Wymeldowanie nieobecnego

Pytanie:

"Jak mam wymeldować z własnego domu osobę, która od 2 lat w tym domu nie mieszka, a nie nie wymeldowała się i nadal używa mojego adresu? "

Odpowiedź prawnika: Wymeldowanie nieobecnego

Generalna zasada jest taka, że to osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Skoro jednak tego nie dokonała, to złożyć wniosek do organu gminy może Pan. Może Pan bowiem wnioskować o wymeldowanie osoby, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić. W takiej sytuacji organ gminy powinien wydać Panu decyzję w sprawie wymeldowania tej osoby. Nadto proszę pamiętać, iż zgodnie z ustawą Kodeks wykroczeń kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. A ponadto kto, będąc do tego obowiązany, nie zawiadamia właściwego organu o niedopełnieniu przez inną osobę ciążącego na niej obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika