd?, W tym samym oddziale leżał zarówno mój wniosek razem z testamentem, jak i wniosek wnuka. Sąd powinien sprawdzić przyznając wnukowi prawo do spadku, czy zmarły nie zostawił testamentu.

Masz inne pytanie do prawnika?

26.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stwierdzenie nabycia spadku

Istotnie, w niniejszej sprawie pojawił się dość skomplikowany problem polegający na tym, iż w tym samym sądzie zostały złożone 2 wnioski o stwierdzenie nabycia spadku po tym samym spadkodawcy, z nieznanych zaś przyczyn nie doszło do połączenia obu wniosków do łącznego rozpoznania. W tej sytuacji należy uznać, co następuje:

1. Znając w chwili obecnej wszystkie okoliczności faktyczne opisywanej sprawy, niezwykle trudno odpowiedzieć na pytanie, czy lepszym rozwiązaniem byłoby zainicjowanie przez Panią postępowania o ogłoszenie testamentu. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd bada bowiem z urzędu, czy spadkodawca pozostawił testament oraz wzywa do jego złożenia osobę, u której - wedle prawdopodobieństwa - testament się znajduje. W momencie złożenia dokumentu, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

Porady prawne

2. Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po upływie 9 miesięcy od otwarcia spadku nie ma negatywnych konsekwencji dla Pani. Wprawdzie art. 646 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż kto bezzasadnie uchyla się od obowiązku złożenia testamentu w sądzie spadku ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę lub może być ukarany przez sąd grzywną, jednak w Pani przypadku nie można niewątpliwie uznać, iż uchyliła się Pani bezzasadnie od nałożonego nań przez przepisy prawa obowiązku.

3. W zaistniałej sytuacji należy poradzić Pani modyfikację wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i złożenie do sądu pisma procesowego, w którego treści - zgodnie z art. 679 kpc - wniesie Pani o równoległe przeprowadzenie postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku wobec wnuka spadkodawcy. W treści tego pisma winna Pani wskazać okoliczności, wedle których wnuk spadkodawcy - w świetle treści złożonego do sądu testamentu - nie powinien być uznany za spadkobiercę. Powinna Pani również dokładnie opisać stan faktyczny związany z opisywaną sprawą (wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wnuka, postanowienie sądu, testament, złożenie przez Panią wniosku itp.). Wydaje się, iż w efekcie sąd spadku uchyli postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez wnuka zmarłego i stwierdzi nabycie spadku w zgodzie z rzeczywistym stanem prawnym.

4. Jak wspomniano na wstępie, być może sąd istotnie popełnił błąd, nie rozpoznając łącznie obu spraw. Nie stoi to jednak w sprzeczności, by niejako "naprawić" ów teoretyczny błąd w trybie art. 679 kpc. Niezbędna jest tu jednak Pani inicjatywa (czyli podanie sądowi stosownych informacji w formie pisma procesowego).

Należy także pamiętać, iż wnuk zmarłego - jako zstępny wydziedziczonego syna zmarłego - jest uprawniony do udziału w zachowku, który przypadałby synowi zmarłego (art. 1011). Niezbędny jest tu jednak wniosek wnuka o przyznanie mu udziału w zachowku przypadającym zmarłemu ojcu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

W jakim celu przeprowadza się stwierdzenie nabycia spadku przez sąd? Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma bardzo duże znaczenie. Śmierć spadkodawcy oznacza, że nastąpiło przejście praw i obowiązków na jakieś inne osoby, czyli tzw. otwarcie spadku. Może się jednak okazać, (...)

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

  Jakie sprawy spadkowe mogą prowadzić polskie sądy? Co się dzieje, jeśli dojdzie do śmierci obywatela polskiego, który posiada miejsce zamieszkania za granicą? Czy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku istnieje w powyższym przypadku tzw. jurysdykcja krajowa, która oznacza (...)

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy z małżonką współwłaścicielami domu jednorodzinnego i posiadamy osobno po 25% udziału. W 1998 r. zmarła współwłaścicielka 50% udziału, a po jej śmierci zgłosił się do nas mężczyzna podający się za jej spadkobiercę. Do dnia dzisiejszego nie dokonał odpowiednich (...)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

  Jak wszczyna się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i kto może je zainicjować? Postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców sąd wydaje tylko na wniosek. Właściwy będzie zatem tryb postępowania nieprocesowego. Wniosek może zgłosić każda osoba, która (...)

Dziedziczenie po osobach zamieszkujących za granicą

Dziedziczenie po osobach zamieszkujących za granicą

  Właściwość sądów polskich Śmierć obywatela polskiego, mającego miejsce zamieszkania za granicą, może nastąpić w Polsce albo za granicą. W takim przypadku należy rozważyć, czy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku istnieje tzw. jurysdykcja krajowa. Pojęcie to oznacza (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Potrzeba zmian Rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy prawo o notariacie, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają osiągnąć dwa zasadnicze cele. Z jednej strony zamierzeniem ustawodawcy było odciążenie, i tak już nadmiernie obciążonych sądów, od spraw, (...)

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

  Na czym będzie polegało notarialne poświadczenie dziedziczenia? W dniu 2 października 2008 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, w tym Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa ta wprowadza do polskiego systemu prawa (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Stan faktyczny  W 1983 r. zmarł mój dziadek, a w 2001 r. babcia. Babcia przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, ale jak się okazało nie całe. Pozostały udziały w spółkach leśnych 4,20h (dokładniej spółki leśne były zapisane tylko na dziadka). Oboje (...)

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Zgodnie z prawem nabycie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednakże by móc się legitymować tytułem spadkobiercy, musimy uzyskać określone dokumenty tj. akt poświadczenia dziedziczenia albo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Pierwszy z wymienionych dokumentów (...)

