Udrażnianie rowu melioracyjnego

Pytanie:

W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy dbanie o jego drożność. Czy słusznym jest aby Referat Komunalny z mojej dzielnicy nakazywał mi pod groźbą przymusu udrażnianie go skoro teren na którym znajduje się rów nie należy do mnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

12.4.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Udrażnianie rowu melioracyjnego

Rów melioracyjny leżący wzdłuż ulicy (drogi), jest obiektem inżynierskim, w związku z czym, na podstawie definicji ustawowej z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r .(Dz.U. z 2000 r., Nr 71, poz.838), należy on do drogi lub pasa drogowego (art. 4 pkt 1 i 2 powoływanej ustawy). Jeżeli jest to droga gminna, obowiązek jej utrzymania spoczywa na zarządcy, którym jest zarząd gminy (art. 19 ust.2 pkt 4 powoływanej ustawy). Należy tu zauważyć, że zgodnie z art. 7 ustawy o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych a zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Do obowiązków zarządcy dróg należy m.in. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (art. 20 pkt 4), koordynacja robót w pasie drogowym (art. 20 pkt 7), prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą (art. 20 pkt 17 powoływanej ustawy). Dlatego też, należy stwierdzić, że obowiązek udrażniania rowu melioracyjnego, należy do zadań zarządcy drogi, którym w przypadku drogi gminnej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne