Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Listopad 2003

Przeniesienie środków z funduszu remontowego

28.11.2003

Jesteśmy posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i garaży. Chcemy przenieść na naszą rzecz własność ww. lokali i utworzyć wspólnotę. W jaki sposób wyegzekwować od spółdzielni przeniesienie wyodrębnionego funduszu remontowego, utworzonego z naszych wpłat, (...)

Odroczenie rozprawy ze względu na chorobę

28.11.2003

Wniosłam do sądu pozew o rozwód z winy męża. Nie doszło do pojednania na pierwszej rozprawie rozwodowej. Na drugą mąż nie zjawił się, przedstawiając zwolnienie lekarskie i prosząc o przesunięcie terminu rozprawy. Jak długo sąd będzie tolerował jego ewentualne kolejne zwolnienia? Czy (...)

Preferencje krajowe

28.11.2003

W przetargu zorganizowanym przez instytucje publiczną na dostawę oprogramowania wraz z usługą instalacji i szkolenia, zamawiający dopuścił stosowanie preferencji krajowych. Oprogramowanie pochodzi z zagranicy (nie spełnia warunków preferencji krajowych). Czy zadeklarowanie w ofercie wykonania (...)

Konsekwencje nieodprowadzenia środków na ZFŚS

27.11.2003

Firma nasza ma kłopoty finansowe, w związku z tym nie dokonała przelania środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS. Jakie może ponieść konskwencje z tego tytułu i czy istnieje prawna możliwość doprowadzenia do ugody z pracownikami w kwestii, nie naliczania tego funduszu? (...)

Postępowanie przy przestępstwie znęcania

27.11.2003

Otrzymałem akt oskarżenia o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad żoną i dziećmi, w ten sposób, że "wszczynał awantury w trakcie których znieważał pokrzywdzonych wulgarnymi słowami, bił ich, poniżal, wyganiał z domu oraz uniemożliwiał korzystanie ze sprzętów stanowiących wyposażenie (...)

Darowizna mieszkania a prawo zamieszkania

27.11.2003

W 1993 roku została sporządzona umowa notarialna darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Czy fakt, że darczyńca do chwili obecnej mieszka i jest zameldowany w tym lokalu można uznać za ,,darowiznę niewykonaną"?

Przedmiot umowy użyczenia

27.11.2003

Czy przedmiotem umowy użyczenia mogą być nieruchomości, lokale użytkowe, część mieszkania, sklepu, przy założeniu że użyczenie jest bezpłatne?

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

27.11.2003

Jeżeli gmina chce sprzedać działkę określoną w planie zagospodarowania jako działka rolna na poszerzenie siedliska wnioskodawcy to czy mają tu zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? Przedmiotowa działka nie była najmowana lub dzierżawiona przez wnioskodawcę.

Odwołanie dokonanej darowizny

26.11.2003

Pani A ma zamiar odwołać darowiznę w postaci mieszkania. Mieszkanie w momencie sporządzenia darowizny było majątkiem wspólnym jej i jej męża. Mąż pani A uległ ciężkiej chorobie i w chwili obecnej jest całkiem sparaliżowany. Czy konieczne jest w tym przypadku tj. przed wytoczeniem powództwa (...)

Zmiana nazwy spółki jawnej

26.11.2003

Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. Chcielibyśmy, żeby nowa nazwa funkcjonowała od 1.01.2004r.

Apelacja od orzeczenia winy w rozwodzie

26.11.2003

Zapadł wyrok o rozwodzie bez orzekania o winie za zgodą obu stron. Czy w trakcie uprawomocniania się wyroku można wnieść apelację o uznanie jedną ze stron winną rozkładu małżeństwa. Ile czasu trwa uprawomocnienie?

Dysponowanie majątkiem po rozwodzie

26.11.2003

Jestem po rozwodzie. Nie ma podziału majątku. Jestem współwłaścicielem mieszkania własnościowego. Wyjeżdżam na rok za granicę. Była żona grozi, że zmieni zamki w drzwiach i sprzeda meble. Czy będzie to działanie legalne i co robić, jeżeli do tego dojdzie?