Nabycie spadku przez pełnomocnika - opinia prawna

Nabycie spadku przez pełnomocnika - opinia prawna

  W 1996 r. umarł mój ojciec. Dwa lata po śmierci ojca zostałam wezwana do sądu rejonowego na sprawę o stwierdzenie spadku. Moja Matka chciała, abym się zrzekła spadku, lecz sędzia prowadzący sprawę odparł, że do tego trzeba osobnej sprawy. W związku z tym, po zakończeniu postępowania (...)

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Stan faktyczny Na początku czerwca br. zmarł brat mojej matki. Brat pozostawał na gospodarstwie, które zostało mu notarialnie przepisane przez nie żyjącą już moją babcię, a jego matkę. Gospodarstwo miało ok. 4 ha, ale brat matki sprzedał już 1 ha ziemi na działki budowlane. Okazało (...)

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe jest to jeden z rodzajów trybów, w jakim toczy się cywilne postępowanie sądowe. Nazwa "postępowanie nieprocesowe" pojawiła się stosunkowo późno. Początkowo postępowanie to nazywało się postępowaniem niespornym. Wynikało to z faktu, że u źródeł (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Odziedziczone spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i co dalej – opinia prawna

Odziedziczone spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i co dalej – opinia prawna

Stan faktyczny Ja oraz moi rodzice mieszkaliśmy w lokalu spółdzielczym od momentu wybudowania bloku mieszkalnego. Jakiś czas temu rodzice przekształcili prawo do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a osobą wskazaną jako posiadającą to prawo był ojciec. W tym (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Opłaty w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu prawa spadkowego

Opłaty w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu prawa spadkowego

Opłaty w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu prawa spadkowego    Wysokość opłaty stałej Czego dotyczy opłata Uwagi 50 zł  od wniosku o:  stwierdzenie nabycia spadku;  zabezpieczenie spadku;  sporządzenie spisu inwentarza;  odebranie (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Dziedziczenie, nawet gdy zaginął testament

Dziedziczenie, nawet gdy zaginął testament

Spadkobierca nie może tracić schedy z powodu zaginięcia testamentu. Sąd ma obowiązek odtworzyć go za pomocą wszystkich dostępnych dowodów. Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20 lipca 2005 r. kończącym sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie R. Zmarł on we wrześniu (...)

W jakiej formie można złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

W jakiej formie można złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku  Skuteczność oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku uzależniona jest od tego, czy zostanie ono złożone w terminie wynikającym z art. 1015 § 1 kodeksu cywilnego, czyli w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym (...)

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Na podstawie postanowienia Sądu podział spadku po Ojcu dał mi prawo do 1/3 spadku, matce także 1/3, zaś wnukom po nieżyjącym bracie po 1/6. Jako spadek należy rozumieć mieszkanie (własnościowe spółdzielcze). W mieszkaniu tym mieszkam wraz z matką ponad 40 lat, mieszkanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

Spadek po dziadkach

Spadek po dziadkach Witam Dziadek miał dwóch synów :) ale w testamencie przepisał 1/2 mieszkania na swojego wnuka ( mojego kuzyna) a druga polowe na swoja małzonke.Dziadek zmarł kilka lat temu a (...)

Zachowek od niewiadomego majątku

Zachowek od niewiadomego majątku Witam, Po krótce opowiem sprawę. Zmarła babcia, miała ona dwóch synów. Jednemu z nich przepisała cały majątek, mojemu ojcu nic nie przepisała ponieważ nie (...)

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku Witam, w przykładzie wniosku jest informacja "Do spadku nie należy gospodarstwo rolne". Jestem w trakcie pisania wniosku o stwierdzenie spadku po zmarłym ojcu i zastanawiam (...)

Dlugi ZUS

Dlugi ZUS Otoz w 2013 roku zmarl moj ojciec. Nie utrzymywalam z nim kontaktow. Rok po smierci taty,dowiedzialam sie od mamy,ze posiada on dlug w spoldzielni. Zlozylam wiec w sadzie jeszcze w 2014 roku (...)

postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Witam! Jak długo należy czekać na stwierdzenie nabycia spadku? I jakie kroki trzeba poczynić, aby uzyskać stwierdzenie nabycia spadku po śmierci właścicieli? (...)

czy ulega przedawnieniu

czy ulega przedawnieniu w 1986 roku zmarl mi maz,mial dzieci ktore nie mieszkaly z nim,ale z matka w Australii.kiedy zakladalam sprawe majatkowa,dzieci nie odnalazlam,ale przez sad zostal podzielony spadek (...)

sprawa spadkowa

sprawa spadkowa Moze ktos sie orientuje w takiej sprawie. Umiera maz i ojciec 3 dzieci, nie zostawia testamentu. Spadkobiercy dziedzicza zgodzie z prawem. Najwieksza czesc majatku ma oczywscie zona. Sprawa (...)

stwierdzenie nabycia spadku

stwierdzenie nabycia spadku Mam pytanie w sprawie nabycia spadku, zmarł mój ojciec i zastanawiam się czy wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku teraz czy po pół roku?

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku Sprawa dotyczy stwierdzenia nabycia spadku z testamentu, który zaginął. Moja Mama zmarła 6 lat temu. Ustawowo powinienem dziedziczyć Ja (syn jedynak) oraz mój Ojciec. (...)

spadek po mamie

spadek po mamie Sprawa dotyczy spadku po mamie. Przedstawię sytuację Mama rok temu umarła na skutek wypadku samochodowego i zostawiła po sobie działkę. Działka była po pół własnością jej i (...)

Porady prawne