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki jawnej

26.11.2003

Większość umów spółek jawnych zawiera stwierdzenie "za świadczoną pracę na rzecz spółki wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie". Czy współwłaściciele spółki jawnej po wcześniejszym zapisie w umowie spółki mogą pobierać wynagrodzenie które nie będzie kosztem w sensie podatkowym (...)

Koszty badania zdrowia pracownika

25.11.2003

Zatrudniam pracowników w sklepie spożywczym. W momencie przyjęcia do pracy kieruję kandydata na pracownika na badania lekarskie wstępne i ponoszę ich koszt, a także za kolejne okresowe badania. Jednak w tym przypadku (sklep spożywczy) konieczne jest posiadanie drugiego badania - aktualnej Książeczki (...)

Likwidacja książeczki mieszkaniowej

24.11.2003

Niedawno zakupiłem mieszkanie od spółdzielni. Ostatnią ratę zapłaciłem 18.11.2003 r. Jestem w posiadaniu 2 książeczek mieszkaniowych. Jakich formalności muszę dopełnić i w jakim czasie, aby otrzymać premie gwarancyjną? Czy pieniądze z premii otrzymam "do ręki", czy tez otrzyma je spółdzielnia, (...)

Urlop macierzyński a działalność gospodarcza

24.11.2003

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, równocześnie jestem zatrudniona na pełnym etacie na czas nieokreślony. W połowie grudnia przejdę na urlop macierzyński. Pełnomocnikiem mojej firmy jest współmałżonek z którym posiadam rozdzielność majątkową. Pełnomocnictwo nie (...)

Postępowanie w sprawie o zniesienie współwłasności

24.11.2003

Problem dotyczy zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. W jakim przypadku postępowanie egzekucyjne wszczyna się z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który wydał orzeczenie oraz czy współwłaściciele powinni być poinformowni przez Sąd o prowadzeniu (...)

Aport do sp. z o.o.

24.11.2003

Jestem udziałowcem spółki z o.o. Zamierzam podnieść kapitał spółki, poprzez wniesienie aportem programu komputerowego, własnego autorstwa. Jakie dokumenty powinienem przygotować do KRS? Czy wystarczy wycena programu dokonana przeze mnie?

Działanie przez pełnomocnika

21.11.2003

Czy jeśli chciałabym wnieść pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty, to na rozprawie mógłby mnie reprezentować adwokat czy też musiałbym się stawić osobiście?

Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

21.11.2003

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Powstało zadłużenie czynszowe w tymże lokalu. Rada nadzorcza spółdzielni pozbawiła mnie członkostwa w spółdzielni z powodu tychże zaległości. Chciałem zbyć wymienione prawo. Okazało się, że jest to niemożliwe z powodu (...)

Nabycie prawa do emerytury

20.11.2003

Po przepracownych 7 latach w Polsce + studiach politechnicznych 6 lat, wyemigrowalem do Szwecji, gdzie nadal przebywam. Mam obywatelstwo szwedzkie. Czy przysluguje mi za ten okres pracy jakaś część emerytury w Polsce?

Dokonywanie spłat z pominięciem komornika

20.11.2003

W płatnościach alimentów powstał dług. Była żona oddała sprawę do komornika. W porozumieniu z komornikiem spłacam dług w bardzo małych ratach dodawanych do bieżących alimentów, a wszystko idzie przez komornika. Komornik inkasuje swoją prowizję od całości kwoty co, przy małych ratach, (...)

Ustalenie wysokości kapitału początkowego

20.11.2003

W sierpniu 2002 r. złożyłam w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych indywidualny wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Wniosek bez zastrzeżeń został przyjęty. Od stycznia 2003 r. podjęłam pracę. Czy należy o tym powiadomić ZUS, jeżeli tak to w jakiej formie? W jakim terminie powinnam (...)

Wykorzystanie środków z funduszu remontowego

20.11.2003

Jesteśmy członkami spółdzielni mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali położonych w jednym z budynków. Od 1997 roku wpłacamy na fundusz remontowy kwoty o znaczącej wysokości. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych nasze wpłaty wpływają na (...)

Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

20.11.2003

Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do WSZYSTKICH lokali położonych w jednym z budynków. Chcemy spowodować uchylenie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, która jest niezgodna z umowami między Zarządem SM a Członkami (...)

Wykup długu a bieg terminu przedawnienia

19.11.2003

Czy w wyniku wykupienia długu przez jedną z popularnych teraz firm "inkasso", okres przedawnienia (3 bądź 5 lat) ulega przerwaniu i liczy się od nowa czy też nie ma to znaczenia (brak jakiegokolwiek postępowania sądowego) i okres przedawnienia liczy się dalej?

Wniosek o zabezpieczenie majątku na czas rozwodu

18.11.2003

Mąż złożył w sądzie pozew o rozwód z orzeczeniem o mojej winie. Zachowanie męża w ciągu ostatnich miesięcy budzi wątpliwości co do stanu jego zdrowia psychicznego. Czy - jako pozwanej - przysługuje mi prawo złożenia wniosku o przeprowadzenie badania męża (mąż jest AA od trzech lat (...)

Zameldowanie małżonków w różnych miejscach

18.11.2003

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego. Mój mąż jest współwłaścicielem mieszkania w innym mieście i tam jest zameldowany na stałe. Czy mam obowiązek zameldowania go u siebie czy też jako mój mąż może po prostu ze mną mieszkać?

Forma porozumienia w sprawie alimentów

18.11.2003

Czy porozumienie między małżonkami dotyczące wysokości alimentów na dziecko powinno być zawarte na piśmie, czy wystarczy ustnie? I jaką wartość mają takie prywatne oświadczenia? Chodzi o niepłacenie alimentów.

Prawa współmażonka - członka spółdzielni

18.11.2003

Czy współmałżonka członka spółdzielni mieszkaniowej będąca również członkiem w tej samej spółdzielni co jej mąż ma takie same prawa co jej współmałżonek? Szczególnie chodzi o prawo głosowania na zebraniu członków. Prezes naszej spółdzielni twierdzi z całą stanowczością, (...)

Jeden pełnomocnik dla obydwu stron

18.11.2003

Żona postanowiła o rozwodzie. W chwili obecnej upływa ponad pół roku od chwili, gdy wyprowadziła się z domu. Zgadzam się z ideą rozwodu. W powyższej sytuacji postanowiliśmy pójść razem do prawnika by uzgodnić, że żona wniesie pozew o rozwód bez orzekania o winie (za obopólną zgodą). (...)

Zaliczenie kaucji na poczet wkładu mieszkaniowego

18.11.2003

Nasza spółdzielnia mieszkaniowa powstała w 1993 r. na zasadzie nieodpłatnego przekazania w całości majątku zakładowego (lokale mieszkalne wraz z gruntami). Wraz z majątkiem nasz zakład przekazał również spółdzielni w całości kaucje za wynajem mieszkań zakładowych. Czy w chwili obecnej (...)

Cofnięcie pozwu za zgodą pozwanego

18.11.2003

Zgodnie z art. 203 kpc można wycofać pozew (chodzi o alimenty) z powodu zawarcia porozumienia między powodem a pozwanym. Czy wystarczy na rozprawie po prostu zgłosić taki wniosek i jest po sprawie? Czy lepiej to zrobić na piśmie, przynajmniej dzień przed rozprawą? A co wtedy, jeśli pozwany (...)

Lokal gastronomiczny w mieszkaniu spółdzielczym

18.11.2003

Czy aby lokal mieszkalny na parterze można było wykorzystywać jako lokal gastronomiczny (lub szerzej na potrzeby firmy świadczącej usługi ludziom z ulicy), to czy musi zostać zmieniony sposób użytkowania z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy?

Porozumienie w sprawie alimentów

17.11.2003

Za dwa dni mam sprawę o alimenty na 17-letniego syna, którą założyłam mężowi. Mąż stara się wynegocjować przed rozprawą nieco niższą kwotę niż ta w pozwie. Jeżeli dojdziemy do porozumienia, czy powinniśmy ten fakt zgłosić na rozprawie i czy takie porozumienie będzie wiążące dla (...)

Zaskarżenie opisu i oszacowania nieruchomości

17.11.2003

Czy można wnieść powództwo przeciwegzekucyjne do rażąco naszpikowanymi nieprawidłowościami '' Operatu Szacunkowego nieruchomości ''. Jeśli tak, to czy są narzucone terminy i warunki ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika